DERECE PROGRAMLARI

: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (EEM) Bölümü, Ege Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bir birimi olarak 1981 yılında kuruldu. 1982 yılında, EEM Bölümü yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesinin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bünyesine katıldı. EEM Bölümü, lisansüstü ve lisans eğitimine sırasıyla 1981-1982 ve 1982-1983 akademik yıllarında başladı. EEM Bölümü, lisansüstü programında 1987, lisans programında da 1993 yılında İngilizce eğitime başladı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin 1994 yılında ayrılmasından sonra, Dokuz Eylül Üniversitesinin Mühendislik Fakültesine bağlandı. EEM Bölümü, 1997-1998 akademik yılında, Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan ilk binasına taşındı. 2008-2009 akademik yılından itibaren de Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan şu anki yeni binasında bulunmaktadır.
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarımız, öğrencilerine devreler ve sistemler, elektronik, elektromanyetik, elektrik makinaları, sinyal işleme, kontrol ve telekomünikasyon çalışma alanlarında lisansüstü eğitim vermekte ve mezunlarına bağımsız bilimsel araştırma yapma, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projelerinde çalışan olarak yer alma ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını konferans bildiri kitapçıklarında ve bilimsel dergilerde yayımlayarak duyurabilme yetilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Amacımız, mezunlarımızın Elektrik ve Elektronik Mühendisliği nin seçmiş oldukları uzmanlık alanında kavrayış, bilinç ve bilgi derinliği kazanmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak, mezunlarımızın edindikleri bilgi birikimini sentezleyerek mühendislik problemlerine çözüm önerileri getirmeleri ve uzmanlık alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemeleri, yorumlamaları ve kullanmaları beklenmektedir.

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bölümümüzde bulunan aşağıdaki laboratuvarlardan faydalanabilmektedir:
Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı
Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı
Güç Kalitesi Araştırma Laboratuvarı
Devre ve Sistem Laboratuvarı
Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı
Kontrol Sistemleri Laboratuvarı
Telekomünikasyon (İletişim) Laboratuvarı
Elektronik Laboratuvarı
İleri Mikroelektronik (İMEL) Laboratuvarı
Baskı Devre ve Prototipleme Laboratuvarı
Sayısal Elektronik Laboratuvarı
Robotik Laboratuvarı
Enstrümantasyon Laboratuvarı
Otomasyon Laboratuvarı
Biyomedikal Laboratuvarı
Optik Laboratuvarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Lisans eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı temel bilimler ve mühendislik bilgilerine dayalı olarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (EEM) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2   Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, EEM alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası ARGE projeleri kapsamında yürütülen takım çalışmalarında uygulayabilmek
3   EEM alanındaki bilgilerini, alanı ile ilgili temel bilimlerdeki gelişmelerle ve farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretebilmek
4   Matematiksel çözümleme yetilerini ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak uzmanlık gerektiren problemlere çözümler üretebilmek
5   EEM alanındaki bir problemi bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
6   EEM alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı önceden öngörülemeyen sorunlarda sorumluluk alarak bağımsız olarak çözüm üretebilmek
7   EEM alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek özgün ve geleceğe yönelik yaklaşım ve yenilikler üretmek
8   EEM alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını İngilizce bilimsel ve teknolojik raporlar yazarak ve seminerler vererek sistemli bir biçimde aktarabilmek
9   EEM alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yurtdışındaki meslektaşlarıyla iletişim kurmak için İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmek
10   Bilimsel ve teknolojik yayınları değerlendirme ve bilimsel toplantılara katılma alışkanlığı kazanmak
11   EEM nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak
12   EEM alanındaki konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
13   EEM alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde olmak; toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
14   Toplumsal ve mesleki alanlara ilişkin değerleri eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme ve geliştirmek için harekete geçebilme yetkinliği kazanmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Lisansüstü programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, elektrik ve elektronik sektöründe yer alan özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetici, Ar-Ge Mühendisi olarak veya yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde akademisyen olarak istihdam olanakları bulmaktadırlar. Özellikle son yıllarda, ülke ekonomisinde öne çıkan ve daha çok gelişen enerji, telekomünikasyon, otomotiv, elektronik beyaz eşya, biyomedikal ve savunma sanayisi sektörlerinde yönetici, araştırmacı, üretim, bakım ve satış mühendisi olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Programı tamamlamak için alınması zorunlu olan EEE 5503 dersi yerine danışmanının onayı ile EEE 5129 veya EEE 5131, yada Matematik veya İstatistik öğretim programından bir ders zorunlu ders olarak (MAT 5101 dersi hariç) alınabilir. EEE 5503 yerine zorunlu olarak alınması istenen bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. EEE 5503 dersi dahil herhangi bir EEE kodlu ders seçimlik ders olarak alınabilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5557 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEE 5011 Elektronik Devrelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 EEE 5133 Sinirsel Hesaplama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 EEE 5021 Elektromanyetikte Yüksek Frekans Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EEE 5027 Haberleşme Sistemleri Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 EEE 5029 Yapay Sinir Ağları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 EEE 5033 Sayısal Görüntü İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 EEE 5035 Haberleşme Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 EEE 5037 Sayısal Video İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EEE 5041 Bilgisayar Algoritmaları - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 EEE 5047 Mikrodenetleyici Mimarisi ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 EEE 5049 Anahtarlamalı Güç Çeviricileri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 EEE 5055 Zaman Frekans Sinyal Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 EEE 5065 Genel Makine Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 EEE 5067 Dalgacık Kuramı ve Çoklu Çözünürlük Sinyal Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 EEE 5069 Uygulanabilir Filtreler Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 EEE 5071 Doğrusal Olmayan Devrelerin Analiz ve Sentezi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 EEE 5073 İstatiksel Örüntü Tanıma SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 EEE 5075 Enformasyon Teorisi ve Kodlama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 EEE 5083 Faz Kilitlemeli Döngü Teorisi ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 EEE 5087 Sinyal İşlemede İstatiksel Kestirim Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 EEE 5089 Veri Çeviriciler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 22 EEE 5091 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 23 EEE 6003 İleri Elektromanyetik Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 24 EEE 5095 Mühendisler İçin Fizyoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
G 25 EEE 5001 Elektrik Motor Sürücüleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 26 EEE 5101 Elektrik Güç Sistemleri Kalitesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 27 EEE 5103 Modern Spektral Kestirim SEÇMELİ 3 0 0 8
G 28 EEE 5105 HRV Analizi SEÇMELİ 2 2 0 8
G 29 EEE 5109 Sistem Tanılama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 30 EEE 5111 Mikrodalga Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 EEE 5113 Kablosuz Sistemlerde Antenler ve Yayılımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 32 EEE 5115 İleri Bilgisayar Ağları I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 33 EEE 5117 Kampüs Ağ Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 7
G 34 EEE 5119 Eğiticisiz Uyarlamalı Filtrelemede Özel Konular SEÇMELİ 3 0 0 7
G 35 EEE 5121 Analog Filtre Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 36 EEE 5123 İleri Statik Güç Dönüşümü SEÇMELİ 3 0 0 8
G 37 EEE 5125 Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 38 EEE 5127 Elektrik Güç Sistemleri Planlaması SEÇMELİ 3 0 0 8
G 39 EEE 5114 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Seviye Konular SEÇMELİ 3 0 0 8
G 40 EEE 5503 Doğrusal Sistemler Teorisi - I SEÇMELİ 3 0 0 9
G 41 EEE 5129 Rastgele Değişkenler ve Olasılıksal Süreçler SEÇMELİ 3 0 0 9
G 42 EEE 5131 Dönüşüm Teorisi ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 9
G 43 EEE 5017 Uygulamalı Optik SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 5098 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 EEE 5096 Yüksek Lisans Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 5004 Analog Tümleşik Devre Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 EEE 5112 Fotovoltaik Güç Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 EEE 5018 Lazer İlkeleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 EEE 5022 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 EEE 5026 Anten Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 EEE 5030 İşaret İşleme İçin Sinir Ağları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 EEE 5034 Bilgisayarla Görme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 EEE 5036 Sayısal Haberleşme Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 EEE 5064 Güç Elekroniğinde Özel Konular SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 EEE 5066 İleri Sayısal İşaret İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 EEE 5072 Bulanık Sistemler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 EEE 5076 Biyomedikal Sinyal İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 EEE 5082 Tümleşik Sensörler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 EEE 5084 İşaret İşlemede İstatiksel Algılama Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 EEE 5086 VLSI Tasarım İlkeleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 EEE 5032 Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinin Elektriksel Kavramları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 EEE 5088 Biyomedikal Enstrümantasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 EEE 5090 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 EEE 5502 Doğrusal Sistemler Teorisi - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 EEE 5102 Doğrusal Olmayan Sistemler Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 EEE 6006 Kaos ve Fraktallar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 EEE 5104 Optimal Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 EEE 5106 Manyetik Rezonans Görüntüleme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 EEE 5020 Ağlar Arası Tasarım İlkeleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 25 EEE 5092 Mikrodalga Teknolojisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 EEE 5108 RF Devre Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 EEE 5110 Güç Sistemlerinde Dağınık Güç Üretim Entegrasyonu SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 EEE 5014 Elektronik Enstrümantasyon SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEE 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu 1,00/4,00. Mezuniyet notu ise 2,00/4,00 dır.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prtof.Dr.Mehmet KUNTALP
Dokuz Eylül Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi
35397 Buca / İZMİR
Tel: 0 232 - 3017158 - 17158
E-mail: yesim.zoral@deu.edu.tr