DERECE PROGRAMLARI

: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, adı geçen üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla 1983'te kuruldu. Enstitü kurulduğunda binası Alsancak'ta, İkinci Kordon'da bugünkü üniversite rektörlük binasının bulunduğu yerdeydi. Rektörlük binasına eklenmiş olan tek katlı bina, enstitü binası olarak belirlenmişti. Enstitü ilk olarak üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin yürütülmesini üstlendi. Enstitü, kuruluşundan bir yıl sonra yüksek lisans ve doktora eğitimine de başladı.

Kazanılan Derece

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Tezli Yüksek Lisans Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli Yüksek Lisans programı derslerini tamamlama süresi iki yarıyıldır. Tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu yüksek lisans programının temel amaçları Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme sürecinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini kazandırmak; Osmanlı İmparatorluğundan Modern Türkiye Cumhuriyetine geçiş sürecinde ve Cumhuriyet sonrasında toplumsal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan değişimleri anlama ve açıklama yeteneğinin öğretilmesi; 1.Dünya Savaşı ve 2.Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Türkiyenin Dış Politikasını ve Uluslararası İlişkilerini genel Dünya Tarihi açısından değerlendirme yeteneğini kazandırmak; Batı ve Türk Modernleşmesini karşılaştırmalı olarak analiz yeteneği yardımcı olmak ve Atatürk Devrimini Doğu ve Batı uygarlıkları açısından değerlendirme yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
Öğrenciler, yüksek lisans tezini yapmakla akademik disiplini kazanmış olurlar.
Öğrenciler ders dışı faaliyetlerde kullanmak üzere ihtisas kütüphanesi ve Cumhuriyet arşivi ve tez arşivinden yararlanabilir. Programda yabancı dilde verilen ders yoktur.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki ve akademik becerilere sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli, çağdaş ve bilimsel bir duruş sergileyebilme
2   Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün felsefesini anlayan ve bunu içselleştirebilen kişiler yetiştirebilme
3   Eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazandırarak bu beceriyi kendi araştırma alanlarına geçirebilme
4   Farklı disiplinlerden yararlanarak bilimsel araştırma bilgi ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler yetiştirebilme
5   Düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak düşüncelerini yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirebilme
6   Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyete siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda yaşanan değişimleri anlayabilme
7   Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin iç ve dış siyaseti ile dünyadaki gelişmeler hakkında tarihsel bilgi verebilme
8   Batı modernleşmesi ile Türk modernleşmesini kıyaslayabilme
9   Sosyal bilimler formasyonuna sahip olarak; toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmelere yorum getirebilme
10   Sosyal bilimler temel mantığına sahip olarak; siyasal ve toplumsal gidişatla ilgili ön görülerde bulunabilme
11   Siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme
12   Demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler yetiştirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademisyen pozisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Tarih Kurumu, diğer kamu kuruluşlarının ilgili bölümlerinde ve özel sektörün tarih, eğitim ve arşivcilik alanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu veya özel sektörde mesleklerini icra edebilirler. Bu derece sahipleri doktora programına girmeye hak kazanırlar.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Her dönem (Bahar/ Güz)bu zorunlu ve seçmeli derslerden seçim yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, uzmanlık alanı,seminer ve tez çalışması dersinden oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 5019 Kurtuluş Savaşı Tarihi ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ATA 5045 Osmanlı Paleografyası I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ATA 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 5027 Türkiye'de Anayasa Hareketleri SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ATA 5029 Türk Eğitim Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ATA 5043 Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Değişim SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ATA 5035 Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihçiliği SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ATA 5041 Türk Dış Politikası I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 ATA 5031 Türk Yenileşme Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 ATA 5098 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ATA 5044 Cumhuriyet Tarihçiliğinin Temel Kaynakları ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 ATA 5042 Cumhuriyet Dönemi Siyasi Yaşam ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 ATA 5038 Osmanlı Paleografyası II ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 5046 Türk Dış Politikası II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ATA 5040 Türk Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 ATA 5054 Dünya Tarihçiliğinde Çağdaş Akımlar SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 ATA 5050 Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Sanat Anlayışı ve Gelişimi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 ATA 5052 Türkiye'de Gündelik Yaşam (20.Y.Y.) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 ATA 5048 Türk Edebiyatında Kurtuluş Savaşı ve Devrimler SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık iki sömestre olarak verilen eğitim programımızda, her sömestrde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerlendirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Değerlendirmede vizenin %40'ı, finalin %60'ı en az 75 puan olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programı 42 ulusal krediden az olmamak üzere ve toplamda 120 AKTS kredilik en az 14 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğrencinin ilgili derslerden başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci mezun olabilmek için, üç asil üyenin belirlendiği jüri önünde tamamladığı tezini savunmak ve başarılı olmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Enstitü Müd. : Prof. Dr. Kemal ARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir
Tel:0 232 3017920
kemal.ari@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Fevzi ÇAKMAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir
Tel:0 232 3017936
fevzi.cakmak@deu.edu.tr