DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun bir birimi olarak Lisans eğitimine 2006-2007 akademik yılında başladı. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2009 yılında Denizcilik Fakültesine dönüşmüştür. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği tezli yüksek lisans programı 2012-2013 akademik yılında açıldı.
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, mühendislik, lojistik ve ulaştırma, makine, çevre, deniz ve gemi teknolojileri mühendisliği alanlarını entegre ederek, işletmelerin küresel pazarlarda deniz ulaştırma yeteneklerinin planlanması, uygulanması ve yönetiminde liderlik rolü oynayacak, inovasyon, ar-ge ve teknolojik yeniliklerin uygulanması alanında yetkin mühendislerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda Denizcilik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğretim üyeleri ders vermektedir.

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bölümümüzdeki aşağıdaki laboratuvarlardan faydalanabilmektedir:

Termodinamik ve Soğutma-İklimlendirme Laboratuarları
Elektroteknoloji Laboratuarı
Dizel Makine Laboratuarı
Gemi Makineleri Laboratuarı
Hidrolik-Pnömatik Laboratuarı
Makina Dairesi Simülatörü Laboratuarı
Köprüstü Seyir ve Modelleme Simülatörü Laboratuarı
Çok Fonsiyonlu Simulasyon Laboratuarı
Haberleşme Laboratuarı
Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü Laboratuarı
Elekronik Seyir Sistemleri Simülatörü Laboratuarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri derecede uygulama becerisi kazanmalıdır.
2   Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını ileri düzeyde analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmalıdır.
3   İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci ileri seviyede tasarlama becerisi kazanmalıdır.
4   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.
5   Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği problemlerini ileri düzeyde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmalıdır.
6   İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmalıdır.
7   Etkin iletişim kurma becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.
8   Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği çözümlerinin, evrensel, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini ileri düzeyde kazanmalıdır.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini ileri derecede kazanmalıdır.
10   Çağın sorunları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.
11   Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları ileri düzeyde kullanma becerisi kazanmalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Denizcilik Endüstrisinin farklı alanlarında ve ilgili kamu kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 Uygulamalı Matematik ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 FBE 5555 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 5027 Sistem Benzetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 DDD 6031 Gemi Kurtarma Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 MTE 5019 Deniz Çevresi Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 MTE 5021 Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Sistem Dinamikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 MTE 5023 Gemi Makinaları Sistem Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 MTE 5025 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde Malzeme Bilimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 MTE 5005 Gemi Performansı ve Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 MTE 5031 Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 MTE 5027 İleri Ölçüm Teknikleri ve Veri Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 MTE 5029 Gemilerde Enerji Kaynakları ve Verimliliği SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 MTE 5033 Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 MTE 5037 Gemilerde Güç Üretim Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 MTE 5039 Deniz Ulaştırma Bilgi Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 MTE 5041 Proje Risk Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 DDD 6003 Deniz Ulaştırmasında Seyir Emniyeti Tasarımı ve Planlaması SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 MTE 5015 Gemi Makinelerinin İşletme ve Otomasyonu SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 5098 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MTE 5096 Yüksek Lisans Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 5010 Denizcilikte Kalite Yönetim Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 MTE 5014 İçten Yanmalı Motorlar Analizi ve Yeni Teknolojiler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 MTE 5018 Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ekonomisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 MTE 5022 Ulaşım Akım Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 MTE 5006 Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Risk Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 MTE 5024 Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliğinde İnsan Faktörü SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 MTE 5042 Enerji Ulaştırmasında Rota Optimizasyonu SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 MTE 5028 Mühendislik Sistemlerinde Güvenilirlik, Kullanılabilirlik ve Bakım SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 MTE 5030 Denizcilikte Çevresel Risk Değerlendirmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 MTE 5032 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde Operasyonel Verimlilik SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 MTE 5034 Deniz Ulaştırması Sistem Teknolojilerinde Gelişmeler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 MTE 5038 Tehlikeli Madde Operasyonları Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 MTE 5040 Sürdürülebilir Deniz Ulaştırma Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 MTE 5026 Yeni Nesil Gemi Sevk Sistemi Dizaynı SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NURAN
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Bölüm Başkan
Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir
Tel :+ 90 232 301 88 03
e-posta: mustafa.nuran@deu.edu.tr