DERECE PROGRAMLARI

: Eğitim Programları ve Öğretim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1997'den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Eğitim Programları ve Öğretim, Doktora Derecesi

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili kavram, bilgi, beceri ve anlayışlara sahip olabilme.
2   Eğitim programları ve öğretim alanında yapılmış bilimsel araştırmaları/yayınları ve uygulamaları takip edebilme.
3   Öğrenme ve öğretim sürecini planlamada, yürütmede ve değerlendirmede görev ve sorumluluklarını kavrayabilme.
4   Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırma çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkelerini ön planda tutabilme.
5   Eğitim programları ve öğretim alanında yapılmış bilimsel yayınları takip etmeye istekli olma.
6   Eğitim programı ve öğretim alanının önemini fark etme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem Tüm Dersler Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS G 1 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5 G 2 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5 G 3 EPÖ 6023 Test ve Ölçek Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 7 G 4 EPÖ 6025 Eğitimde Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 7 G 5 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6 G 6 EPÖ 6021 Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar ve Modeller ZORUNLU 3 0 0 8 G 7 EPÖ 6017 Karşılaştırmalı Program Geliştirme Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7 G 8 EPÖ 6015 Öğretim Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8 G 9 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5 G 10 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6 B 11 EPÖ 6020 Veri Toplama ve Çözümleme SEÇMELİ 3 0 0 7 B 12 EPÖ 6018 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8 B 13 EPÖ 6016 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8 B 14 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5 B 15 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5 B 16 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5 B 17 EPÖ 6022 İlköğretim ve Ortaöğretimde Program Geliştirme ZORUNLU 3 0 0 7 B 18 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5 B 19 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5 B 20 EPÖ 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3 G 21 EPÖ 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156 G 22 EPÖ 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EPÖ 6023 Test ve Ölçek Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 EPÖ 6025 Eğitimde Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 EPÖ 6021 Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar ve Modeller ZORUNLU 3 0 0 8
G 7 EPÖ 6017 Karşılaştırmalı Program Geliştirme Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 EPÖ 6015 Öğretim Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 11 EPÖ 6020 Veri Toplama ve Çözümleme SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 EPÖ 6018 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 EPÖ 6016 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 15 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 16 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 17 EPÖ 6022 İlköğretim ve Ortaöğretimde Program Geliştirme ZORUNLU 3 0 0 7
B 18 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 20 EPÖ 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 21 EPÖ 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 22 EPÖ 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarı yıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'tır.
"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca / İZMİR

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Didem Müge Siyez
didem.siyez@deu.edu.tr
Eğitim Programları ve Öğretim Aanabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu
meltem.gokdag@deu.edu.tr