DERECE PROGRAMLARI

: Fransızca Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fransızca Öğretmenliği Eğitimi Bilim dalı 1990'da açılmıştır. Program dili Fransızca'dır. Şu anda program aktif değildir.

Kazanılan Derece

Fransızca Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Fransızca Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı; alanın uzmanlarını ve akademisyen adaylarını yetiştirmek, ayrıca Fransızcanın kullanıldığı tüm alanlarda (çeviri, uluslar arası ticaret, turizm, bankacılık, vb.) çalışabilecek nitelikli insan gereksinimine cevap vermektir.

Temel Program Kazanımları

1   Fransız dili eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2   Fransız dili eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgilerini kullanır ve uygular.
3   Yaptığı araştırmalarla Fransız dili eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
4   Fransız dili eğitimi alanıyla ilişkili diğer disiplinler hakkında bilgi sahibi olur.
5   Fransız dili eğitimi alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6   Fransız dili eğitimi alanındaki bilimsel araştırmalarda takım çalışmalarına etkin olarak katılır; sorumluluklarını yerine getirir, işbirliğine açıktır ve gerektiğinde liderlik yapar.
7   Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
8   Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilir.
9   Konusu ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
10   Anadilini yazılı ve sözlü olarak en doğru ve etkin biçimde kullanabilir, anadili ile yabancı dil arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyabilir, yorumlayıp değerlendirebilir, öğretim sürecinde kullanabilir.
11   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için etkinlikler düzenleyebilir, projeler üretip uygulayabilir.
12   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde (B1) kullanabilir.
13   Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak ülkesindeki ve dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal, kültürel konularda gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı doktora mezunları, üniversitelerde öğretim elemanı ve uzman, MEB ve bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Fransızca ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, yabancı dil koşulunu (Fransızca dışında) sağlamaları kaydıyla gerek kendi alanlarında gerekse çokdisiplinli alanlarında ilgili bölümlere yardımcı doçentlik, öğretim görevliliği ve okutmanlık kadrolarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem Tüm Dersler Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS G 1 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5 G 2 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5 G 3 YDF 6023 ÇEVIRI VE KARŞILAŞTIRMALI DILBILIM SEÇMELİ 2 0 0 8 G 4 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5 G 5 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6 G 6 YDF 6025 İMGE VE FRANSIZCA'NIN ÖĞRETIMI SEÇMELİ 2 0 0 8 G 7 YDF 6017 FRANSIZCA'NIN SÖZCELEME DILBILGISI: SÖZDIZIM VE ANLAMBILIM I ZORUNLU 2 0 0 7 G 8 YDF 6021 İLETIŞIM VE KÜLTÜR SEÇMELİ 2 0 0 7 G 9 YDF 6019 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESI SEÇMELİ 2 0 0 8 G 10 YDF 6028 EDIMBILIM VE FRANSIZCA'NIN ÖĞRETIMI ZORUNLU 2 0 0 7 G 11 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6 B 12 YDF 6024 DILSEL ETKILEŞIM ÇÖZÜMLEMESI VE FRANSIZCA'NIN ÖĞRETIMI SEÇMELİ 2 0 0 8 B 13 YDF 6022 ÇEVIRI KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8 B 14 YDF 6020 ANLAMBILIM VE YORUMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 8 B 15 YDF 6018 SÖZBILIM SEÇMELİ 2 0 0 8 B 16 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5 B 17 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5 B 18 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5 B 19 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5 B 20 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5 B 21 YDF 6026 FRANSIZCA'NIN SÖZCELEME DILBILGISI: SÖZDIZIM VE ANLAMBILIM II SEÇMELİ 2 0 0 8 B 22 YDF 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3 G 23 YDF 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156 G 24 YDF 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 YDF 6023 Çeviri ve Karşılaştırmalı Dilbilim SEÇMELİ 2 0 0 8
G 4 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 YDF 6025 İmge ve Fransızca'nın Öğretimi SEÇMELİ 2 0 0 8
G 7 YDF 6017 Fransızca'nın Sözceleme Dilbilgisi: Sözdizim ve Anlambilim I ZORUNLU 2 0 0 7
G 8 YDF 6021 İletişim ve Kültür SEÇMELİ 2 0 0 7
G 9 YDF 6019 Söylem Çözümlemesi SEÇMELİ 2 0 0 8
G 10 YDF 6028 Edimbilim ve Fransızca'nın Öğretimi ZORUNLU 2 0 0 7
G 11 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 12 YDF 6024 Dilsel Etkileşim Çözümlemesi ve Fransızca'nın Öğretimi SEÇMELİ 2 0 0 8
B 13 YDF 6022 Çeviri Kuramları SEÇMELİ 2 0 0 8
B 14 YDF 6020 Anlambilim ve Yorumlama SEÇMELİ 2 0 0 8
B 15 YDF 6018 Sözbilim SEÇMELİ 2 0 0 8
B 16 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 17 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 20 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 YDF 6026 Fransızca'nın Sözceleme Dilbilgisi: Sözdizim ve Anlambilim II SEÇMELİ 2 0 0 8
B 22 YDF 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 23 YDF 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 24 YDF 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı doktora mezunları, üniversitelerde öğretim elemanı ve uzman, MEB ve bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Fransızca ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye


Bilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Duygu Öztin PASSERAT