DERECE PROGRAMLARI

: Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1997den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Eğitim Programları ve Öğretim, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır.
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve eğitim programı konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili kavram, bilgiye sahip olabilme
2   Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili beceri ve anlayışlara sahip olabilme.
3   Eğitim programları ve öğretim alanında yapılmış bilimsel araştırmaları/yayınları ve uygulamaları takip edebilme.
4   Öğrenme ve öğretim sürecini planlamada, yürütmede ve değerlendirmede görev ve sorumluluklarını kavrayabilme.
5   Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırma çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkelerini ön planda tutabilme.
6   Bilimsel yöntem ve etik ilkelerini ön planda tutarak çalışmayı raporlaştırabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ve işyerlerinin eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem 1 .Dönem: Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS G 1 EPÖ 5515 Eğitim Programlarının Temelleri ZORUNLU 3 0 0 10 G 2 EBE 5539 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5 G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15 TOPLAM: 30 1 .Dönem Seçmeli: Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS G 1 EPÖ 5541 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri SEÇMELİ 3 0 0 10 G 2 EBE 5503 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5 2 .Dönem: Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS B 1 EPÖ 5524 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi ZORUNLU 3 0 0 7 B 2 EPÖ 5522 Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ZORUNLU 3 0 0 10 B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13 TOPLAM: 30 2 .Dönem Seçmeli: Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS B 1 EPÖ 5526 Öğretimde Yaratıcı Etkinlikler SEÇMELİ 3 0 0 6 B 2 EPÖ 5514 Eğitimde Ölçme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7 3 .Dönem: Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS G 1 EPÖ 5517 Program Geliştirme Uygulamaları ZORUNLU 3 0 0 10 G 2 EPÖ 5530 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10 G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10 TOPLAM: 30 3 .Dönem Seçmeli: Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS G 1 EPÖ 5521 Eğitim Programlarında Yeni Yönelimler ve Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 10
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 5515 Eğitim Programlarının Temelleri ZORUNLU 3 0 0 10
G 2 EBE 5539 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 5541 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 EBE 5503 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 5524 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi ZORUNLU 3 0 0 7
B 2 EPÖ 5522 Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ZORUNLU 3 0 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 5526 Öğretimde Yaratıcı Etkinlikler SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 EPÖ 5514 Eğitimde Ölçme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 5517 Program Geliştirme Uygulamaları ZORUNLU 3 0 0 10
G 2 EPÖ 5530 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 5521 Eğitim Programlarında Yeni Yönelimler ve Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 10
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca / İZMİR

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Didem Müge Siyez
didem.siyez@deu.edu.tr
Eğitim Programları Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu
meltem.gokdag@deu.edu.tr