DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 1993 yılında açılan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi yüksek lisans programı, deniz işletmeciliği ve ulaştırması alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Deniz işletmeciliği alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, denizcilik sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, denizcilik alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi yüksek lisans programında, denizcilik işletmeleri yönetimi tabanlı öğrencilerin yanı sıra diğer disiplinlerden gelen öğrencilere, deniz işletmeciliği alanında ileri düzey bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. Program genel deniz işletmeciliği alanıyla birlikte gemi işletme yönetimi, denizcilik politika ve stratejileri, liman işletmeciliği, denizcilik finansmanı, denizcilik ekonomisi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi deniz işletmeciliği alanlarında uzmanlaşmak için fırsatlar sunmaktadır. Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış denizcilik ve lojistik işletmelerinde ve ilgili kamu kurumlarında orta ve üst düzey yönetici konumunda ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, denizcilik işletmeleri alanında kuramsal bilgiye sahip; akademik gelişmeleri takip ederek kendi kendine öğrenebilen; uzmanlık alanıyla ilgili kuramsal bilgiyi eleştirel bir bakış açısı ile sentezleyerek bilimsel bilginin üretilmesine özgün katkı sağlayabilen ve bilgileri aktarabilen; bilim felsefesi ve bilim etiği konularında ilkeli yaklaşım sergileyen akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Program eğitim ve araştırmaları donanımlı dersliklerde ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   Denizcilik işletmeleri yönetimi temel ve yan alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerlerin korunması çabalarında yönlendirici olur.
2   Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, denizcilik işletmeleri yönetimini ilgilendiren karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
3   Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak deniz işletmeciliği çözümlerini gerçekleştirir.
4   Bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturup, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir.
5   Bağımsız çalışmalarıyla, bilimsel araştırma yaparak, denizcilik işletmeleri yönetimi için gerekli bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
6   Toplam kalite yönetiminin gerekliliklerine uygun hareket eder.
7   Ulaştırma ve yan alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
8   Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; denizcilik işletmeleri yönetimi alanında karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
9   Denizcilik işletmeleri yönetiminin temel ve yan alanlarında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alana uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10   Denizcilik işletmeleri yönetimi alanındaki çalışmalarının gelişim ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir yaklaşımla yazılı veya sözlü olarak iletir.
11   Denizcilik işletmeleri yönetimi, ekonomi, hukuk, lojistik, ulaştırma ve diğer ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme çözümlerinde ilişkilendirerek kullanır.
12   Denizcilik işletmeleri yönetimi uygulamalarının sosyal, hukuki ve çevresel boyutlarına uygun olarak öneriler geliştirir, öngörülerle sorun çözücü değişiklikleri planlar ve bunları uygular.
13   Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanarak denizcilik işletmeleri yönetimi alanında karşılaşılan sorunları çözer.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren armatör işletmeler, gemi acenteleri, dış ticaret şirketleri, deniz sigortaları şirketleri, limanlar, lojistik işletmeleri, yat ve marina işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedir. Kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari görev alabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler iki yarıyılda verilmektedir. Programdaki dersler deniz işletmeciliği alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır. Programda, zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Seçmeli dersler hem Güz yarıyılında, hem de Bahar yarıyılında yer almaktadır. Öğrenciler zorunlu derslerin yanısıra seçmeli derslerden almak zorundadır. Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS ders almak zorundadır (seçimlik dersler, seminer ve uzmanlık alanı dersleri dahil).
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 5033 DENİZ İŞLETMECİLİĞİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DİY 5029 ULUSLARARASI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ÇEVRESİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 5031 DENİZ LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DİY 5035 DENİZCİLİK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DİY 5037 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE HİZMET PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DİY 5039 LİMAN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DİY 5041 DENİZCİLİKTE FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DİY 5057 Uluslararası Denizcilik Ekonomisi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DİY 5045 DENİZYOLU YÜK OPERASYONLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DİY 5047 GEMİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DİY 5049 ÇOKLU ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DİY 5053 Konteyner Taşımacılığı SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 DİY 5055 Denizcilik Ekonometrisi I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 DİY 5043 ULUSLARARASI DENİZCİLİK KONVANSİYONLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5001 Techniques of Scientific Research And Publication Ethics ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DİY 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 DİY 5036 DENİZ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 DİY 5098 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİY 5034 LİMAN İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 DİY 5040 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE DENİZ ULAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 DİY 5042 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 DİY 5044 GEMİ KİRALAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 DİY 5048 DENİZCİLİKTE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 DİY 5066 Deniz Ticareti Sözleşmeleri Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 DİY 5056 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 DİY 5058 ULUSLARARASI ENERJİ KORİDORLARINDA DENİZ ULAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 DİY 5060 Denizcilikte Çevre Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 DİY 5062 Denizcilik Ekonometrisi II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 DİY 5064 Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 DİY 5054 DENİZ TURİZMİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİY 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (51 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr