DERECE PROGRAMLARI

: Sosyoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2015 yılında kurulmuştur. Programın amacı temel sosyoloji disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan; alanında edindiği bilgileri insan, toplum ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen; yeni düşüncelere açık; çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; çağın sorunlarına çözümler üreten; düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı nda farklı disiplinlerden 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2 yıl süren Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 4 dönemden oluşmaktadır. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisansüstü eğitim aldığı sosyoloji alanına ilişkin temel kavram ve terimlerini, alanın tarihsel gelişimini ve güncel değişimini tanımlayabilmelidir.
2   Sosyoloji alanındaki önceki ve güncel yaklaşımları ve bakış açılarını bilebilir, bu alanın gelişimine eleştirel bir şekilde katkı sağlayabilir.
3   Sosyoloji uzmanlık alanlarındaki temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının temel varsayımlarını bilebilir, bu kuramları karşılaştırabilir, benzerlik ve farklılıkları, katkıları ve sınırlılıkları etkin bir şekilde ifade edebilir.
4   Sosyoloji uzmanlık alanlarında gerçek dünyaya yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu alanın sınırlamalarının farkında olabilir ve alanı ile ilgili yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek alana katkıda bulunabilir.
5   Sosyoloji uzmanlık alanlarındaki gelişmeleri dünyada ve Türkiye'de takip edebilir, disiplinler arası araştırmalarına ilişkin bilgi sahibi olabilir. Sosyoloji bilgisini etkili bir şekilde Türkçe ve yabancı bir dil (Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde) becerisiyle ifade edebilir.
6   Nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilir, bağımsız araştırma tasarım yapılandırması, analiz yöntemi seçimi, veri toplama, veri yorumlama, istatistiksel raporlama ve tartışma becerilerine ve deneyimlerine erişebilir. Bilgisayar tabanlı nicel ve nitel veri analiz tekniklerini kullanabilir.
7   Bilimsel makale, sözlü / poster sunumu gibi bilimsel etkinlikleri takip edip inceleyebilir ve bilimsel etkinliklere kendi başına veya bilimsel ekibin bir parçası olarak katılabilir.
8   Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik durum bazında kendisi ile farklı gruplar arasındaki benzer ve farklı yönleri fark edebilir.
9   Sosyal ilişkilerde, sosyal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olabilir, sosyoloji bilgisine dayalı açıklama ve çözümler sunabilir.
10   Sosyolojinin etik ilke ve değerlerini ve sosyoloji alanındaki ustalık alanına özgü olanları bilir, bu ilkelere uygun çalışabilir. Etik ikilemleri fark edebilir ve kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında, belediyelerde ve özel sektör kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda, Doktora düzeyinde sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans programı öğretim planında öğrencilere toplam 120 AKTS?ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 120 AKTS karşılığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmaları zorunludur. Öğrenci ayrıca bir tez projesini başarıyla tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOC 5017 Toplumsal Kimlik Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 SOC 5019 Tüketim Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 SOC 5021 Tarihsel Sosyoloji Metinleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 SOC 5015 Klasik Sosyoloji Metinleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 SOC 5023 Kamusal Alan Tartışmaları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 SOC 5037 Suç Sosyolojisi Araştırmaları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 SOC 5027 Kültürlerarası İletişim SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 SOC 5029 Kent Sosyolojisinde Güncel Konular SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 SOC 5031 Türkiye'de Toplumsal Değişme I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 SOC 5033 Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 SOC 5035 Genel Metodoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 SOC 5025 Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlikler SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOC 5298 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 SOC 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOC 5004 Toplumsal Bellek SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 SOC 5006 Türkiye'de Çalışma İlişkileri: Sorunlar ve Tartışmalar SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 SOC 5008 Toplumsal Cinsiyet Analizi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 SOC 5010 Sosyal Politika ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 SOC 5012 Türkiye'de Toplumsal Değişme ll SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 SOC 5028 Değişen Toplumda Değişen Aile SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 SOC 5020 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 SOC 5022 Din Antropolojisi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 SOC 5016 Türk Sosyolojisi Okumaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 SOC 5024 Nicel Araştırma Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 SOC 5026 Kadın ve Aile Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 SOC 5018 Gündelik Hayat Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOC 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOC 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi:
http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yildiz AKPOLAT
0232 301 9417
yildiz.akpolat@deu.edu.tr