DERECE PROGRAMLARI

: İlk ve Acil Yardım

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1993-1994 Eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Türkiye de bir ilki başlatmıştır. Bu ilk, Türkiyenin çok ihtiyaç duyduğu ve o güne kadar herhangi bir ciddi çalışmanın yapılmadığı ilkyardım ve acil bakım konusunda atılmış önemli bir adım olmuştur. Ülkemiz için bu adımın atılmasında büyük emeği geçen programın kurucusu ve zamanın Yüksekokul Müdürü Sayın Prof. Dr.Necla ÇEVİKin katkılarıyla Yüksekokulumuz ve Kanada Cambrian College ile işbirliği içinde program başlatılmıştır. Türkiye genelinde diğer üniversitelerde açılan programlara öncülük etmiş olan Paramedik programı 1993-1994 yılında eğitim öğretime başlamıştır.Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.Paramedikler günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar, 112 uygulamaları ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunların neredeyse tamamının Devlet sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde mezunlarımız özel Ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, tıp merkezleri vb), özel ambulans şirketleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Program Misyonu: Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara yerinde, zamanında ve doğru tedaviyi uygulayabilen, temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan donanımlı sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Progam Vizyonu: İlk ve acil yardım alanındaki uluslararası düzeyde her türlü bilimsel yeniliği ve gelişmeyi takip ederek, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış ilk ve acil yardım teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.

Program Kalite ve Komisyon Üyeleri:
Prof. Dr. Sedat YANTURAKI (Kmisyon Başkanı)
Doç. Dr. Bennur KOCA
Öğr. Gör. Dr. Sinan YENAL

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İProgramda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resussitasyon, Travma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ile Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ya da 112 Ambulans servislerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programının eğitim amaç ve hedefleri:
1) Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerine sahip olan,
2) Ambulans acil çağrı ve hasta nakilleri için yeterli beceri ve bilgiye sahip olan,
3) Olay yerini değerlendirme becerisine ve bilgisine sahip olan ve uygulayabilen,
4) Hastane öncesi acil hasta bakımının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygulayabilen,
5) Ön tanı ve hastane öncesi acil tedavi için gereken mesleksel becerileri uygulayabilen,
6) Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirebilen,
7) İntravenöz ve intraosseöz girişim yapabilen,
8) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Sağlık Bakanlığı nca belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan uygulayabilen,
9) Oksijen tedavisi yapabilen,
10) Temel ve ileri hava yolu uygulamalarını, endotrakeal entübasyonu, gerekli hallerde krikotirotomi ve invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon tedavilerini yapabilen,
11) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapabilen,
12) Travma stabilizasyonu ve pulmoner iğne dekompresyon uygulamasını yapabilen,
13) Uygun taşıma tekniklerini bilen ve uygulayabilen,
14) EKG ve monitörizasyon ile ritim değerlendirmesi yapabilen, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulayabilen,
15) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlayabilen,
16) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapabilen,
17) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olabilen,
18) Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranan,
19) Hastane öncesi acil bakımı uygularken etkin iletişim kurabilen,
20) Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinen ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olan,
21) Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenen ve öz değerlendirme yapabilen,
22) Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olan paramedikler yetiştirmektir.Temel Program Kazanımları

1   Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
2   Ambulansı acil çağrı ve hasta nakiller için hazırlama becerisine ve bilgisine sahiptir.
3   Olay yerini değerlendirme becerisine ve bilgisine sahiptir.
4   Hastane öncesi acil hasta bakımının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
5   Ön tanı ve hastane öncesi acil tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
6   Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.
7   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
8   Hastane öncesi acil bakımı uygularken etkin iletişim kurar.
9   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
10   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.
11   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının ilk ve acil yardım servislerinde veya Sağlı Bakanlığı 112 ambulans servisleri ya da özel ambulans işletmelerinde, Sağlık Teknikeri (paramedik) olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ve Sağlık Bakanlığı 112 ambulans servislerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ACY 1159 Resüsitasyon ZORUNLU 2 2 0 3
G 4 ACY 1157 Tıbbi Terminoloji I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ACY 1149 Acil Hasta Bakımı I ZORUNLU 3 2 0 4
G 7 ACY 1147 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I ZORUNLU 1 2 0 2
G 8 ACY 1141 Fizyoloji ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 ACY 1139 Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 ACY 1151 Acil Sağlık Hizmetleri I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACS 1003 Temel Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ACS 1001 Davranış Bilimleri SEÇMELİ 2 0 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ACY 1158 Yaz Stajı STAJ 0 8 0 8
B 3 ACY 1154 İleri Yaşam Desteği Uygulama I ZORUNLU 1 2 0 2
B 4 ACY 1152 Travma ZORUNLU 2 4 0 4
B 5 ACY 1156 Acil Sağlık Hizmetleri II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 ACY 1150 Acil Hasta Bakımı II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 ACY 1138 Farmakoloji ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 ACY 1136 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II ZORUNLU 1 2 0 2
B 9 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACY 2255 Acil Hasta Bakımı III ZORUNLU 4 8 0 9
G 2 ACY 2261 Bilimsel Etkinlik Süreçlerinde Yöntemler ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ACY 2247 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III ZORUNLU 0 2 0 1
G 4 ACY 2257 Mesleki Uygulama I ZORUNLU 4 8 0 9
G 5 ACY 2259 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON ZORUNLU 1 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACS 2009 Alanda Paramedik SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ACS 2003 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları SEÇMELİ 1 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ACY 2228 Mesleki Uygulama II ZORUNLU 2 14 0 9
B 2 ACY 2232 Mesleki İngilizce ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ACY 2230 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları II II ZORUNLU 0 4 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ACS 2006 İş Sağlığı ve Güvenliği SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 ACS 2004 Halk Sağlığı SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 ACS 2002 Meslek Etiği SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 4 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 7 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 10 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 18 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 20 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 21 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 28 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 3 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 4 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 7 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 8 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 9 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 10 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 14 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 17 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
H 19 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 20 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 21 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 23 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 24 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 25 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sedat YANTURALI (Program Başkanı)
e-mail: sedat.yanturali@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4122707