DERECE PROGRAMLARI

: Odyometri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Odyometri Programı 2008-2009 eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, temel odyolojik testleri uygulayabilen, mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. İşitme cihazları firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, davranışsal ve temel objektif odyolojik testlerin (akustik immitansmetri, otoakustik emisyon) uygulanması, işitme cihazlarının çalışma şekilleri ve uyarlanması eğitimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özel ve resmi sağlık sektörlerinin işitme ve denge bozuklukları alanında gerekli olan test bilgi ve becerilerine sahip odyometrist yetiştirmeye yönelik yürütülen bu eğitim, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin sözel iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları farkedebilme ve çözme becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastanede uygulanan test yöntemleri ile 1. ve 2. yılın sonundaki 1er aylık yaz stajları, öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce olan deneyimi kazanmalarına olanak sağlamaktadır.İşitme kayıpları ve denge bozukluklarının kalıtsal nitelikte olanları daha çok doğumsal olarak ortaya çıkmaktadır. Edinsel nitelikte olanları ise daha çok ilerleyen yaşla birlikte kendini göstermektedir. Bu gerekçe ile ortalama yaşam süresinin genel olarak giderek uzamasına ve işitme kaybı ve denge bozukluklarına erken tanı konması ve müdahale edilmesi sürecinde odyometristlerin istihdamı sağlanmaktadır. Bu nedenle odyometristlerin tıbbi terminoloji ile iletişimsel bozukluklarla seyreden tüm hastalıkların niteliğini bilmesi gerekmektedir. Odyometristler işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı ve tedavisinde gerekli olan iletişimsel, psikolojik yaklaşım ve test tekniklerini önce teorik, sonra uygulamalı derslerle öğrenmektedirler.

Kazanılan Derece

Odyometri, Önlisans, Odyometri Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 AKTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 AKTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 AKTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen, temel odyolojik testleri uygulayabilen, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programda, Fizyoloji, anatomi, fizik, ses fiziği, tıbbi terminoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak işitme ve konuşma anatomofizyolojisi, gelişim psikolojisi, mesleki teknoloji, işitme kayıpları, işitme genetiği, işitme cihazları, çocuk odyolojik test yöntemleri, dil gelişimi ve konuşma bozuklukları, odyolojide atölye çalışması, psikoakustik, örnek olay analizi, vestibuler sistem ve testleri, yenidoğan işitme tarama testleri, objektif işitme testleri, İşitme ve ölçümü ile klinikte eğitim ve uygulama dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta stajlarını DEÜ Hastanesinde İşitme Konuşma ve Denge Ünitesinde KBB uzmanı ve odyolog denetiminde yapmaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Odyometri teknikeri meslek bilincine sahiptir.
2   Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta yönetimini yürütebilmek için temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.
3   Temel odyolojik testlerin yapılması için gereken mesleksel becerileri edinir.
4   Saf ses ve akustik immitansmetri testini uygulama becerisine sahiptir.
5   Otoakustik emisyon testini uygulama becerisine sahiptir.
6   İşitsel uyarılmış beyinsapı testi ile ilgili bilgi sahibidir
7   Yenidoğan işitme taraması testlerini yapabilir.
8   İşitme cihazlarının işleyişi ve kullanımına ait bilgiye sahiptir.
9   Vestibuler Sistem ve testlerinin önemini bilir.
10   İşitme kayıplı hastalar ve yakınlarına nasıl davranılması gerektiğini bilir.
11   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır,
12   Mesleğini özveriyle uygular.
13   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir.
14   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
15   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
16   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Odyometri alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.
Program mezunları odyoloji uzmanı veya Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur. İşitme cihazı firmaları teknik eleman olarak yasal zorunluluk gereği odyometrist görevlendirmektedir. Bu firmaların Türkiyede yaygın şube ağı kurma çabası verdikleri düşünüldüğünde, odyometristlere giderek daha fazla gereksinim olacağı düşünülmektedir.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Doğumevleri, tıp merkezleri, vb), İşitme cihazı satış merkezleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yapılır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1. sınıf sonunda 6 hafta olmak üzere stajlarını DEÜ Hastanesinde İşitme konuşma ve denge ünitesinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODY 1135 Tıbbi Terminoloji I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ODY 1143 İşitme ve Konuşma Anatomi, Fizyolojisi ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 ODY 1141 İşitme ve Ölçümü I ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ODY 1127 Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ODY 1101 Fizik ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 10 ODY 1133 PSİKOAKUSTİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODS 1001 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ODY 1152 İşitme ve Ölçümü II ZORUNLU 4 2 0 5
B 3 ODY 1150 Yaz Stajı STAJ 0 8 0 8
B 4 ODY 1148 İşitme Kayıpları ZORUNLU 1 0 0 2
B 5 ODY 1146 Yeni Doğan İşitme Taraması ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODS 1010 Meslek Etiği SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 ODS 1008 Fizyoloji SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 ODS 1004 Temel Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODY 2257 Objektif İşitme Testleri ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 ODY 2251 Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ODY 2255 Klinikte Eğitim ve Uygulama I ZORUNLU 4 8 0 13
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODS 2013 İletişim Becerileri SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ODS 2015 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 ODS 2011 İlk Yardım SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODY 2232 ÖRNEK OLAY ANALİZİ ZORUNLU 1 0 0 2
B 2 ODY 2248 Klinikte Eğitim ve Uygulama II ZORUNLU 4 8 0 13
B 3 ODY 2246 İşitme Genetiği ZORUNLU 1 0 0 1
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODS 2008 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 ODS 2004 Etkili ve Güzel Konuşma SEÇMELİ 1 1 0 3
B 3 ODY 2250 Vestibüler Sistem ve Testleri SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 ODS 2010 DİL GELİŞİMİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 4 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 7 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 10 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 11 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 19 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 21 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 28 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 29 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 2 SHS 2047 İŞİTME CİHAZLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 3 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 5 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 8 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 9 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 11 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 12 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 13 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 14 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 15 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 18 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 19 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 20 SHS 2037 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 SHS 2036 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 SHS 2040 İşitme Cihazları SEÇMELİ 1 0 0 2
H 23 SHS 2043 ODYOLOJİDE ATÖLYE ÇALIŞMASI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 2042 Mesleki Teknoloji SEÇMELİ 1 2 0 3
H 25 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 26 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof Dr. Günay Kırkım
e-mail:gunay.kirkim@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123292