DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ Denizcilik Fakültesi Türkiyenin deniz işletmeciliği ilgi alanına yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve ana amacı Türk denizcilik sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Nitelikli insan gücünün daha ileri düzeyde ve akademik alanda bilimsel araştırma ve yayınlar yapma ve yönetim kadroları yetiştirme amacıyla 2005 yılında faaliyete geçen Güverte anabilim dalına bağlı Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi isimli tezsiz yüksek lisans programı iki dönem mezun vermiştir. 2009 yılında Denizcilik Fakültesinde Güverte bölümün ismi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü olarak değişmiştir. Halen, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalının Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi isimli yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim dalı Türkiyenin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile deniz ticaret filosu için yönetici yetiştiren alanında uzman bir okuldur. Anabilim dalı; liman operasyonları, çevre yönetimi ve denizcilikte verimlilik gibi konularda bilimsel tezler ve projeler hazırlanmasını sağlar. Bu program aynı zamanda endüstriyle yakın ilişkiler içindedir ve endüstri için yöneticiler yetiştirir. Programın derslerin çoğunun temeli denizciliğin yönetimsel yanına yöneliktir.Temel amaç, deniz örf ve adetleri ile birlikte eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla çalışanların katılımı ve iş yaşamının kalitesinin geliştirilmesi temel prensiplerdendir.

Temel Program Kazanımları

1   Denizcilik ile ilgili konularda güncel gelişmeleri uzmanlık düzeyinde yakından takip ederek bilgi ve becerilerini, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip eder, tartışma, yorumlama ve eleştirel bakış açısı becerileri yüksektir.
2   Denizcilikle ilgili etik, kurumsal, sosyal sorumluluk, sosyal adalet ve çevre bilinci değerlerine sahiptir.
3   Denizcilik ile ilgili yaşanan durumlar sonrası analiz / sentez yapabilme becerisi ve bilgisi gelişmiş, üçüncül bir bakış açısıyla değerlendirilebilecek vizyona sahip, hedef belirleme ve bu hedefe yönelik strateji geliştirebilecek niteliktedir.
4   Kalite yönetim sistemlerinin denizcilik ile ilgili uygulamalarının yanı sıra emniyetli yönetim teknikleri ve uygulanması konusunda da bilimsel katkı sağlayabilecek seviyede bilgi sahibidir ve etkin bilgi alışverişi yapabilir
5   Deniz ulaştırması alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, deniz ulaştırması ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir
6   Uluslararası denizcilik konvansiyonları, ulusal ve uluslararası denizcilik hukuku, denizcilikte risk değerlendirmesi ve risk azaltıcı önlemler ve uygulamaları, denizcilik işletmeleri, işleyişleri ve etkileyen faktörler ve süreçleri, taşınan yükler, gemi güvenliği ve personel emniyeti ile personel değerlendirmesi, denizcilik açısından çevre yönetimi ve uygulamaları konularında uzman seviyesinde bilgi sahibi olup strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alanına uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
7   Bilimsel çalışmaları ve faaliyetleri ile uygulayıcıları ile tüm paydaşları yönlendirmede etkin rol üstlenir, denizcilik dil ve terminolojisini doğru kullanarak katkı sağlar.
8   Liderlik becerileri gelişmiş, motivasyon hakkında bilgi sahibi, iyi ve etkin iletişim kurabilen ve ilişkileri etkin biçimde yönetebilme becerisi olan, gerektiğinde normları inceleyen, geliştiren, gerektiğinde değiştirebilen yöneticilik vasıfları gelişmiştir.
9   Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; deniz ulaştırma işletmeleri açısından karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisine sahiptir
10   Deniz ulaştırmasının temel ve yan alanlarında meslek standartlarının ve iş güvenliği kurallarının gereğini yerine getirir ve geliştirilmesinde aktif rol alır
11   Farklı araştırma yöntemlerini deniz ulaştırması ve denizcilik işletmesi alanlarına uygulayarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, nitel ve nicel veriler ile destekleyerek, bilgi işleme becerileriyle yorumlar, yeni bilgiler oluşturur ve bu bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda paylaşarak denizcilik biliminin gelişmesine katkı sağlar
12   Deniz ulaştırma işletmelerinin alanı ile ilgili her konuda ulusal ve uluslararası seviyede kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alabilecek beceri sahibi ve yeterlilikte olup takım çalışmasına uygun proje yöneticisi/çalışanıdır

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği uzmanlık alanına giren gemi, deniz aracı ve açık deniz platformlarının işletilmesi ve yönetimi, liman, marina, yat limanı vb. kıyı tesislerinin ve denizcilik işletmelerinin yönetimi, kıyı tesisleri deniz alanları ile seyir can, mal ve çevre emniyeti, suyolları, kanalları ve geçitlerinin tasarlanması, planlaması ve yönetimi, Gemiadamları sağlığı ve iş güvenliği, deniz sigortaları, yük ile ilgili işlemleri, lojistik hizmetleri, tehlikeli yük taşımacığı, Gemi filo yönetimi, Gemi kiralama, alım/satım ve aracılık hizmetleri acentelik hizmetleri ve acente müdürlüğü, Deniz ticaret hukuku konuları, Her türlü Deniz Sigorta, P&I, yük ve yük donanımları ile ilgili işlemler, Gemi ve kıyı tesislerinde kullanılan veya olması gereken emniyet ve güvenlik ekipmanları ile ilgili serbest deniz ulaştırma işletme mühendislik müşavirlik hizmetleri ile kamu sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında ve devlet üniversitelerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı çoğunluğu seçmeli dersten oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 5029 Denizcilkte Kalite, Emniyet ve Çevre Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 5009 Sayısal Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DDD 5011 Denizcilikte İletişim ve Bilgi Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DDD 5013 Çoklu Taşıma Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DDD 5031 Gemi ve Filo Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DDD 5021 Denizcilik İşletmelerinde Örgüt Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DDD 5023 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DDD 5027 Deniz Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DDD 5015 Denizcilik Teknolojisi SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 DDD 5198 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 DDD 5018 Denizcilikte Emniyet ve Risk Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 5010 Deniz Sigorta Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 DDD 5012 Deniz Ticaret Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 DDD 5014 Tehlikeli Yük Taşımacılığı SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 DDD 5016 Denizcilikte Denetim ve Gözetim İlkeleri SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 DDD 5028 Veri Madenciliği SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 DDD 5022 Denizcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 DDD 5024 Denizcilik Güvenlik Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 DDD 5026 Denizcilikte Enerji Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 DDD 5020 Denizcilik Politikaları SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDD 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDD 5099 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (52 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kpt. Burak Köseoğlu
E-mail: burak.koseoglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 32
veya
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Kpt. Cenk Şakar
E-mail: cenk.sakar@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 19