DERECE PROGRAMLARI

: Çevre Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çevre Eğitimi Anabilim Dalı 2009'dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Çevre Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çevre Eğitim programı, çevre konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Çevre eğitimi hakkında, öğrenme, öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilmek.
2   Öğrencilerin psikolojik ve zihinsel gelişim özelliklerini bilme ve buna göre eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamaktır.
3   Alanındaki güncel bilgileri, geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün çalışmalar yapabilme.
4   Çevre eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, hedeflerine yönelik araştırmalar gerçekleştirebilme.
5   Alanına yenilik getiren, bir düşünce veya uygulama geliştirebilme ve uygulayabilmek.
6   Alanındaki yeni araştırmaların ve düşüncelerin değerlendirmesini yapabilme.
7   Alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak çevre eğitimi alanına katkı yapabilme.
8   Kritik düşünme, sorun çözme gibi zihinsel süreçleri kullanarak çevre eğitimi alanında yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9   Ulusal veya uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile çevre eğitimi alanındaki konuları tartışabilme ve etkili bir iletişim kurabilme.
10   Alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans derecesi, mezunlarına mesleklerini özel eğitim alanında icra etme olanağı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 1 zorunlu ve 24 seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 14 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 24 seçmeli ders yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEP 5539 Çevre Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5539 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEP 5511 Doğa Bilimine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 ÇEP 5503 Çevreci Davranışların Kuramsal Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÇEP 5531 Çevre Eğitimi ve Politikaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÇEP 5505 Çevre Bilimine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 ÇEP 5529 Biyoçeşitlilik SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ÇEP 5507 Çevre Eğitimine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEP 5544 Çevre Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEP 5514 Doğal Ortamın Sınıflandırılması SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 ÇEP 5504 Kirlenme Ekolojisi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 ÇEP 5506 Sürdürülebilir Kalkınma SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ÇEP 5508 Dağ Ekosistemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 ÇEP 5542 Çevresel Etki Değerlendirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÇEP 5502 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 ÇEP 5510 Ekolojinin Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ÇEP 5538 Çevre-Toplum ve Teknoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ÇEP 5500 İklim Özelliklerinin Ortam ve İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEP 5537 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çevre Eğitimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 ÇEP 5530 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEP 5521 Çevre Sanat Bütünleşmesi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 ÇEP 5519 Çevre Uygulamaları ve Projeleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 ÇEP 5523 Çevre Eğitimi ve Kültürel Mirasın Korunması SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÇEP 5527 Çevre-Canlı İlişkisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÇEP 5515 Çevre Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları SEÇMELİ 3 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca / İZMİR

WebSayfası: http://egitimbilimleri.deu.edu.tr/

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. Ali Ekber GÜLERSOY
ali.gulersoy@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 22 99