DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2007-2008 eğitim yılında açılan Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı tezsiz yüksek lisans programı, deniz turizmi ve yat kaptanlığı alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Deniz turizmi alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, denizcilik sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2019 yılı itibari ile 3 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz turizmi ve Yat Kaptanlığı ile ilgili alanlarda mesleki sorunların çözümüne yönelik temel işletme tekniklerini kullanarak özgün yöntemler geliştirme ve bu yöntemleri verimlilik, etkinlik, kalite, güvenlik ve çevre konularını gözeterek uygulayabilme becerisi
2   Çok disiplinli takımlarda, deniz turizmi yat kaptanlığı ile ilgili alanlarında oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilme ve bu takımlara liderlik yapabilme
3   Teknolojiyi ve bilgi işleme yeteneklerini kullanarak deniz turizmi ve yat kaptanlığına yönelik bilgi oluşturma ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilme.
4   Deniz turizmi ve yat kaptanlığıiçin ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme, bu bilgiye dair eleştirileri anlayıp değerlendirebilme
5   Emniyet, güvenlik ve kalite konularında bilgi sahibi olunması ve farkındalığın geliştirilmesi
6   Güverte operasyonları ve seyir ekipmanları ve kullanımına yönelik teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olma
7   Yatın ve çalışanlarının emniyetle idaresinin gerektirdiği planlama, organizasyon, koordinasyon, uygulama, kontrol ve yürütme becerilerinin oluşturulması
8   Akademik sorumluluk bilinciyle deniz turizmi ve yat kaptanlığı alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapma ve projelerde yer alma.
9   Deniz Turizmi ve yat kaptanlığı ile ilgili uygulama, araştırma alanlarında çalışmalar yapabilme.
10   Deniz turizmi ve yat kaptanlığı konusunda planlama, uygulama, kontrol ve yürütme becerilerinin oluşturulması
11   Deniz turizmi ve yat kaptanlığı eğitimi konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayabilme.
12   Türk deniz örf ve adetlerinin gerektirdiği mesleki ahlak ve etik sahibi olma
13   Evrensel, toplumsal, uluslar arası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunların temel olarak deniz turizmi ve yatçılık sektörünü oluşturan ve hızla gelişen yat işletmeciliği, yolcu ve kruvaziyer gemi işletmeciliği, marina işletmeciliği ve deniz turizmi işletmeciliği alanları ile deniz yatlar, yolcu ve kruvaziyer gemilerinde üst düzey çalışma ve iş olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda mezunlar, mezunlar, deniz turizmi, yatçılık, marinacılık ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda da üst düzey yönetici olarak çalışabilme olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 15 zorunlu, 1 seçmeli ders almalıdırlar. Üç dönem içinde toplamda 17 ders bulunmaktadır. Bütün seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler deniz turizmi ve yat kaptanlığı alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DTY 7001 Deniz Turizmi İşletmeleri Ekonomisi ve Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DTY 7007 Seyir Planlaması ve Yönetimi I ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 DTY 7005 Deniz Turizminde Ağırlama Hizmetleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 DTY 7003 Yat İşletmeciliği ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DTY 7021 Güverte Operasyonları I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DTY 7023 Güverte Operasyonları SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DTY 7002 Marina ve Terminal İşletmeciliği ve Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 DTY 7004 Deniz Turizmi Pazarlaması ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 DTY 7010 Güverte Operasyonları II ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 DTY 7008 Seyir Planlaması ve Yönetimi II ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 DTY 7006 Kruvaziyer ve Yolcu Gemisi İşletmeciliği ZORUNLU 3 0 0 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 7000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 DTY 7011 Deniz Turizmi İşletmelerinde Stratejik Yönetim ZORUNLU 3 0 3
G 3 DTY 7013 Deniz Turizmi İşletmeleri Finansmanı ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 DTY 7199 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10
G 5 DTY 7019 Denizde Güvenlik Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 DTY 7017 Denizde Haberleşme ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 DTY 7015 Deniz Hukuku ZORUNLU 3 0 0 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (80 AKTS) ve Dönem Projesi (10 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr