DERECE PROGRAMLARI

: Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı 2007 ten bu yana
Tezsiz Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar


Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınabilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

.Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla dersler ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır.
Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur.
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları bilen, Olgu ve kavramlar arasında ilişki kuran, geliştirip ve uygulayan, Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri, değerlendirilmesi hakkında bilgileri özümsemiş, Eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayan, Kendi dilinde ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile işbirliği yapan, Alanının geliştirilmesine doğrudan bilimsel araştırmalar yolu ile katkı sağlarken kendini bireysel olarak geliştiren ve Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışan danışman ve araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramların bilgisi,
2   Olgu ve kavramlar arasında ilişki kurabilme, geliştirebilme ve uygulayabilme,
3   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri, değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahip olabilme,
4   Eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme,
5   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretebilme,
6   Gerektiğinde ilgili diğer meslek alanlarıyla birlikte çalışabilme,
7   Kendi dilinde ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile işbirliği yapabilme,
8   Alanının geliştirilmesine doğrudan bilimsel araştırmalar yolu ile katkı sağlarken kendini bireysel olarak geliştirebilme,
9   Objektif, empatik, dürüst ve mesleki etik değerlere uygun profesyonel davranabilme,
10   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans derecesi, mezunlarına mesleklerini aile eğitimi ve danışmanlık alanında icra etme olanağı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvuramaz.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derstenden oluşmaktadır. her yarıyıl 30 olamk üzere toplam 90 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5551 Bireyi Tanıma Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 AED 5553 Aile Hukuku SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 AED 5559 Aile Danışmanlığında Bağımlılık ve Müdahale Yöntemleri SEÇMELİ 2 0 0 6
G 4 AED 5557 Aile Danışmanlığında Kişilik Analizi SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 AED 5555 Aile Sağlığına Genel Bir Bakış SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5502 Aile ve Çift Danışmanlığı Teknikleri ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 AED 5500 Aile Danışmanlık Kuramları ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5503 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 AED 5510 Etkili Anne Baba Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 AED 5516 Niteliksel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 AED 5526 Aile Danışmanlığında Testlerle Değerlendirme SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 AED 5520 Yas Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 AED 5522 Evlilik Öncesi Aile Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 AED 5512 Çocuklarda Davranış Sorunları ve Aile Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5530 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 AED 5531 Krize Müdahale ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 AED 5513 Anlaşmazlık Çözüm Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk Teknikleri ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5529 Yardım Edenlere Yardım SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 AED 5549 Aile Danışmanlığında Kısa Süreli Danışma Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 AED 5535 Çocuk Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme kriterleri, derse göre değişkenlik göstermektedir. Değerlendirme yöntemi olarak sınav, ödev, sunum kullanılmaktadır. Değerlendirme kriterine ilişkin bilgiler ve tarihler, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, ödevler, sunumlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla dersler ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi
ve Danışmanlığı Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr.Tuba GÜLTEKİN
AKTS/DS Koordinatörü:
tuba.gultekin@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Prof.Dr.Fatma Ebru İKİZ