DERECE PROGRAMLARI

: Resim - İş Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Doktora Programı 1999'dan bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Resim-İş Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı - Resim-İş Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı sanat eğitimi alanında bilgi ve beceri sahibi mezunlar yetiştirmek; aynı zamanda adayların sanat eseri oluşturma ve alanında sanat eğitimi verebilme becerilerini geliştirmektir.
Eğitim programı eğitim ve resim-iş öğretimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat Eğitimcisi olarak toplumsal ve insani sorumluluk bilincine sahiptir.
2   Sanat Eğitimi Kuramlarına hakimdir.
3   B2 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahiptir.
4   Tarafsız, üretken, paylaşımcı ve dayanışma içinde hareket eder.
5   Akademik ölçütlere ve bilimsel değerlere bağlıdır.
6   Bilim etiğine sahiptir.
7   Ulusal ve uluslararası bilgi, görgü ve kültürel değerlerin farkındadır.
8   İlkeleri vardır ve bunu disiplinler arası bir biçimde aktarabilir.
9   Günümüz yerel ve evrensel sanat hareketlerini bilir, eleştirisini yapabilir.
10   Sanat teknolojileri ve sanat eseri üretir.
11   Amaç ve değerlerin Atatürk ilkeleri ve laik eğitimle gerçekleşebileceğini bilir.
12   Her düzeyde sanat eğitimi verebilecek, kullanabilecek beceriye sahiptir.
13   Sanatsal deneyimlerini sözsel ve yazılı olarak ifade edebilir.
14   Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapabilir.
15   Uygulamalı çalışmalarında yaratıcı tavrını sürdürebilir.
16   Sanatsal ve bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası çevrelerde paylaşabilir.
17   B2 seviyesinde yabancı dil bilgisini kullanabilir.
18   Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19   Rekabet ortamına girebilme özgüvenine sahip olup bilgi ve deneyimlerini kullanabilir.
20   Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Güzel Sanatlar Anabilim Dalı - Resim-İş Öğretmenliği doktora programı mezunları, Üniversitelerde akademisyenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmenlik; sanat galerisi, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Özel ya da devlete bağlı grafik ve reklam ajansları ile baskı üzerine çalışan matbaa ve fabrikalarda; gazete, dergi, yayın ya da yapım şirketi ve televizyon gibi medyalarda tasarımcı ya da operatör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 6085 Bilgilendirme Grafiği I (İnfografik) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 2 GSR 6075 Analitik Figür Çözümlemeleri I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 GSR 6081 Sanatta Kültürel Diplomasi Eğitimi I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 4 GSR 6061 Bilgisayar Grafiği I SEÇMELİ 4 2 0 12
G 5 GSR 6059 İleri Resim Tasarım I SEÇMELİ 4 2 0 12
G 6 GSR 6057 Sanatta Yaratıcılık ve Eğitim I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 GSR 6055 Popüler Kültürde Sanal Gerçeklik, Simülasyon ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 GSR 6087 Avrupa Resminde Türlerin Tarihi I SEÇMELİ 2 0 0 4
G 9 GSR 6089 Mekan Temsil Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 5
G 10 GSR 6053 Medya Tarihi ZORUNLU 2 0 0 4
G 11 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 15 GSR 6083 Görsel Sanatlarda Dışavurumcu Anlatımda Otobiyografi I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 16 GSR 6063 Çağdaş Sanat Eğitiminde Bilgisayar ve İnternet Kullanımı I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 17 GSR 6065 Multimedia Portfolyo CD Tasarımı I SEÇMELİ 1 2 0 6
G 18 GSR 6071 Sosyal Girişimcilik ve Sanat Projesi Geliştirme SEÇMELİ 1 2 0 6
G 19 GSR 6073 Font ve Font Ailesi Tasarımı I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 20 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 21 GSR 6076 Postmodernizm Kuramları SEÇMELİ 2 0 0 4
B 22 GSR 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 23 GSR 6074 Font ve Font Ailesi Tasarımı II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 24 GSR 6072 Analitik Figür Çözümlemeleri II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 25 GSR 6066 Multimedia Portfolyo CD Tasarımı II SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 GSR 6064 Çağdaş Sanat Eğitiminde Bilgisayar ve İnternet Kullanımı II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 27 GSR 6062 Bilgisayar Grafiği II SEÇMELİ 4 2 0 12
B 28 GSR 6060 İleri Resim Tasarım II SEÇMELİ 4 2 0 12
B 29 GSR 6058 Sanatta Yaratıcılık ve Eğitim II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 30 GSR 6056 Anadolu Kültür Tarihi ZORUNLU 2 0 0 4
B 31 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 32 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 33 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 34 GSR 6090 Görsel İletişim Tasarımında Kültürel Yansımalar SEÇMELİ 2 2 0 5
B 35 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 36 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 37 GSR 6088 Avrupa Resminde Türlerin Tarihi II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 38 GSR 6082 Sanatta Kültürel Diplomasi Eğitimi II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 39 GSR 6084 Görsel Sanatlarda Dışavurumcu Anlatımda Otobiyografi II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 40 GSR 6086 Bilgilendirme Grafiği II (İnfografik) SEÇMELİ 2 2 0 5
G 41 GSR 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4
G 42 GSR 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.


Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği 35150, Buca-İzmir-Türkiye

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
tuba.gultekin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Çınla ŞEKER
cinla.seker@deu.edu.tr