DERECE PROGRAMLARI

: Coğrafya Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında Sosyal Bilgiler Bölümü içinde kurulmuştur. 1994 yılından beri Coğrafya Eğitimi alanında doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Coğrafya Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Coğrafya'nın prensipleri çerçevesinde fiziki ve beşeri coğrafya konularıyla ilgili mekândan derledikleri verileri; değerlendirebilen, yorumlayabilen, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) yazılım ve donanımları aracılığıyla uygun veri ve metotları kullanarak, mekân analizi yaparak çözüm önerilerinde bulunabilen araştırmacılar yetiştirmek.
Coğrafya eğitimi alanında çağdaş strateji, öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak çevresini coğrafi bakış açısıyla bütüncül bir şekilde değerlendirebilen, yerli ve yabancı meslektaşları ile ortak etkinlikler yapabilen araştırmacılar yetiştirmek.

Eğitim programı Coğrafya eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir. Türkçe ve İngilizce dersler mevcuttur.

Temel Program Kazanımları

1   Coğrafya'nın prensipleri çerçevesinde Coğrafya konularıyla ilgili mekândan derledikleri verileri; değerlendirebilir, yorumlayabilir, mekân analizi yaparak çözüm önerilerinde bulunabilir.
2   Olay ve sorunlara bütüncül yaklaşarak, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir yönetiminde etkili değerlendirmeler ve uygulamalar yapabilir.
3   CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) yazılım ve donanımları aracılığıyla uygun veri ve metotları kullanarak; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında ileri düzeyde materyal, akıllı harita, grafik, şekil hazırlayabilir ve mekân ile ilgili analizler yapabilir.
4   Coğrafya eğitimi alanında çağdaş öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanarak uygun öğrenme ortamları ve eğitim materyalleri hazırlayabilir.
5   Coğrafya ile ilgili kavram ve olguları bilir, çevresini coğrafi bakış açısıyla bütüncül bir şekilde değerlendirir.
6   Yabancı meslektaşları ile iletişime geçebilir, coğrafya ve coğrafya eğitimi ile ilgili ortak etkinlikler yapabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi doktora programından mezun olan adaylar, doktora derecesi almaktadır. Böylece akademik yeterliliğe sahip adaylar, özel veya devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışabilir, yer bilimleri alanında projeler yürütebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAC 6057 Dünya'da Coğrafi Miras ve Koruma SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 SAC 6055 Doğal Ortam Analizi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 SAC 6053 Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi ZORUNLU 3 0 0 8
G 4 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 SAC 6059 Türkiye'de Kentleşme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 SAC 6067 Türkiye'de Sanayileşme Hareketleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 SAC 6065 Türkiye'nin Tarımsal Özellikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 SAC 6063 Dendroklimatoloji SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 SAC 6061 Türkiye'de Nüfus Hareketleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 14 SAC 6054 Türkiye'nin Morfo-Klimatik Bölgeleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 SAC 6052 Dünyada ve Türkiyede Metropol Kentler SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 SAC 6050 Jeo-Ekosistemlerin Belirlenmesi ve Haritalanması SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 SAC 6048 Kimyasal Arazi Degradasyonu SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 SAC 6046 Sürdürülebilir Turizm ve Eko-Turizm SEÇMELİ 3 0 0 7
B 19 SAC 6044 Paleocoğrafya Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 20 SAC 6042 Fiziksel Arazi Degredasyonu SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 SAC 6040 Coğrafi Terminoloji Araştırması ve Değerlendirmesi ZORUNLU 3 0 0 8
B 22 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 23 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 SAC 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 26 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 28 SAC 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 29 SAC 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Programı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
ali.bozkaplan@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç.Dr. Hasan ÇUKUR
hasan.cukur@deu.edu.tr