DERECE PROGRAMLARI

: Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında Sosyal Bilgiler Bölümü içinde kurulmuştur. 1999 yılından beri Tarih Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Tarih Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı Tarih eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Tarih alanını oluşturan disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrar.
2   Tarih eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel yollarla ve farklı düzeylerde aktarabilir.
3   Tarih eğitimiyle ilgili bilgisini ve problem çözme becerisini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
4   Yüksek Lisans düzeyinde tarih eğitimi bilgisine sahiptir.
5   Kendi çalışma alanıyla ilgili bilgisini değerlendirir; bağımsız bir şekilde öğrenmesini yönlendirerek araştırma alanında kusursuzlaşır.
6   Araştırma alanıyla ilgili bir problem oluşturarak geliştirebilir ve probleme yönelik bağımsız bir şekilde çözüm metotları uygulayabilir.
7   Tarih eğitiminde ulusal ve uluslar arası eğitim sorunlarını tanımlayarak analiz edebilme becerisine sahiptir.
8   Eğitim bilimleri alanınki bilimsel literatürü takip edebilme ve yorumlayabilme becerisini geliştirir.
9   Eğitim bilimlerinde temel araştırma metotları bilgi ve becerisine sahiptir.
10   Bilimsel verilerin sözlü ve yazılı sunum bilgi ve becerisine sahiptir.
11   Kendi meslek alanıyla ilgili bilimsel metotları kullanabilme becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 17 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 17 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/123 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAT 5025 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Üzerine Çalışmalar ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5005 Öğretim İlke ve Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SAT 5003 Tarih Felsefesi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 SAT 5005 Osmanlıca Tarih Metinleri I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 4 SAT 5007 Edebi Metinlerle Tarih Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 SAT 5009 Osmanlı Tarihçiliğinin Evrimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 SAT 5027 On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Balkanlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 SAT 5015 Tarih Yazıcılığı ve Metin Çözümleme SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 SAT 5019 Eğitimin Felsefi ve Tarihi Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 SAT 5021 Batı Yazınında Türkler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 SAT 5023 Osmanlı Kaynaklarında Çocuklar (Seçme Metinler) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 SAT 5011 Tarih Bilincinin Evreleri SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAT 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAT 5002 Tarihçilikte Son Gelişmeler SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 SAT 5004 Osmanlıca Tarih Metinleri II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 SAT 5008 Kimlik Sorunu ve Tarih Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 SAT 5010 Tarih Öğretiminin Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 SAT 5016 Türk Tarih Tezi Üzerine Düşünceler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 SAT 5030 Propaganda Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 SAT 5014 Türk Eğitim Tarihi Üzerine Seminerler SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 SAT 5024 Türk Siyasal Düşünceler Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 SAT 5026 Türkiye'de Çocukluğun Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 SAT 5028 Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 SAT 5022 Tarih ve Sanat İlişkisi SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAT 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAT 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarı yılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarı yılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarı yılsonu sınavı ve/veya yarı yılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarı yılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=137
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
ali.bozkaplan@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Abdullah MARTAL
abdullah.martal@deu.edu.tr