DERECE PROGRAMLARI

: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, 2022-2023 öğretim yılından itibaren doktora eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına başvuru için;
-Sosyal bilgiler öğretmenliği, tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği veya felsefe grubu öğretmenliği alanlarından ya da sosyal bilimleri oluşturan disiplinlerin birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
-Yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 60 puan almış olmak,
-YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak,
-Yabancı dille eğitim yapan programlarda yabancı dil şartı programın dilinden, program dili adayın ana dili ise ikinci bir yabancı dilden olmak zorundadır.
Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az 7 adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyal bilgileri oluşturan disiplinler ile ilgili ileri düzeyde bilgi, değer ve becerileri özümseme,
2   Sosyal bilgiler öğretiminde kuram ve yaklaşımlara hakim olma,
3   Güncel eğitim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilme,
4   Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlayıp düzenleyebilme,
5   Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin toplum üzerindeki etkisini yorumlayabilme,
6   Türk ve dünya tarihini oluşturan temel öge ve süreçlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme,
7   İnsan, yer ve çevre etkileşimi doğrultusunda doğal ve kültürel mirası koruma bilinci edinebilme,
8   Demokratik toplum anlayışı çerçevesinde insan hak ve özgürlükleri bilincini kazanabilme,
9   Sosyal bilgiler eğitimi alanında bilimsel literatürü takip edip yorumlayabilme,
10   Mesleki ve kültürel gelişimini sürdürebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı doktora programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmen; Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi ya da diğer kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

1. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN TÜRÜ DERSİN ADI T U K AKTS SBÖ 6001 Seçmeli TÜRKİYE?DE GÖÇLER VE SORUNLARI 3 0 3 7 SBÖ 6003 Seçmeli SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİMİ 3 0 3 7 SBÖ 6005 Seçmeli TÜRKİYE?DE VE DÜNYADA EĞİTİM POLİTİKALARI 3 0 3 7 SBÖ 6007 Seçmeli TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNE YANSIMALARI 3 0 3 8 SBÖ 6009 Seçmeli SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI 3 0 3 8 SBÖ 6011 Seçmeli SOSYAL BİLGİLERDE SINIF DIŞI ÖĞRETİM 3 0 3 8 SBÖ 6013 Seçmeli OSMANLI?DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE?NİN MODERNLEŞME TARİHİ 3 0 3 7 SBÖ 6015 Seçmeli SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE HARİTALAR VE CBS 3 0 3 7 SBÖ 6017 Seçmeli BİREYSEL FARKLILIKLAR VE EĞİTSEL, KİŞİSEL-SOSYAL VE MESLEKİ REHBERLİK 3 0 3 7 EBE 6033 Seçmeli GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 3 6 EBE 6041 Seçmeli LEARNING STRATEGIES AND SKILLS 3 0 3 5 EBE 6037 Seçmeli DEVELOPMENT THROUGHT LIFE: PSYCHOSOCIAL IMPLICAYTIONS FOR SCHOOL PRACTISE 3 0 3 5 EBE 6039 Seçmeli ELICITING UNDERSTANDING İN EDUCATIONAL STUDIES 3 0 3 5 2. YARIYIL EBE 6036 Zorunlu BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ 3 0 3 5 SBÖ 6000 Seçmeli DÜNYADA VE TÜRKİYE?DE KENTSEL GELİŞME VE SORUNLARI 3 0 3 7 SBÖ 6002 Seçmeli ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, DÜNYA VATANDAŞLIĞI, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 3 0 3 7 SBÖ 6004 Seçmeli SOSYAL BİLGİLER FELSEFESİ 3 0 3 7 SBÖ 6006 Seçmeli SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ PARADİGMALAR 3 0 3 8 SBÖ 6008 Seçmeli TÜRKİYE?DE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 3 0 3 8 SBÖ 6010 Seçmeli TARİH ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL YÖNELİMLER 3 0 3 8 SBÖ 6012 Seçmeli SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK YAZMA 3 0 3 7 SBÖ 6014 Seçmeli SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR VE WEB DESTEKLİ ÖĞRETİM 3 0 3 7 SBÖ 6016 Seçmeli AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE?DE ÇEVRE EĞİTİMİ POLİTİKALARI 3 0 3 7 SBÖ 6018 Seçmeli SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ 3 0 3 7 EBE 6000 Seçmeli PROGRAM GELİŞTİRME VE UYGULAMALARI 3 0 3 5 EBE 6012 Seçmeli ARAŞTIRMALARDA İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 3 0 3 5 EBE 6016 Seçmeli ACTION RESEARCH IN TEACHER EDUCATION 3 0 3 5 EBE 6030 Seçmeli ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDENTS 3 0 3 5 EBE 6034 Seçmeli ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 3 6 SBÖ 6196 Zorunlu SEMİNER 0 3 3 3 3. YARIYIL SBÖ 6199 Tez TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 26 SBÖ 6198 Uzmanlık UZMANLIK ALANI DERSİ 3 0 3 4 4. YARIYIL SBÖ 6199 Tez TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 26 SBÖ 6198 Uzmanlık UZMANLIK ALANI DERSİ 3 0 3 4 5. YARIYIL SBÖ 6199 Tez TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 26 SBÖ 6198 Uzmanlık UZMANLIK ALANI DERSİ 3 0 3 4 6. YARIYIL SBÖ 6199 Tez TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 26 SBÖ 6198 Uzmanlık UZMANLIK ALANI DERSİ 3 0 3 4 7. YARIYIL SBÖ 6199 Tez TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 26 SBÖ 6198 Uzmanlık UZMANLIK ALANI DERSİ 3 0 3 4 8. YARIYIL SBÖ 6199 Tez TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 26 SBÖ 6198 Uzmanlık UZMANLIK ALANI DERSİ 3 0 3 4
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70 ine, uygulama/laboratuvarların ise %80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık olarak tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 kredi ve en çok 30 krediden fazla olmamak şartıyla en az 7 adet ders, 1 seminer dersi, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Program, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, 35380, Buca, İzmir/Türkiye
Web Sayfası: https://bef.deu.edu.tr/sbe/
Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nevzat Gümüş