DERECE PROGRAMLARI

: Ağız ve Diş Sağlığı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünün eğitim dili Türkçe'dir. Örgün eğitim verilmektedir. Öğrenci yeterlilikleri teorik ve pratik sınavlar ile klinik uygulamalar sonucu belirlenir. Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri, çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanırlar. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DEÜ'nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Üniversitemiz ayrıca, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Kazanılan Derece

Ağız ve Diş Sağlığı, Ön lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ağız ve diş sağlığı eğitimi ile ilgili ana unsur ve esasların ulusal ölçekte belirlendiği genel bir çerçeve oluşturmak ve bu sayede; ülkemizdeki mezuniyet öncesine yönelik tüm eğitim uygulamalarında ulusal ağız ve diş sağlığı eğitimi ilke ve yaklaşımları doğrultusunda belirli bir standardı sağlamak amaçlanmıştır. Buna ek olarak; uluslararası eğitim standartları da dikkate alınarak tüm dünyada kabul görecek yetkinlikte ağız ve diş sağlığı teknikeri yetiştirilmesine zemin hazırlamak mümkün olacaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Ağız ve Diş Sağlığı alanında eğitim alan öğrenciler alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir biçimde hakim olabilir.
2   Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3   Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
4   Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma.
5   Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.
6   Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.
7   Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek.
8   Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.
9   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek
10   Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11   Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
12   Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
13   Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ADS 1009 DİŞ MORFOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 5 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ADS 1001 BAŞ BOYUN ANATOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ADS 1011 MİKROBİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 ADS 1007 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEMEL PRENSİPLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDS 1007 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 3
G 2 DDS 1001 TEMEL SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 DDS 1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 DDS 1005 FİZYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 ADS 1002 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ADS 1012 YAZ STAJI ZORUNLU 0 8 0 8
B 6 ADS 1006 HASTA MUAYENE KAYIT SİSTEMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 ADS 1008 MADDELER BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 8 ADS 1004 ALET, MALZEME VE CİHAZ BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDS 1002 TEMEL AĞIZ RADYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ADS 2017 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEMEL PRENSİPLERİ II ZORUNLU 1 3 0 5
G 2 ADS 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİĞE GİRİŞ ZORUNLU 1 4 0 6
G 3 ADS 2013 MESLEKİ KLİNİK UYGULAMA I ZORUNLU 2 12 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DDS 2005 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 DDS 2001 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ADS 2002 KONSERVATİF VE ENDODONTİK TEDAVİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ADS 2004 PROTETİK TEDAVİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ADS 2008 CERRAHİ TEDAVİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ADS 2010 PEDODONTİK VE ORTODONTİK TEDAVİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ADS 2012 MESLEKİ KLİNİK UYGULAMA II ZORUNLU 2 12 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DDS 2002 FARMAKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 7 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 10 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 11 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 19 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 21 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 28 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 29 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
H 3 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 7 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 8 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 9 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 10 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 13 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 14 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 15 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 16 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 17 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 19 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 20 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 23 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

ders alan öğrencilerin uygulama sınavları laboratuvar/klinik ortamında yüzyüze uygulama olarak, teorik derslerin sınavları ise yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri, iki staj dönemi de dahil olmak üzere başarıyla tamamlayan,120 AKTS'yi tamamlayan, kümülatif not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr. Gülser Kılınç
e-mail: gulser.kilinc@deu.edu.tr
Tel: 0(232)4124744