DERECE PROGRAMLARI

: Nükleer Tıp Teknikleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Nükleer Tıp Teknikleri Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.
Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
Nükleer Tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarının (Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI) kullanılması ve günlük kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görüntülemeye yönelik basit girişimlerin (hastaya efor verme, vb) hekim gözetiminde yapılabilmesi, sayım cihazlarının (gamma sayaç, uptake cihazı, gamma prob, C 14 üre testi vb.) kullanılabilmesi, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünün yapılması ve hekim gözetiminde hastaya uygulanması, radyoaktif maddeler kullanarak in vitro tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olunabilmesi, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim verilir.
Programdan mezun olanlar Nükleer Tıp uzmanının gözetim ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinin Nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuarları ve ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Radyofarmasötik üretim merkezleri ve Nükleer Tıp Derneği ile işbirliği içinde olunacaktır.

Kazanılan Derece

Sağlık Teknikeri

Derecenin Düzeyi

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi ve radyolojik terminoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak nükleer tıp fiziği, radyofarmasi, radyolojik anatomi, nükleer tıp görüntüleme, radyoloji, tıbbi laboratuar, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma dersleri, radyoterapi ile nükleer tıp klinik uygulamalar yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir nükleer tıp uzmanı denetiminde devlet kurumlarında ya da özel merkezlerde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleğini uygulaması için gerekli insan vücudu ve işleyişine ait temel anatomi, fizyoloji ve bazı hastalık bilgilerine sahiptir. - Kesitsel görüntülerde ve sintigrafilerde anatomik yapıları tanır. - Organlar ve sistemlerin yerleşim, işleyiş ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilir ve bu bilgilerini radyofarmasötiklerin vücutta dağılımı ve zamanla değişimi ile ilişkilendirebilir. - Nükleer Tıp ta en sık görüntülenen hastalıkların bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavi izlemlerini bilir.
2   Mesleği ile ilgili gerekli fizik ve kimya bilgisine sahiptir. - Radyasyon fiziği ve radyoizotopların tıpta kullanımını bilir..- Radyasyonun madde ile etkileşimini ve radyasyon dozu hesaplamayı bilir. - Radyonüklidleri, radyofarmasötikleri ve temel işaretleme mekanizmalarını bilir.- Radyasyondan korunma prensiplerini bilir ve uygular.
3   Hastaya uygulanacak radyofarmasötikleri hazırlar ve uygular.
4   Nükleer Tıp incelemeleri ve tedavileri için gerekli cihazları, protokol ve parametreleri bilir, uygun şekilde tıbbi görüntülemeyi ve sayımları yapar.
5   Radyasyondan hastayı, çevreyi ve kendisini korumayı bilir.
6   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
7   Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
8   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
9   Radyoterapi simülasyon görüntülemesini ve radyoterapi prensiplerini bilir.
10   Radyolojik Görüntüleme cihazlarını bilir ve kullanır.
11   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi
12   İş organizasyonu yapar.
13   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
14   Kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlıdır, toplumsal konularda sorumluluk üstlenebilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Nükleer Tıp alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ÖSYM tarafından belirlenecek lisans programına geçiş yapabilirler. Program 2012-2013 öğretim yılında açıldığı ve henüz başka örneği olmadığı için dikey geçişin hangi lisans programına olacağı henüz belirlenmemiştir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir nükleer tıp uzmanı denetiminde hastaneler ve nükleer tıp laboratuarlarında yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 NTT 1001 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 NTT 1003 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 NTT 1005 NÜKLEER TIP FİZİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 NTT 1007 RADYOFARMASİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 NTT 1009 NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME I ZORUNLU 2 1 0 3
G 9 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 NTT 1017 TIBBİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 11 NTT 1019 TIBBİ TERMİNOLOJİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTS 1005 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 NTS 1003 İlk Yardım SEÇMELİ 2 0 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 NTT 1004 NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME II ZORUNLU 2 1 0 3
B 2 NTT 1008 RADYOLOJİK ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 NTT 1012 YAZ STAJI STAJ 0 8 0 8
B 4 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 NTT 1002 RADYOFARMASİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 NTS 1004 Temel Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 NTS 1002 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları SEÇMELİ 1 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTT 2011 RADYOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 NTT 2003 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 NTT 2023 İletişim Becerileri ZORUNLU 2 1 0 3
G 4 NTT 2021 NÜKLEER TIP KLİNİK UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 12 0 12
G 5 NTT 2019 NÜKLEER TIP LABORATUVAR UYGULAMALARI I ZORUNLU 0 4 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTS 2001 Meslek Etiği SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 NTS 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 NTT 2022 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 NTT 2018 NÜKLEER TIP LABORATUVAR UYGULAMALAR II ZORUNLU 0 4 0 3
B 3 NTT 2020 NÜKLEER TIP KLİNİK UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 12 0 12
B 4 NTT 2012 RADYOTERAPİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 NTS 2010 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
B 2 NTS 2008 Bilimsel Etkinlik Süreçlerinde Yöntemler SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 NTS 2006 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 5 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 11 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 12 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 20 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 28 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 29 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 30 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
H 4 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 7 SHS 2036 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 SHS 2037 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 10 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 11 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 12 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 15 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 16 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 17 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 18 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 19 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 21 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 22 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 25 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Örgün eğitim uygulanır. Teorik derslerin %70ine, uygulama derslerinin %80ine devam zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr.Recep Bekiş
e-mail- recep.bekis@deu.edu.tr
tel:232 4124251