DERECE PROGRAMLARI

: Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde Kemal Karhan, İlter Akat, ve Gündüz Balkan tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesine bağlanmıştır. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak lisansüstü programlar yürütülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi İngilizce olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Endüstri Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)


Programın eğitim amaçları,
1) Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması alanlarında ileri düzeyde analitik yeteneklere sahip mezunlar yetiştirmek,
2) Öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya hazırlamak ve öğrencilerin belirlenmiş bir uzmanlık alanında gelişmelerini sağlamak
3) Öğrencilerin önde gelen endüstriyel ve proje tabanlı pozisyonlarda çalışabilmeleri için gerekli olan eğitimi sağlamaktır.
Endüstri Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Mühendislik Yönetimi Programları kapsamında; üretim sistemleri, dinamik ve stokastik modelleme, inovasyon yönetimi, toplam kalite yönetimi, simülasyon, yalın üretim sistemleri, çizelgeleme, sezgisel algoritmalar, risk yönetimi, yatırım analizi, servis sistemleri, tahminleme ve zaman serileri analizi, çok amaçlı ve çok kriterli karar verme, tesis planlama, insan faktör mühendisliği, tedarik zinciri analizi, uzman sistemler ve zeki optimizasyon yöntemleri gibi alanlarda dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır.
Bölümümüz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı dahilinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmektedir.
Bölümümüzde, lisans ve lisanüstü öğrencilerimize hizmet vermek üzere Zeki Optimizasyon ve Karar Verme Laboratuvarı, Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Laboratuvarı, İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı ve Üretim Sistemleri Laboratuvarı bulunmaktadır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Endüstri mühendisliği konularında teorik bilgiye sahip olma, bu bilgiyi endüstriyel ortamda kullanma, bir iş ortamında kullanılan yönetim tekniklerini bilme ve bu teknikleri uygulama; önceki araştırmaların sonuçlarını endüstriyel ortamda uygulama,
2   Bir mühendislik problemi ve/veya belirli bir araştırma alanı ile ilişkili çeşitli kaynaklardaki bilgiyi belirleme ve bu bilgiyi toplama; akademik yayın, patent, teknik el kitabı ve endüstriyel kaynaklı bilgiyi değerlendirme ve yorumlama; mevcut teoriyi değiştirme ve yeni durumlara uygulama; bir problemi formüle etme ve uygun yöntemler geliştirme; karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için düşünceleri sentezleme ve yaratıcı ve orijinal fikirleri uygulama; karmaşık mühendislik sistemlerinin modellerini geliştirme, test etme ve değerlendirme,
3   Hakemli bilimsel dergilerde kabul görebilen yayın yapma ve bu dergiler için yeni bir bilgiyi, yayını değerlendirme,
4   Bir deney geliştirirken mevcut teoriyi kullanma, uygun bir hipotezi kurma, maliyet, zaman ve donanım gibi kısıtları ve varsayımları belirleme,
5   Geliştirdiği deneyin çıktılarını veya alternatifleri maliyet, kalite, zaman vb açıdan değerlendirmek için performans ölçüleri kullanma; deneysel belirsizliği tahmin etme,
6   Elektronik veya elektronik olmayan kütüphaneye erişme ve kullanma; uygun istatistiksel ve diğer yöntemleri kullanarak karmaşık sayısal veya diğer türde verileri analiz etme,
7   Bir araştırma projesini tasarlama, yürütme ve projeyi yönetme; yayın yapmak için veya başka amaçla yaptığı bilimsel araştırmanın sonuçlarını yazma; çalışmanın sonuçlarını bir uzman grubu veya genel bir dinleyici kitlesi için uygun bir formda sözlü veya yazılı sunma,
8   Farklı işler arasında zamanı iyi yönetme; işletme yönetiminin esaslarını anlama; bireysel veya bir grupta etkin çalışma ve liderlik vasfını gösterme,
9   Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
10   Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Programımız, öğrencilere endüstri mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapma olanağının yanında üretim ve hizmet sektörünün tüm alanlarında yönetici, uzman, kalite güvence mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, satın alma mühendisi ve üretim hizmetleri mühendisi gibi çok farklı pozisyonlarda istihdam olanağı bulmaktadırlar.

Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın yaklaşık %80 i özel sektör kuruluşlarında, % 15 i ise kamu sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) dersini 2 yarıyıldan birinde zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 Uygulamalı Matematik ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IND 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 6094 Doktora Seminer ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 IND 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 IND 5033 Yönetim Kontrol Sistemleri ve Bütçeleme SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 IND 5047 Genelleştirilmiş Montaj Hatlarının Modellenmesi ve Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 IND 5049 Enerji Sistemlerinin Modelleme ve Optimizasyonu SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 IND 5051 Optimizasyon Yazılımları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 IND 5035 İmalat Sistemlerinin Performans Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 IND 5045 Risk Değerlendirme ve Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 IND 5043 Sürdürülülebilir Mühendislik SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 IND 5041 Uygulamalı Meta-Sezgiseller SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 IND 5039 Operasyonlar Planlama ve Çizelgeleme SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 10 IND 5037 Gelir Yönetim ve Fiyatlandırma SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 11 IND 5031 Yalın Üretim Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 IND 5029 Otomatik İmalat Sistemlerinin Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 IND 5027 Sistem Benzetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 IND 5025 Toplam Kalite Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 IND 5021 Innovasyon Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 IND 5017 Dinamik ve Stokastik Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 IND 5007 Petri Ağlarını Kullanarak İmalat Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 IND 5046 Yer Seçimi Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 IND 5002 Kurumsal Modelleme ve Entegrasyon SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 20 IND 5036 Optimizasyonun Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 IND 5028 İnsan Faktör Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 IND 5034 İmalat Sistemlerinin Benzetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 IND 5026 Tesis Planlama ve Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 IND 5048 Döngüsel Ekonomi için Karar Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 IND 5024 Kısıt Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 IND 5022 İleri Mühendislik Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 IND 5038 Tasarım ve Üretimde Bilişsel Zeka SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 28 IND 5018 Çok Amaçlı ve Çok Kriterli Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 IND 5032 Yanıt Yüzeyi Metodolojisi ve Mühendislik Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 IND 5016 Bakım, Yenileme ve Güvenilirlik SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 IND 5012 Yönetim için Tahminleme ve Zaman Serileri Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 IND 5030 Taşıma ve Tedarik Zinciri Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 33 IND 5006 Servis Sistemlerinin Tasarımı ve Planlanması SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 34 IND 5004 Envanter Sistemleri Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 35 IND 5042 Hesaplamalı Lojistik SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Adil BAYKASOĞLU
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampusu 35160 Buca İzmir
Tel: 232 301 76 00
E-mail adil.baykasoglu@deu.edu.tr