DERECE PROGRAMLARI

: Radyoterapi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Programın Kuruluşu:
1992-1993 Eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyoterapi Programı eğitime başlamıştır.

Programın Amacı:
Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
Radyoterapi teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanları kontrol etme, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok yapma, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Radyoterapi teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanı etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, yetki alanındaki görev ve işlemleri yerine getirir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:
Önceki yıllarda, radyoterapi bölümlerinde işe başlayan kişiler yalnızca, hizmet içi kurslarında ve iş başında eğitilerek radyoterapi teknikeri olarak istihdam edilmekteydiler. Radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçler sayı ve nitelik bakımından oldukça yetersizdi. Zamanla, teknolojik gelişmelere paralel olarak, radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçlerin niteliklerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Kullanılmakta olan araç ve gereçlerin özellikle radyoaktif etkileri bir ölçüde kontrol altına alınmış olmasına karşın, çalışma şartları, meslek elemanları üzerinde hala önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Günümüzde meslek elemanları, örgün öğretim kurumlarında almış oldukları meslek eğitiminin yanısıra, işbaşı ve meslek içi eğitim kursları yoluyla eğitim düzeylerini geliştirebilmektedirler. Radyoterapi alanında kullanılmakta olan makineler ve ekipman büyük ölçüde ithal ürünlerdir. Dolayısı ile kullanılmakta olan makineler ve ekipman Avrupa standartları düzeyindedir. Diğer taraftan, radyoterapi hizmetlerinde kullanılmakta olan araçlar ve ekipmandaki hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Radyoterapi teknikerleri, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile meslek elemanlarının istihdam alanları yaygınlaşmaya başlamıştır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları ve Radyoterapi Teknikerleri Derneği ile iş birliği yapılır. Meslek içerisinde uzmanlaşmaya dayalı olarak gelişen bir alt branşlaşma eğilimi görülmemekte, ancak bazı sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, tedavi cihazlarının tiplerine göre uzmanlaşma uygulamalarına rastlanabilmektedir. Mesleğin daha iyi yürütülebilmesi için, anatomi, onkoloji, radyasyon fiziği, radyobiyoloji, psikoloji ve bilgisayar kullanım bilgileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Kazanılan Derece

Radyoterapi, Önlisans, Radyoterapi Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda, Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji, Patoloji, Patofizyoloji, gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra Tıbbi Radyofizik, Radyolojik Anatomi, Radyobiyoloji, Temel Onkoloji, Simulasyon Tekniği, Bilgisayarlı Tedavi Planlaması, Sistematik Onkoloji ve Onkoloji Hastalığına Yaklaşım, Nükleer Tıp ve İzotoplar, Radyoterapide Radyasyon Sağlığı ve Korunma, Radyoterapide Kalite Güvenirliği, Tedavi Prensipleri ve Klinikte Eğitim ve Uygulama gibi mesleki alana özel temel dersler ile genel kültür dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 32 iş günü stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler) bir radyasyon onkolojisi uzmanı denetiminde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Radyoterapi için gereken mesleksel becerileri uygular. -Kanser tedavi yöntemlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini bilir. -Radyoterapi uygulama yöntemlerini bilir. -Tümör yerleşimlerine göre radyoterapi planlama ve tedavi tekniklerini (hasta setupı, tedavi volümleri, aygıt seçimleri vb) bilir. -Radyoterapi uygulamalarından kaynaklanan yan etkileri bilir. -Radyoterapi planlaması için hastayı simülasyona hazırlar. -Planlama ve tedavide kullanılan aksesuarları tanır ve kullanır. -Planlama aygıtlarının özelliklerini bilir. -Işın çeşitlerini bilir.
2   Temel onkoloji bilgisine sahiptir.
3   İnsan vücuduna ait temel fizyolojik ve patofizyolojik kavramlara sahiptir.
4   Radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini bilir. Hasta ve çalışan için radyasyondan korunmaya yönelik temel ilkeleri uygular.
5   Temel anatomiyi bilir. Tıbbi görüntüleme sistemlerini kullanır ve çekilen görüntüleri değerlendirir.
6   Radyasyon üreten cihazları kullanabilecek mesleksel beceriyi kazanır ve üretilen radyasyonu güvenle kullanabileceği temel fizik hesaplarını yapar.
7   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
8   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.
9   Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.
10   Mesleği ile ilgili yapmış olduğu bütün faaliyetleri ve sonuçları çağdaş yöntemlerle kaydını tutar.
11   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.
12   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Radyoterapi alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler..

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Üniversite Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir radyasyon onkolojisi uzmanı denetiminde hastanelerin radyoterapi bölümlerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 RYT 1127 Temel Onkoloji ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 RYT 1133 Radyobiyoloji ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 RYT 1161 Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 RYT 1163 Fizyoloji ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 RYT 1175 Tıbbi Görüntüleme I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 RYT 1177 TIBBİ TERMİNOLOJİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 RYT 1179 TIBBİ RADYOFİZİK ZORUNLU 6 0 0 6
G 9 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RYS 1001 İletişim Becerileri SEÇMELİ 2 1 0 3
G 2 RYS 1007 Temel Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RYT 1176 Radyolojik Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RYT 1178 Tıbbi Görüntüleme II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 RYT 1180 Bilgisayarlı Tedavi Planlaması ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 RYT 1182 Yaz Stajı STAJ 0 8 0 8
B 5 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 RYT 1172 Sistematik Onkoloji ve Onkoloji Hastalığına Yaklaşım ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 RYT 1166 Simulasyon Tekniği ZORUNLU 4 4 0 6
B 8 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RYT 2243 Tedavi Prensipleri I ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 RYT 2267 Nükleer Tıp ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 RYT 2265 PATOLOJİ VE PATOFİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 RYT 2255 Radyoterapide Radyasyon Sağlığı ve Korunma ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 RYT 2263 Klinikte Eğitim ve Uygulama I ZORUNLU 2 8 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RYS 2001 İlk Yardım SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 RYS 2013 İş Sağlığı ve Güvenliği SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 RYS 2007 Sosyal Sorumluluk Projesi SEÇMELİ 1 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RYT 2244 Klinikte Eğitim ve Uygulama II ZORUNLU 2 8 0 12
B 2 RYT 2240 Tedavi Prensipleri II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 RYT 2242 Radyoterapide Kalite Güvenirliği ZORUNLU 2 1 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RYS 2006 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 RYS 2014 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 RYS 2012 Sağlık Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 RYS 2004 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
B 5 RYS 2008 Meslek Etiği SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 RYS 2002 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları SEÇMELİ 1 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 3 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 4 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 7 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 10 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 11 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 18 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 20 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 21 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 28 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 2 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 4 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 5 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 8 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 9 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 10 SHS 2037 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 SHS 2036 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 13 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 18 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 20 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 21 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 24 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 26 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 1 veya 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz Çetinayak
e-mail:oguz.cetinayak@deu.edu.tr
Tel: +90.232 412 42 07