DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2005-2006 eğitim öğretim yılında açılan Deniz Turizmi yüksek lisans programı, deniz turizmi alanında eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Deniz Turizmi alanında bilim insanlarının yetiştirilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması, denizcilik turizmi sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik üst düzey yöneticilerin eğitimi amacını güden program Türkçe dilinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Deniz Turizmi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Yüksek Lisans programı, deniz turizmi ve ilgili alanlarda mesleki sorunların çözümüne yönelik temel işletme tekniklerini kullanarak özgün yöntemler geliştiren ve bu yöntemleri verimlilik, etkinlik, kalite, güvenlik ve çevre konularını gözeterek uygulayabilme becerisine sahip, ulusal ve uluslararası deniz turizmi çevresindeki gelişmeleri sistematik bir yaklaşımla takip edebilen, teknolojiyi ve bilgi işleme yeteneklerini kullanarak deniz turizmine yönelik bilgi oluşturma ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Deniz turizmi alanında bilim insanlarının yetiştirilmesine, bilimsel çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan program denizcilik turizmi sektöründe yer alan özel sektör ve kamu kuruluşlarında görev yapacak üst düzey yöneticilere yönelik bir eğitim/öğretim planı sunmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Yüksek Lisans programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, donanımlı dersliklerde ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Deniz turizmi ve ilgili alanlarda mesleki sorunların çözümüne yönelik temel işletme tekniklerini kullanarak özgün yöntemler geliştirme ve bu yöntemleri verimlilik, etkinlik, kalite, güvenlik ve çevre konularını gözeterek uygulayabilme becerisi
2   Çok disiplinli takımlarda, deniz turizmi ve ilgili alanlarında oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilme ve bu takımlara liderlik yapabilme
3   Teknolojiyi ve bilgi işleme yeteneklerini kullanarak deniz turizmine yönelik bilgi oluşturma ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilme.
4   Deniz turizmi için ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme, bu bilgiye dair eleştirileri anlayıp değerlendirebilme
5   Deniz turizminde toplam kalite yönetimi gerekliliklerini yerine getirebilme
6   Deniz Turizmi ve ilgili alanlarında strateji geliştirebilme, politika ve uygulama planları yaratabilme
7   Ulusal ve uluslararası deniz turizmi çevresindeki gelişmeleri sistematik bir yaklaşımla takip edebilme, bu gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
8   Deniz turizmi ve ilgili alanlarındaki uzman kişilerle etkili bir iletişim kurabilme, alana ilişkin terimleri kullanabilme.
9   Akademik sorumluluk bilinciyle deniz turizmi alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapma ve projelerde yer alma.
10   Deniz Turizmi ve ilgili uygulama, araştırma alanlarında çalışmalar yapabilme.
11   Deniz turizmi eğitimi konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik Turizmi Yüksek Lisans Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren deniz turizmi ve yatçılık sektörünü oluşturan ve hızla gelişen yat işletmeciliği, yolcu ve kruvaziyer gemi işletmeciliği, marina işletmeciliği ve deniz turizmi işletmeciliği alanlarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler iki yarıyılda verilmektedir. Zorunlu dersler deniz turizmi işletmelerinin tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuşken, seçimlik dersler öğrencinin belli bir deniz turizmi işletmesi fonksiyonu üzerinde uzmanlaşabileceği tarzda oluşturulmuştur. Her iki yarıyılda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmakta olup zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak seminer ve uzmanlık alanı dersleri mevcuttur. Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS ders almak zorundadır (seçimlik dersler ve seminer ve uzmanlık alanı dersleri dahil).
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİT 5011 DENİZ TURİZMİNDE DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DİT 5001 Deniz Turizmi İşletmeleri Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİT 5009 Ulaştırma Hizmetleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 DİT 5013 Dünya Coğrafyası SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DİT 5017 Deniz Turizminde Ağırlama Hizmetleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DİT 5007 Deniz Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DİT 5015 Turistik ÜRün Politikası SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DİT 5003 Yat İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DİT 5196 Seminer ZORUNLU 0 2 0 4
B 3 DİT 5098 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 DİT 5012 Deniz Turizminde Ürün Çeşitliliği ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİT 5010 Deniz Turizminde Güncel Olaylar SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DİT 5002 Marina ve Terminal İşletmeciliği Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DİT 5018 Su Sporları İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DİT 5006 Kruvaziyer ve Yolcu Gemisi İşletmeciliği SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DİT 5008 Deniz Turizmi İşletmelerinde Muhasebe ve Finansman Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DİT 5004 Deniz Turizmi Pazarlaması SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİT 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİT 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (4 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr