DERECE PROGRAMLARI

: Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı 2003 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla dersler, seminer ve uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içinde ve yarıyıl sonu değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları bilen, Olgu ve kavramlar arasında ilişki kuran, geliştirip ve uygulayan, Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri, değerlendirilmesi hakkında bilgileri özümsemiş, Eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayan, Kendi dilinde ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile işbirliği yapan, Alanının geliştirilmesine doğrudan bilimsel araştırmalar yolu ile katkı sağlarken kendini bireysel olarak geliştiren ve Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışan akademisyen, danışman ve araştırmacılar
yetiştirmektir.Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramların bilgisi,
2   Olgu ve kavramlar arasında ilişki kurabilme, geliştirebilme ve uygulayabilme,
3   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri, değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahip olabilme,
4   Eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme,
5   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretebilme,
6   Gerektiğinde ilgili diğer meslek alanlarıyla birlikte çalışabilme,
7   Kendi dilinde ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile işbirliği yapabilme,
8   Alanının geliştirilmesine doğrudan bilimsel araştırmalar yolu ile katkı sağlarken kendini bireysel olarak geliştirebilme,
9   Objektif, empatik, dürüst ve mesleki etik değerlere uygun profesyonel davranabilme,
10   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans derecesi, mezunlarına mesleklerini aile eğitimi ve danışmanlık alanında icra etme olanağı sağlar.Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet içişleri ve çalışma bakanlığı kurumlarındada çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

.Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla Üçüncü düzey programlara başvurabilir

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AED 5101 Krize Müdahale ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 AED 5097 Aile Sağlığına Genel Bir Bakış ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 AED 5095 Aile ve Çift Danışmanlığı Teknikleri ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5107 Bireyi Tanıma Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 AED 5105 Yas Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 AED 5060 Aile Danışmanlık Kuramları ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 AED 5058 Aile Hukuku ZORUNLU 2 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5076 Yardım Edenlere Yardım SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 AED 5078 Çocuklarda Davranış Sorunları ve Aile Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 AED 5080 Etkili Anne Baba Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 AED 5092 Anlaşmazlık ve Çözüm Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 AED 5084 Evlilik Öncesi Aile Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 AED 5088 Niteliksel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 AED 5090 Aile Danışmanlığında Bağımlılık ve Müdahale Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 AED 5082 Çocuk Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme kriterleri derse göre değişkenlik göstermektedir. Değerlendirme yöntemi olarak sınav, ödev, sunum kullanılmaktadır. Değerlendirme kriterine ilişkin bilgiler ve tarihler, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, ödevler, sunumlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer dersi, uzmanlık alanı, tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120 dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi
ve Danışmanlığı Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr.Tuba GÜLTEKİN
AKTS/DS Koordinatörü:
tuba.gultekin@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Prof.Dr.Fatma Ebru İKİZ