DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora (İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2000 yılında açılan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora Programı, deniz işletmeciliği ve ulaştırması alanında doktora düzeyinde eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Ülkemizin denizcilik çıkarlarına hizmet etmek temel amacı doğrultusunda deniz ulaştırması ve deniz işletmeciliği temel ve yan alanlarında doktora düzeyinde disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştiren, evrensel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, bilim etiği ilkelerine bağlı, buluşçu, yaratıcı ve girişimci bilim insanları yetiştirmeği amaçlamaktadır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, denizcilik alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi doktora programında, denizcilik işletmeleri yönetimi tabanlı öğrencilerin yanı sıra diğer disiplinlerden gelen öğrencilere, deniz işletmeciliği alanında ileri düzey bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. Program genel deniz işletmeciliği alanıyla birlikte gemi işletme yönetimi, denizcilik politika ve stratejileri, liman işletmeciliği, denizcilik finansmanı, denizcilik ekonomisi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi deniz işletmeciliği alanlarında uzmanlaşmak için fırsatlar sunmaktadır. Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış denizcilik ve lojistik işletmelerinde ve ilgili kamu kurumlarında orta ve üst düzey yönetici konumunda ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora Programının amacı, denizcilik işletmeleri alanında kuramsal bilgiye sahip; akademik gelişmeleri takip ederek kendi kendine öğrenebilen; uzmanlık alanıyla ilgili kuramsal bilgiyi eleştirel bir bakış açısı ile sentezleyerek bilimsel bilginin üretilmesine özgün katkı sağlayabilen ve bilgileri aktarabilen; bilim felsefesi ve bilim etiği konularında ilkeli yaklaşım sergileyen akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Program eğitim ve araştırmaları donanımlı dersliklerde ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik alanlarında disiplinlerarası güncel ve ileri düzeyde bilgi donanımını etkin bir şekilde edinir.
2   İlgili yerli ve yabancı literatürü etkin bir şekilde takip ederek mevcut bilgileri kritize eder, tartışır, yorumlar ve genişletir.
3   İleri düzey bilgi donanımını kullanarak özgün bilimsel yöntemler, modeller ve çözümler geliştirir.
4   Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel güncel gelişmeleri izleyerek etkin sorun çözümünde bilimsel etik ve sorumluluk bilinciyle hareket eder.
5   Bilimsel ve teknolojik projeleri bağımsız olarak planlayabilir, uygulayabilir ve işletmecilik çözümleri ile değerlendirebilir.
6   Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunarak yeni bilgilerin oluşumunda yaratıcı, yenilikçi buluşçu davranır.
7   Bilimsel çalışmalarında disiplinlerarası etkileşimi ve koordinasyonu sağlar, liderlik ve yönlendiricilik yapar.
8   Bilimsel çalışmaları ve faaliyetleri ile uygulayıcılara ile kamu ve özel sektör paydaşları yönlendirmede etkin rol üstlenir.
9   Bilimsel, eğitsel ve sosyal ortamlarda alanındaki uzmanlar ile etkin yazılı ve sözlü iletişim geliştirir.
10   Mesleki sorunların çözümünde bilişüstü stratejilerini etkin kullanır ve olumlu tutum geliştirir.
11   Güncel gelişmeleri incelemede yaşam boyu öğrenme ve toplam kalite anlayışı doğrultusunda davranış sergiler.
12   Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemede öncülük ve yönlendiricilik rolü üstlenir.
13   Mesleki etkinliklerde güdüleyici ve tetikleyici yaklaşımla özgün ve etkin çözümler ve sonuçlar üretir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren armatör işletmeler, gemi acenteleri, dış ticaret şirketleri, deniz sigortaları şirketleri, limanlar, lojistik işletmeleri, yat ve marina işletmeleri gibi kurumlarda üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedir. Kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari görev alabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler iki yarıyılda verilmektedir. Programdaki dersler deniz işletmeciliği alanındaki doktora düzeyinde bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır. Programda, zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Seçmeli dersler hem Güz yarıyılında, hem de Bahar yarıyılında yer almaktadır.Öğrenciler zorunlu derslerin yanısıra seçmeli derslerden almak zorundadır. Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS ders almak zorundadır (seçimlik dersler, seminer ve uzmanlık alanı dersleri dahil).
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6001 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 DİY 6095 Uluslararası Enerji Stratejileri ve Sürdürülebilir Deniz Ulaştırması SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 DİY 6045 BÜTÜNLEŞİK ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DİY 6047 DENİZCİLİKTE KALİTE SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DİY 6085 Uluslararası Rekabet ve Deniz Ulaştırması ZORUNLU 3 0 0 7
G 6 DİY 6041 İLERİ DENİZCİLİK VE LOJİSTİK FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DİY 6093 Uluslararası Denizcilik Politikası SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DİY 6091 İleri Denizcilik Ekonomisi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DİY 6089 Denizcilik İşletmelerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 DİY 6087 Deniz İşletmeciliğinde Yönetim Dinamikleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 DİY 6076 Deniz İşletmeciliği Stratejisi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 DİY 6072 Deniz Hukuku ZORUNLU 3 0 0 6
B 13 DİY 6074 Araştırma Yöntemleri ZORUNLU 3 0 0 6
B 14 DİY 6070 Stratejik Deniz Turizmi Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 15 DİY 6080 Stratejik Liman Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 16 DİY 6066 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 17 DİY 6078 Proje Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 DİY 6064 Denizcilikte Değişim ve İnovasyon Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 DİY 6082 Denizcilikte Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 20 DİY 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 21 DİY 6068 Liman Ekonomisi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 22 DİY 6498 Uzmanlık Alanı UZMANLIK 3 0 0 18
G 23 DİY 6199 Tez TEZ 0 1 0 162

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (57 AKTS), uzmanlık alanı dersi (18 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (162 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Telefon:0 232 301 88 01
E-posta: adeveci@deu.edu.tr