DERECE PROGRAMLARI

: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde 1988de kurulmuş. 1999dan itibaren ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterlilikleri temelinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde teorik bilgi birikimine sahip olma, bunları geliştirme ve derinleştirme
2   Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimi kavrama ve çalışmalara uygulama
3   Uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme
4   Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yolları geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme
5   Alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki çalışmalarında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
6   Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme
7   Türk Dili ve Edebiyatı ile diğer edebiyatlar arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapabilir
8   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak alanıyla ilgili yapacağı araştırmalarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
9   Alanıyla ilgili bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını bilme, benimseme ve yerine getirebilme
10   Kültür alanındaki gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilme
11   Lisans bilgileri temelinde elde edilen kuramsal bilgileri geliştirebilme ve edebî metinlere uygulayabilme
12   Çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlarını edebiyat eğitimine aktarabilme ve uygulayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Türk Dili ve EdebiyatıEğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmen ve uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde (yayınevlerinde) editör olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 18 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 9 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 18 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/134 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 5027 Türkiye Türkçesinde Fonetik ve Morfolojik İncelemeler ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 5003 Edebi Eleştiri Yöntemleri I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 STD 5005 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Nazım SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 STD 5007 Roman Teorileri ve İncelemeleri I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 STD 5019 Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Edebiyatı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 STD 5011 Mesnevilerde Eğitim Unsurları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 STD 5013 Türkiye Türkçesinde Cümle Bilgisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 STD 5009 Türk Edebiyatının Kaynakları I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STD 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STD 5004 Edebi Eleştiri Yöntemleri II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 STD 5008 Roman Teorileri ve İncelemeleri II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 STD 5012 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çağdaş Kuramların İşlevi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 STD 5016 Türk Dili Tarihi Metinleri Üzerine Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 STD 5036 Türkçe'nin Anlatım Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 9
B 6 STD 5020 Türk Edebiyatında Postmodernizm SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 STD 5022 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Nesir SEÇMELİ 3 0 0 9
B 8 STD 5024 Türk Edebiyatının Kaynakları II SEÇMELİ 3 0 0 9
B 9 STD 5018 Halk Edebiyatı ve Halk Eğitimi İlişkileri SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STD 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programda her yarıyıl 30 AKTS tamamlanmak üzere toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, O. Ö. S. A. Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü 35390, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=137
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan

AKTS/DS Koordinatörü:
Arş. Gör. Esra BEYHAN
e.uslu@deu.edu.tr