DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1991-1992 Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi laboratuvar Programı eğitime başlamıştır.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapacak eleman yetiştirmektir.
Tıbbi laboratuvar teknikerliği Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadır. Mesleki dersler olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin derslerinin yanı sıra anatomi, fizyoloji, etik, yabancı dil, Türk dili ve Atatürk ilkeleri dersleri verilmekte, 2. dönemin büyük bir çoğunluğunda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı ve Kan merkezinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda 6 hafta olan stajlarını hastane Laboratuvarlarında yapmaktadırlar.
Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Tıbbi Laboratuvar teknikerleri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.
Programımızdan mezun olan öğrenciler Biyoloji,Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Kazanılan Derece

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Önlisans, Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 AKTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 AKTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 AKTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji,patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal, mikrobiyolojik analizleri yapacak eleman yetiştirmektir. Sağlık Meslek lisesinin tıbbi laboratuvvar bölümü mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.
Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, genel biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Laboratuvar kimyası ve uygulama gereçleri, laboratuvar güvenliği, sağlıkta kalite ve akreditasyon, parazitoloji, hematoloji, tıbbi mikrobiyoloji, patoloji, hormon biyokimyası, temel laboratuvar uygulamaları, moleküler biyolojik yöntemler, immunolojik yöntemler ve Tıbbi laboratuvarda kalite uygulamaları dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir Tıbbi Laboratuvar uzmanı denetiminde hastanelerin Laboratuvarlarında yapmaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı Sağlıkta kalite standartlarını bilen her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan vücudunun temel yapısı, organ ve sistemlerine ait tanım ve terimleri, yerleşimleri, komşulukları ve işleyişleri hakkında bilgi sahiptir. Sağlığın korunması, sistemlere ait hastalıklar ve acil durumlarda ilk yardım bilgisine sahiptir.
2   Laboratuvar güvenliği ve laboratuvarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olma, laboratuvarda oluşabilecek riskleri belirleyebilme ve bunlara karşı önlem alabilme, güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilme becerisi
3   Tıbbi laboratuvar uygulamalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerekli tedbirleri uygulayabilme becerisi
4   Tıbbi laboratuvarın işleyişi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaları yürütebilme becerisi
5   Laboratuarda kullanılan cihazlar, aletler ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olma, bunları uygun olarak kullanabilme, bakım ve temizliğini yapabilme becerisi
6   Tıbbi laboratuar testleri için uygun örnek alımı ve transferi hakkında bilgi sahibi olmak, örnek kabul ve red kriterlerini uygulayabilme, temel testleri yapabilme becerisi
7   Test öncesi örnek hazırlama işlemlerini yapabilme, preparat hazırlayabilme, mikroskop kullanma ve mikrobiyolojik ekim yapabilme becerisi
8   Laboratuvar kimyası ve hesaplama bilgisine sahip olma, analiz çözeltisi hazırlayabilme becerisi
9   Sterilizasyon - dezenfeksiyon bilgisine sahip olma ve bunları uygulayabilme becerisi
10   Tıbbi laboratuar testlerinin vücut sistemleri, yapı ve fonksiyonları ile olan ilişkilerini bilme, bunları mikrobik etkenlerle ilişkilendirebilme bilgi ve becerisi
11   Tıbbi laboratuvar testleri sırasında ortaya çıkabilecek hataları ve onları düzeltme bilgi ve becerisine sahip olma
12   Tıbbi laboratuvarda bilişim teknolojilerini kullanabilme ve kalite yönetim süreçlerini yürütebilme becerisi
13   Sözlü ve yazılı etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yapabilme becerisine sahip
14   Bir yabancı dili orta seviyede bilme ve mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisi
15   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, öğrenmeye açık olabilme
16   Hasta hakları konusunda bilgi sahibi olma, etik ve ahlak kavramlarını, meslek etiği kurallarını bilme ve uygulayabilme yetisi
17   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
18   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Tıbbi Laboratuvar alanında Tıbbi Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyoloji, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1. sınıf sonunda 6 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir Tıbbi Laboratuvar uzmanı denetiminde hastanelerin Laboratuvarlarında yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TLT 1175 Laboratuvar Güvenliği ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 TLT 1173 Laboratuvar Kimyası ve Uygulama Gereçleri ZORUNLU 2 1 0 3
G 4 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TLT 1165 Temel Kimya ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TLT 1167 Tıbbi Mikrobiyoloji I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 8 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TLS 1009 Temel Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 TLS 1007 Tıbbi Terminoloji I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 TLS 1003 Anatomi SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TLT 1172 Yaz Stajı STAJ 0 8 0 8
B 4 TLT 1170 Genel Biyokimya ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 TLT 1168 Tıbbi Biyoloji ve Genetik ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 TLT 1166 Hematoloji ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TLT 1160 Tıbbi Mikrobiyoloji II ZORUNLU 2 2 0 4
B 8 TLT 1144 Parazitoloji ZORUNLU 1 1 0 2
B 9 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TLS 1010 Fizyoloji SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TLT 2263 Klinik Biyokimya ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TLT 2275 Temel Laboratuvar Uygulamaları I ZORUNLU 2 16 0 15
G 3 TLT 2277 Tıbbi Laboratuvar Organizasyonu ZORUNLU 1 0 0 2
G 4 TLT 2265 Tıbbi Mikrobiyoloji III ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TLT 2269 İmmunolojik Yöntemler ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TLT 2273 Patoloji ZORUNLU 1 1 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TLS 2005 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TLT 2256 Temel Laboratuvar Uygulamaları II ZORUNLU 2 16 0 15
B 2 TLT 2258 Moleküler Biyolojik Yöntemler ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TLT 2248 Hormon Biyokimyası ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TLS 2010 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 TLS 2014 Tıbbi Laboratuvar Kalite Uygulamaları SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 5 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 11 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 12 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 20 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 28 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 29 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 30 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 7 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 9 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 10 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 13 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 14 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 15 SHS 2037 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 2036 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 19 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 20 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
H 22 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 23 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 24 SHS 1032 ENSTRÜMANTAL ANALİZ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 1ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr.Mehmet ATEŞ
e-mail:m.ates@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124703