DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyoloji Programı 1990 - 1991 Eğitim - öğretim yılında açılmıştır.
Bu programın amacı, hastalıkların tanı ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmakla birlikte sorunları tespit edip çözüm önerileri getirebilen nitelikli Tıbbi Görüntüleme Teknikeri yetiştirmektir. Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu ya da Düz Lise mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Programa girecek öğrencilerde, ÖSYM tarafında yayınlanan Üniversitelere giriş kılavuzunda yer alan ön koşullar aranmaktadır.
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon ve radyasyondan korunma, tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, hastalıklar hakkında bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler almaktadırlar. Öğrencilerimiz, eğitim-Öğretim planlaması içindeki uygulama derslerini bölüm öğretim elemanlarının denetiminde hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, Özel ve Devlet Hastaneleri) Radyoloji bölümlerinde gerçekleştirmektedir. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda 6 hafta olan stajlarını hastanelerin Radyoloji bölümlerinde ve tam donanımlı özel tıp merkezlerinde yapmaktadırlar.
Programda yer alan tüm dersleri, mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Bugün ülkemizde hemen her hastanenin ve hatta Diş hastanelerinin de Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde, iyi yetiştirilmiş nitelikli eleman ihtiyacı da giderek artmaktadır. Sağlık Bakanlığının son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun Tıbbi görüntüleme Teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik, tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrenciler Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Kazanılan Derece

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Önlisans Programı

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda yaklaşık 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayabilme, konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, DEXA, ultrasonografi ve dental görüntüleme cihazları gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli Tıbbi Görüntüleme Teknikeri yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleğini uygulaması için gerekli insan vücudu ve işleyişine ait temel bilgilere sahiptir.
2   Tanıyı ya da tedaviyi ı destekleyecek tıbbi görüntülemeyi yapar.
3   Tıbbi görüntüleme için gerekli parametreleri bilir, uygular ve elde ettiği götüntülerin kalitesini değerlendirir.
4   Radyasyondan hastayı, çevreyi ve kendisini korumayı bilir.
5   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
6   Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
7   Mesleğini uygularken hastalar ve çalışma arkadaşları ile etkin iletişim kurar.
8   Radyoaktif maddelerin tanı ve tedavide nasıl kullanılacağını bilir.
9   Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapabilir ve tedavisinin nasıl yapılacağını bilir.
10   Görüntü kayıt ve arşiv sistemlerini bilir ve kullanır.
11   Mesleği ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilir, temel bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
12   İş organizasyonu yapar.
13   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye sahip olur ve mesleki gelişimini sürdürecek yetkinliğe (yaşam boyu öğrenme sorumluluğu) ulaşır.
14   Kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel konularda bilgiye sahip olur ve bu konularda sorumluluk üstlenebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olarak kamu ve özel hastanelerinde Radyoloji, ameliyathane, skopi çekimlerinini olduğu taş kırma gibi birimlerde istihdam edilmektedirler. Ayrıca Özel Görüntüleme Merkezleri de istihdam için uygun alanlardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yükseköğretimde yeterlilik düzeyi olarak belirlenen 5. düzey olarak tanımlanan ön lisans programları, 6. düzeye ÖSYM kural ve esaslarına göre direk geçiş yapabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın eğitim-öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı merkezlerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TGT 1165 TIBBİ TERMİNOLOJİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TGT 1159 Tıbbi Görüntüleme I ZORUNLU 8 0 0 8
G 4 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TGT 1147 Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TGT 1127 Fizik ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 8 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 TGT 1149 Fizyoloji ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGS 1005 İlk Yardım SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TGS 1001 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TGT 1170 Yaz Stajı STAJ 0 8 0 8
B 4 TGT 1168 Radyolojik Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TGT 1166 Tıbbi Görüntüleme II ZORUNLU 6 0 0 6
B 6 TGT 1156 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGS 1006 Temel Sağlık SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 TGS 1004 İletişim Becerileri SEÇMELİ 2 1 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGT 2249 Tıbbi Görüntüleme III ZORUNLU 3 12 0 15
G 2 TGT 2235 Nükleer Tıp ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGS 2005 Meslek Etiği SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 TGS 2009 Bilimsel Etkinlik Süreçlerinde Yöntemler SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 TGS 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGT 2234 Örnek Olay Analizi ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TGT 2242 Tıbbi Görüntüleme IV ZORUNLU 2 14 0 14
B 3 TGT 2228 Radyoterapi ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGS 2008 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 TGS 2002 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TGS 2004 Radyolojide Organizasyon SEÇMELİ 1 0 0 1
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 5 SHS 1028 MESLEKİ ETİK SEÇMELİ 1 0 0 1
H 6 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 9 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 12 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 13 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 21 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 28 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 29 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 30 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 31 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 2041 TIBBİ TERMİNOLOJİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 3 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 7 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 9 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 SHS 2021 Yazışma Teknikleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 12 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 13 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 14 SHS 2037 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 2036 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 17 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 19 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 20 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
H 21 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 23 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 24 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders kendi içeriğine bağlı olarak 1 ya da 2 ara sınav, ödev, kısa sınavlar, final ve bütünleme sınavlarıyla değerlendirilir. Ancak ders başarı noru hesaplamasında, dönem içi değerlendireminin %50si ve yarıyıl sonu Final (ya da Bütünleme) sınavının %50 si toplamından 60 başarı notu alınması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim-öğretim planındaki tüm dersleri ve staj dönemini başarıyla tamamlayan,120 AKTS ders alıp kümülatif not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr. Ayşegül Yurt
e-mail: aysegul.yurt@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124732