Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ERKAN GÖKSU EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih  1998
  Yüksek Lisans  Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı)  2008
  Doçent  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Malazgirt'te Ne oldu? İmparator mu kaybetti, Sultan mı Kazandı?...  2021
  2  "İslam Tarihinde İlk Mancınılar ve Mancınık Teknolojisi Üzerine Bir Değerlendirme"...  2019
  3  "Türkler Kuşatma Araç-Gereçleri Teknolojisiyle Ne Zaman Tanıştı?"...  2019
  4  "Ömer Hayyam'ın Kutlu Atları"...  2018
  5  "Türkler, Savaş ve At"...  2018
  6  "Türk Hâkimiyet Anlayışı Üzerine"...  2018
  7  "Nizâmü'l-mülk ve Selçuklu Iktâ'ının Şekillenmesindeki Rolü"...  2018
  8  "Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tâbi' Devletler ve Tâbiiyet Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme"...  2017
  9  "Çiftbaşlı Kartal ve Selçuklular"...  2016
  10  "Iktâ Sistemi ve Türkiye Selçukluları Dönemi Uygulaması"...  2016
  11  "Türkiye Selçuklu Ordusundaki Frenk Ücretli Askerler ve Babaîler İsyanı'nın Bastırılmasındaki Roller...  2015
  12  "Miryokefalon Savaşı Sonrasında Türkiye Selçuklu Ordusunda Meydana Gelen Değişiklikler"...  2014
  13  "Siyasî Bir Argüman Olarak İslam Tarihinde Zındıklık ve Meşhur Zındıklar"...  2014
  14  "Gulâm Sisteminin Doğuşuna Dair Düşünceler"...  2014
  15  "Nev-Zuhûr Kavimler ve Kavmiyetçilik"...  2014
  16  "Ağır Silah Teknolojisi ve Türkler"...  2014
  17  "Türklerin İslâmiyet'i Kabul Süreci Nasıl Değerlendirilmeli?"...  2013
  18  "Târîh i Güzîde'ye Göre Sâmânîler"...  2011
  19  "Türkiye Selçukluları Dönemine Ait İki Askerî Istılah:"Leşker-i Kadîm" ve "Leşker-i Hadîs" Tabirleri...  2011
  20  "Buhârâ Melikesi Kabac Hâtûn"...  2011
  21  "Alptegin: Köle Pazarından Gazne Tahtına"...  2011
  22  "Tarîh-i Güzide'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi"...  2011
  23  "İngiliz Savaş Muhabirinin Çanakkale Savaşı İtirafları"...  2010
  24  "Ok ve Yayın Türk Geleneği ve Hâkimiyet Anlayışındaki Yeri"...  2010
  25  "İlk Seri Ateşli Türk Sahra Topu ve Mucidi Ahmet Süreyya Emin Bey"...  2010
  26  "Mardî et-Tarsûsî'nin "Tabsıratu Erbâbi'l-Elbâb Fî Keyfiyyeti'n-Necât Fi'l-Hurûb" Adlı Eseri ve Orta...  2010
  27  "Kösedağ Savaşı (1243)"...  2009
  28  "Türkiye Selçuklularında Iktâ"...  2009
  29  "Erzurum'un Sonbaharı"...  2009
  30  "Türk Hâkimiyet Telakkisinin Tekâmülü"...  2009
  31  "Haçlıların Anadolu'daki İlk Faaliyetleri ve Kırkgeçit (Drakon) Savaşı (1096)"...  2009
  32  "Ömer Hayyâm'ın Nevrûznâme'sine Göre At ve At Türleri"...  2009
  33  "Iktâ Sisteminin Tekâmülünde Selçukluların Rolü"...  2009
  34  "Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı"...  2009
  35  "Târîh-i Güzîde'ye Göre Rûm (Anadolu) Selçukluları"...  2008
  36  "İbn Tağrıberdî ve Tarihçiliği"...  2008
  37  "Türklerde Hâkimiyet Alameti Olarak Ok-Yay ve Memlûk Devletinden Bir Örnek"...  2008
  38  "Celâleddin es-Süyûtî ve Tarihçiliği"...  2007
  39  "Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler"...  2007
  40  "İnsanlık Tarihinin Değişmeyen Fenomenleri: Şiddet ve Savaş"...  2003
  41  "Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa'nın Eğitim ve Kültür Alanındaki Faaliyetleri"...  2003
  42  "Osmanlı Bahriyesinin Tarihsel Gelişimi ve Bahriye Teşkilatı"...  2002
  43  "Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Cerîde-i Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcil...  2002
  44  "Birinci Cihan Harbi Öncesinde Türkiye"...  2001
 • NO AD TARİH
  1  "Kutadgu Bilig'e Göre Beyliğin İlk Şartı: Asalet"... 03/10/2019 - 05/10/2019
  2  "İran Resmî Tarih Yazımında Türkiye ve Türk Algısı"... 02/05/2019 - 04/05/2019
  3  "Selçuklu Tarihî Kaynaklarının Tercümesi Meselesi (Farsça Kaynaklar)"... 04/04/2019 - 06/04/2019
  4  "Sultan Melikşâh ve Liderlik (Hükümdarlık) Özellikleri"... 19/03/2019 - 20/03/2019
  5  "Ağır Silah Teknolojisi ve Türkler"... 07/03/2019 - 09/03/2019
  6  "Türkiye Selçukluları Dönemi Türk Gürcü İlişkileri"... 30/10/2018 - 01/11/2018
  7  "Mukanna el-Horasanî ve Sepid Câmegân Hadisesi"... 02/10/2018 - 05/10/2018
  8  "Selçuklular ve Türklük Şuuru"... 19/04/2018 - 21/04/2018
  9  "Moğolların Anadolu Politikası ve Kastamonu"... 12/04/2018 - 12/04/2018
  10  "Türkiye'de Ortaçağ Türk Tarihçiliğinin Sorunları ve Öneriler"... 06/04/2018 - 07/04/2018
  11  "Siyasetnâme Okumalarının Tarihçilik Bağlamında Değerlendirilmesi"... 06/04/2018 - 07/04/2018
  12  "Tarih Öğretmenlerinde Çaka Bey Algısı"... 22/03/2018 - 23/03/2018
  13  "Türkiye Selçuklu Ordusu ve Kösedağ Savaşı"... 10/12/2017 - 10/12/2017
  14  "Nizamülmülk'ün Gözünden Gazneliler"... 01/12/2017 - 01/12/2017
  15  "Ebu?l-Ferec'in Hayatı, Eserleri ve Türk Tarihçiliği Bakımından Önemi"... 14/11/2017 - 14/11/2017
  16  "Tarihte Roman, Romanda Tarih"... 18/10/2017 - 21/10/2017
  17  "Selçuklular ve Türklük Şuuru"... 03/05/2017 - 03/05/2017
  18  "Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Tercümesi Meselesi"... 10/04/2017 - 12/04/2017
  19  "İslam Hukukunda Fetih Kavramı ve İzmir'in Fethi Meselesi?... 24/03/2017 - 26/03/2017
  20  "Türkler ve İslam: Yeni Bir Bakış Denemesi"... 01/12/2016 - 04/12/2016
  21  "Türklerde Silah (Bir Kültür Unsuru Olarak)"... 17/05/2016 - 19/05/2016
  22  "Aleksios Komneneos'un Haçlılarla İmtihanı"... 08/04/2016 - 10/04/2016
  23  "Okla Yükselen Millet"... 25/03/2016 - 27/03/2016
  24  "İpek Yolu'nda Bir Kültür Unsuru Olarak Ok ve Yay"... 03/03/2016 - 05/03/2016
  25  "Bir Kültür Unsuru Olarak Türklerde Silah"... 20/07/2015 - 22/07/2015
  26  "Çift Başlı Kartalın Selçuklular Döneminde Kullanımına Dair Bir Değerlendirme"... 11/11/2014 - 13/11/2014
  27  "Timurlular Dönemi Müverrihlerinden Mîrhând'a Göre Tarihin Faydaları ve Tarihçide Bulunması ... 23/10/2014 - 24/10/2014
  28  "Mahperi Hatun ve Tokat'taki Kervansarayı"... 25/09/2014 - 26/09/2014
  29  "Din Değiştirme Mefhumu Çerçevesinde Türklerin İslamiyet'i Kabul Sürecine Yeni Bir Bakış De... 15/09/2014 - 17/09/2014
  30  "Miryokefalon Savaşı Sonrasında Türkiye Selçuklu Ordusunda Meydana Gelen Değişiklikler"... 19/06/2014 - 20/06/2014
  31  "Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tâbi Devletler ve Tâbiiyet Hukuku"... 22/05/2014 - 23/05/2014
  32  "Türkiye Selçuklu Dönemi Kaynaklarına Göre Âb-ı Germ"... 27/09/2013 - 28/09/2013
  33  "Türkiye Selçukluları Dönemine Ait Münşeat Mecmualarında Yer Alan Tokat ve Havalisi ile İlgi... 01/11/2012 - 03/11/2012
  34  "Selçuklularda Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler"... 01/10/2012 - 03/10/2012
  35  "Buhârâ'da Ezan Sesleri"... 13/05/2011 - 14/05/2011
 • NO AD YIL
  1  Harezmşahlar Ravzatu's-Safa (Harezmşahiyan)...  2022
  2  Hüzün Melikesi (Tarihî Roman)...  2021
  3  Sultan Berkyaruk...  2021
  4  Afganistan ve Hindistan'ın Ihtisamlı Hanedanı Gazneliler (963-1186)...  2021
  5  Sorularla Selçuklular (Siyasi Tarih)...  2021
  6  Büyük Selçuklular (1040-1157)...  2020
  7  Selçuklular Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları...  2019
  8  Çocuklar İçin Kutadgu Bilig...  2019
  9  Kutadgu Bilig'e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı...  2019
  10  Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı...  2018
  11  Bilge Vezir Nizamülmülk...  2018
  12  Okla Yükselen Millet...  2018
  13  Selçuklu Mirası-Gulâm ve Iktâ...  2017
  14  Gazneliler, Ravzatu's-safâ (Mülûk-i Gazneviyye)...  2017
  15  Berzem (Tarihî Roman)...  2016
  16  Tabakât-ı Nâsırî (Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hârezmşâhlar)...  2015
  17  Ravzatu's-safâ (Tabaka-i Selçûkiyye)...  2015
  18  Târih-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân)...  2015
  19  Târih-i Buhârâ...  2013
  20  Tabakât-ı Nâsırî-Selçuklular...  2011
  21  Câmi'ü't-Tevârîh-Selçuklu Devleti (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk)...  2010
  22  Türkiye Selçuklularında Ordu...  2010
  23  Türk Kültüründe Silah...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye Selçuklularında Divan-ı Arz Ali Sevim Anısına...  2022
  2  Türklerin İslamiyet'İ Kabul Süreci'nin Destekleyici, Kolaylaştırıcı ve Hızlandırıcı Bir Unsuru Olarak Ekonomik ve Ticari Faaliyetler Orta Çağ'da Ticaret...  2022
  3  Selçuklular Döneminde Türk Okçuluğu Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak II...  2021
  4  Malazgirt Zaferi'nin Stratejik ve Taktiksel Boyutu Üzerine Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan...  2021
  5  Ortaçağ ve Yeniçağda Doğu, Batı ve Türk-İslam Toplumlarında Eğitim Egitim Tarihi...  2020
  6  Gulam Sistemine Dair Bazı Mülahazalar Abdülkerim Özaydın'a Armağan...  2020
  7  Selçuklular Ortak Türk Tarihi...  2019
  8  Anadolu'ya Türk Göçleri Üzerine Bir Değerlendirme Konya Kitabı XVII - Geçmişten Günümüze Göçler...  2019
  9  Selçuklularda Devlet Teşkilatı ve Kültür Hayatı Türk Tarihi ve Kültürü...  2019
  10  Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Müslüman Türk Devletleri Türk Tarihi ve Kültürü...  2019
  11  Türkiye'de Selçuklu Tarihçiliğinin Meseleleri Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri...  2019
  12  Gelenek ve Değişim Arasında Türkiye Selçuklu Ordusu Türk Askerî Kültürü...  2019
  13  Okla Yükselen Millet: Türkler (Turks: The Nation Risen With Archery) Nişangâh-ı İstanbul...  2019
  14  Gazneliler Ortak Türk Tarihi...  2019
  15  Türklerde Ordu (Osmanlı Öncesi) İnsanlığın Serüveni...  2018
  16  Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Tercümesi Meselesi Tarih Yazımı Üzerine II (Araştırma, İlke, Yaklaşım ve Yöntemler)...  2018
  17  Kösedağ Savaşı ve Türkiye Selçuklu Ordusu 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali...  2018
  18  Bir Ortaçağ Tarih Yazarına Göre Tarihin Faydaları ve Tarihçide Bulunması Gereken Özellikler Tarih Yazımı Üzerine (Yöntemler, Yaklaşımlar, İlkeler, Yorumlar)...  2017
  19  Türk Kültür Tarihçisi Olarak Reşat Genç Yaşayan Türk Tarihçileri...  2017
  20  Ergenekon Destanı Bir Türk Destanı mıdır? Tarih Yolunda Olmak...  2016
  21  İnsan, Şiddet ve Savaş Üzerine Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar...  2016
  22  Türklerin İslamiyet'i Kabulü Türk Kültürü El Kitabı...  2015
  23  Eski Türklerde Savaş, Esaret ve Ölüm Mefhumları Üzerine Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı...  2015
  24  Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşunda Türkmenlerin Rolü ve Merkezî Otoriteyle İlişkileri Türk Milliyetçiliği (Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar)...  2014
  25  Bozkurt'un Dili Olsa Türk Ocağı'nın 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları...  2013
  26  Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Gaza ve Türkmen (Oğuz) Ananelerinin Rolü Üzerine Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer...  2003
  27  Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Cerîde-i Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri Türkler, XIII...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye Selçuklu Sultanları Külliyatı...  12/2020 - 6/2022
 • NO AD YIL
  1  Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü...  2016
  2  100. YIL ZİYA GÖKALP İLİM-TEŞVİK ARMAĞANI...  2012
  3  80. YIL BİLİM-TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2011
  4  2011-2012 Bilim Sanat Ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Nisan 2023- Ekim 2023
  3 Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  4 Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  5 Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ocak 2023-Devam ediyor
  6 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2022-Devam ediyor
  7 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Ocak 2021
  8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü, Kasım 2020- Ocak 2021
  9 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Ocak 2021
  10 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2020- Temmuz 2023
  11 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2019- Ekim 2022
  12 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ağustos 2019- Şubat 2021
  13 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ağustos 2019- Kasım 2020
  14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Ağustos 2019- Kasım 2020
  15 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2019- Kasım 2020
  16 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Aralık 2019
  17 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Ekim 2019
  18 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2018- Haziran 2018
  19 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2018- Haziran 2018
  20 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2018- Ağustos 2019
  21 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2018- Ağustos 2019
  22 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2018- Ağustos 2019
  23 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2017- Mayıs 2018
  24 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2017- Kasım 2017
  25 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Şubat 2020
  26 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2017- Şubat 2020
  27 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2016- Mayıs 2017
  28 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2016- Kasım 2016