Tr

Professor Doctor ERKAN GÖKSU FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY TURKISH HISTORY IN GENARAL

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Erciyes University Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih  1998
  Master's Degree  Kırıkkale University Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Gazi University Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı)  2008
  Associate Professor  Gaziosmanpaşa University Fen - Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi  2013
  Full Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  2019
 • NO NAME YEAR
  1  "İslam Tarihinde İlk Mancınılar ve Mancınık Teknolojisi Üzerine Bir Değerlendirme"...  2019
  2  "Türkler Kuşatma Araç-Gereçleri Teknolojisiyle Ne Zaman Tanıştı?"...  2019
  3  "Türkler, Savaş ve At"...  2018
  4  "Ömer Hayyam'ın Kutlu Atları"...  2018
  5  "Türk Hâkimiyet Anlayışı Üzerine"...  2018
  6  "Nizâmü'l-mülk ve Selçuklu Iktâ'ının Şekillenmesindeki Rolü"...  2018
  7  "Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tâbi' Devletler ve Tâbiiyet Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme"...  2017
  8  "Çiftbaşlı Kartal ve Selçuklular"...  2016
  9  "Iktâ Sistemi ve Türkiye Selçukluları Dönemi Uygulaması"...  2016
  10  "Türkiye Selçuklu Ordusundaki Frenk Ücretli Askerler ve Babaîler İsyanı'nın Bastırılmasınd...  2015
  11  "Miryokefalon Savaşı Sonrasında Türkiye Selçuklu Ordusunda Meydana Gelen Değişiklikler"...  2014
  12  "Siyasî Bir Argüman Olarak İslam Tarihinde Zındıklık ve Meşhur Zındıklar"...  2014
  13  "Gulâm Sisteminin Doğuşuna Dair Düşünceler"...  2014
  14  "Nev-Zuhûr Kavimler ve Kavmiyetçilik"...  2014
  15  "Ağır Silah Teknolojisi ve Türkler"...  2014
  16  "Türklerin İslâmiyet'i Kabul Süreci Nasıl Değerlendirilmeli?"...  2013
  17  "Târîh i Güzîde'ye Göre Sâmânîler"...  2011
  18  "Buhârâ Melikesi Kabac Hâtûn"...  2011
  19  "Türkiye Selçukluları Dönemine Ait İki Askerî Istılah:"Leşker-i Kadîm" ve "Leşker-i Hadîs...  2011
  20  "Tarîh-i Güzide'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi"...  2011
  21  "Alptegin: Köle Pazarından Gazne Tahtına"...  2011
  22  "İngiliz Savaş Muhabirinin Çanakkale Savaşı İtirafları"...  2010
  23  "Ok ve Yayın Türk Geleneği ve Hâkimiyet Anlayışındaki Yeri"...  2010
  24  "İlk Seri Ateşli Türk Sahra Topu ve Mucidi Ahmet Süreyya Emin Bey"...  2010
  25  "Mardî et-Tarsûsî'nin "Tabsıratu Erbâbi'l-Elbâb Fî Keyfiyyeti'n-Necât Fi'l-Hurûb" Adlı Ese...  2010
  26  "Kösedağ Savaşı (1243)"...  2009
  27  "Türkiye Selçuklularında Iktâ"...  2009
  28  "Erzurum'un Sonbaharı"...  2009
  29  "Türk Hâkimiyet Telakkisinin Tekâmülü"...  2009
  30  "Haçlıların Anadolu'daki İlk Faaliyetleri ve Kırkgeçit (Drakon) Savaşı (1096)"...  2009
  31  "Ömer Hayyâm'ın Nevrûznâme'sine Göre At ve At Türleri"...  2009
  32  "Iktâ Sisteminin Tekâmülünde Selçukluların Rolü"...  2009
  33  "Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı"...  2009
  34  "Târîh-i Güzîde'ye Göre Rûm (Anadolu) Selçukluları"...  2008
  35  "İbn Tağrıberdî ve Tarihçiliği"...  2008
  36  "Türklerde Hâkimiyet Alameti Olarak Ok-Yay ve Memlûk Devletinden Bir Örnek"...  2008
  37  "Celâleddin es-Süyûtî ve Tarihçiliği"...  2007
  38  "Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler"...  2007
  39  "İnsanlık Tarihinin Değişmeyen Fenomenleri: Şiddet ve Savaş"...  2003
  40  "Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa'nın Eğitim ve Kültür Alanındaki Faaliyetleri"...  2003
  41  "Osmanlı Bahriyesinin Tarihsel Gelişimi ve Bahriye Teşkilatı"...  2002
  42  "Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Cerîde-i Askeriyyelere Göre 1864 Yılı ...  2002
  43  "Birinci Cihan Harbi Öncesinde Türkiye"...  2001
 • NO NAME DATE
  1  "Kutadgu Bilig'e Göre Beyliğin İlk Şartı: Asalet"... 03/10/2019 - 05/10/2019
  2  "İran Resmî Tarih Yazımında Türkiye ve Türk Algısı"... 02/05/2019 - 04/05/2019
  3  "Selçuklu Tarihî Kaynaklarının Tercümesi Meselesi (Farsça Kaynaklar)"... 04/04/2019 - 06/04/2019
  4  "Sultan Melikşâh ve Liderlik (Hükümdarlık) Özellikleri"... 19/03/2019 - 20/03/2019
  5  "Ağır Silah Teknolojisi ve Türkler"... 07/03/2019 - 09/03/2019
  6  "Türkiye Selçukluları Dönemi Türk Gürcü İlişkileri"... 30/10/2018 - 01/11/2018
  7  "Mukanna el-Horasanî ve Sepid Câmegân Hadisesi"... 02/10/2018 - 05/10/2018
  8  "Selçuklular ve Türklük Şuuru"... 19/04/2018 - 21/04/2018
  9  "Moğolların Anadolu Politikası ve Kastamonu"... 12/04/2018 - 12/04/2018
  10  "Türkiye'de Ortaçağ Türk Tarihçiliğinin Sorunları ve Öneriler"... 06/04/2018 - 07/04/2018
  11  "Siyasetnâme Okumalarının Tarihçilik Bağlamında Değerlendirilmesi"... 06/04/2018 - 07/04/2018
  12  "Tarih Öğretmenlerinde Çaka Bey Algısı"... 22/03/2018 - 23/03/2018
  13  "Türkiye Selçuklu Ordusu ve Kösedağ Savaşı"... 10/12/2017 - 10/12/2017
  14  "Nizamülmülk'ün Gözünden Gazneliler"... 01/12/2017 - 01/12/2017
  15  "Ebu?l-Ferec'in Hayatı, Eserleri ve Türk Tarihçiliği Bakımından Önemi"... 14/11/2017 - 14/11/2017
  16  "Tarihte Roman, Romanda Tarih"... 18/10/2017 - 21/10/2017
  17  "Selçuklular ve Türklük Şuuru"... 03/05/2017 - 03/05/2017
  18  "Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Tercümesi Meselesi"... 10/04/2017 - 12/04/2017
  19  "İslam Hukukunda Fetih Kavramı ve İzmir'in Fethi Meselesi?... 24/03/2017 - 26/03/2017
  20  "Türkler ve İslam: Yeni Bir Bakış Denemesi"... 01/12/2016 - 04/12/2016
  21  "Türklerde Silah (Bir Kültür Unsuru Olarak)"... 17/05/2016 - 19/05/2016
  22  "Aleksios Komneneos'un Haçlılarla İmtihanı"... 08/04/2016 - 10/04/2016
  23  "Okla Yükselen Millet"... 25/03/2016 - 27/03/2016
  24  "İpek Yolu'nda Bir Kültür Unsuru Olarak Ok ve Yay"... 03/03/2016 - 05/03/2016
  25  "Bir Kültür Unsuru Olarak Türklerde Silah"... 20/07/2015 - 22/07/2015
  26  "Çift Başlı Kartalın Selçuklular Döneminde Kullanımına Dair Bir Değerlendirme"... 11/11/2014 - 13/11/2014
  27  "Timurlular Dönemi Müverrihlerinden Mîrhând'a Göre Tarihin Faydaları ve Tarihçide Bulunması ... 23/10/2014 - 24/10/2014
  28  "Mahperi Hatun ve Tokat'taki Kervansarayı"... 25/09/2014 - 26/09/2014
  29  "Din Değiştirme Mefhumu Çerçevesinde Türklerin İslamiyet'i Kabul Sürecine Yeni Bir Bakış De... 15/09/2014 - 17/09/2014
  30  "Miryokefalon Savaşı Sonrasında Türkiye Selçuklu Ordusunda Meydana Gelen Değişiklikler"... 19/06/2014 - 20/06/2014
  31  "Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tâbi Devletler ve Tâbiiyet Hukuku"... 22/05/2014 - 23/05/2014
  32  "Türkiye Selçuklu Dönemi Kaynaklarına Göre Âb-ı Germ"... 27/09/2013 - 28/09/2013
  33  "Türkiye Selçukluları Dönemine Ait Münşeat Mecmualarında Yer Alan Tokat ve Havalisi ile İlgi... 01/11/2012 - 03/11/2012
  34  "Selçuklularda Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler"... 01/10/2012 - 03/10/2012
  35  "Buhârâ'da Ezan Sesleri"... 13/05/2011 - 14/05/2011
 • NO NAME YEAR
  1  Kutadgu Bilig'e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı...  2019
  2  Selçuklular Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları...  2019
  3  Çocuklar İçin Kutadgu Bilig...  2019
  4  Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı...  2018
  5  Bilge Vezir Nizamülmülk...  2018
  6  Okla Yükselen Millet...  2018
  7  Selçuklu Mirası-Gulâm ve Iktâ...  2017
  8  Gazneliler, Ravzatu's-safâ (Mülûk-i Gazneviyye)...  2017
  9  Berzem (Tarihî Roman)...  2016
  10  Tabakât-ı Nâsırî (Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hârezmşâhlar)...  2015
  11  Târih-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân)...  2015
  12  Ravzatu's-safâ (Tabaka-i Selçûkiyye)...  2015
  13  Târih-i Buhârâ...  2013
  14  Tabakât-ı Nâsırî-Selçuklular...  2011
  15  Türkiye Selçuklularında Ordu...  2010
  16  Câmi'ü't-Tevârîh-Selçuklu Devleti (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk)...  2010
  17  Türk Kültüründe Silah...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Gazneliler Ortak Türk Tarihi...  2019
  2  Selçuklularda Devlet Teşkilatı ve Kültür Hayatı Türk Tarihi ve Kültürü...  2019
  3  Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Müslüman Türk Devletleri Türk Tarihi ve Kültürü...  2019
  4  Gelenek ve Değişim Arasında Türkiye Selçuklu Ordusu Türk Askerî Kültürü...  2019
  5  Türkiye'de Selçuklu Tarihçiliğinin Meseleleri Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri...  2019
  6  Okla Yükselen Millet: Türkler (Turks: The Nation Risen With Archery) Nişangâh-ı İstanbul...  2019
  7  Anadolu'ya Türk Göçleri Üzerine Bir Değerlendirme Konya Kitabı XVII - Geçmişten Günümüze Göçler...  2019
  8  Selçuklular Ortak Türk Tarihi...  2019
  9  Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Tercümesi Meselesi Tarih Yazımı Üzerine II (Araştırma, İlke, Yaklaşım ve Yöntemler)...  2018
  10  Kösedağ Savaşı ve Türkiye Selçuklu Ordusu 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali...  2018
  11  Türklerde Ordu (Osmanlı Öncesi) İnsanlığın Serüveni...  2018
  12  Türk Kültür Tarihçisi Olarak Reşat Genç Yaşayan Türk Tarihçileri...  2017
  13  Bir Ortaçağ Tarih Yazarına Göre Tarihin Faydaları ve Tarihçide Bulunması Gereken Özellikler Tarih Yazımı Üzerine (Yöntemler, Yaklaşımlar, İlkeler, Yorumlar)...  2017
  14  İnsan, Şiddet ve Savaş Üzerine Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar...  2016
  15  Ergenekon Destanı Bir Türk Destanı mıdır? Tarih Yolunda Olmak...  2016
  16  Türklerin İslamiyet'i Kabulü Türk Kültürü El Kitabı...  2015
  17  Eski Türklerde Savaş, Esaret ve Ölüm Mefhumları Üzerine Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı...  2015
  18  Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşunda Türkmenlerin Rolü ve Merkezî Otoriteyle İlişkileri Türk Milliyetçiliği (Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar)...  2014
  19  Bozkurt'un Dili Olsa Türk Ocağı'nın 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları...  2013
  20  Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Gaza ve Türkmen (Oğuz) Ananelerinin Rolü Üzerine Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer...  2003
  21  Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Cerîde-i Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri Türkler, XIII...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü...  2016
  2  100. YIL ZİYA GÖKALP İLİM-TEŞVİK ARMAĞANI...  2012
  3  80. YIL BİLİM-TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2011
  4  2011-2012 Bilim Sanat Ödülü...  2012
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of History Turkish History In Genaral , Director of Science Branch, October 2019-Continues
  2 DEÜ Rectorate Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Member, August 2019-Continues
  3 Graduate School of Social Sciences , Deputy Director of The Institute, August 2019-Continues
  4 Graduate School of Social Sciences , Head of The Institute Council, August 2019-Continues
  5 Graduate School of Social Sciences , Head of The Institute Council, August 2019-Continues
  6 DEÜ Rectorate Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Member, February 2019-Continues
  7 Faculty of Letters Department of History Turkish History In Genaral , Deputy Director of Science Branch, May 2018- October 2019
  8 Graduate School of Social Sciences Department of Information Management , Deputy Director of Science Branch, March 2018- June 2018
  9 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, March 2018- June 2018
  10 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, March 2018- August 2019
  11 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, March 2018- August 2019
  12 Graduate School of Social Sciences , Vice Director of The Institute, March 2018- August 2019
  13 Faculty of Letters Department of History Turkish History In Genaral , Deputy Director of Science Branch, November 2017- May 2018
  14 Faculty of Letters Department of History Turkish History In Genaral , Deputy Director of Science Branch, May 2017- November 2017
  15 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2017- February 2020
  16 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2017- February 2020
  17 Faculty of Letters Department of History Turkish History In Genaral , Deputy Director of Science Branch, November 2016- May 2017
  18 Faculty of Letters Department of History Turkish History In Genaral , Deputy Director of Science Branch, May 2016- November 2016