Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. VOLKAN KARAÇAM TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi  2018
 • NO AD YIL
  1  Transbronchial lung cryobiopsy for the diagnosis of diffuse parenchymal lung disease: Pitfalls and c...  2023
  2  First Awake Uniportal Video Assisted Thoracoscopic Lobectomy in Turkey...  2023
  3  Feasibility of Uniportal VATS (uVATS) in Histopathological Diagnosis of Peripheral Pulmonary Nodules...  2022
  4  F-18 FDG PET/CT findings of intrathoracic lymphadenopathy in EBUS-TBNA-proven anthracosis...  2022
  5  A Rare Complication of Endobronchial Ultrasonography-transbronchial Needle Aspiration: Endobronchial...  2021
  6  Positron emission tomography/computed tomography findings of lung invasive adenocarcinoma subgroups ...  2021
  7  Comparison of Length of Postoperative Hospital Stay in Pulmonary Resection Patients With and Without...  2020
  8  Efficacy of thymoquinone in the treatment of experimental lipopolysaccharide-induced acute lung inju...  2020
  9  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  10  Determination of severity of deformity with rib length to costal cartilage length ratio in thorax de...  2018
  11  A practical technique in laparoscopic diaphragm pacing surgery: Retrospective analyse of 43 patient...  2018
  12  The effect of micro-invasive endoscopic thoracic sympathectomy inpalmar hyperhidrosis patients on qu...  2017
  13  The importance of PET/CT findings and hematological parameters in prediction of progression in sarco...  2017
  14  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2017
  15  Ekstrapulmoner Endobronşial Metastazlarda girişimsel bronkoskopi sonuçlarımız...  2016
  16  The prognostic value of morphologic findings for lung squamous cell carcinoma patients...  2016
  17  The role of endobronchial ultrasonography for mediastinal lymphadenopathy in cases with extrathoraci...  2016
  18  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  19  Role of body mass index, airflow obstruction, dyspnea level, exercise capacity index and maximal oxy...  2016
  20  Malign plevral hastalıklarda kapalı plevra biyopsisi ve PET/CT'nın tanısal değeri...  2016
  21  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  22  A new surgical approach for mixed-type pectus carinatum: the Onen procedure...  2014
  23  Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi...  2013
  24  Use of airway exchange catheter for bronchoscopy of a patient with Down's Syndrome...  2013
  25  The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice....  2013
  26  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  27  Esophageal duplication cyst: A rare cause of back pain....  2012
  28  Torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
  29  Prevention of Pleural Adhesions Using a Membrane Containing Polyeth-ylene Glycol in Rats...  2011
  30  Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu...  2011
  31  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
  32  Surgical treatment of thymic cyst via mini sternotomy technique...  2009
  33  Primer hydatid cyst of thymus: report of a case...  2008
  34  Minimal invaziv teknik uygulanan pektus ekskavatumlu olgularda erken dönem memnuniyet bildirimi...  2008
  35  Chest-wall metastasis in a patient who underwent liver transplantation due to hepatocellular carcino...  2008
  36  Bronkoplevral fistül tedavisinde stent kullanımı...  2008
  37  Cervical mediastinoscopy versus computed tomography for detecting enlarged mediastinal lymp nodes in...  2008
  38  Pulmonary hamartoma and squamous cell carcinoma: avery rare coexistance...  2007
  39  İzole akciğer transplantasyonu endikasyonları ve alıcının seçimi...  2007
  40  Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerr...  2007
  41  Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one sta...  2006
  42  Karina Yerleşimli, Atrio Ventriküler Tam Blok Oluşturan Karsinoid Tümör Olgusunun Sağ Trakea Sleeve ...  2005
  43  Künt Toraks Travması Sonrası Gelişen Akut Mitral Yetmezliği....  2005
 • NO AD TARİH
  1  7 cm ÜZERİ CERRAHİ UYGULANAN KHDAK OLGULARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER... 03/11/2023 - 07/11/2023
  2  OPERE EDİLEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMUNDA N2 METASTAZLARIN ANALİZİ... 03/11/2023 - 07/11/2023
  3  TÜRKİYE'NİN İLK UYANIK UNİPORTAL VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK LOBEKTOMİSİ: OLGU SUNUMU... 19/10/2023 - 22/10/2023
  4  BRONŞİYOLAR ADENOM: NADİR BİR OLGU... 19/10/2023 - 22/10/2023
  5  T3 SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ SUBGRUPLARINDA PROGNOZ... 19/10/2023 - 22/10/2023
  6  ABRAMSON YAPILAN OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ... 19/10/2023 - 22/10/2023
  7  ADENOKARSİNOMLARDA T4 OLMA SEBEBİ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ... 04/05/2023 - 07/05/2023
  8  UNİPORTAL VATS TİMEKTOMİ VE AYNI SEANSTA NUSS PROSEDÜRÜ: UYGULAMASI NADİR PEDİATRİK BİR OLG... 04/05/2023 - 07/05/2023
  9  Pectus Carinatum treatment: our 35 cases open surgery experience.... 14/09/2022 - 16/09/2022
  10  VERTEBRA İNVAZYONU NEDENİYLE REZEKSİYON UYGULANAN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TAN... 25/05/2022 - 28/05/2022
  11  KOLON ADENOKARSİNOMUNUN AKCİĞER METASTAZINI TAKLİT EDENPULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİ... 24/05/2022 - 28/05/2022
  12  Bronkojenik Kist Saptanan Olguda Tedavi... 24/05/2022 - 28/05/2022
  13  Travmadan 15 Yıl Sonra Tespit Edilen Torasik Splenozis... 24/05/2022 - 28/05/2022
  14  İntratorasik Nadir Görülen Bir Tümör (Primer Plevral Liposarkom)... 24/05/2022 - 28/05/2022
  15  NADİR GÖRÜLEN İKİ PRİMERLİ AKCİĞER KANSERLİ İKİ OLGU... 16/12/2021 - 19/12/2021
  16  skuamöz hücreli akciğer kanserli olguda radyoterapi sekeli... 16/12/2021 - 19/12/2021
  17  NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ, HEMANJİOPERİSİTOMA... 16/12/2021 - 19/12/2021
  18  NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ, KORDOMA... 16/12/2021 - 19/12/2021
  19  F-18 FDG PET/CT Findings of Intrathoracic Lymphadenopathy in EBUS-TBNA-Proven Anthracosis: A single-... 17/11/2021 - 21/11/2021
  20  The role of cryobiopsy in diffuse parenchymal lung disease... 17/11/2021 - 21/11/2021
  21  POSTENTÜBASYONA BAĞLI TRAKEAL STENOZ... 24/10/2021 - 27/10/2021
  22  Göğüs Duvarı Deformitesi Nedeniyle Açık Cerrahi Teknik Uygulanan Olgu Serisi... 24/10/2021 - 27/10/2021
  23  işaretleme yapılarak videotorakoskopik cerrahi ile akciğer kanserinde erken evrede tanı ve rezek... 24/10/2021 - 27/10/2021
  24  Mikst tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?... 24/10/2021 - 27/10/2021
  25  TRAKEA ORİJİNLİ HİBRİD PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ:NADİR BİR OLGU... 24/10/2021 - 27/10/2021
  26  PRİMER TRAKEAL NON-HODGİN LENFOMA:OLGU SUNUMU... 04/10/2018 - 07/10/2018
  27  21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi... 04/10/2018 - 07/10/2018
  28  A new diagnostic approach for interstitial lung diseases: Cryobiopsy... 09/09/2017 - 13/09/2017
  29  Lenfoma Dışı Primer Ön Mediasten Kitlelerinin Malign - Benign Ayrımında Manyetik Rezonans Gör... 25/05/2017 - 28/05/2017
  30  Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta,Kıkırdak Kosta Oranı İle Deformite Şiddetinin Bel... 04/05/2017 - 07/05/2017
  31  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları TanısındaYeni Bir Yöntem: Kriyobiyopsi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  32  Endobronşiyal Ultasonografi İle Tüberküloz Tanısı Alan Olguların Değerlendirilmesi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  33  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Olgularında Pirfenidone Tedavisinin Klinik ve Fonksiyonel Parametrele... 05/04/2017 - 09/04/2017
  34  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  35  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  36  Tek Port Endoskopik Torakal Sempatektominin Etkinliği... 06/04/2016 - 10/04/2016
  37  Ekstratorasik Malignitelerin Endobronşial Metastazlarının Bronkoskopik Tedavisi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  38  Akciğer dışı solid organ tümörlerine eşlik eden mediastinal lenfadenopatilerde EBUS sonuçlar... 06/04/2016 - 10/04/2016
  39  Bilateral yerleşimli miks tipte ve yavaş gelişimli adenokarsinom olgusu... 17/11/2015 - 21/11/2015
  40  Bacterial colonization in bronchiectasis patients... 26/09/2015 - 30/09/2015
  41  MINIMALLY INVASIVE REPAIR OF PECTUS EXCAVATUM IN PATIENTS WHO HAD UNDERGONE UNSATISFACTORY RAVITCH O... 31/05/2015 - 03/06/2015
  42  Multipl kesici delici alet yaralanması sonucu masif serebral hava embolisi sonucu beyin ölümü ge... 23/04/2015 - 26/04/2015
  43  ENDOSKOPİK TORAKAL SEMPATEKTOMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ DENEYİMİ:66 O... 23/04/2015 - 26/04/2015
  44  TRAKEA STENOZU NEDENİYLE STENT UYGULANAN 35 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  45  Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  46  Bronşektazili hastalarda bakteriyel kolonizasyon... 02/04/2015 - 04/04/2015
  47  PROGRESİF SEYİRLİ BİR TORAKAL OMURGA KİST HİDATİK OLGUSU... 12/11/2014 - 16/11/2014
  48  Farklı mediastinal kitlelerin bilgisayarlı tomografi bulguları ile değerlendirilmesi... 11/11/2014 - 16/11/2014
  49  Diagnostic value of PET CT in pleural diseases... 06/09/2014 - 10/09/2014
  50  Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda BODE İndeksinin Postoperatif Komplikasyonları Belirlemede... 08/05/2014 - 11/05/2014
  51  Plevral hastalıklarda PET CT nin tanısal değerliliği... 02/04/2014 - 06/04/2014
  52  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  53  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  54  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim... 25/04/2013 - 28/04/2013
  55  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim... 25/04/2013 - 28/04/2013
  56  Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri... 25/04/2013 - 28/04/2013
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Pnömonektomi Sonrası Kon... 25/04/2013 - 28/04/2013
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Opere Edilen Nadir Yerleşimli Kist ... 25/04/2013 - 28/04/2013
  59  Senkron Ve Metakron Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  60  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  61  Akciğer Rezeksiyonlarında Otolog Fibrin Yapıştırıcısının Postoperatif Yatış Süresi Ve Dr... 25/04/2013 - 28/04/2013
  62  Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül Vakalarına Yönelik Endobronşial Koni... 25/04/2013 - 28/04/2013
  63  Ravitch Prosedürü Sonrası Rekürren Pektus Ekskavatum Hastalarında Minimal İnvaziv Nuss Tekniğ... 25/04/2013 - 28/04/2013
  64  Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türki... 25/04/2013 - 28/04/2013
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Abramson Uygulanan 35 Olgunun Değerlendir... 25/04/2013 - 28/04/2013
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Trakeal Stent Uygulanan 15 Olgunun Değerl... 25/04/2013 - 28/04/2013
  67  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  68  Down Sendromlu bir olguda endoskopik bronşiyal rüptür onarımında tüp değiştirici kullanılma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  69  DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  70  neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  71  özefajial duplikasyon kisti... 25/10/2008 - 29/10/2008
  72  the effect of peroperative intercostal nerve block on postoperative epidural morphine consumption an... 02/03/2008 - 07/03/2008
  73  SYNCHRONOUS MULTİSYSTEMİC ( PULMONARY AND GASTROİNTESTİNAL ) EXTRANODAL MARGİNAL ZONE LYMPHOMA ... 02/09/2007 - 06/09/2007
  74  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 17/05/2007 - 20/05/2007
  75  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 17/05/2007 - 20/05/2007
  76  ratlarda pnömonektomi sonrası retinoik asitin karşı akciğer büyümesi üzerine etkileri... 17/05/2007 - 20/05/2007
  77  pektus ekskavatumun nuss prosedürü ile düzeltilmesi:7 vakalık bildirim... 17/05/2007 - 20/05/2007
  78  kanser dışındaki akciğer patolojilerinde servikal mediastinoskopinin diagnostik değeri ve bunun... 17/05/2007 - 20/05/2007
  79  sıçanlarda alveolar hava kaçağı ve akciğer parankim iyileşmesinde sistemik glutaminin etkiler... 17/05/2007 - 20/05/2007
  80  eş zamanlı sistemik(akciğer ve gastrointestinal) ekstranodal malt tip marjinal zon lenfoma ve far... 25/04/2007 - 29/04/2007
  81  Castleman Hastalığı Nedeniyle Opere Edilen İki Olgu... 25/04/2007 - 29/04/2007
  82  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  83  göğüs duvarı invazyonu olan küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde klinik deneyimiz... 01/11/2006 - 05/11/2006
  84  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız... 01/11/2006 - 05/11/2006
  85  bronşial karsinoid tümörde parsiyel kardiyopulmoner bypass kulllanılarak yapılan iki aşamalı ... 01/11/2006 - 05/11/2006
  86  pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistülün kapatılmasında yeni bir yöntem:polyester... 01/11/2006 - 05/11/2006
  87  primer akciğer kanseri olan hastanın pet görüntülemesinde karaciğerde yalancı metastatik tutu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  88  Hepatosellüler Karsinom Nedeniyle Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Olguda İzole Göğüs Duvar... 01/09/2006 - 03/09/2006
  89  Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Çok Değişkenli Sağ Kal... 01/09/2006 - 03/09/2006
  90  Hipofiz Metastazı Olan Timik Karsinoid Olgusu.... 01/09/2005 - 03/09/2005
  91  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 01/09/2005 - 03/09/2005
  92  multiple ve nüks interkostal arteriovenöz hemanjiom... 01/09/2005 - 03/09/2005
  93  künt toraks travması sonrası gelişen akut mitral yetmezliği... 01/09/2005 - 03/09/2005
  94  surgical theraphy by using tracheal sleeve pnomonectomy of a carsinoid tumor complicating a total at... 03/06/2005 - 06/06/2005
  95  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)... 03/06/2005 - 06/06/2005
  96  karina yerleşimli, a-v tam blok oluşturan karsinoid tümör olgusunun sağ trakea sleeve pnömonek... 25/11/2004 - 28/11/2004
  97  primer akciğer malign kistadenokarsinomu... 25/11/2004 - 28/11/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ GERİATRİK ONKOLOJİ...  2022
  2  Timik Maligneteler Timus Hastalıkları ve Tedavisi...  2019
  3  Akciğer Metastazlarında Cerrahi Tedavi Göğüs Cerrahisi''Kırmızı Kitap''...  2015
  4  Lobektomi Göğüs Cerrahisi...  2013
 • NO AD TARIH
  1  RATLARDA TORAKOTOMİ SONRASI PEPSİNE OLMUŞ LYOPHİSİLATE MEMBRAN KULLANILARAK İNTRAPLEVRAL ADEZYON ENGELLEME MODELİ...  4/2007 - 12/2007
  2  Torakotomi sonrası ağrıda perioperatif interkostal blok uygulanmasının postoperatif epidural morfin tüketimi, analjezi kalitesi, ve pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi...  1/2006 - 9/2006
 • NO AD YIL
  1  AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASTALARDA DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. İL...  2013
  2  AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASTALARDA DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. İL...  2013
  3  Pektus ekskavatumlu hastalarda açık cerrahi sonrası ikincil olarak uygulanan minimal invazif pekt...  2014
  4  GÖĞÜS CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU POSTER BİLDİRİ BRİNCİLİK ÖDÜLÜ...  2022
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ocak 2023- Haziran 2023
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2022- Ocak 2023
  3 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Ekim 2022- Ekim 2022
  4 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Mart 2017- Temmuz 2018