Tr

Associate Professor VOLKAN KARAÇAM FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF CHEST SURGERY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Uludağ University Tıp Fakültesi  2000
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2014
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Göğüs Cerrahisi  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Comparison of Length of Postoperative Hospital Stay in Pulmonary Resection Patients With and Without...  2020
  2  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  3  Determination of severity of deformity with rib length to costal cartilage length ratio in thorax de...  2018
  4  A practical technique in laparoscopic diaphragm pacing surgery: Retrospective analyse of 43 patient...  2018
  5  The effect of micro-invasive endoscopic thoracic sympathectomy inpalmar hyperhidrosis patients on qu...  2017
  6  The importance of PET/CT findings and hematological parameters in prediction of progression in sarco...  2017
  7  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2017
  8  Ekstrapulmoner Endobronşial Metastazlarda girişimsel bronkoskopi sonuçlarımız...  2016
  9  The prognostic value of morphologic findings for lung squamous cell carcinoma patients...  2016
  10  The role of endobronchial ultrasonography for mediastinal lymphadenopathy in cases with extrathoraci...  2016
  11  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  12  Role of body mass index, airflow obstruction, dyspnea level, exercise capacity index and maximal oxy...  2016
  13  Malign plevral hastalıklarda kapalı plevra biyopsisi ve PET/CT'nın tanısal değeri...  2016
  14  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  15  A new surgical approach for mixed-type pectus carinatum: the Onen procedure...  2014
  16  Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi...  2013
  17  Use of airway exchange catheter for bronchoscopy of a patient with Down's Syndrome...  2013
  18  The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice....  2013
  19  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  20  Esophageal duplication cyst: A rare cause of back pain....  2012
  21  Torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
  22  Prevention of Pleural Adhesions Using a Membrane Containing Polyeth-ylene Glycol in Rats...  2011
  23  Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu...  2011
  24  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
  25  Surgical treatment of thymic cyst via mini sternotomy technique...  2009
  26  Primer hydatid cyst of thymus: report of a case...  2008
  27  Chest-wall metastasis in a patient who underwent liver transplantation due to hepatocellular carcino...  2008
  28  Minimal invaziv teknik uygulanan pektus ekskavatumlu olgularda erken dönem memnuniyet bildirimi...  2008
  29  Bronkoplevral fistül tedavisinde stent kullanımı...  2008
  30  Cervical mediastinoscopy versus computed tomography for detecting enlarged mediastinal lymp nodes in...  2008
  31  İzole akciğer transplantasyonu endikasyonları ve alıcının seçimi...  2007
  32  Pulmonary hamartoma and squamous cell carcinoma: avery rare coexistance...  2007
  33  Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgu...  2007
  34  Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one sta...  2006
  35  Karina Yerleşimli, Atrio Ventriküler Tam Blok Oluşturan Karsinoid Tümör Olgusunun Sağ Trakea S...  2005
  36  Künt Toraks Travması Sonrası Gelişen Akut Mitral Yetmezliği....  2005
 • NO NAME DATE
  1  A new diagnostic approach for interstitial lung diseases: Cryobiopsy... 09/09/2017 - 13/09/2017
  2  Lenfoma Dışı Primer Ön Mediasten Kitlelerinin Malign - Benign Ayrımında Manyetik Rezonans Gör... 25/05/2017 - 28/05/2017
  3  Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta,Kıkırdak Kosta Oranı İle Deformite Şiddetinin Bel... 04/05/2017 - 07/05/2017
  4  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Olgularında Pirfenidone Tedavisinin Klinik ve Fonksiyonel Parametrele... 05/04/2017 - 09/04/2017
  5  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları TanısındaYeni Bir Yöntem: Kriyobiyopsi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  6  Endobronşiyal Ultasonografi İle Tüberküloz Tanısı Alan Olguların Değerlendirilmesi... 05/04/2017 - 09/04/2017
  7  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  8  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  9  Akciğer dışı solid organ tümörlerine eşlik eden mediastinal lenfadenopatilerde EBUS sonuçlar... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  Ekstratorasik Malignitelerin Endobronşial Metastazlarının Bronkoskopik Tedavisi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  11  Tek Port Endoskopik Torakal Sempatektominin Etkinliği... 06/04/2016 - 10/04/2016
  12  Bilateral yerleşimli miks tipte ve yavaş gelişimli adenokarsinom olgusu... 17/11/2015 - 21/11/2015
  13  Bacterial colonization in bronchiectasis patients... 26/09/2015 - 30/09/2015
  14  MINIMALLY INVASIVE REPAIR OF PECTUS EXCAVATUM IN PATIENTS WHO HAD UNDERGONE UNSATISFACTORY RAVITCH O... 31/05/2015 - 03/06/2015
  15  TRAKEA STENOZU NEDENİYLE STENT UYGULANAN 35 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  16  Multipl kesici delici alet yaralanması sonucu masif serebral hava embolisi sonucu beyin ölümü ge... 23/04/2015 - 26/04/2015
  17  ENDOSKOPİK TORAKAL SEMPATEKTOMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ DENEYİMİ:66 O... 23/04/2015 - 26/04/2015
  18  Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  19  Bronşektazili hastalarda bakteriyel kolonizasyon... 02/04/2015 - 04/04/2015
  20  PROGRESİF SEYİRLİ BİR TORAKAL OMURGA KİST HİDATİK OLGUSU... 12/11/2014 - 16/11/2014
  21  Farklı mediastinal kitlelerin bilgisayarlı tomografi bulguları ile değerlendirilmesi... 11/11/2014 - 16/11/2014
  22  Diagnostic value of PET CT in pleural diseases... 06/09/2014 - 10/09/2014
  23  Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda BODE İndeksinin Postoperatif Komplikasyonları Belirlemede... 08/05/2014 - 11/05/2014
  24  Plevral hastalıklarda PET CT nin tanısal değerliliği... 02/04/2014 - 06/04/2014
  25  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  26  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim... 25/04/2013 - 28/04/2013
  27  Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri... 25/04/2013 - 28/04/2013
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Pnömonektomi Sonrası Kon... 25/04/2013 - 28/04/2013
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Opere Edilen Nadir Yerleşimli Kist ... 25/04/2013 - 28/04/2013
  30  Senkron Ve Metakron Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  31  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  32  Akciğer Rezeksiyonlarında Otolog Fibrin Yapıştırıcısının Postoperatif Yatış Süresi Ve Dr... 25/04/2013 - 28/04/2013
  33  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim... 25/04/2013 - 28/04/2013
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Trakeal Stent Uygulanan 15 Olgunun Değerl... 25/04/2013 - 28/04/2013
  35  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Abramson Uygulanan 35 Olgunun Değerlendir... 25/04/2013 - 28/04/2013
  36  Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türki... 25/04/2013 - 28/04/2013
  37  Ravitch Prosedürü Sonrası Rekürren Pektus Ekskavatum Hastalarında Minimal İnvaziv Nuss Tekniğ... 25/04/2013 - 28/04/2013
  38  Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül Vakalarına Yönelik Endobronşial Koni... 25/04/2013 - 28/04/2013
  39  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  40  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  41  Down Sendromlu bir olguda endoskopik bronşiyal rüptür onarımında tüp değiştirici kullanılma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  42  DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  43  neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  44  özefajial duplikasyon kisti... 25/10/2008 - 29/10/2008
  45  the effect of peroperative intercostal nerve block on postoperative epidural morphine consumption an... 02/03/2008 - 07/03/2008
  46  SYNCHRONOUS MULTİSYSTEMİC ( PULMONARY AND GASTROİNTESTİNAL ) EXTRANODAL MARGİNAL ZONE LYMPHOMA ... 02/09/2007 - 06/09/2007
  47  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 17/05/2007 - 20/05/2007
  48  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 17/05/2007 - 20/05/2007
  49  sıçanlarda alveolar hava kaçağı ve akciğer parankim iyileşmesinde sistemik glutaminin etkiler... 17/05/2007 - 20/05/2007
  50  pektus ekskavatumun nuss prosedürü ile düzeltilmesi:7 vakalık bildirim... 17/05/2007 - 20/05/2007
  51  kanser dışındaki akciğer patolojilerinde servikal mediastinoskopinin diagnostik değeri ve bunun... 17/05/2007 - 20/05/2007
  52  ratlarda pnömonektomi sonrası retinoik asitin karşı akciğer büyümesi üzerine etkileri... 17/05/2007 - 20/05/2007
  53  Castleman Hastalığı Nedeniyle Opere Edilen İki Olgu... 25/04/2007 - 29/04/2007
  54  eş zamanlı sistemik(akciğer ve gastrointestinal) ekstranodal malt tip marjinal zon lenfoma ve far... 25/04/2007 - 29/04/2007
  55  pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistülün kapatılmasında yeni bir yöntem:polyester... 01/11/2006 - 05/11/2006
  56  bronşial karsinoid tümörde parsiyel kardiyopulmoner bypass kulllanılarak yapılan iki aşamalı ... 01/11/2006 - 05/11/2006
  57  göğüs duvarı invazyonu olan küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde klinik deneyimiz... 01/11/2006 - 05/11/2006
  58  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız... 01/11/2006 - 05/11/2006
  59  primer akciğer kanseri olan hastanın pet görüntülemesinde karaciğerde yalancı metastatik tutu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  60  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  61  Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Çok Değişkenli Sağ Kal... 01/09/2006 - 03/09/2006
  62  Hepatosellüler Karsinom Nedeniyle Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Olguda İzole Göğüs Duvar... 01/09/2006 - 03/09/2006
  63  multiple ve nüks interkostal arteriovenöz hemanjiom... 01/09/2005 - 03/09/2005
  64  Hipofiz Metastazı Olan Timik Karsinoid Olgusu.... 01/09/2005 - 03/09/2005
  65  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 01/09/2005 - 03/09/2005
  66  künt toraks travması sonrası gelişen akut mitral yetmezliği... 01/09/2005 - 03/09/2005
  67  surgical theraphy by using tracheal sleeve pnomonectomy of a carsinoid tumor complicating a total at... 03/06/2005 - 06/06/2005
  68  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)... 03/06/2005 - 06/06/2005
  69  primer akciğer malign kistadenokarsinomu... 25/11/2004 - 28/11/2004
  70  karina yerleşimli, a-v tam blok oluşturan karsinoid tümör olgusunun sağ trakea sleeve pnömonek... 25/11/2004 - 28/11/2004
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Akciğer Metastazlarında Cerrahi Tedavi Göğüs Cerrahisi''Kırmızı Kitap''...  2015
  2  Lobektomi Göğüs Cerrahisi...  2013
 • NO NAME DATE
  1  RATLARDA TORAKOTOMİ SONRASI PEPSİNE OLMUŞ LYOPHİSİLATE MEMBRAN KULLANILARAK İNTRAPLEVRAL ADEZYON ENGELLEME MODELİ...  4/2007 - 12/2007
  2  Torakotomi sonrası ağrıda perioperatif interkostal blok uygulanmasının postoperatif epidural morfin tüketimi, analjezi kalitesi, ve pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi...  1/2006 - 9/2006
 • NO NAME DATE
  1  AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASTALARDA DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. İL...  2013
  2  AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASTALARDA DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. İL...  2013
  3  Pektus ekskavatumlu hastalarda açık cerrahi sonrası ikincil olarak uygulanan minimal invazif pekt...  2014
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, March 2017- July 2018