Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AYKUT KEFİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Factors affecting overall survival and progression-free survival in patients with metastatic castrat...  2020
  2  Seminoma in a Transverse Testicular Ectopia: A Rare Case Report...  2020
  3  Determination of Six Transmembrane Protein of Prostate 2 Gene Expression and Intracellular Localizat...  2017
  4  Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Kidney: A Rare Case Report...  2017
  5  Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı...  2016
  6  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  7  Effects of resveratrol on the alterations 0f cavernosal eNOS and LOX-1 expression in the hypercholes...  2016
  8  Evaluation of ureteral jet dynamics in pediatric kidney stone formers: A cross-sectional study....  2016
  9  Resveratrol protects and restores endothelium-dependent relaxation in hypercholesterolemic rabbit co...  2016
  10  Anormal Sperm Motilitesine Bağlı Erkek İnfertilitesinde Mitokondriyal A3243G Mutasyonunun Rolü...  2015
  11  Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Çocuklarda Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Başarısını Öngö...  2015
  12  Yenidoğanda idrar proteom analizi ile tek taraflı konjenital üreteropelvik bileşke obstrüksiyonunun ...  2012
  13  Çocuklarda antimuskarinik tedavi güvenliği ile ilgili güncel durum...  2012
  14  İşeme disfonksiyonlu çocuklarda Biofeedback (biyolojik geribildirim) tedavisi...  2011
  15  Factors affecting the complication rates of ureteroscopic lithotripsy In 642 children: results of th...  2011
  16  The giant calculus within the prostatic urethra....  2011
  17  Role of intraoperative US in the Decision for Radical or Partial Nephrectomy...  2011
  18  İnmemiş Testiste Tanısal Yaklaşımlar...  2010
  19  Mikropenis, Gömük Penis ve Diğer Penis Anomalileri...  2010
  20  Prematür ejakülasyon hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi...  2009
  21  Penile vascular impairment in erectile dysfunction patients with metabolic syndrome: penile Doppler ...  2009
  22  Familial Mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum...  2007
  23  Pelvic Actinomycosis Mimicking Ovarian Malignancy Causing Unilateral Hydronephrosis...  2007
  24  Prevalance of Erectile Dysfunction in Patients with Metabolic Syndrome...  2006
  25  Urethral injury as a complication of isolated diastasis pubis: case report...  2006
  26  Segmental testicular infarction as a complication of varicocelectomy: sonographic findings....  2006
  27  Relation between acute urinary retention, chronic prostatic inflammation and accompanying elevated p...  2006
  28  Congenital seminal vesicle cyst accompanying ipsilateral renal agenesis and rudimentary ureter...  2006
  29  Nokturnal Enurezis...  2006
  30  The predictive value of International Prostate Symptom Score for positive prostate needle biopsy in ...  2005
  31  Percutaneous embolization of persistent urinary fistula after partial nephrectomy using N-butyl-2-cy...  2005
  32  The value of PSA, free-to-total PSA ratio and PSA density in the prediction of pathologic stage for ...  2005
  33  Thrombosis and Priapism in a Patient with Henoch-Schonlein Purpura...  2005
  34  Effectiveness of Oral DesmopressinTherapy in Posterior UrethralValve Patients with Polyuria and Dete...  2005
  35  Risk faktörlü erektil disfonksiyon hastalarında Doppler ultrasonografi...  2005
  36  Subfertil erkeklerde düşük hacimli ejakülatın semen parametreleri, hasta yaşı ve infertilite süresi ...  2005
  37  Testis tümörlü bir olguda rastlantısal ganglionöroma....  2005
  38  Hinman sendromu: Olgu sunumu...  2005
  39  Testis Tümörlü Bir Olguda Rastlantısal Ganglionöroma....  2005
  40  Sonographic features of spermatic cord leiomyosarcoma....  2004
  41  Relationship between Complications due to Prostate Biopsy and the Scores of Pain and Discomfort...  2004
  42  Hidrosel kesesinde taş: Olgu sunumu...  2004
  43  Hemospermi: Bir Malignite Habercisi mi?...  2004
  44  İdyopatik Anejakülasyon ve Fertilizasyon...  2003
  45  The possible role of dartoic muscle degeneration in the pathogenesis of idiopathic scrotal calcinosi...  2003
  46  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  47  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  48  Ascites following prostatectomy: a rare presentation of comorbid disease...  2002
  49  Peyronie Hastalığına bağlı Penil Kurvatür Cerrahisinde Plak İnsizyonu ve Safen Ven Greftleme...  2002
  50  The effects of female age on the outcome of testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm i...  2002
  51  Diyabetik kadın ve erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları patofizyolojisi...  2002
  52  Penile fracture: management and long term results...  2001
  53  Histopathological examination of both ipsilateral and contralateral testes with different obstructiv...  2001
  54  Comparison of Gleason scores from sextant prostate biopsies and radical prostatectomy specimens...  2001
  55  İnfertilite tedavisi esnasında sekonder ejakulatuar disfonksiyonda odyovizüel stimulasyon ile oral s...  2001
  56  A comparison of the histopathological findings after open and percutaneous needle testicular biopsy ...  2000
  57  Benign prostat hiperplazisin medikal tedavisinde doksazosin ve finasteridin kombine kullanımı...  2000
  58  Fournier's gangrene: Report of twenty-three cases and review of the literature...  2000
  59  Erkek İnfertilitesinde sperm morfolojisinin Kruger'in kesin kriterlerine göre değerlendirilmesi...  2000
  60  The best management of superficial bladder tumours: comparing TUR alone versus TUR combined with int...  2000
  61  İdiopatik infertilite tedavisinde klomifen sitratın sperm parametreleri üzerine etkileri...  2000
  62  Üriner tuberküloza bağlı Addison Hastalığı...  2000
  63  Penil protez deneyimlerimiz...  1999
 • NO AD TARİH
  1  MİKRO-TESE SONRASI SAPTANAN İNVAZİV VE İN SİTU GERM HÜCRELİ NEOPLAZİ OLGUSU... 08/11/2023 - 12/11/2023
  2  METABOLİK SENDROMUN MESANE KANSERİ NÜKSÜNE VE PROGRESYONUNA ETKİSİ... 08/11/2023 - 12/11/2023
  3  MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU SONRASI ÜRETRA DARLIĞI GELİŞİMİNDE TÜMÖR ÖZELLİKLERİNİN ET... 08/11/2023 - 12/11/2023
  4  PEDİATRİK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİR... 09/11/2022 - 13/11/2022
  5  Ejekülat Spermi İle Başarısız İntrasitoplazmik SpermEnjeksiyonu Sonrası Testiküler Sperm Eks... 09/11/2022 - 13/11/2022
  6  Ejekülat Spermi İle Başarısız İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Sonrası Testiküler Sperm Ek... 09/10/2022 - 13/10/2022
  7  TESTİS KANSERİNDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ EVRE VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ... 10/11/2021 - 14/11/2021
  8  BÖBREK TÜMÖRLERİNDE AMELİYAT ÖNCESİ BENİGN PATOLOJİLERİ ÖNGÖRMEDE KULLANILABİLECEK FAKT... 10/11/2021 - 14/11/2021
  9  NEFREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA TAKİPTE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİ AÇISINDAN RİSK ... 10/11/2021 - 14/11/2021
  10  Radyasyon Sistiti ve İnterstisyel Sistit ile İlişkili İnatçı Hematüri Olgularında Hiperbarik... 31/10/2018 - 04/11/2018
  11  Briganti, Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  12  Kliniğimizdeki Çocuk Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz... 31/10/2018 - 04/11/2018
  13  Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  14  NON-OBSTRÜKTİF AZOSPERMİSİ OLAN ERKEKLERDE SİGARA İÇİLMESİNİN MİKROSKOBİK TESTİKÜLER S... 02/11/2016 - 06/11/2016
  15  hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  16  Çocuk hastalarda üreteral jet akım dinamiklerinin üriner sistem taş oluşumundaki etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  17  Biyopside yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite kuşkulu odak varlığı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  18  BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  19  Hiperkolesterolemiye bağlı gelişen vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün tedavi edi... 04/11/2013 - 07/11/2013
  20  Prostatın Melignite Potansiyeli Belirsiz Stromal Tümörü (STUMP)-Bir Olgu Sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  21  place of computed tomography before the treatment of extracorporeal shock wave lithotripsy in childr... 26/10/2012 - 27/10/2012
  22  Hiperkolesterolemik sıçanlarda Resveratrolün erektil yanıtlar uzerine etkisi... 03/10/2012 - 07/10/2012
  23  çocuk üriner sistem taşlarında extracorporeal shock wave lithotripsy tedavisi öncesi bilgisayar... 03/10/2012 - 07/10/2012
  24  Protective effects of resveratrol treatment on hypercholesterolemic rabbit corpus cavernosum tissue... 16/07/2012 - 20/07/2012
  25  Çocuklarda perkütan nefrolitotomi komplikasyonlarını etkileyen faktörler: Türk Çocuk Üroloji... 16/12/2011 - 18/12/2011
  26  Çocuklarda Alt Üriner Sistem Fonksiyonu Bozuklukları Farklı Disiplinlerde Aynı Şekilde mi Alg... 16/12/2011 - 18/12/2011
  27  Çocuklarda Alt Üriner Sistem Fonksiyonu Bozuklukları Farklı Disiplinlerde Aynı Şekilde mi Alg... 16/12/2011 - 18/12/2011
  28  Resveratrolle Tedavi Edilmiş Hiperkolesterolemik Tavşan Korpus Kavernozum Dokusunun Endotel Bağı... 19/10/2011 - 22/10/2011
  29  Factors affecting the complication rates of ureteroscopic lithotripsy In 642 children: results of th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  30  Effects of resveratrol on the alterations of cavernosal eNOS and LOX-1 expression in hypercholestero... 14/11/2010 - 17/11/2010
  31  Brusella Prostatitinin Radyolojik Bulguları : Olgu Sunumu... 08/11/2010 - 11/11/2010
  32  The Role of Intraoperative Ultrasound in Decision of Radical And Partial Nephrectomy... 09/09/2010 - 12/09/2010
  33  Çocuk hastalarda üreter taşlarında Holmium YAG lazer tedavisi... 11/12/2009 - 12/12/2009
  34  Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkutan nefrolitotomi deneyimlerimiz... 10/12/2009 - 12/12/2009
  35  Yüzeyel mesane kanseri olgusunda intravesikal Bacillus Calmette Guerin (BCG) tedavisi sonrasında p... 04/11/2009 - 08/11/2009
  36  Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimi... 04/11/2009 - 08/11/2009
  37  The impact of rosiglitazone, a peroxisome proliferator-activated receptor-agonist, on the cavernous ... 25/04/2009 - 30/04/2009
  38  Hiperlipidemik ortamda PPAR agonisti rosiglitazonun kavernöz doku üzerindeki etkileri... 01/11/2008 - 06/11/2008
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  40  Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması... 28/11/2007 - 02/12/2007
  41  Malign üreter obstruksiyonlarında antegrad JJ stent uygulaması... 27/10/2007 - 31/10/2007
  42  Dev boyutlarda prostatik üretra taşı olgusu... 09/09/2007 - 12/09/2007
  43  Nonobstrüktif azospermili hastalara eş hazırlığı öncesi tanısal amaçlı TESE yapılmalı m... 06/06/2007 - 09/06/2007
  44  Nonobstrüktif azoospermi olgularında mikrotese sonuçlarımız.... 06/06/2007 - 09/06/2007
  45  Ovarian Malignansiyi Taklit Eden Pelvik Aktinomikozisin Neden Olduğu Üreteral Obstrüksiyon Ve Hid... 17/01/2007 - 21/01/2007
  46  İlköğretim çağındaki çocuklardaki işeme bozukluklarının sorgulanması... 10/06/2006 - 15/06/2006
  47  Farklı PSA Gruplarında Uluslararası Prostat Semptom Skorunun Prostat Kanseri Öngörüsel Değeri... 10/06/2006 - 15/06/2006
  48  Ürogenital Klamidyal Enfeksiyonlar... 26/04/2006 - 29/04/2006
  49  Can Doppler ultrasonography show endothelial dysfunction in erectile dysfunction patients with metab... 04/12/2005 - 07/12/2005
  50  Renal hücreli karsinomlarda yağ baskılı dinamik kontrastlı MR incelemesi ile subtipler belirlen... 26/10/2005 - 30/10/2005
  51  Recurrent acute scrotum in mediterranean fever... 15/09/2005 - 18/09/2005
  52  Sildenafil sonrasi androloji polikliniklerinde ne değişti?... 08/06/2005 - 11/06/2005
  53  Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafilden fayda gören ve görmeyen hasta profilleri: 5 yıllı... 08/06/2005 - 11/06/2005
  54  Metabolik sendrom penceresinden erektil disfonksiyonun (ED) değerlendirilmesi.... 08/06/2005 - 11/06/2005
  55  Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyonu (ED) olan hastalarda penil doppler ultrasonografi endotel... 08/06/2005 - 11/06/2005
  56  Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window... 21/05/2005 - 26/05/2005
  57  Local staging in RCC: Is perinephric stranding and increased perirenal vascularity really helpful?... 04/03/2005 - 08/03/2005
  58  Clinical and demographic evaluation of patients with primary and acquired premature ejaculation... 05/12/2004 - 08/12/2004
  59  Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window... 05/12/2004 - 08/12/2004
  60  Renal hücreli karsinomlarda periferik çizgilenme ve perirenal vaskülarite artışı evrelemede ya... 27/10/2004 - 31/10/2004
  61  What is changed in andrology polyclinics after marketting of sildenafil?... 17/10/2004 - 21/10/2004
  62  Sildenafil treatment profile of responders and nonresponders for erectile dysfunction: 5-year clinic... 17/10/2004 - 21/10/2004
  63  Üreter taşına yönelik optimum ESWL seans sayısı: Bir, iki ve üç seansın karşılaştırılm... 02/10/2004 - 07/10/2004
  64  Posterior üretral valv hastalarında poliürinin oral desmopresin ile tedavisi ve tedaviyi etkileye... 02/10/2004 - 07/10/2004
  65  Akut üriner retansiyona eşlik eden yüksek PSA ve prostatit ilişkisi.... 02/10/2004 - 07/10/2004
  66  Prematür ejakülasyonda yaş ve ejakülasyon sürelerinin sistemik hastalıklarla ilişkisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  67  Uretral prolapsuslu bir olgunun cerrahi tedavisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  68  Hemospermia: is it a harbinger of malignancy?... 16/11/2003 - 19/11/2003
  69  Doppler ultrasonography in erectile dysfunction patients with risk factors.... 16/11/2003 - 19/11/2003
  70  Can sildenafil efficacy be predicted by color Doppler ultrasonography... 16/11/2003 - 19/11/2003
  71  Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ili... 05/06/2003 - 07/06/2003
  72  Sperm morfolojisini değerlendirmede yeni bir boyama yöntemi: ön rapor... 05/06/2003 - 07/06/2003
  73  Benefical effect of complex prostate spesific antigen to percent free PSA in the diagnosis of prosta... 01/06/2003 - 05/06/2003
  74  Evaluation of patients with erectile dysfunction (ED) according to SHIM scores... 01/12/2002 - 04/12/2002
  75  PSA, Serbest/total PSA ve PSA dansitesinin lokalize hastalığı belirlemedeki prediktif değeri... 05/10/2002 - 10/10/2002
  76  Prostat biyopsisi sonrası saptanan ağrı, rahatsızlık skorlarının ve olgu yaşının biyopsiye... 05/10/2002 - 10/10/2002
  77  Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi alınan olgularda ağrı ve rahatsızlık s... 05/10/2002 - 10/10/2002
  78  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  79  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  80  Hemodynamic effects of peroral sildenafil measured by color doppler ultrasonography in men with erec... 26/11/2000 - 30/11/2000
  81  Fournier's gangrene: Report of twenty-three cases and review of the literature... 26/11/2000 - 30/11/2000
  82  Açık ve iğne biopsileri sonrası ratlarda histopatolojik değişiklikler... 08/10/2000 - 12/10/2000
  83  Altı odaklı testis biopsisi ile nonobstrüktif azoospermili olguların yeniden değerlendirilmesi... 08/10/2000 - 12/10/2000
  84  The outcome of testicular sperm extraction followed by intracytoplasmic sperm injections in infertil... 14/09/2000 - 17/09/2000
  85  Oral sildenafil and visual stimulation for secondary ejaculation dysfunction during infertility trea... 14/09/2000 - 17/09/2000
  86  The cost of prostatectomy for benign prostatic hyperplasia in Turkey... 06/09/1999 - 09/09/1999
  87  The treatment of penil curvature: A retrospective study on patients operated by different surgical t... 06/09/1999 - 09/09/1999
  88  The use of tamoxifen in the treatment of Peyronie?s disease... 24/08/1998 - 28/08/1998
  89  Ejaculatory duct obstruction as a cause of male factor infertility... 01/07/1997 - 04/07/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pediyatrik olgularda Nöroblastoma yaklaşım Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı...  2013
  2  Pediatrik olgularda diğer ürogenital tümörler Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı...  2013
  3  Pediatrik olgularda Wilms tümörüne yaklaşım Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı...  2013
  4  Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Tartışmalı Konular Ürolojide Yeni Ufuklar Çocuklardaki Ürogenital Sistem Hastalıkları...  2009
  5  Perinatal Dönemde Renal Fonksiyon V. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı...  2008
  6  Testis Biyopsisi Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün oksidatif stres üzerine olan etkileri...  10/2010 - 4/2013
  2  Hiperlipidemik ortamda PPAR? aktivasyonunun endotel fonksiyonu ve erektil fonksiyon üzerindeki etkileri...  1/2006 - 1/2008
  3  İnfertil Erkeklerde Kromozom Bozukluklarının ve Y mikro Delesyonlarının Araştırılması...  3/2003 - 1/2005
 • NO AD YIL
  1  Scientific Session Presentation Mention Award...  2010
 • NO AD YIL
  1  Astra Zeneca  2000