Tr

Professor Doctor AYKUT KEFİ FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF UROLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Tıp Fakültesi  1993
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  2000
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Üroloji  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Determination of Six Transmembrane Protein of Prostate 2 Gene Expression and Intracellular Localizat...  2017
  2  Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Kidney: A Rare Case Report...  2017
  3  Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı...  2016
  4  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  5  Effects of resveratrol on the alterations 0f cavernosal eNOS and LOX-1 expression in the hypercholes...  2016
  6  Evaluation of ureteral jet dynamics in pediatric kidney stone formers: A cross-sectional study....  2016
  7  Resveratrol protects and restores endothelium-dependent relaxation in hypercholesterolemic rabbit co...  2016
  8  Anormal Sperm Motilitesine Bağlı Erkek İnfertilitesinde Mitokondriyal A3243G Mutasyonunun Rolü...  2015
  9  Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Çocuklarda Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Başarısı...  2015
  10  Yenidoğanda idrar proteom analizi ile tek taraflı konjenital üreteropelvik bileşke obstrüksiyon...  2012
  11  Çocuklarda antimuskarinik tedavi güvenliği ile ilgili güncel durum...  2012
  12  İşeme disfonksiyonlu çocuklarda Biofeedback (biyolojik geribildirim) tedavisi...  2011
  13  Factors affecting the complication rates of ureteroscopic lithotripsy In 642 children: results of th...  2011
  14  The giant calculus within the prostatic urethra....  2011
  15  Role of intraoperative US in the Decision for Radical or Partial Nephrectomy...  2011
  16  İnmemiş Testiste Tanısal Yaklaşımlar...  2010
  17  Mikropenis, Gömük Penis ve Diğer Penis Anomalileri...  2010
  18  Prematür ejakülasyon hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi...  2009
  19  Penile vascular impairment in erectile dysfunction patients with metabolic syndrome: penile Doppler ...  2009
  20  Familial Mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum...  2007
  21  Pelvic Actinomycosis Mimicking Ovarian Malignancy Causing Unilateral Hydronephrosis...  2007
  22  Prevalance of Erectile Dysfunction in Patients with Metabolic Syndrome...  2006
  23  Segmental testicular infarction as a complication of varicocelectomy: sonographic findings....  2006
  24  Urethral injury as a complication of isolated diastasis pubis: case report...  2006
  25  Relation between acute urinary retention, chronic prostatic inflammation and accompanying elevated p...  2006
  26  Congenital seminal vesicle cyst accompanying ipsilateral renal agenesis and rudimentary ureter...  2006
  27  Nokturnal Enurezis...  2006
  28  The predictive value of International Prostate Symptom Score for positive prostate needle biopsy in ...  2005
  29  The value of PSA, free-to-total PSA ratio and PSA density in the prediction of pathologic stage for ...  2005
  30  Percutaneous embolization of persistent urinary fistula after partial nephrectomy using N-butyl-2-cy...  2005
  31  Thrombosis and Priapism in a Patient with Henoch-Schonlein Purpura...  2005
  32  Risk faktörlü erektil disfonksiyon hastalarında Doppler ultrasonografi...  2005
  33  Effectiveness of Oral DesmopressinTherapy in Posterior UrethralValve Patients with Polyuria and Dete...  2005
  34  Subfertil erkeklerde düşük hacimli ejakülatın semen parametreleri, hasta yaşı ve infertilite ...  2005
  35  Testis tümörlü bir olguda rastlantısal ganglionöroma....  2005
  36  Hinman sendromu: Olgu sunumu...  2005
  37  Testis Tümörlü Bir Olguda Rastlantısal Ganglionöroma....  2005
  38  Sonographic features of spermatic cord leiomyosarcoma....  2004
  39  Relationship between Complications due to Prostate Biopsy and the Scores of Pain and Discomfort...  2004
  40  Hidrosel kesesinde taş: Olgu sunumu...  2004
  41  Hemospermi: Bir Malignite Habercisi mi?...  2004
  42  İdyopatik Anejakülasyon ve Fertilizasyon...  2003
  43  The possible role of dartoic muscle degeneration in the pathogenesis of idiopathic scrotal calcinosi...  2003
  44  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  45  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  46  Ascites following prostatectomy: a rare presentation of comorbid disease...  2002
  47  Diyabetik kadın ve erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları patofizyolojisi...  2002
  48  Peyronie Hastalığına bağlı Penil Kurvatür Cerrahisinde Plak İnsizyonu ve Safen Ven Greftleme...  2002
  49  The effects of female age on the outcome of testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm i...  2002
  50  Histopathological examination of both ipsilateral and contralateral testes with different obstructiv...  2001
  51  Comparison of Gleason scores from sextant prostate biopsies and radical prostatectomy specimens...  2001
  52  Penile fracture: management and long term results...  2001
  53  İnfertilite tedavisi esnasında sekonder ejakulatuar disfonksiyonda odyovizüel stimulasyon ile ora...  2001
  54  A comparison of the histopathological findings after open and percutaneous needle testicular biopsy ...  2000
  55  Benign prostat hiperplazisin medikal tedavisinde doksazosin ve finasteridin kombine kullanımı...  2000
  56  Fournier's gangrene: Report of twenty-three cases and review of the literature...  2000
  57  İdiopatik infertilite tedavisinde klomifen sitratın sperm parametreleri üzerine etkileri...  2000
  58  Üriner tuberküloza bağlı Addison Hastalığı...  2000
  59  The best management of superficial bladder tumours: comparing TUR alone versus TUR combined with int...  2000
  60  Erkek İnfertilitesinde sperm morfolojisinin Kruger'in kesin kriterlerine göre değerlendirilmesi...  2000
  61  Penil protez deneyimlerimiz...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Briganti, Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  2  Radyasyon Sistiti ve İnterstisyel Sistit ile İlişkili İnatçı Hematüri Olgularında Hiperbarik... 31/10/2018 - 04/11/2018
  3  NON-OBSTRÜKTİF AZOSPERMİSİ OLAN ERKEKLERDE SİGARA İÇİLMESİNİN MİKROSKOBİK TESTİKÜLER S... 02/11/2016 - 06/11/2016
  4  Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  5  hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  6  Çocuk hastalarda üreteral jet akım dinamiklerinin üriner sistem taş oluşumundaki etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  7  BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  8  Biyopside yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite kuşkulu odak varlığı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  9  Hiperkolesterolemiye bağlı gelişen vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün tedavi edi... 04/11/2013 - 07/11/2013
  10  Prostatın Melignite Potansiyeli Belirsiz Stromal Tümörü (STUMP)-Bir Olgu Sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  11  place of computed tomography before the treatment of extracorporeal shock wave lithotripsy in childr... 26/10/2012 - 27/10/2012
  12  Hiperkolesterolemik sıçanlarda Resveratrolün erektil yanıtlar uzerine etkisi... 03/10/2012 - 07/10/2012
  13  çocuk üriner sistem taşlarında extracorporeal shock wave lithotripsy tedavisi öncesi bilgisayar... 03/10/2012 - 07/10/2012
  14  Protective effects of resveratrol treatment on hypercholesterolemic rabbit corpus cavernosum tissue... 16/07/2012 - 20/07/2012
  15  Çocuklarda perkütan nefrolitotomi komplikasyonlarını etkileyen faktörler: Türk Çocuk Üroloji... 16/12/2011 - 18/12/2011
  16  Çocuklarda Alt Üriner Sistem Fonksiyonu Bozuklukları Farklı Disiplinlerde Aynı Şekilde mi Alg... 16/12/2011 - 18/12/2011
  17  Çocuklarda Alt Üriner Sistem Fonksiyonu Bozuklukları Farklı Disiplinlerde Aynı Şekilde mi Alg... 16/12/2011 - 18/12/2011
  18  Resveratrolle Tedavi Edilmiş Hiperkolesterolemik Tavşan Korpus Kavernozum Dokusunun Endotel Bağı... 19/10/2011 - 22/10/2011
  19  Factors affecting the complication rates of ureteroscopic lithotripsy In 642 children: results of th... 27/04/2011 - 30/04/2011
  20  Effects of resveratrol on the alterations of cavernosal eNOS and LOX-1 expression in hypercholestero... 14/11/2010 - 17/11/2010
  21  Brusella Prostatitinin Radyolojik Bulguları : Olgu Sunumu... 08/11/2010 - 11/11/2010
  22  The Role of Intraoperative Ultrasound in Decision of Radical And Partial Nephrectomy... 09/09/2010 - 12/09/2010
  23  Çocuk hastalarda üreter taşlarında Holmium YAG lazer tedavisi... 11/12/2009 - 12/12/2009
  24  Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkutan nefrolitotomi deneyimlerimiz... 10/12/2009 - 12/12/2009
  25  Yüzeyel mesane kanseri olgusunda intravesikal Bacillus Calmette Guerin (BCG) tedavisi sonrasında p... 04/11/2009 - 08/11/2009
  26  Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimi... 04/11/2009 - 08/11/2009
  27  The impact of rosiglitazone, a peroxisome proliferator-activated receptor-agonist, on the cavernous ... 25/04/2009 - 30/04/2009
  28  Hiperlipidemik ortamda PPAR agonisti rosiglitazonun kavernöz doku üzerindeki etkileri... 01/11/2008 - 06/11/2008
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  30  Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması... 28/11/2007 - 02/12/2007
  31  Malign üreter obstruksiyonlarında antegrad JJ stent uygulaması... 27/10/2007 - 31/10/2007
  32  Dev boyutlarda prostatik üretra taşı olgusu... 09/09/2007 - 12/09/2007
  33  Nonobstrüktif azoospermi olgularında mikrotese sonuçlarımız.... 06/06/2007 - 09/06/2007
  34  Nonobstrüktif azospermili hastalara eş hazırlığı öncesi tanısal amaçlı TESE yapılmalı m... 06/06/2007 - 09/06/2007
  35  Ovarian Malignansiyi Taklit Eden Pelvik Aktinomikozisin Neden Olduğu Üreteral Obstrüksiyon Ve Hid... 17/01/2007 - 21/01/2007
  36  İlköğretim çağındaki çocuklardaki işeme bozukluklarının sorgulanması... 10/06/2006 - 15/06/2006
  37  Farklı PSA Gruplarında Uluslararası Prostat Semptom Skorunun Prostat Kanseri Öngörüsel Değeri... 10/06/2006 - 15/06/2006
  38  Ürogenital Klamidyal Enfeksiyonlar... 26/04/2006 - 29/04/2006
  39  Can Doppler ultrasonography show endothelial dysfunction in erectile dysfunction patients with metab... 04/12/2005 - 07/12/2005
  40  Renal hücreli karsinomlarda yağ baskılı dinamik kontrastlı MR incelemesi ile subtipler belirlen... 26/10/2005 - 30/10/2005
  41  Recurrent acute scrotum in mediterranean fever... 15/09/2005 - 18/09/2005
  42  Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyonu (ED) olan hastalarda penil doppler ultrasonografi endotel... 08/06/2005 - 11/06/2005
  43  Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafilden fayda gören ve görmeyen hasta profilleri: 5 yıllı... 08/06/2005 - 11/06/2005
  44  Sildenafil sonrasi androloji polikliniklerinde ne değişti?... 08/06/2005 - 11/06/2005
  45  Metabolik sendrom penceresinden erektil disfonksiyonun (ED) değerlendirilmesi.... 08/06/2005 - 11/06/2005
  46  Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window... 21/05/2005 - 26/05/2005
  47  Local staging in RCC: Is perinephric stranding and increased perirenal vascularity really helpful?... 04/03/2005 - 08/03/2005
  48  Clinical and demographic evaluation of patients with primary and acquired premature ejaculation... 05/12/2004 - 08/12/2004
  49  Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window... 05/12/2004 - 08/12/2004
  50  Renal hücreli karsinomlarda periferik çizgilenme ve perirenal vaskülarite artışı evrelemede ya... 27/10/2004 - 31/10/2004
  51  Sildenafil treatment profile of responders and nonresponders for erectile dysfunction: 5-year clinic... 17/10/2004 - 21/10/2004
  52  What is changed in andrology polyclinics after marketting of sildenafil?... 17/10/2004 - 21/10/2004
  53  Üreter taşına yönelik optimum ESWL seans sayısı: Bir, iki ve üç seansın karşılaştırılm... 02/10/2004 - 07/10/2004
  54  Posterior üretral valv hastalarında poliürinin oral desmopresin ile tedavisi ve tedaviyi etkileye... 02/10/2004 - 07/10/2004
  55  Akut üriner retansiyona eşlik eden yüksek PSA ve prostatit ilişkisi.... 02/10/2004 - 07/10/2004
  56  Prematür ejakülasyonda yaş ve ejakülasyon sürelerinin sistemik hastalıklarla ilişkisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  57  Uretral prolapsuslu bir olgunun cerrahi tedavisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  58  Hemospermia: is it a harbinger of malignancy?... 16/11/2003 - 19/11/2003
  59  Doppler ultrasonography in erectile dysfunction patients with risk factors.... 16/11/2003 - 19/11/2003
  60  Can sildenafil efficacy be predicted by color Doppler ultrasonography... 16/11/2003 - 19/11/2003
  61  Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ili... 05/06/2003 - 07/06/2003
  62  Sperm morfolojisini değerlendirmede yeni bir boyama yöntemi: ön rapor... 05/06/2003 - 07/06/2003
  63  Benefical effect of complex prostate spesific antigen to percent free PSA in the diagnosis of prosta... 01/06/2003 - 05/06/2003
  64  Evaluation of patients with erectile dysfunction (ED) according to SHIM scores... 01/12/2002 - 04/12/2002
  65  PSA, Serbest/total PSA ve PSA dansitesinin lokalize hastalığı belirlemedeki prediktif değeri... 05/10/2002 - 10/10/2002
  66  Prostat biyopsisi sonrası saptanan ağrı, rahatsızlık skorlarının ve olgu yaşının biyopsiye... 05/10/2002 - 10/10/2002
  67  Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi alınan olgularda ağrı ve rahatsızlık s... 05/10/2002 - 10/10/2002
  68  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  69  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  70  Hemodynamic effects of peroral sildenafil measured by color doppler ultrasonography in men with erec... 26/11/2000 - 30/11/2000
  71  Fournier's gangrene: Report of twenty-three cases and review of the literature... 26/11/2000 - 30/11/2000
  72  Açık ve iğne biopsileri sonrası ratlarda histopatolojik değişiklikler... 08/10/2000 - 12/10/2000
  73  Altı odaklı testis biopsisi ile nonobstrüktif azoospermili olguların yeniden değerlendirilmesi... 08/10/2000 - 12/10/2000
  74  The outcome of testicular sperm extraction followed by intracytoplasmic sperm injections in infertil... 14/09/2000 - 17/09/2000
  75  Oral sildenafil and visual stimulation for secondary ejaculation dysfunction during infertility trea... 14/09/2000 - 17/09/2000
  76  The cost of prostatectomy for benign prostatic hyperplasia in Turkey... 06/09/1999 - 09/09/1999
  77  The treatment of penil curvature: A retrospective study on patients operated by different surgical t... 06/09/1999 - 09/09/1999
  78  The use of tamoxifen in the treatment of Peyronie?s disease... 24/08/1998 - 28/08/1998
  79  Ejaculatory duct obstruction as a cause of male factor infertility... 01/07/1997 - 04/07/1997
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Pediyatrik olgularda Nöroblastoma yaklaşım Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı...  2013
  2  Pediatrik olgularda diğer ürogenital tümörler Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı...  2013
  3  Pediatrik olgularda Wilms tümörüne yaklaşım Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı...  2013
  4  Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Tartışmalı Konular Ürolojide Yeni Ufuklar Çocuklardaki Ürogenital Sistem Hastalıkları...  2009
  5  Perinatal Dönemde Renal Fonksiyon V. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı...  2008
  6  Testis Biyopsisi Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün oksidatif stres üzerine olan etkileri...  10/2010 - 4/2013
  2  Hiperlipidemik ortamda PPAR? aktivasyonunun endotel fonksiyonu ve erektil fonksiyon üzerindeki etkileri...  1/2006 - 1/2008
  3  İnfertil Erkeklerde Kromozom Bozukluklarının ve Y mikro Delesyonlarının Araştırılması...  3/2003 - 1/2005
 • NO NAME DATE
  1  Scientific Session Presentation Mention Award...  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Astra Zeneca  2000