Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NURAN ESEN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  SSK Ankara Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of Antimicrobial Susceptibilities of Rapidly Growing Mycobacteria Hızlı Üreyen Mikobakter...  2023
  2  Evaluation of COVID-19 antibody response with using three different tests...  2021
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının İlk Sıra Antit...  2021
  4  Urinary microbiota; Which non-invasive urine collection method should we use?...  2021
  5  Mycobacterium tuberculosis kompleks ve Rifampisin Direncinin Saptanmasında Hızlı Moleküler Yöntemle ...  2020
  6  Hepatitis A, B and C seropositivity among first-year healthcare students in western Turkey: a seropr...  2020
  7  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  8  Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İzlem...  2018
  9  Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazi...  2016
  10  Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti için Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok Merkezli Değ...  2016
  11  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Tes...  2013
  12  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Tes...  2013
  13  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  14  Pyrazinamide monoresistance in clinical isolates...  2013
  15  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  16  Rutin mikobakteriyoloji Laboratuarları için üç adımda MIRU-VNTR...  2010
  17  Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tube...  2007
  18  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin k...  2007
  19  Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Izmir, Turkey...  2007
  20  The role of calcium utilization of intestinal flora in urinary calcium excretion....  2007
  21  Moleküler tüberküloz laboratuvarında tanı testleri, kalite kontrol programları...  2007
  22  Ultrastructural stages of biofilm development of Escherichia coli on urethral catheters and effects ...  2006
  23  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonuçları...  2006
  24  Evaluation of Cobas Amplicor MTB Test to detect Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapul...  2006
  25  Ender bir olgu: Endometriyum Tüberkülozu...  2005
  26  Rutin laboratuvarda Candida albicans tanısı almış izolatlarda üç farklı yöntemle Candida dubliniensi...  2004
  27  Mikobakteriyel İnfeksiyonların Laboratuvar Tanısı...  2003
  28  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci...  2003
  29  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  30  Mikobakterilerin tanısında, tanımlanmasında ve ilaç direncinin belirlenmesinde kullanılan moleküler ...  2003
  31  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  32  Evaluation of semisolid agar screening tests for determining fluconazole and amphotericin B suscepti...  2003
  33  Çevresel toksinler: Botulismus...  2003
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç direnci (2000-2002)...  2003
  35  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  36  Klinik İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Vitek Sistemi ve Disk Diffüzyon Son...  2002
  37  Recovery period of bladder after exposure to soluble virulence factor produced by Escherichia coli...  2001
  38  Use of chromogenic tube and methyl blue-Sabouraud agar for the identification of Candida albicans st...  2001
  39  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin karşılaş...  2001
  40  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in...  2001
  41  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşitli antib...  2001
  42  Routine rapid Mycobacterium species assignment based on species-species allelic variation in the 65-...  1997
  43  Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemiyle kinolon ve ampisilin duyarlılıklarının ar...  1997
  44  Kan donörlerinde Hepatit B prevalansı...  1996
  45  SSK Bozyaka Hastanesine başvuranların Hepatit-B ve Hepatit-A'nın bulaşma ve korunma yolları konusund...  1996
  46  Genç erişkinlerde kızamıkçık seropozitiflik oranları...  1996
  47  Genç erişkinlerde Toksoplazma antikorlarının dağılımı (412 olgu)...  1996
  48  Blood serology against Chlamydia trachomatis in rheumatoid artritis...  1995
  49  Vajinal akıntı örneklerinden Gardnerella vaginalisin izolasyonu...  1993
  50  Seronegatif spondiloartropati - Chlamydia trachomatis ilişkisi...  1993
  51  Is there tolerance to penicillin in Group A beta hemolytic streptococci...  1993
  52  Boğaz kültüründe üreyen grup-A beta hemolitik streptokokların presipitasyon metodu ile identifikasyo...  1991
  53  Gonokokal üretritlerde penisilin direnci...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Mycobacterium tuberculosis kompleks İzolatlarının Kapiller Tüp Yöntemi ile İzoniyazid ve Rifam... 16/11/2022 - 20/11/2022
  2  KASA İNVAZE OLMAYANMESANE KANSERLERİNDE DİSBİYOZUN REKKÜRENS ÜZERİNDE ROLÜ VAR MIDIR?... 09/11/2022 - 13/11/2022
  3  Mesane tümörlü ve sağlıklı bireylerin mikrobiyota farklılıklarının değerlendirilmesi... 10/11/2021 - 14/11/2021
  4  Üriner sistem mikrobiyota analizi; Hangi örneği kullanmalıyım?... 10/11/2021 - 14/11/2021
  5  COVİD-19 Antikor Yanıtının Üç Farklı Test ile Değerlendirilmesi... 25/12/2020 - 27/12/2020
  6  MESANE KANSERİ HASTALARINDA İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİ İLE COVİD-19 ENFEKSİYONU ARASINDAKİ ... 07/11/2020 - 15/11/2020
  7  Bir üniversite hastanesinde tüberküloz dışı mikobakterilerin yedi yıllık izlemi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  8  Tüberküloz Tanısında Xpert MTB/RIF test performansının Retrospektif Değerlendirilmesi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  9  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  10  HİV tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  11  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tanımlanmasında pcr-rflp ve dna sekans analizi sonuçların... 18/11/2016 -
  12  Tüberküloz laboratuvarlarının tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı -laboratuvar değerlendi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  13  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  14  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole re... 08/05/2015 - 10/05/2015
  15  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz ... 08/05/2015 - 10/05/2015
  16  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  17  Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerde GeneXpert MTB/RIF yönteminin perfo... 12/11/2014 - 16/11/2014
  18  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  19  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  20  İçme suyu pompalarında Escherichia coli'nin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi ve ol... 03/11/2012 - 07/11/2012
  21  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı On Yıllık Verilerinin Değerl... 12/11/2011 - 16/11/2011
  23  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında Pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi... 07/11/2010 - 11/11/2010
  24  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  25  QCMD external quality assessment results of Turkish participants for HBVDNA and HCVRNA panels... 27/09/2009 - 30/09/2009
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  28  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  29  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  30  Three step MIRU-VNTR for routine laboratory practice... 01/07/2007 - 04/07/2007
  31  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının MIRU-VNTR ile genotiplendirilmesi... 23/11/2006 - 25/11/2006
  32  Akciğer tüberkülozunun mikrobiyolojik tanısında iki balgam örneği yeterli midir?... 12/09/2006 - 16/09/2006
  33  Escherichia coli biofilm oluşum basamaklarının ultrastrüktürel değerlendirilmesi ve üretral k... 10/06/2006 - 15/06/2006
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  35  Tomurcuklu dal manzarasının re-enfeksiyon tüberkülozu tanısında yeri: retrospektif çalışma... 26/10/2005 - 30/10/2005
  36  The role of calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  37  Molecular epidemiologic characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Izmir, Turkey... 26/06/2005 - 29/06/2005
  38  Comparison of Lowenstein Jensen and BACTEC 460TB System for Detection of Mycobacterium tuberculosis ... 26/06/2005 - 29/06/2005
  39  Identification of clinically isolated non-tuberculous mycobacterial strains by PCR restriction enzym... 26/06/2005 - 29/06/2005
  40  Solunum yolu ve solunum dışı örneklerden Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasında Cobas Ampl... 09/12/2004 - 11/12/2004
  41  Nadir bir olgu: Endometrium Tüberkülozu... 09/12/2004 - 11/12/2004
  42  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  43  Comparison of MTT with agar proportion and BACTEC 460 methods for detection of rifampin and isoniazi... 04/09/2003 - 06/09/2003
  44  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  45  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  46  2000-2002 yılları arasında Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç direnci... 31/10/2002 - 02/11/2002
  47  Klinik örneklerden izole edilen mikobakterilerin tanımlanması... 31/10/2002 - 02/11/2002
  48  Gen-probe Mycobacterium tuberculosis direkt test ile solunum yolu ve diğer örneklerin değerlendir... 31/10/2002 - 02/11/2002
  49  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  50  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci... 30/09/2002 - 05/10/2002
  51  Evaluation of Gen-probe Mycobacterium tuberculosis direct test for pulmonary and extrapulmonary spec... 21/04/2002 - 25/04/2002
  52  C.albicans suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde yarı ka... 19/06/2001 - 21/06/2001
  53  Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında VITEK sistemi v... 25/04/2001 - 28/04/2001
  54  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  55  Use of chromogenic tube and methyl blue agar for the identification of Candida albicans strains... 01/04/2001 - 04/04/2001
  56  Comparison of BACTEC 460 system with the egg based Lowenstein Jensen media, for isolation of Mycobac... 01/04/2001 - 04/04/2001
  57  A rapid method for rifampicin susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis... 01/04/2001 - 04/04/2001
  58  Rutin laboratuvarda Candida albicans tanısı almış izolatlarda üç farklı yöntemle Candida dub... 08/10/2000 - 13/10/2000
  59  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar... 08/10/2000 - 12/10/2000
  60  Gram negatif basillerin antibiyotik duyarlılık testlerinde otomatize bir sistem ile elde edilen so... 08/10/2000 - 13/10/2000
  61  Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae suşlarının molekül... 08/10/2000 - 13/10/2000
  62  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  63  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  64  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  65  A retrospective study for the prevalence of resistance to antimycobacterial drugs... 20/05/1999 - 22/05/1999
  66  İzmir Kahramanlar Verem Savaş Derneğine başvuran hastaların pozitif kültürlerinde antimikobak... 17/05/1999 - 19/05/1999
  67  Brusellozis'in serolojik tanısında geleneksel yöntemlerle ELISA'nın karşılaştırılması... 04/10/1998 - 09/10/1998
  68  Diabetik hastalarda Anti-HCV prevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  69  Mikobakterilerin hsp 65 geni ile tanımlanması... 15/11/1996 - 16/11/1996
  70  Çocukluk döneminde Hepatit-B aşısının rutin uygulanabilirliği... 07/11/1996 - 09/11/1996
  71  The prevalence of antibodies against hepatitis C virus (HCV) in haemodialysis patients and blood don... 07/10/1996 - 11/10/2006
  72  İdrar kültürlerinde üreyen streptokokların tiplendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıkları... 04/09/1995 - 06/09/1995
  73  Sağlık koleji öğrencilerinin serumlarında Epstein-Barr virus antikorları ve heterofil antikorl... 04/09/1995 - 06/09/2005
  74  Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemiyle kinolon ve ampisilin duyarlılıklar... 02/05/1995 - 04/05/1995
  75  The evaluation of biopsy urease test and ELISA in the diagnosis of Helicobacter pylori infection... 26/03/1995 - 30/03/1995
  76  Kızamıktan korunmada tek doz aşı uygulaması yeterli mi?... 18/04/1994 - 21/04/1994
  77  Çeşitli risk gruplarında Chlamydia trachomatis antijen ve IgG, IgA, IgM antikorlarının karşıl... 11/04/1994 - 15/04/1994
  78  Kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda hepatit delta virus infeksiyonu... 05/09/1992 - 17/09/1992
  79  Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere invitro duyarlılıkları... 31/05/1992 - 05/06/1992
  80  Boğaz kültürlerinde üreyen grup A beta hemolitik streptokokların presipitasyon yöntemiyle iden... 22/04/1991 - 26/04/1991
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ; Solunum...  2016
  2  Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler için Laboratuvar Rehber...  2014
  3  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  4  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  5  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  YÖNETİCİNİN İŞLEVSEL GÖREVLERİTıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  Yasal Düzenlemeler. Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  3  GÖREV TANIMLARITıbbi Laboratuvar Yönetimi Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  4  PERSONEL SEÇİMİ, İŞE ALMA, ORYANTASYON, PERSONEL YETERLİLİK DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS İZLEMİTıbbi Laboratuvar Yönetimi Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  5  Acinetobacter ve diğer Gram negatif nonfermentatif basiller Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2017
  6  Hücre içine giriş ve invazyon mekanizmaları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  7  Tüberkülozda ilaç duyarlılık testi (İDT) ve İDT'de kalite kontrol110-117 Tüberküloz...  2010
  8  Acinetobacter ve Diğer Gram Negatif Nonfermentatif Basiller Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  9  En iyi kanıtın bulunması Kanıta Dayalı Tıp...  2003
  10  Kanıta Dayalı Tıp ve Hastane İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2003
  11  Zarar Makalelerinde Eleştirel Değerbiçme Kanıta Dayalı Tıp...  2003
  12  Acinetobacter ve diğer Gram negatif nonfermentatif basiller İnfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Sağlık Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2021 - 2/2022
  2  Hızlı Üreyen Mikobakterilerin Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Belirlenmesi...  6/2019 - 6/2020
  3  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  5/2018 - 5/2022
  4  Sağlık alanında öğrenime yeni başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinde Hepatit (A, B ve C) Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2018 - 1/2019
  5  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  8/2017 - 7/2019
  6  Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin DNA dizi analizi ile tanımlanması...  6/2012 - /
  7  İçme suyu pompalarında Escherichia colinin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi, oluşmasının önlenmesi ve giderimi...  9/2011 - 9/2012
  8  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  9  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi...  7/2009 - 1/2010
  10  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının spoligotipleme yömtemi ile epidemiyolojik olarak incelenmesi...  9/2007 - 9/2007
  11  Mycobacterium tuberculosis'e ait ESAT-6 VE CFP-10 proteinlerinin klonlanması, ekspresyonu ve saflaştırılması, çeşitli hasta gruplarında, IFN-gamma ve IL-10 yanıtlarının saptanması...  1/2005 - 1/2007
  12  Farklı antibiyotiklerin biyofilm oluşumu üzerindeki etkilerinin SEM (scanning electron microscopy) ile gösterilmesi...  1/2003 - 1/2005
  13  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının moleküler epidemiyolojisi...  1/2002 - 1/2005
  14  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
  15  Moleküler yöntemlerle Mycobacterium tuberculosis ve tüberküloz dışı mikobakterilerin varlığının araştırılması...  1/2001 - 1/2002
  16  Mycobacterium tuberculosis suşlarında farklı yöntemlerle izoniazid ve rifampisin dirençlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  En iyi poster dalında üçüncülük ödülü...  2000
  2  Bilimsel teşvik ödülü...  2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2021- Mart 2022
  2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2021