Tr

Professor Doctor NURAN ESEN FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Tıp Fakültesi  1985
  Specialization in Medicine  SSK Ankara Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1992
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2004
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Hepatitis A, B and C seropositivity among first-year healthcare students in western Turkey: a seropr...  2020
  2  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  3  Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İz...  2018
  4  Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazi...  2016
  5  Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti için Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok M...  2016
  6  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  7  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  8  Pyrazinamide monoresistance in clinical isolates...  2013
  9  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  10  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  11  Rutin mikobakteriyoloji Laboratuarları için üç adımda MIRU-VNTR...  2010
  12  Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tube...  2007
  13  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin k...  2007
  14  Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Izmir, Turkey...  2007
  15  The role of calcium utilization of intestinal flora in urinary calcium excretion....  2007
  16  Moleküler tüberküloz laboratuvarında tanı testleri, kalite kontrol programları...  2007
  17  Ultrastructural stages of biofilm development of Escherichia coli on urethral catheters and effects ...  2006
  18  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  19  Evaluation of Cobas Amplicor MTB Test to detect Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapul...  2006
  20  Ender bir olgu: Endometriyum Tüberkülozu...  2005
  21  Rutin laboratuvarda Candida albicans tanısı almış izolatlarda üç farklı yöntemle Candida dub...  2004
  22  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci...  2003
  23  Mikobakteriyel İnfeksiyonların Laboratuvar Tanısı...  2003
  24  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  25  Mikobakterilerin tanısında, tanımlanmasında ve ilaç direncinin belirlenmesinde kullanılan mole...  2003
  26  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  27  Evaluation of semisolid agar screening tests for determining fluconazole and amphotericin B suscepti...  2003
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç direnci (2000-2002)...  2003
  29  Çevresel toksinler: Botulismus...  2003
  30  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  31  Klinik İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Vitek Sistemi ve Disk Diffüz...  2002
  32  Recovery period of bladder after exposure to soluble virulence factor produced by Escherichia coli...  2001
  33  Use of chromogenic tube and methyl blue-Sabouraud agar for the identification of Candida albicans st...  2001
  34  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere ka...  2001
  35  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit...  2001
  36  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar...  2001
  37  Routine rapid Mycobacterium species assignment based on species-species allelic variation in the 65-...  1997
  38  Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemiyle kinolon ve ampisilin duyarlılıklar...  1997
  39  Kan donörlerinde Hepatit B prevalansı...  1996
  40  SSK Bozyaka Hastanesine başvuranların Hepatit-B ve Hepatit-A'nın bulaşma ve korunma yolları kon...  1996
  41  Genç erişkinlerde Toksoplazma antikorlarının dağılımı (412 olgu)...  1996
  42  Genç erişkinlerde kızamıkçık seropozitiflik oranları...  1996
  43  Blood serology against Chlamydia trachomatis in rheumatoid artritis...  1995
  44  Vajinal akıntı örneklerinden Gardnerella vaginalisin izolasyonu...  1993
  45  Is there tolerance to penicillin in Group A beta hemolytic streptococci...  1993
  46  Seronegatif spondiloartropati - Chlamydia trachomatis ilişkisi...  1993
  47  Boğaz kültüründe üreyen grup-A beta hemolitik streptokokların presipitasyon metodu ile identif...  1991
  48  Gonokokal üretritlerde penisilin direnci...  1991
 • NO NAME DATE
  1  Tüberküloz Tanısında Xpert MTB/RIF test performansının Retrospektif Değerlendirilmesi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  2  Bir üniversite hastanesinde tüberküloz dışı mikobakterilerin yedi yıllık izlemi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  3  hiv tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  4  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  5  TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARINI... 18/11/2016 -
  6  Tüberküloz laboratuvarlarının tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı -laboratuvar değerlendi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  7  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  8  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole re... 08/05/2015 - 10/05/2015
  9  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz ... 08/05/2015 - 10/05/2015
  10  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  11  Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerde GeneXpert MTB/RIF yönteminin perfo... 12/11/2014 - 16/11/2014
  12  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  13  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  14  İçme suyu pompalarında Escherichia coli'nin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi ve ol... 03/11/2012 - 07/11/2012
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı On Yıllık Verilerinin Değerl... 12/11/2011 - 16/11/2011
  16  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  17  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında Pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi... 07/11/2010 - 11/11/2010
  18  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  19  QCMD external quality assessment results of Turkish participants for HBVDNA and HCVRNA panels... 27/09/2009 - 30/09/2009
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  22  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  23  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  24  Three step MIRU-VNTR for routine laboratory practice... 01/07/2007 - 04/07/2007
  25  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının MIRU-VNTR ile genotiplendirilmesi... 23/11/2006 - 25/11/2006
  26  Akciğer tüberkülozunun mikrobiyolojik tanısında iki balgam örneği yeterli midir?... 12/09/2006 - 16/09/2006
  27  Escherichia coli biofilm oluşum basamaklarının ultrastrüktürel değerlendirilmesi ve üretral k... 10/06/2006 - 15/06/2006
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  29  Tomurcuklu dal manzarasının re-enfeksiyon tüberkülozu tanısında yeri: retrospektif çalışma... 26/10/2005 - 30/10/2005
  30  The role of calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  31  Molecular epidemiologic characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Izmir, Turkey... 26/06/2005 - 29/06/2005
  32  Comparison of Lowenstein Jensen and BACTEC 460TB System for Detection of Mycobacterium tuberculosis ... 26/06/2005 - 29/06/2005
  33  Identification of clinically isolated non-tuberculous mycobacterial strains by PCR restriction enzym... 26/06/2005 - 29/06/2005
  34  Nadir bir olgu: Endometrium Tüberkülozu... 09/12/2004 - 11/12/2004
  35  Solunum yolu ve solunum dışı örneklerden Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasında Cobas Ampl... 09/12/2004 - 11/12/2004
  36  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  37  Comparison of MTT with agar proportion and BACTEC 460 methods for detection of rifampin and isoniazi... 04/09/2003 - 06/09/2003
  38  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  39  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  40  2000-2002 yılları arasında Mycobacterium tuberculosis izolatlarında ilaç direnci... 31/10/2002 - 02/11/2002
  41  Gen-probe Mycobacterium tuberculosis direkt test ile solunum yolu ve diğer örneklerin değerlendir... 31/10/2002 - 02/11/2002
  42  Klinik örneklerden izole edilen mikobakterilerin tanımlanması... 31/10/2002 - 02/11/2002
  43  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  44  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci... 30/09/2002 - 05/10/2002
  45  Evaluation of Gen-probe Mycobacterium tuberculosis direct test for pulmonary and extrapulmonary spec... 21/04/2002 - 25/04/2002
  46  C.albicans suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde yarı ka... 19/06/2001 - 21/06/2001
  47  Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında VITEK sistemi v... 25/04/2001 - 28/04/2001
  48  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  49  A rapid method for rifampicin susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis... 01/04/2001 - 04/04/2001
  50  Comparison of BACTEC 460 system with the egg based Lowenstein Jensen media, for isolation of Mycobac... 01/04/2001 - 04/04/2001
  51  Use of chromogenic tube and methyl blue agar for the identification of Candida albicans strains... 01/04/2001 - 04/04/2001
  52  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar... 08/10/2000 - 12/10/2000
  53  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  54  Gram negatif basillerin antibiyotik duyarlılık testlerinde otomatize bir sistem ile elde edilen so... 08/10/2000 - 13/10/2000
  55  Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae suşlarının molekül... 08/10/2000 - 13/10/2000
  56  Rutin laboratuvarda Candida albicans tanısı almış izolatlarda üç farklı yöntemle Candida dub... 08/10/2000 - 13/10/2000
  57  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  58  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  59  A retrospective study for the prevalence of resistance to antimycobacterial drugs... 20/05/1999 - 22/05/1999
  60  İzmir Kahramanlar Verem Savaş Derneğine başvuran hastaların pozitif kültürlerinde antimikobak... 17/05/1999 - 19/05/1999
  61  Brusellozis'in serolojik tanısında geleneksel yöntemlerle ELISA'nın karşılaştırılması... 04/10/1998 - 09/10/1998
  62  Diabetik hastalarda Anti-HCV prevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  63  Mikobakterilerin hsp 65 geni ile tanımlanması... 15/11/1996 - 16/11/1996
  64  Çocukluk döneminde Hepatit-B aşısının rutin uygulanabilirliği... 07/11/1996 - 09/11/1996
  65  The prevalence of antibodies against hepatitis C virus (HCV) in haemodialysis patients and blood don... 07/10/1996 - 11/10/2006
  66  İdrar kültürlerinde üreyen streptokokların tiplendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıkları... 04/09/1995 - 06/09/1995
  67  Sağlık koleji öğrencilerinin serumlarında Epstein-Barr virus antikorları ve heterofil antikorl... 04/09/1995 - 06/09/2005
  68  Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemiyle kinolon ve ampisilin duyarlılıklar... 02/05/1995 - 04/05/1995
  69  The evaluation of biopsy urease test and ELISA in the diagnosis of Helicobacter pylori infection... 26/03/1995 - 30/03/1995
  70  Kızamıktan korunmada tek doz aşı uygulaması yeterli mi?... 18/04/1994 - 21/04/1994
  71  Çeşitli risk gruplarında Chlamydia trachomatis antijen ve IgG, IgA, IgM antikorlarının karşıl... 11/04/1994 - 15/04/1994
  72  Kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda hepatit delta virus infeksiyonu... 05/09/1992 - 17/09/1992
  73  Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere invitro duyarlılıkları... 31/05/1992 - 05/06/1992
  74  Boğaz kültürlerinde üreyen grup A beta hemolitik streptokokların presipitasyon yöntemiyle iden... 22/04/1991 - 26/04/1991
 • NO NAME YEAR
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ; Solunum...  2016
  3  Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler için Laboratuvar Rehber...  2014
  4  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  5  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  6  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  PERSONEL SEÇİMİ, İŞE ALMA, ORYANTASYON, PERSONEL YETERLİLİK DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS İZLEMİTıbbi Laboratuvar Yönetimi Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  GÖREV TANIMLARITıbbi Laboratuvar Yönetimi Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  3  YÖNETİCİNİN İŞLEVSEL GÖREVLERİTıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  4  Yasal Düzenlemeler. Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  5  Acinetobacter ve diğer Gram negatif nonfermentatif basiller Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2017
  6  Hücre içine giriş ve invazyon mekanizmaları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  7  Tüberkülozda ilaç duyarlılık testi (İDT) ve İDT'de kalite kontrol110-117 Tüberküloz...  2010
  8  Acinetobacter ve Diğer Gram Negatif Nonfermentatif Basiller Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  9  Zarar Makalelerinde Eleştirel Değerbiçme Kanıta Dayalı Tıp...  2003
  10  En iyi kanıtın bulunması Kanıta Dayalı Tıp...  2003
  11  Kanıta Dayalı Tıp ve Hastane İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2003
  12  Acinetobacter ve diğer Gram negatif nonfermentatif basiller İnfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Hızlı Üreyen Mikobakterilerin Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Belirlenmesi...  6/2019 - /
  2  Sağlık alanında öğrenime yeni başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinde Hepatit (A, B ve C) Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2018 - 1/2019
  3  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  8/2017 - 7/2019
  4  Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin DNA dizi analizi ile tanımlanması...  6/2012 - /
  5  İçme suyu pompalarında Escherichia colinin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi, oluşmasının önlenmesi ve giderimi...  9/2011 - 9/2012
  6  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi...  7/2009 - 1/2010
  7  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  8  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının spoligotipleme yömtemi ile epidemiyolojik olarak incelenmesi...  9/2007 - 9/2007
  9  Mycobacterium tuberculosis'e ait ESAT-6 VE CFP-10 proteinlerinin klonlanması, ekspresyonu ve saflaştırılması, çeşitli hasta gruplarında, IFN-gamma ve IL-10 yanıtlarının saptanması...  1/2005 - 1/2007
  10  Farklı antibiyotiklerin biyofilm oluşumu üzerindeki etkilerinin SEM (scanning electron microscopy) ile gösterilmesi...  1/2003 - 1/2005
  11  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının moleküler epidemiyolojisi...  1/2002 - 1/2005
  12  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
  13  Moleküler yöntemlerle Mycobacterium tuberculosis ve tüberküloz dışı mikobakterilerin varlığının araştırılması...  1/2001 - 1/2002
  14  Mycobacterium tuberculosis suşlarında farklı yöntemlerle izoniazid ve rifampisin dirençlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması...  1/2001 - 1/2003
 • NO NAME DATE
  1  En iyi poster dalında üçüncülük ödülü...  2000
  2  Bilimsel teşvik ödülü...  2001
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Microbiology , Director of Science Branch, November 2018-Continues