Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. MURAT ÖRMEN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya (Klinik Biyokimya)  2012
 • NO AD YIL
  1  Evaluatin of Traumatic Brain Injury with Hematological Parameters: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Plat...  2023
  2  Prediction of LDL in hypertriglyceridemic subjects using an innovative ensemble machine learning tec...  2023
  3  Leucocyte volume, conductivity, and scatter at presentation in COVID-19 patients...  2023
  4  Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Clinical Outcomes in Hospitalized Coronavirus Disease 20...  2022
  5  Biochemical and Hematological Parameters in COVID-19...  2021
  6  Glikozile Hemoglobin Ile OrtalamaTrombosit Hacmi Arasındaki İliskinin Arastırılması...  2018
  7  Effect of Blood Cell Subtypes Lysis on Routine Biochemical Tests...  2018
  8  A nationwide multicenter study in Turkey for establishing reference intervals of hematological param...  2017
  9  Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?...  2017
  10  The Effect of Dichloronitrophenol on Amyloid Beta Toxicity and Steroid Levels...  2017
  11  Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?...  2017
  12  D Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz?...  2017
  13  Acil Servisin Kurtulamadığı Sıkıntı: Hemoliz...  2016
  14  İzmir'de MEFV Gen Mutasyonlarının Sıklığının Araştırılması...  2016
  15  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats...  2013
  16  Effects of two different exercise trainings on plasma homocysteine levels and other cardiovascular d...  2012
  17  The effects of resistance training on cardiovascular disease risk factors in postmenopausal women: A...  2012
  18  The Effects of Acute and Chronic Hyperglycemia on Serum Paraoxonase Activity...  2011
  19  Klinik biyokimya laboratuvarlarında jel elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara sistemat...  2010
  20  Tip 2 diyabetik hastalarda roziglitazonun adiponektin, Paraoksonaz-1, insülin direnci ve lipid param...  2009
  21  Paraoksonazın biyolojik varyasyonu ve HDL-kolesterol ile ilişkisi...  2009
  22  The protectıve effects of carnosıne and melatonın ın ıschemıa-reperfusıon ınjury ın the rat lıver...  2009
  23  Influences of acute resistance and aerobic exercises on plasma homocysteine level and lipid profiles...  2009
  24  Pregnenolone protects the PC-12 cell line against amyloid beta peptide toxicity but its sulfate este...  2009
  25  The Effect of Irbesartan and Spironolactone in Prevention of Peritoneal Fibrosis in Rats...  2007
  26  The inappropriate use of HbA1c testing to monitor glycemia: is there evidence in laboratory data...  2007
  27  What is the risk of pyelonephritis due to desmopressin in rats with cystitis?...  2006
  28  Effect on N-acetylcysteine on Radicontrast Nephropathy in Rats...  2006
  29  Nitric oxide levels in disruptive behavioral disorder...  2006
  30  Tüberküloz meninjitte beyin-omurilik sıvısında adenozin deaminaz aktivitesi...  2005
  31  Diagnostic usefulness of carbohydrate antigen-125 in cancerous and noncancerous peritoneal effusions...  2005
  32  Sıçandaki renal iskemi reperfüzyon hasarında L-karnitinin koruyucu rolü...  2004
  33  Semene Klinik Biyokimyasal Yaklaşım...  2003
  34  Plevra Sıvılarında Malondialdehit Düzeylerinin Tanısal Değeri...  2003
  35  Transaminazların tarama testi olarak kullanılması akut hepatit A tanı maliyetini düşürebilir mi?...  2003
  36  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksid ve sistatin-C düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ilişkisi...  2002
  37  Alanine aminotransferase deficiency in a hepatitis B surface antigen positive patient presenting wit...  2002
  38  Oxidative status and myelin basic protein levels in experimental allergic encephalomyelitis....  2001
  39  Beneficial effects of fenofibrate on lipoprotein (a) and fibrinogen in metabolically well-controlled...  2001
  40  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişki...  2000
  41  Değişik Lipidler ile Beslenmenin Beyin Lipid Bileşimine Etkisi...  2000
  42  Ratlarda intra-abdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğerler ...  2000
  43  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?...  2000
  44  Egzersizde E Vitamini Desteğinin Oksidan Stres ve Dayanıklılık Üzerine Etkileri...  1998
  45  Serebrovasküler hastalıklarda serum nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri...  1998
  46  Tip II Diyabetiklerde serum bakır, serüloplazmin magnezyum düzeyleri...  1998
  47  Myokard infarktüslü olgularda serum bakır ve seruloplazmin düzeyleri...  1996
  48  İstirahat ve maksimal 400m koşu sonrası plazma CK, LDH ve LDH izoenzim aktiviteleri...  1995
 • NO AD TARİH
  1  LİTYUM'uN SH-SY5Y HÜCRELERİNDE PREGNENOLON DÜZEYLERİNE ETKİSİ... 27/04/2023 - 30/04/2023
  2  Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz. Sk... 27/09/2022 - 30/09/2022
  3  Investigation of the Relation Between Glycated Hemoglobin And Mean Platelet Volume... 10/10/2018 - 13/10/2018
  4  TROMBOSİT PARAMETRELERİNİN BİYOAKTİF D VİTAMİNİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 05/04/2018 - 07/04/2018
  5  Enfeksiyonun Belirlenmesinde Nötrofil VCS Parametrelerinin Rolü... 05/04/2018 - 07/04/2018
  6  Pulmoner Emboli Öntanılı Hastaların D-Dimer, CRP ve WBC Test Sonuçlarının Korelasyonu... 04/05/2017 - 07/05/2017
  7  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  8  Önlenemeyen Preanalitik Hata (!) : İn Vivo Hemoliz... 23/04/2015 - 26/04/2015
  9  İki Farklı Marka ESH Tüpü Kullanımının Preanalitik ve Analitik Evreye Etkilerinin Karşılaş... 23/04/2015 - 26/04/2015
  10  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats... 17/11/2014 - 19/11/2014
  11  Does Mother's emotions effect breastmilk content?... 14/06/2014 - 18/06/2016
  12  INR testinde hastabaşı ve otoanalizör sonuçlarının karşılaştırılması... 12/04/2012 - 15/04/2012
  13  Kardiyak biyobelirteç ölçümünde Abbott Architest i2000 ve Siemens Immulite 2000 cihazlarının ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  14  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab... 12/03/2011 - 15/03/2011
  15  The Effect of DCNP on Amyloid Beta Peptide Toxicity and Pregnenolone Sulfate Synthesis... 03/11/2010 - 05/11/2010
  16  Postmenapozal Kadınlarda İki Egzersiz Eğitiminin Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkil... 07/10/2010 - 09/10/2010
  17  Farklı HbA1c değerlerinde mikroalbuminüri ve ortalama trombosit hacmi düzeyleri arasındaki ili... 23/04/2009 - 26/04/2009
  18  Klinik Laboratuvar İletişimi: Klinisyen Memnuniyet Anketleri... 23/04/2009 - 26/04/2009
  19  Reddedilen Örneklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  20  Elektroforetik Testlerin Yöntem Onaylanmasına Bir Örnek; Serum Protein Elektroforezi Yöntem Onay... 23/04/2009 - 26/04/2009
  21  Tümör Belirleyicilerinin Uygun Kullanımı... 23/04/2009 - 26/04/2009
  22  Dirençli Egzersiz Eğitiminin Postmenopozal Kadınlarda Kardiyovaskuler Hastalık Riskleri Üzerine... 06/11/2008 - 08/11/2008
  23  Akut Glukoz Artışının Paraoksanaz Aktivitesine Etkisi... 08/05/2008 - 11/05/2008
  24  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  25  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  26  Glisemik kontrolün serum paraoksanaz seviyelerine etkisi... 19/04/2007 - 22/04/2007
  27  Farklı HBA1c Düzeylerinin OrtalamaTrombosit Hacmi Üzerine Etkisi... 19/04/2007 - 22/04/2007
  28  MULTİPL MYELOMALI HASTALARIN PARAPROTEİNEMİ TİPLERİNİN DEĞİŞİMİ... 19/04/2007 - 22/04/2007
  29  Dirençli ve aerobik akut egzersizlerin plasma homosistein düzeyi ve lipid profili üzerine etkisi... 17/11/2006 - 19/11/2006
  30  Tekrarlanan laboratuvar testlerinde uygun kullanımı nasıl ölçelim?... 27/04/2006 - 30/04/2006
  31  Histological effects of carnosine and melatonin on hepatic ischemia-reperfison injury in rats.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  32  KOAH olgularında ortalama platelet volümünün tromboemboli gelişimi ile ilişkisinin incelenmesi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  33  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Nitrik Oksit Düzeyleri... 21/04/2005 - 24/04/2005
  34  Desmopressin?in İdrar Yolu Enfeksiyonları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi.... 10/09/2004 - 14/09/2004
  35  İmmunfiksasyonda Biklonal Bant Görünümlü Monoklonal Gamopatili Bir Olgu... 05/09/2004 - 09/09/2004
  36  Polikistik Over Sendromunun Tedavisi ile Koroner Arter Hastalığı Riskindeki Değişimin İncelenm... 05/09/2004 - 09/09/2004
  37  Manuel paraoksanaz aktivite ölçümünün otoanalizöre uyarlanması... 05/09/2004 - 09/09/2004
  38  Evaluation of the effect of desmopressin on urinary tract infection... 29/08/2004 - 02/09/2004
  39  Tip 2 diyabetik hastalarda makrovasküler komplikasyonlar ile homosistein düzeyleri ve karotid arte... 01/10/2003 - 05/10/2003
  40  Tip 2 diyabetik hastalaarda mikroanjiopatik komplikasyonlarla homosistein düzeyleri arasındaki kor... 01/10/2003 - 05/10/2003
  41  Transaminazlar tarama testi olarak kullanıldığında akut hepatit A tanısında tasarruf sağlayab... 21/09/2003 - 25/09/2003
  42  Serum copper, zinc and some antioxidant parameters in Parkinson?s Disease and normal elderly... 30/08/2003 - 03/09/2003
  43  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  44  Benefical effect of complex prostate spesific antigen to percent free PSA in the diagnosis of prosta... 01/06/2003 - 05/06/2003
  45  The Assesment of CA-125 Levels in Patients with Cirrhosis Spontaneous Bacterial Peritonitis and Mali... 20/10/2002 - 25/10/2002
  46  Effects of N-Acetylcysteine on Radiocontrast Induced Nephropaty (RCIN) in Rats... 14/07/2002 - 17/07/2002
  47  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksit ve sistatin-c düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili... 24/06/2002 - 27/06/2002
  48  Renal iskemi reperfüzyon hasarında karnitinin rolü... 15/05/2002 - 19/05/2002
  49  Serum Oxidant and Antioksidant Status in Alzheimer Disease... 08/05/2002 - 12/05/2002
  50  The Diagnostic Value of Ascites Nitric Oxide Levels and Nitric Oxide Sentase Activities in Patients ... 08/05/2002 - 12/05/2002
  51  Plevral Efüzyonlarda Malondialdehit Düzeyinin Tanısal Değeri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  52  Alfa ağır zincir hastalığının laboratuvar tanısında immunfiksasyona ne kadar güvenebiliriz ... 31/10/2001 - 04/11/2001
  53  Klinik biyokimya laboratuvarlarında elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara sistem... 31/10/2001 - 04/11/2001
  54  Serebral infarktüs geçirmiş hastalarda paraoksanaz aktivitesi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  55  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  56  The effects of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) on lungs in a rat intra-abdominal sepsi... 18/05/2000 - 24/05/2000
  57  Oral Rehidratasyom Sıvısının Hazırlanması Yoluyla Konsantrasyon Kavramının Öğretilmesi... 24/04/2000 - 28/04/2000
  58  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?... 19/04/2000 - 23/04/2000
  59  Value of Nitrite, Nitrate and Malondialdehyde Levels in Experimental Allergic Encephalomyelitis... 18/10/1998 - 22/10/1998
  60  The Serum Levels of Myelin Basic Protein İn Experimental Allergic Encephalomyelitis... 18/10/1998 - 22/10/1998
  61  The effects of high doses of allopurinol on the functions of the organs in experimental studies... 14/10/1998 - 17/10/1998
  62  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  63  Tip II diabetiklerde serum bakır, çinko, serüloplazmin ve magnezyum düzeyleri ile serum malondia... 30/10/1997 - 02/11/1997
  64  E vitamini desteğinin submaksimal egzersizde oksidan stres ve dayanıklılık üzerine etkileri?,... 01/11/1996 - 03/11/1996
  65  İstirahat ve Maksimal 400m Koşu Sonrası Plazma CK, LDH ve LDH izoenzim Aktiviteleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  66  Serebrovasküler Hastalıklarda Serum Nöron Spesifik Enolaz (NSE) değerleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  67  Miyokard İnfarktüslü Olgularda Serum Bakır, Serüloplazmin ve Magnezyum Düzeyleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  68  Parasitological study in the primary school of slum area... 16/05/1990 - 18/05/1990
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  2  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  UYGUN NUMUNE SEÇİMİ, ALIMI VE TAŞINMASI (BİYOKİMYA BAKIŞ AÇISI) Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  Bilgi Yönetimi Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Süreci Kurs Kitabı...  2008
  3  Preanalitik Evrede Toplam Kalite Yönetimi Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Yönetimi...  2001
 • NO AD TARIH
  1  3-Hidroksibütirat ın SH-SY5Y Hücre Hattında Hidrojen Peroksit Toksisitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  11/2018 - /
  2  Aktive Edilmiş Kısmi Tromboplastin Zamanı Test Kitlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi...  12/2017 - 5/2019
  3  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - 12/2019
  4  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  5  İn Vitro Hemoliz Sürecinde Etkilenen Hücre Tipi ve Sayısının Bazı Rutin Biyokimyasal Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  1/2013 - 1/2015
  6  Alzheimer’lı hastalarda plazma Aβ40 ve Aβ42’nin dolaşımdaki sRAGE, esRAGE, sLRP1, Aβ oligomer ve neprilizinle ilişkilerinin araştırılması...  4/2009 - 4/2012
 • NO AD YIL
  1  Genç Araştırmacı Ödülü...  2003
  2  En iyi Poster Ödülü...  1996
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2022- Ekim 2022
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2022- Ekim 2022
  3 Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2022-Devam ediyor
  4 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2022-Devam ediyor
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Şubat 2022- Ekim 2022