Tr

Associate Professor MURAT ÖRMEN FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL BIOCHEMISTRY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1990
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Biyokimya (Klinik Biyokimya)  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Effect of Blood Cell Subtypes Lysis on Routine Biochemical Tests...  2018
  2  A nationwide multicenter study in Turkey for establishing reference intervals of hematological param...  2017
  3  Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?...  2017
  4  The Effect of Dichloronitrophenol on Amyloid Beta Toxicity and Steroid Levels...  2017
  5  Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?...  2017
  6  D Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz?...  2017
  7  Acil Servisin Kurtulamadığı Sıkıntı: Hemoliz...  2016
  8  İzmir'de MEFV Gen Mutasyonlarının Sıklığının Araştırılması...  2016
  9  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats...  2013
  10  Effects of two different exercise trainings on plasma homocysteine levels and other cardiovascular d...  2012
  11  The Effects of Resistance Training on Cardiovascular Disease Risk Factors in Postmenopausal Women: A...  2012
  12  The Effects of Acute and Chronic Hyperglycemia on Serum Paraoxonase Activity...  2011
  13  Klinik biyokimya laboratuvarlarında jel elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara si...  2010
  14  Tip 2 diyabetik hastalarda roziglitazonun adiponektin, Paraoksonaz-1, insülin direnci ve lipid para...  2009
  15  Paraoksonazın biyolojik varyasyonu ve HDL-kolesterol ile ilişkisi...  2009
  16  Pregnenolone protects the PC-12 cell line against amyloid beta peptide toxicity but its sulfate este...  2009
  17  Influences of acute resistance and aerobic exercises on plasma homocysteine level and lipid profiles...  2009
  18  The protectıve effects of carnosıne and melatonın ın ıschemıa-reperfusıon ınjury ın the rat...  2009
  19  The Effect of Irbesartan and Spironolactone in Prevention of Peritoneal Fibrosis in Rats...  2007
  20  The inappropriate use of HbA1c testing to monitor glycemia: is there evidence in laboratory data...  2007
  21  What is the risk of pyelonephritis due to desmopressin in rats with cystitis?...  2006
  22  Effect on N-acetylcysteine on Radicontrast Nephropathy in Rats...  2006
  23  Nitric oxide levels in disruptive behavioral disorder...  2006
  24  Tüberküloz meninjitte beyin-omurilik sıvısında adenozin deaminaz aktivitesi...  2005
  25  Diagnostic usefulness of carbohydrate antigen-125 in cancerous and noncancerous peritoneal effusions...  2005
  26  Sıçandaki renal iskemi reperfüzyon hasarında L-karnitinin koruyucu rolü...  2004
  27  Semene Klinik Biyokimyasal Yaklaşım...  2003
  28  Plevra Sıvılarında Malondialdehit Düzeylerinin Tanısal Değeri...  2003
  29  Transaminazların tarama testi olarak kullanılması akut hepatit A tanı maliyetini düşürebilir ...  2003
  30  Alanine aminotransferase deficiency in a hepatitis B surface antigen positive patient presenting wit...  2002
  31  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksid ve sistatin-C düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili...  2002
  32  Oxidative status and myelin basic protein levels in experimental allergic encephalomyelitis....  2001
  33  Beneficial effects of fenofibrate on lipoprotein (a) and fibrinogen in metabolically well-controlled...  2001
  34  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  35  Değişik Lipidler ile Beslenmenin Beyin Lipid Bileşimine Etkisi...  2000
  36  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?...  2000
  37  Ratlarda intra-abdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğe...  2000
  38  Egzersizde E Vitamini Desteğinin Oksidan Stres ve Dayanıklılık Üzerine Etkileri...  1998
  39  Serebrovasküler hastalıklarda serum nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri...  1998
  40  Tip II Diyabetiklerde serum bakır, serüloplazmin magnezyum düzeyleri...  1998
  41  Myokard infarktüslü olgularda serum bakır ve seruloplazmin düzeyleri...  1996
  42  İstirahat ve maksimal 400m koşu sonrası plazma CK, LDH ve LDH izoenzim aktiviteleri...  1995
 • NO NAME DATE
  1  Enfeksiyonun Belirlenmesinde Nötrofil VCS Parametrelerinin Rolü... 05/04/2018 - 07/04/2018
  2  Pulmoner Emboli Öntanılı Hastaların D-Dimer, CRP ve WBC Test Sonuçlarının Korelasyonu... 04/05/2017 - 07/05/2017
  3  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  4  İki Farklı Marka ESH Tüpü Kullanımının Preanalitik ve Analitik Evreye Etkilerinin Karşılaş... 23/04/2015 - 26/04/2015
  5  Önlenemeyen Preanalitik Hata (!) : İn Vivo Hemoliz... 23/04/2015 - 26/04/2015
  6  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats... 17/11/2014 - 19/11/2014
  7  Does Mother's emotions effect breastmilk content?... 14/06/2014 - 18/06/2016
  8  Kardiyak biyobelirteç ölçümünde Abbott Architest i2000 ve Siemens Immulite 2000 cihazlarının ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  9  inr testinde hastabaşı ve otoanalizör sonuçlarının karşılaştırılması... 12/04/2012 - 15/04/2012
  10  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab... 12/03/2011 - 15/03/2011
  11  The Effect of DCNP on Amyloid Beta Peptide Toxicity and Pregnenolone Sulfate Synthesis... 03/11/2010 - 05/11/2010
  12  Postmenapozal Kadınlarda İki Egzersiz Eğitiminin Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkil... 07/10/2010 - 09/10/2010
  13  Tümör Belirleyicilerinin Uygun Kullanımı... 23/04/2009 - 26/04/2009
  14  Elektroforetik Testlerin Yöntem Onaylanmasına Bir Örnek; Serum Protein Elektroforezi Yöntem Onay... 23/04/2009 - 26/04/2009
  15  Reddedilen Örneklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  16  Klinik Laboratuvar İletişimi: Klinisyen Memnuniyet Anketleri... 23/04/2009 - 26/04/2009
  17  Farklı HbA1c değerlerinde mikroalbuminüri ve ortalama trombosit hacmi düzeyleri arasındaki ili... 23/04/2009 - 26/04/2009
  18  Dirençli Egzersiz Eğitiminin Postmenopozal Kadınlarda Kardiyovaskuler Hastalık Riskleri Üzerine... 06/11/2008 - 08/11/2008
  19  Akut Glukoz Artışının Paraoksanaz Aktivitesine Etkisi... 08/05/2008 - 11/05/2008
  20  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  21  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  22  Farklı HBA1c Düzeylerinin OrtalamaTrombosit Hacmi Üzerine Etkisi... 19/04/2007 - 22/04/2007
  23  MULTİPL MYELOMALI HASTALARIN PARAPROTEİNEMİ TİPLERİNİN DEĞİŞİMİ... 19/04/2007 - 22/04/2007
  24  Glisemik kontrolün serum paraoksanaz seviyelerine etkisi... 19/04/2007 - 22/04/2007
  25  Dirençli ve aerobik akut egzersizlerin plasma homosistein düzeyi ve lipid profili üzerine etkisi... 17/11/2006 - 19/11/2006
  26  Tekrarlanan laboratuvar testlerinde uygun kullanımı nasıl ölçelim?... 27/04/2006 - 30/04/2006
  27  Histological effects of carnosine and melatonin on hepatic ischemia-reperfison injury in rats.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  28  KOAH olgularında ortalama platelet volümünün tromboemboli gelişimi ile ilişkisinin incelenmesi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  29  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Nitrik Oksit Düzeyleri... 21/04/2005 - 24/04/2005
  30  Desmopressin?in İdrar Yolu Enfeksiyonları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi.... 10/09/2004 - 14/09/2004
  31  Tüberküloz Menenjitte Beyin Omurilik Sıvısında Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanı Değeri... 05/09/2004 - 09/09/2004
  32  İmmunfiksasyonda Biklonal Bant Görünümlü Monoklonal Gamopatili Bir Olgu... 05/09/2004 - 09/09/2004
  33  Polikistik Over Sendromunun Tedavisi ile Koroner Arter Hastalığı Riskindeki Değişimin İncelenm... 05/09/2004 - 09/09/2004
  34  Manuel paraoksanaz aktivite ölçümünün otoanalizöre uyarlanması... 05/09/2004 - 09/09/2004
  35  Evaluation of the effect of desmopressin on urinary tract infection... 29/08/2004 - 02/09/2004
  36  Tip 2 diyabetik hastalaarda mikroanjiopatik komplikasyonlarla homosistein düzeyleri arasındaki kor... 01/10/2003 - 05/10/2003
  37  Tip 2 diyabetik hastalarda makrovasküler komplikasyonlar ile homosistein düzeyleri ve karotid arte... 01/10/2003 - 05/10/2003
  38  Transaminazlar tarama testi olarak kullanıldığında akut hepatit A tanısında tasarruf sağlayab... 21/09/2003 - 25/09/2003
  39  Serum copper, zinc and some antioxidant parameters in Parkinson?s Disease and normal elderly... 30/08/2003 - 03/09/2003
  40  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  41  Benefical effect of complex prostate spesific antigen to percent free PSA in the diagnosis of prosta... 01/06/2003 - 05/06/2003
  42  The Assesment of CA-125 Levels in Patients with Cirrhosis Spontaneous Bacterial Peritonitis and Mali... 20/10/2002 - 25/10/2002
  43  Effects of N-Acetylcysteine on Radiocontrast Induced Nephropaty (RCIN) in Rats... 14/07/2002 - 17/07/2002
  44  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksit ve sistatin-c düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili... 24/06/2002 - 27/06/2002
  45  Renal iskemi reperfüzyon hasarında karnitinin rolü... 15/05/2002 - 19/05/2002
  46  The Diagnostic Value of Ascites Nitric Oxide Levels and Nitric Oxide Sentase Activities in Patients ... 08/05/2002 - 12/05/2002
  47  Serum Oxidant and Antioksidant Status in Alzheimer Disease... 08/05/2002 - 12/05/2002
  48  Plevral Efüzyonlarda Malondialdehit Düzeyinin Tanısal Değeri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  49  Alfa ağır zincir hastalığının laboratuvar tanısında immunfiksasyona ne kadar güvenebiliriz ... 31/10/2001 - 04/11/2001
  50  Klinik biyokimya laboratuvarlarında elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara sistem... 31/10/2001 - 04/11/2001
  51  Serebral infarktüs geçirmiş hastalarda paraoksanaz aktivitesi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  52  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  53  The effects of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) on lungs in a rat intra-abdominal sepsi... 18/05/2000 - 24/05/2000
  54  Oral Rehidratasyom Sıvısının Hazırlanması Yoluyla Konsantrasyon Kavramının Öğretilmesi... 24/04/2000 - 28/04/2000
  55  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?... 19/04/2000 - 23/04/2000
  56  Value of Nitrite, Nitrate and Malondialdehyde Levels in Experimental Allergic Encephalomyelitis... 18/10/1998 - 22/10/1998
  57  The Serum Levels of Myelin Basic Protein İn Experimental Allergic Encephalomyelitis... 18/10/1998 - 22/10/1998
  58  The effects of high doses of allopurinol on the functions of the organs in experimental studies... 14/10/1998 - 17/10/1998
  59  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  60  Tip II diabetiklerde serum bakır, çinko, serüloplazmin ve magnezyum düzeyleri ile serum malondia... 30/10/1997 - 02/11/1997
  61  E vitamini desteğinin submaksimal egzersizde oksidan stres ve dayanıklılık üzerine etkileri?,... 01/11/1996 - 03/11/1996
  62  İstirahat ve Maksimal 400m Koşu Sonrası Plazma CK, LDH ve LDH izoenzim Aktiviteleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  63  Serebrovasküler Hastalıklarda Serum Nöron Spesifik Enolaz (NSE) değerleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  64  Miyokard İnfarktüslü Olgularda Serum Bakır, Serüloplazmin ve Magnezyum Düzeyleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  65  Parasitological study in the primary school of slum area... 16/05/1990 - 18/05/1990
 • NO NAME YEAR
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  2  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Bilgi Yönetimi Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Süreci Kurs Kitabı...  2008
  2  Preanalitik Evrede Toplam Kalite Yönetimi Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Yönetimi...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Aktive Edilmiş Kısmi Tromboplastin Zamanı Test Kitlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi...  12/2017 - 5/2019
  2  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  3  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  4  İn Vitro Hemoliz Sürecinde Etkilenen Hücre Tipi ve Sayısının Bazı Rutin Biyokimyasal Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  1/2013 - 1/2015
  5  Alzheimer’lı hastalarda plazma Aβ40 ve Aβ42’nin dolaşımdaki sRAGE, esRAGE, sLRP1, Aβ oligomer ve neprilizinle ilişkilerinin araştırılması...  4/2009 - 4/2012
  6  Farklı İki Egzersiz Modelinin Plazma Homosistein Düzeyi Üzerine Akut Etkileri...  1/2004 - 1/2004
  7  Hepatik iskemi reperfüzyon hasarında melatonin ve carnosine'in koruyucu etkileri...  9/2004 - 4/2006
  8  Sıçanlarda oluşturulmuş piyelonefrit ve sistit modellerinde Desmopressin'in idrar yolu enfeksiyonları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi...  6/2002 - 12/2003
  9  Sarkoidoz tanısı almış hastalarda Ga-67 ve Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafilerinin sonuçlarının sarkoidozun evrelemesindeki katkısı...  5/2001 - 5/2003
 • NO NAME DATE
  1  Genç Araştırmacı Ödülü...  2003
  2  En iyi Poster Ödülü...  1996