Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. CELALETTİN ŞİMŞEK TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ GEOTEKNİK PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu  2004
  Doçent  Torbalı Meslek Yüksekokulu Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu  2015
 • NO AD YIL
  1  Response of water resources to Kahramanmaraş earthquakes (Mw7.7 and Mw7.6) that occurred on February...  2023
  2  A study for the protection of groundwater production zones from polluting sources using GIS-integrat...  2022
  3  Assessment of River Alteration Using A New Hydromorphological Index...  2021
  4  Groundwater recharge estımatıon ın the Alaşehir sub-basın usıng hydro-geochemical data; Alaşehir cas...  2021
  5  Alaşehir Alt Havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) Nem Değişimi Yöntemine Göre Yeraltısuyu Beslen...  2021
  6  Investigation of groundwater potential and groundwater pollution risk using the multi-criteria metho...  2020
  7  Estimation groundwater total recharge and discharge using GIS-integrated water level fluctuation met...  2020
  8  İZOTOP ÖZELLİKLERİNİN KULLANILARAK SU-KAYAÇ ETKİLEŞİMİNİNİNCELENMESİ: ALAŞEHİR ALT HAVZASI ÖRNEĞİ...  2019
  9  Groundwater recharge estimation using HYDRUS 1D model in Alaşehir sub-basin of Gediz Basin in Turkey...  2019
  10  Çevresel Kirleticilere Karşı Kuyu Koruma Alanının Parçacık Taşınımı ile Değerlendirilmesi: Menderes ...  2019
  11  The Health Risk Associated with Chronic Diseases in Villages with High Arsenic Levels in Drinking Wa...  2017
  12  Modeling of seawater intrusion in a coastal aquifer of Karaburun Peninsula, western Turkey...  2017
  13  Blowout mechanism of Alasehir (Turkey) geothermal field and its effects on groundwater chemistry...  2017
  14  The Correlation Between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in...  2016
  15  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  16  Hydrogeology and hydrochemistry of marble aquifer with point recharge from two deep sinkholes, Mende...  2015
  17  Statistical Analysis of Causes of Death (2005-2010) in Villages of Simav Plain, Turkey, With High Ar...  2015
  18  An improved landfill site screening procedure under NIMBY syndrome constraints...  2014
  19  The Influence of Leachate on the Geotechnical Behavior of Torbali Neogene Clay (İzmir, Turkey) as a ...  2014
  20  Sample collection into sterile vacuum tubes to preserve arsenic speciation in natural water samples...  2013
  21  Assessment of naturally occurring arsenic contamination in the groundwater of Sarkisla Plain (Sivas/...  2012
  22  Jeotermal Akışkan Deşarjının Yüzeysel Su Kalitesine Etkisi: Örnek Saha Simav Ovası (Kütahya)...  2012
  23  Terkedilmiş Balya (BALIKESİR) Pb-Zn Maden Atıklarının Ağır Metal ve Doğal Radyoaktivite İçeriği ve Ç...  2012
  24  Waste disposal on karstic terrain: a case study from the ancient marble quarries in Iznik (Nicaea), ...  2011
  25  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin (Bozdağ) Hidrojeolojisi, Speleolojik Özellikleri ve Düdenlerin Korum...  2010
  26  Arsenic pollution in the groundwater of Simav Plain, Turkey: Its impact on water quality and human h...  2010
  27  Kemalpaşa Ovasının Üç boyutlu İnteraktif Hidrojeolojik Modeli...  2009
  28  Groundwater contamination mechanism in a geothermal field: A case study of Balcova, Turkey...  2009
  29  Toxic elements in an uranium bearing aquifer and their possible impact on groundwater quality (Kopru...  2008
  30  Cumaovası (İzmir) yeraltısularının kirlenebilirliğinin AHS-DRASTİC yöntemle ile değerlendirilmesi....  2008
  31  Hydrogeological and hydrogeochemical characterization of a karstic mountain region...  2008
  32  An assessment of surficial aquifer vulnerability and groundwater pollution from a hazardous landfill...  2008
  33  Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Akifer Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi...  2007
  34  Assessment of natural radioactivity in aquifer medium bearing uranium ores in Koprubasi, Turkey...  2007
  35  IWQ index: A GIS-integrated technique to assess irrigation water quality...  2007
  36  A solid waste disposal site selection procedure based on groundwater vulnerability mapping...  2006
  37  The influence of water contend on the SPT N30 values in the vadose zone, a case study of Torbali set...  2006
  38  The assessment of the impacts of a marble waste site on the water and sediment quality in a river sy...  2005
  39  Torbalı (İzmir) Katı Atık Depolama Sahasının Jeolojik ve Hidrojeolojik Özelliklerinin İncelenmesi...  2005
  40  Torbalı ovası ve çevresindeki akiferlerin hidrojeolojisi ve kirlenebilirliği...  2005
  41  Alüvyon Akifer üzerindeki tarımsal faliyetlerin ve yerleşim alanlarının yeraltısularına etkisinin ni...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Deprem Riskini Azaltmada Dinamik ve Katılımcı Yaklaşım: İzmir Deprem Bilgi Sistemi (İZDEBİS)... 19/10/2023 - 20/10/2023
  2  Geniş Ölçekli Maden Sahalarında Susuzlaştırma Kuyularının İzlenme Metodolojisi... 13/04/2022 -
  3  Meslek Yüksekokullarında Gelecek Sondaj Eğitimi Nasıl Olmalıdır?... 24/05/2021 - 28/05/2021
  4  Çevresel İzotop Özellikleri Kullanılarak Su-Kayaç Etkileşiminin İncelenmesi:Alaşehir Alt Hav... 16/10/2019 - 18/10/2019
  5  Alaşehir Havzası SCS Eğri Numarası ve SMA (Soil Moisture Accounting) Havza Modelleri... 09/10/2019 - 12/10/2019
  6  Determination of Groundwater By Using GIS Integrated With Groundwater Level Data For the Alluvial Aq... 07/10/2019 - 11/10/2019
  7  Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrollü Drenaj Temelli Planlama Modeli... 17/04/2019 - 19/04/2019
  8  Batı Anadolu'da Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Sorunlar... 17/04/2019 - 20/04/2019
  9  Jeotermal Enerji Kuyu Sondajları... 28/01/2019 - 01/02/2019
  10  Aylık Yeraltısuyu Seviye Kotu Verileri Kullanarak Yeraltısuyu Bütçesinin CBS Tabanlı Hesaplanm... 27/09/2018 - 29/09/2018
  11  Klorür Kütle Denge Yöntemi ile Yeraltısuyu Besleniminin Tahmini: Alaşehir Alt Havzası Örneği... 27/09/2018 - 29/09/2018
  12  Akiferden Kütleye: Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltı Suyu Kütlesi Belirleme Çalışmala... 27/09/2018 - 29/09/2018
  13  Yeraltısuyu Beslenme Miktarının Belirlenmesi İçin Yapılan Çalışmalar: Manisa Alaşehir Alü... 30/05/2018 - 02/06/2018
  14  Alüvyon Akifer İçin Özgül Debi Değeri ile Hidrolik İletkenliğin Tahmin Edilmesi: Alaşehir (... 23/04/2018 - 27/04/2018
  15  Alaşehir Havzası SMA ( Soil Moisture Accounting) Hidrolik Modeli... 22/04/2018 - 27/04/2018
  16  Modflow-2005 Nümerik Modelleme Metodu İle Yeraltısuyu Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Alaşehi... 22/04/2018 - 27/04/2018
  17  Akifere Yağıştan Süzülme Miktarının Sondaj Verileri Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Alaşehir... 22/04/2018 - 27/04/2018
  18  Çoklu Yeraltısuyu kuyularından Yapılan Çekim Etkisinin Parçacık Taşınım ile Analiz Edilmes... 22/04/2018 - 26/04/2018
  19  Alaşehir Manisa Havzası Zemin Karekterizasyonun Belirlenmesi... 22/04/2018 - 27/04/2018
  20  Alasehir alt havzası (Gediz Havzası) yeraltı suyu besleniminin akifer bazlı izlenmesi: CBS taban... 16/10/2017 - 17/10/2017
  21  Alaşehir alt havzası Hec-HMS havza modeli oluşturma çalışmaları... 04/10/2017 - 06/10/2017
  22  Alaşehir havzasında yeraltısuyu besleniminin 3b sonlu farklar yaklaşımı ile belirlenmesi... 04/10/2017 - 06/10/2017
  23  Alaşehir (Manisa) havzasında yeraltısuyu beslenmesinin tahmininde nümerik modelleme... 04/10/2017 - 06/10/2017
  24  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  25  Jeotermal Suların Çevreye Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Önlemler... 19/04/2017 - 22/04/2017
  26  Alasehir alt havzası (Gediz Havzası) yeraltı suyu besleniminin akifer bazlı izlenmesi, CBS taban... 31/03/2017 -
  27  Investigation of Groundwater Recharge mechanism in Alasehir Plain: From Physical Characterization to... 22/03/2017 - 24/03/2017
  28  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  29  Jeotermal Kuyularda Bazı Sondaj Problemlerinin Yeraltısuyuna Etkileri: Alaşehir (Manisa) örneği... 07/12/2016 - 09/12/2016
  30  Tracing the relative distribution of arsenic species in groundwater and its association with soil ar... 19/06/2016 - 23/06/2016
  31  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  32  2012 Yılında Alaşehir (Manisa)'de Meydana Gelen Jeotermal Patlamanın Yeraltısuyu Kalitesi üzer... 12/11/2015 - 15/11/2015
  33  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  34  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  35  Simulation of Groundwater Flow in the Gediz River Basin... 10/06/2015 - 13/06/2015
  36  The Correlation between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in... 10/06/2015 - 13/06/2015
  37  Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fluid and Its Effects on the Environment in Gediz Graben, ... 19/04/2015 - 25/04/2015
  38  Su Kuyularında Gözlenen Kuyu Başı ve Lokasyon Problemleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  39  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  40  Yeraltısularını İzlemek (Miktar ve Kalite)... 21/11/2014 - 21/11/2014
  41  Türkiye'de sondajcılık eğitimi ve geleceği... 09/12/2013 - 11/12/2013
  42  İçme Sularındaki Yüksek Düzeyde Arseniğe Maruz Kalmış Köylerde (Simav-Kütahya) Kronik Hast... 04/12/2013 - 06/12/2013
  43  İçme Suyu Sağlayan Kuyular İnsan Sağlığı Açısından Emniyetli mi?... 04/12/2013 - 06/12/2013
  44  Zemin Mekaniği, Zemin Sondajları ve Arazi Deneyleri... 30/11/2013 - 02/11/2013
  45  Kuyu İnşası ve Geliştirme(teçhiz, borulama, yıkama ve çakıllama işlemleri)... 27/11/2013 - 29/11/2013
  46  Pompa tecrübesi ve pompa verilerinin değerlendirilmesi... 27/11/2013 - 29/11/2013
  47  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin Jeomorfolojik Özellikleri (Bozdağ-İzmir)... 15/11/2012 - 18/11/2012
  48  Hydrogeochemical properties of Simav (Kütahya) geothermal site, Turkey, International Earth Science... 01/10/2012 - 05/10/2012
  49  izmir çevresindeki neojen yaşlı killerin katı atık depolama alanlarında bariyer malzeme olma ... 19/09/2012 - 22/09/2012
  50  The analysis of death causes during 2005-2010 period in five villages with high arsenic levels in dr... 23/04/2012 - 27/04/2012
  51  Şarkışla (Sivas) ovasındaki yeraltısularında arsenik kirliliği ve insansağlığı açısınd... 02/04/2012 - 06/04/2012
  52  İzmir metropol alanı için çoklu parametre tekniği kullanılarak CBS destekli katı atık depola... 02/04/2012 - 06/04/2012
  53  Simav ovasında içme sularında yüksek arsenik bulunan köylerde 2005-2010 yılları arasındaki ... 02/04/2012 - 06/04/2012
  54  Arsenik içeren bir akiferdeki su kalitesinin bütünleşik analizi: Örnek vaka Simav Ovası, Küta... 02/04/2012 - 06/04/2012
  55  The use of cokriging algorithm for arsenic mapping in groundwater systems... 04/01/2012 - 07/01/2012
  56  An integrated assessment of water quality in an arsenic containing aquifer: milestones from hydrogeo... 04/01/2012 - 04/01/2012
  57  Simav Ovasındaki Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Araştırılmasında Kullanılan Gözle... 21/12/2011 - 23/12/2011
  58  Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav ovası (Kütahya... 05/10/2011 - 08/10/2011
  59  Risk-based selection of drinking water well location in an arsenic containing aquifer... 17/05/2010 - 21/05/2010
  60  Mermer Artıklarının Çevresel Etkileri; Torbalı Fetrek Nehir Havzasında Bir Çalışma... 16/10/2009 - 17/10/2009
  61  Sındırgı-Hisaralan (Balıkesir) jeotermal sahasının jeokimyasal özelliklerinin değerlendirilm... 06/05/2009 - 09/05/2009
  62  İzmir çevresinde derin akiferin araştırılmasına yönelik çalışmalar... 13/04/2009 - 16/04/2009
  63  İznik çevresindeki antik mermer ocaklarına boşaltılan sıvı atıkların yeraltı suyu kalitesi... 13/04/2009 - 17/04/2009
  64  Balçova (İzmir) jeotermal sahasında yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması... 17/10/2008 - 17/10/2008
  65  Tahtalı Baraj Havzası Yeraltısu Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi... 17/10/2008 - 17/10/2008
  66  Cumaovası havzası (İzmir) Yeraltısularının Hidrojeolojik ve İzotopik Özelliklerinin Değerle... 24/03/2008 - 28/03/2008
  67  Köprübaşı (Manisa) uranyum sahasındaki radyoaktivite düzeyi ve insan sağlığı açısından ... 06/02/2008 - 09/02/2008
  68  Kütahya-Simav ovasındaki arsenik kirliliğinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi... 06/02/2008 - 09/02/2008
  69  Mechanisms of arsenic contamination of a surfacial aquifer in Turkey... 02/12/2007 - 07/12/2007
  70  Cumaovası yüzeysel su kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  71  İzmir-Nif dağı çevresindeki yeraltı suyu nitrat kirliliği boyutunun mevsimsel değerlendirilme... 24/10/2007 - 27/10/2007
  72  İzmir Tahtalıçayı havzasında mevsimsel yeraltı suyu düşümünün matematiksel modelleme ile ... 24/10/2007 - 27/10/2007
  73  Tahtalı havzası yeraltı suyu kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi destekli değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  74  Spatial and temporal assessment of groundwater quality indicators and hydrogeological characterizati... 17/09/2007 - 21/09/2007
  75  Akifer kirlenebilirlik haritalarının çevre jeolojisindeki önemi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  76  Nif dağı karstik kaynaklarının hidrojeolojik yapısının belirlenmesi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  77  Torbalı Ovası yüzeysel akiferindeki yeraltı suyu akımının matematiksel modelleme ile tespiti... 05/09/2007 - 07/09/2007
  78  The GIS Integrated surfacial aquifer potansial mapping and its importance for aquifer protection, Ku... 22/03/2007 - 24/03/2007
  79  Assessment of three wastewater treatment plants in Turkey... 12/10/2006 - 16/10/2006
  80  A GIS-integrated technique to assess irrigation water quality: A case study from Torbali Plain... 11/10/2006 - 13/10/2006
  81  Kemalpaşa ovası hidrojeolojik yapısının interaktif üç boyutlu modellemesi ve akifer karakteri... 20/09/2006 - 23/09/2006
  82  Balçova Jeotermal Sahasında Bor ve Arsenik Kirliliği... 23/11/2005 - 26/11/2005
  83  The hydrogeological and geological assessment of the Torbali and Selcuk waste sites and its environm... 04/10/2005 - 07/10/2005
  84  Denizde temel Sondajları Sorunları ve Çözüm Önerileri... 10/04/2003 - 11/04/2003
  85  Selçuk ve Çevresinin Mühendislik Jeolojisi... 12/11/2001 - 14/11/2001
  86  Torbalı havzasının hidrojeolojik incelemesi... 21/03/2001 - 23/03/2001
 • NO AD YIL
  1  TC Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulunun Dünü, Bugünü, Yarını...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Atık yönetiminde ve deponi alanlarının (katı, sıvı ve gaz atıkları için) yer seçimi ve yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ÇEVRE JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI...  2017
  2  Influence of climate change on shallow groundwater resources: The link between precipitation and groundwater levels in alluvial systems Climate Change and Its Effects on Water Resources...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Afşin Elbistan Linyitleri Güvenli Havza Madenciliği Koşullarının Oluşturulmasına Dair Ar-Ge Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi...  1/2024 - 2/2026
  2  İzmir ilinin tıbbi jeolojik tehlike ve risklerinin belirlenmesine çok disiplinli bir yaklaşım İZTIPJEOL...  7/2023 - /
  3  Kahramanmaraş Depreminden Sonra Hatay ve Elbistan Bölgesindeki Yüzey ve Yeraltı Suyu Kaynaklarındaki Hidrokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi...  4/2023 - 4/2025
  4  Çiftlikten Çatala - Küçük Menderes Havzasında Tarımsal Toprak Ve Ürünlerde Mikroplastiklerin Dağılımı, Kaynakları Ve Takibi...  11/2023 - /
  5  ADIYAMAN, GAZİANTEP, OSMANİYE, ADANA İLLERİ DEPREM YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ ve DEPOLAMA TESİSLERİ YER SEÇİMİ...  2/2023 - 5/2023
  6  Küresel İklim Değişikliği, Kuraklık ve Kirlilik Tehdidi Altındaki Eğirdir Gölü için Yüzey ve Yeraltısu Kaynaklarının Birbirleri ile Etkileşiminin Belirlenmesi ve Bütüncül bir Yaklaşımla Sürdürülebilir bir Göl Havza Planının Oluşturulması...  10/2022 - /
  7  İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Toprak Sağlığı Araştırmaları Canlı Laboratuvarı (LivingLab)...  9/2022 - /
  8  İmbat Kömür sahasının (Soma) Hidrojeolojik Değerlendirilmesi...  5/2021 - /
  9  Polyak Eynez Madencilik A.Ş. Kınık Eynez Kömür Sahası ve Çevresinin Hidrojeolojik Değerlendirmesi...  4/2021 - /
  10  İzmir Seferihisar bölgesinde bulunan ruhsat sahası ve çevresinde hidrojeolojik değerlendirilmesi...  5/2021 - /
  11  Diatomit Sahası ve Çevresinin Hidrojeolojisi ve Pompaj testleri...  8/2020 - /
  12  Çayırhan Kömür Sahasının Hidrojeolojik değerlendirmesi...  6/2020 - 7/2020
  13  Marmara Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüd) Projesi...  10/2020 - /
  14  Demirexport A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortaklığı danışmanlık hizmet protokölü...  6/2020 - /
  15  FELDSPAT MADENCİLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ...  7/2020 - /
  16  MELİH JES-EMİR JES NEZİHE BEREN JES HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2019 - 2/2020
  17  Afşin Elbistan Kömür Havzası Sürdürülebilir Madencilik Faaliyetleri ve Yatırımlarının Değerlendirilmesine...  9/2019 - /
  18  Balıkesir İli Balya İlçesinde Terkedilmiş Maden Sahasında Bulunan Atıkların Çevreye Etkilerinin Araştırılması Projesi...  7/2019 - 7/2020
  19  Emiralem (Manisa) Doğu Kesiminin Hidrojeolojik Değerlendirmesi...  2/2019 - 4/2019
  20  Polyak Eynez Enerji Üretim San.Tic. A.Ş. ne verilecek Bilirkişilik hizmeti protokolü...  4/2019 - /
  21  BUCA İLÇESİ KIRIKLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU...  9/2018 - 11/2018
  22  İzmir Metrosu Narlıdere Hattı Karmaşık Zeminlerde Yapı-Risk Analiz Modeli ve EPBM Makinasının Basınç-Kazı Ortamı Formülünün Türetilmesi...  11/2018 - /
  23  Menderes İlçesi Ataköy Çevresinin Hidrojeolojik Etüd Projesi...  11/2018 - /
  24  Kuzey Ege Havzası Yönetim Planının Hazırlanması...  9/2017 - 8/2020
  25  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  26  Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması...  7/2017 - 7/2019
  27  Bor Ruhsat Sahalarındaki Mevcut Açık Ocaklar Ve Potansiyel Yeni Sahalardaki Bor Cevherinin Ekonomik, Güvenli Ve Uygulanabilir Üretim Koşullarının Araştırılması Ve Üretime Yönelik İşletme Modellerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - /
  28  Alaşehir Alt Havzası (Gediz Havzası) Yeraltı Suyu Besleniminin Akifer Bazlı Izlenmesi, CBS Tabanlı Alansal Yeraltı Suyu Beslenim Haritasının Oluşturulması...  3/2016 - /
  29  Gediz Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması...  7/2016 - 7/2018
  30  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  31  Menderes Çileme Bölgesinin Hidrojeolojik Etüdü...  12/2016 - 4/2017
  32  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  33  Alasehir (Manisa) Ovasında Jeotermal Suların Yeraltı Suyuna Olan Etkilerinin Araştırılması...  4/2014 - /
  34  Elmaslı Sondajlarda Delinebililik Analizleri...  5/2013 - 9/2016
  35  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  36  Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yaptırılması...  3/2013 - /
  37  TÜRKiYE DOGAL TASLARININ KNOOP VE EQUOTiP SERTLiK iNDiSLERiNiN BELiRLENMESi...  5/2012 - /
  38  Torbalı Alüvyonel Zeminlerin Taşıma Gücü ve Oturma Parametrelerinin Presiyometre Deneyi ile Belirlenmesi...  5/2012 - 5/2013
  39  Schmidt çekici ile kayaçların tek eksenli basma dayanımlarını belirlemede, uygun ölçme yöntemi, numune boyutu ve çekiç tipinin belirlenmesi...  6/2012 - /
  40  Gediz Havzası Yeraltıuyu (Hidrojeolojik Etüd) Planlama Yaptırılması Projesi...  8/2012 - 8/2014
  41  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  42  Subatan ve Ayvacık havzalarının yeraltısuyu potansiyelinin ve kirlilik risklerinin belirlenmesi...  11/2009 - 9/2013
  43  Simav Ovası (Kütahya) Yeraltı Suyunda Arsenik Kirliliğinin Araştırılması ve İnsan Sağlığına Olan Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/2009 - 1/2012
  44  İzmir ili alternatif atık depolama sahalarının temel uygunlugunun arastırılması...  1/2009 - 1/2010
  45  Cumaovası havzası koruma ve beslenme alanlarının CBS destekli kimyasal ve çevresel izotop teknikleri ile beslirlenmesi...  4/2007 - 4/2008
  46  Balıkesir (Balya) eski Pb-Zn maden sahası ve atığı çevresinde radyoaktivite kirliliğinin araştırılması...  11/2007 - 1/2009
  47  İZMİR METROSU 4 NOLU ŞAFT İÇERİSİNE SIZAN SUYUN KİMYASI VE KAYNAĞININ BELİRLENMESİ...  7/2006 - 10/2006
  48  Torbalı Ovası Serbest Akiferinin Akım ve Kirletici Taşınım Karakteristiklerinin Nümerik Modelleme Yoluyla Tesbiti...  12/2005 - 6/2007
  49  Nif Dağı Karstik Akiferinin Hidrojeoloji ve Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi...  8/2005 - 8/2007
  50  Torbalı Ovası Katı ve Sıvı Atık Yer Seçim Hidrojeolojisi...  6/2001 - 6/2002
 • NO Görev
  1 Torbalı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2024-Devam ediyor
  3 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2022- Ocak 2023
  4 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2022- Ocak 2023
  5 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2022- Kasım 2022
  6 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2022- Kasım 2022
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2022-Devam ediyor
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  9 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2022- Mart 2022
  10 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Mart 2022- Mart 2022
  11 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2022- Mart 2022
  12 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2021- Mayıs 2022
  13 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2021- Mayıs 2022
  14 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2021- Kasım 2021
  15 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Kasım 2021
  16 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2024
  17 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2020- Mayıs 2021
  18 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2020- Mayıs 2021
  19 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2020- Mayıs 2021
  20 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2020- Kasım 2020
  21 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2020- Kasım 2020
  22 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2020- Kasım 2020
  23 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019- Aralık 2022
  24 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2019- Ocak 2021
  25 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2019- Mart 2022
  26 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Mart 2019- Mart 2022
  27 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2019- Mart 2022
  28 Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Program Başkanı Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  29 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Ağustos 2019
  30 Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Program Başkanı Vekili, Temmuz 2018- Şubat 2019
  31 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2018- Şubat 2019
  32 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  33 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  34 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2016- Eylül 2019
  35 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
  36 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Mart 2016- Mart 2019
  37 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
  38 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Şubat 2016- Mart 2016
  39 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Şubat 2016- Mart 2016
  40 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2016- Mart 2016
  41 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2015- Mayıs 2018
  42 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Ocak 2014- Mayıs 2015
  43 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Şubat 2016
  44 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2012- Eylül 2012
  45 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 2012- Eylül 2012
  46 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2012- Eylül 2012
  47 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2012- Haziran 2012
  48 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 2012- Haziran 2012
  49 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Haziran 2012
  50 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2011- Mart 2012
  51 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Şubat 2011- Mart 2012
  52 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2011- Mart 2012
  53 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Şubat 2008- Şubat 2011
  54 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2008- Şubat 2011
  55 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2007- Şubat 2008
  56 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  57 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2006- Ekim 2009