Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AYŞE AYDAN ÖZKÜTÜK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of Antimicrobial Susceptibilities of Rapidly Growing Mycobacteria Hızlı Üreyen Mikobakter...  2023
  2  İzmir'den İlk Candida auris İzolasyonu: Amputasyon İle Sonuçlanan Polimikrobiyal Diyabetik Ayak Enfe...  2023
  3  Fungal colonization and infections in patients with COVID-19 in intensive care units: A real-life ex...  2022
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının İlk Sıra Antit...  2021
  5  COVID-19 salgını sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi pro...  2021
  6  Mycobacterium tuberculosis kompleks ve Rifampisin Direncinin Saptanmasında Hızlı Moleküler Yöntemle ...  2020
  7  Is European Medicines Agency (EMA) sepsis criteria accurate for neonatal sepsis diagnosis or do we n...  2019
  8  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  9  Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İzlem...  2018
  10  Assesment of the validity of immunofluorescent antibody test method...  2017
  11  Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazi...  2016
  12  Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Hızlı Tespiti için Dolaylı Nitrat Redüktaz Testinin Çok Merkezli Değ...  2016
  13  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  14  The effects of oral antibiotics on infection prophylaxis in traumatic wounds...  2014
  15  Laboratuvar güvenliğinde "5S" Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi...  2014
  16  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  17  Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bronşektazide Scedosporium Kolonizasyonu...  2013
  18  Anti-HDV EIA index in predicting HDV viremia in serum samples...  2013
  19  Pyrazinamide monoresistance in clinical isolates...  2013
  20  Rutin mikobakteriyoloji Laboratuarları için üç adımda MIRU-VNTR...  2010
  21  Tüberküloz laboratuvarlarında kalite güvencesi...  2009
  22  Candida glabrata'nın tanısında hızlı trehalaz testinin değerlendirilmesi...  2009
  23  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  24  A comparison of the prophylactic use of topical mupirocin and nitrofurazone in murine crush contamin...  2008
  25  Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Aege...  2008
  26  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  27  Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tube...  2007
  28  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İnhibitör ve...  2007
  29  Species distribution and antifungal susceptibilities of dermatophytes during a one year period at a ...  2007
  30  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin k...  2007
  31  Changes in Some Candida albicans Virulance Factors Due to Amphotericin-B Post-Antifungal Effect...  2007
  32  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  33  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerlerinin b...  2006
  34  Akut Myelositer Lösemili Olguda İzole Perikard Tüberkülozu...  2006
  35  Evaluation of Cobas Amplicor MTB Test to detect Mycobacterium tuberculosis in pulmonary and extrapul...  2006
  36  Ender bir olgu: Endometriyum Tüberkülozu...  2005
  37  Amfoterisin-B ve flukonazolün candida albicans üzerindeki postantifungal etkinliği...  2005
  38  Is there any relationship between fluconazole resistance and some virulence factors in Candida albic...  2003
  39  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri üzerinde...  2003
  40  Askeri personelde metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı prevalansı...  2003
  41  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  42  Prevalence and antifungal susceptibilities of yeast isolates during one year at a university hospita...  2002
  43  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifungal ajanl...  2002
  44  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşitli antib...  2001
  45  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in...  2001
  46  Sistemik infeksiyonlardan izole edilen candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkları...  2001
  47  Yüzeyel mikoz etkenlerinden dermatofit ve candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkları...  2001
  48  Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması...  2000
  49  Mikst bir mikoz olgusu...  2000
  50  Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar Candida besiyerinin değerlendirilmesi...  2000
  51  Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenirliğinin kontrolü...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Mycobacterium tuberculosis kompleks İzolatlarının Kapiller Tüp Yöntemi ile İzoniyazid ve Rifam... 16/11/2022 - 20/11/2022
  2  Steril Örneklerden İzole Edilen Nadir Candida Türlerinin Antifungal Duyarlıkları... 16/11/2022 - 20/11/2022
  3  Hastane Kaynaklı Candida parapsilosis İzolatlarının Antifungal duyarlılıkları... 16/11/2022 - 20/11/2022
  4  İzmir'den ilk Candida auris olgusu: Amputasyon ile sonuçlanan diyabetik ayak enfeksiyonu... 20/10/2021 - 24/10/2021
  5  Bir Aspergillus nidulans Olgusu: MALDİ-TOF MS ile Düşük Skor Tanımlanan A.nidulans'ın Nonsirka... 20/10/2021 - 24/10/2021
  6  Tüberküloz Tanısında Xpert MTB/RIF test performansının Retrospektif Değerlendirilmesi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  7  Bir üniversite hastanesinde tüberküloz dışı mikobakterilerin yedi yıllık izlemi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  8  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  9  Neem (Azadirachta indica) Bitkisi Antimikrobiyal Etkinlik Araştırmasında Yöntem Standardizasyonu... 04/11/2018 - 08/11/2018
  10  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tanımlanmasında pcr-rflp ve dna sekans analizi sonuçların... 18/11/2016 -
  11  Tüberküloz laboratuvarlarının tüberküloz laboratuvar sürveyans ağı -laboratuvar değerlendi... 18/11/2015 - 22/11/2015
  12  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  13  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde kristal viyole re... 08/05/2015 - 10/05/2015
  14  Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz ... 08/05/2015 - 10/05/2015
  15  Exploring the Antibacterial Effect of Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a Experimental Infected Rat... 13/11/2014 - 16/11/2014
  16  Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerde GeneXpert MTB/RIF yönteminin perfo... 12/11/2014 - 16/11/2014
  17  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  18  Kalitatif Serolojik Testlerin Validasyonunda model bir çalışma... 10/11/2013 - 13/11/2013
  19  Laboratuvar güvenliğinin oluşturulmasında yalın üretim araçlarından 5S uygulaması ve çalı... 10/11/2013 - 13/11/2013
  20  Tıbbi Laboratuvarlarda Örnek Güvenliği... 16/05/2013 - 18/05/2013
  21  Laboratuvar Güvenliğinin Oluşturulmasında 5S Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etki... 16/05/2013 - 18/05/2013
  22  Hasta Örneklerinin Taşınmasında Pnömotik Tüp Taşıma Sistemlerinin Biyolojik Bulaş Riski Aç... 16/05/2013 - 18/05/2013
  23  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  24  Laboratuvarlarda güvenlik kültürünün oluşturulmasında etkin bir eğitim aracı olarak senaryo... 03/11/2012 - 07/11/2012
  25  İDRAR KÜLTÜRÜ TARAMASI İÇİN IQ-2000 OTOANALİZÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  26  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı On Yıllık Verilerinin Değerl... 12/11/2011 - 16/11/2011
  28  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında Pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi... 07/11/2010 - 11/11/2010
  29  HCV RNA pozitifliğini öngörmede anti-HCV EIA indeks değerinin kullanılması.... 19/09/2008 - 19/09/2008
  30  Three step MIRU-VNTR for routine laboratory practice... 01/07/2007 - 04/07/2007
  31  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının MIRU-VNTR ile genotiplendirilmesi... 23/11/2006 - 25/11/2006
  32  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  33  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  34  Akciğer tüberkülozunun mikrobiyolojik tanısında iki balgam örneği yeterli midir?... 12/09/2006 - 16/09/2006
  35  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  36  Endoskopik dezenfeksiyonda elektrolize asid suyu ile %2 glutaraldehid dezenfeksiyon yöntemlerinin k... 01/06/2006 - 03/01/2006
  37  Evaluation of a rapid colorimetric test based on trehalose use for identification of Candida glabrat... 01/04/2006 - 04/04/2006
  38  Comparison of Lowenstein Jensen and BACTEC 460TB System for Detection of Mycobacterium tuberculosis ... 26/06/2005 - 29/06/2005
  39  Identification of clinically isolated non-tuberculous mycobacterial strains by PCR restriction enzym... 26/06/2005 - 29/06/2005
  40  Second-line drug susceptibilities of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Aege... 26/06/2005 - 29/06/2005
  41  Yıkayıcı dezenfektörlerde temizlik indikatörleri ve mikrobiyolojik testler ile yapılan kalite ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  42  Solunum yolu ve solunum dışı örneklerden Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasında Cobas Ampl... 09/12/2004 - 11/12/2004
  43  Nadir bir olgu: Endometrium Tüberkülozu... 09/12/2004 - 11/12/2004
  44  Anti HCV EIA test sonuçlarının bildirilmesi için öngörülen algoritma... 19/09/2004 - 23/09/2004
  45  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  46  Serum örneklerinde HDV-PZT sonucunu öngörmede anti-HDV EIA indeksinin belirleyici rolü... 21/09/2003 - 23/09/2003
  47  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  48  A comparison of the prophylactic uses of topical mupirocin and nitrofurazone in murine contaminated ... 13/09/2003 - 17/09/2003
  49  Postantıfungal Effect of Amphoterıcın B agaınts Candida albicans and its proteinase activity.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  50  Amfoterisin B'nin Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkinliğinin araştırılma... 27/05/2003 - 30/05/2003
  51  Flukonazol'ün Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkisi (PAFE)... 27/05/2003 - 30/05/2003
  52  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  53  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen dermatofitlerin tür dağılımı ve bazı antifungal aja... 30/09/2002 - 05/10/2002
  54  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  55  Candida albicans suşlarında bazı virulans faktörleri ve flukonazol direnci arasındaki ilişki... 21/06/2002 - 22/06/2002
  56  Deneysel peritonitte karın duvarı rekonstrüksiyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştır... 15/05/2002 - 19/05/2002
  57  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  58  Toplum kökenli Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direnci sıklığı... 15/10/2001 - 19/10/2001
  59  Maya benzeri mantarlarda ekstrasellüler fosfolipaz aktivitesinin yumurta sarılı agar ile saptanma... 19/06/2001 - 21/06/2001
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında sıklıkla izole ed... 19/06/2001 - 21/06/2001
  61  The potential and application of fourier interferometry to cell cytometry towards predictive oncolog... 28/10/2000 - 31/10/2000
  62  Anti-Helicobacter pylori antikor varlığının Elisa yöntemi ile araştırılması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  63  Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar Candida besiyerinin deperlendirilmesi.... 08/10/2000 - 13/10/2000
  64  Burundaki kitlesinden Aspergillus ve Candida izole edilen mikst bir mikoz olgusu... 03/10/1999 - 08/10/1999
  65  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  66  Yüzeyel Mikoz etkenlerinden dermatofit ve Candidaların çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkl... 03/10/1999 - 08/10/1999
  67  Sistemik infeksiyonlardan izole edilen Candidalar ve antifungal duyarlılıkları... 03/10/1999 - 08/10/1999
  68  Helicobacter pylori infeksiyonlarında hızlı üreaz testi ile serumda spesifik Helicobacter pylori... 03/10/1999 - 08/10/1999
  69  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  70  Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenilirliliğinin kontrollü... 25/10/1998 - 28/10/1998
  71  Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması... 01/06/1998 - 05/06/1998
 • NO AD YIL
  1  Sağlıkta Kalite Standartları, SKS Işığıda Covıd-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetim Re...  2020
  2  Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu...  2013
  3  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  4  Çalışan ve Hasta Güvenliği...  2011
  5  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  6  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Feohifomikozlar Subkuton veSistemik Tıbbi Mikoloji...  2021
  2  Atık Yönetimi SKS Işığında COVID-19 Tanı Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi...  2020
  3  Yöntem Seçimi, Geçerli Kılma ve Doğrulama (Mikrobiyoloji Bakış Açısı) Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  4  Motivasyon ve Disiplin Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  5  İş Gruplarının Programlanması ve Planlanması Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Klavuz...  2019
  6  Mikobakterilerin Mikrobiyolojik Özellikleri Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz Temel Bilimden Klinik Tanı ve Tedaviye...  2016
  7  Enfeksiyon Hastalıklarında Temel Kavramlar Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  8  Mantarlarda Konak ile Etkileşim;Virülans Yönünden Hücre Duvarı Bileşenleri ve Kapsül Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Depremzede Yetişkin Bireylerde Obezite Ve Kardiyometabolik Risk İlişkili Mikrobiyal Profilin Belirlenmesi Preliminer Çalışma...  4/2023 - /
  2  Hastane Kaynaklı Candida parapsilosis İzolatlarında Klonal İlişkinin Araştırılması...  1/2021 - /
  3  Hızlı Üreyen Mikobakterilerin Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Belirlenmesi...  6/2019 - 6/2020
  4  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  5/2018 - 5/2022
  5  Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının izoniyazid ve rifampisine karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde kapiller tüp yöntemi...  8/2017 - 7/2019
  6  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - /
  7  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - 12/2019
  8  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - 11/2018
  9  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  10  Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin DNA dizi analizi ile tanımlanması...  6/2012 - /
  11  Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamid monorezistans oranının belirlenmesi...  7/2009 - 1/2010
  12  Astım Tedavisi Alan Çocuklarda Diş Çürüğünü Önlemede Florlama ve Diş Bakımının Rolü...  9/2008 - /
  13  Kuşkulu Anti Hepatit C Virusu olumluluklarının değerlendirilmesi...  1/2003 - /2004
  14  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  15  Tıkanma ikteri tablosunda gelişen bakteriyel translokasyona glutamin ve L-NAME (non-selektif NO inhibitörü)'in etkileri...  1/2003 - 1/2004
  16  Ratlarda deneysel olarak oluşturulan kontamine ezik yaralarda topikal mupirosin ve nitrofurazon uygulamasının profilaktik tedavideki etkinliklerinin karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2003
  17  Abdominal sepsis modelinde karın duvarı rekonstrüksüyonunda değişik biyomateryallerin karşılaştırılması...  1/2000 - /2001
  18  Yurdumuzda dermatofitoza neden olan tüm türlerin izolasyonu yönünden laboratuvar araştırması...  6/1999 - 6/2002
  19  Narlıdere Bölgesinde Çocukluk Döneminde Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı Araştırması...  1/1998 - 1/1999
 • NO AD YIL
  1  XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Sözel sunum ödülü...  2004
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Görevlendirme İnceleme Kurulu Üyesi, Kasım 2023-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Öğrenci Toplulukları Komisyonu (SKS DB) Üyesi, Kasım 2023- Aralık 2023
  3 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Ekim 2023- Ocak 2024
  4 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Ekim 2022-Devam ediyor
  6 Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2022-Devam ediyor
  7 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2022- Ocak 2024
  8 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2022- Mayıs 2022
  9 Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2022- Nisan 2022
  10 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2022-Devam ediyor
  11 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2022-Devam ediyor
  12 Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2021- Mart 2023
  13 Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2021- Mart 2023
  14 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2021- Mayıs 2022
  15 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Ekim 2020- Ekim 2022
  16 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Ağustos 2020- Ekim 2022
  17 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DEÜ HADYEK) Üyesi, Temmuz 2020-Devam ediyor
  18 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2020- Şubat 2021
  19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2017- Ekim 2020
  20 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2017- Ekim 2019
  21 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Ocak 2017- Kasım 2018