Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. DÜNDAR ÖZALP KARABAY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  The Relationship Between Quality of Life, Functional Capacity, Physical Activity and Performance Lev...  2018
  2  Which mechanism is effective on the hyperamylasaemia after coronary artery bypass surgery?...  2017
  3  TAVI in a Patient with Single Coronary Artery: The Choice of Self-Expandable Valve may be Reasonable...  2016
  4  Arterial stiffness and cardiac functions in patients with chronic venous disease...  2015
  5  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2015
  6  Use of percutaneous aspiration thrombectomy vs. anticoagulation therapy to treat acute iliofemoral v...  2014
  7  Periferik Arter Hastalığı Olan Kişilerde Osteoporoz, Subklinik Vertebral Kırık Varlığı ve Etkileyen ...  2012
  8  Derin ven trombozu tedavisinde endovasküler yöntemlerin rolü...  2012
  9  Alt Ekstremite Venografisi...  2012
  10  PREVALENCE OF PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE AND RELATED RISK FACTORS IN TURKISH ELDERS...  2011
  11  Combination of Superficial Cervical Plexus Block and Local Infiltration Anesthesia in Carotid Endar...  2011
  12  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  13  İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması: İSPAT...  2011
  14  Long term efficacy and safety on once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory t...  2010
  15  Low density lipoprotein apheresis by membrane differential filtration (cascade filtration) via arter...  2010
  16  çok merkezli,kesitsel bir venöz tromboz tarama çalışmasının sonuçları...  2009
  17  Mezenterik ven trombozu...  2009
  18  Endovenöz lazer tedavisiyle yetersiz perforatör ven ablasyonu...  2009
  19  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  20  abdominal aorta patojenlerinde endovasküler tedavi...  2009
  21  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
  22  persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu sunum...  2008
  23  Derin ven trombozu ve kronik venöz yetmezlik epidemiyolojisi...  2008
  24  venöz tromboembolizm ve kanser...  2008
  25  Yolculuk ve Derin Ven Trobozu...  2008
  26  kronik venöz yetmezlik ve venöz ülser tedavisinde subfasyal endoskopik perforatör ven cerrahisi (SEP...  2008
  27  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  28  aort anevrizmalarında cerrahi dışı perkütan yaklaşımla endovasküler onarım...  2007
  29  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
  30  mitral kapak hastalıklarında cerrahi endikasyonlar...  2007
  31  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
  32  Aort Travmaları...  2007
  33  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi etkiley...  2007
  34  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ile Ona...  2006
  35  periferik arter anevrizmaları...  2006
  36  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
  37  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  38  Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates ...  2005
  39  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  40  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
  41  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  42  vena jugularis interna ve vena subclavia'nın kapaklarının özellikleri...  2005
  43  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
  44  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  45  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  46  arteriovenous fistulas for hemodialysis patency rates and complications...  2004
  47  Effects of oral anticoagulation with various INR levels in deep vein thrombosis cases...  2004
  48  upper extremity deep vein thrombosis: clinical and treatment characteristic...  2004
  49  Femoral Arteriyer Sisteme Gerçekleştirilen Ekstra- Anatomik Bypass Greftleme Prosedürleri...  2004
  50  Effect of adventitial dissection in brachiobasilic arteriovenous fistulae opened in children as vasc...  2004
  51  Kanama ve tromboz eğilimi: "Pıhtılaşma mekanizması , pıhtılaşma faktörleri eksikliği, kan hücreleri ...  2004
  52  Effect of seansonal variations on the emergence of deep venous thrombosis of the lower extermity...  2004
  53  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin beli...  2004
  54  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
  55  Surgical management of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae...  2004
  56  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  57  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  58  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  59  Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi...  2003
  60  Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonuna Bağlı Gelişen Akciğer Hasarının Önlenmesi...  2003
  61  Femoro-Femoral ekstra- anatomik bypass: 18 Olgunun Analizi...  2003
  62  Pulmoner Tromboembolizm Tanısı İncelemelerine Güncel Yaklaşım...  2003
  63  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  64  Venöz Tromboembolizm ve Gizli Malignite...  2003
  65  Tüberküloz Etiyoloji Konstriktif Perikarditlerde Cerrahi Yaklaşım...  2003
  66  İnferior Vena Kava Akımının Filtre Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılması...  2003
  67  Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya disseksiyonun...  2003
  68  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  69  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygulaması...  2002
  70  Raynaud Fenomeninde Konservatif Medikal Tedavi Modalitelerimizin Değerlendirilmesi...  2002
  71  Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass gr...  2001
  72  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
  73  A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization...  2001
  74  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
  75  Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonogr...  2000
  76  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
  77  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
  78  Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu...  1998
  79  Supravalvular aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograd serebral perfüzyon ve ...  1998
  80  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
  81  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  82  the effect of coronary artery bypass surgery on brain perfusion...  1998
  83  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
  84  Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteriyel re...  1997
  85  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
  86  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  87  Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu....  1997
  88  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
  89  Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif i...  1997
  90  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
 • NO AD TARİH
  1  KALBİ TAMAMEN DOLDURAN MULTİPLE MEDİASTİNAL VE AKCİĞER HİDATİK KİSTİ:OLGU SUNUMU... 19/10/2023 - 22/10/2023
  2  KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE(KHDAK) UYGULANAN İNTRAPERİKARDİYAL PNÖMONEKTOM... 16/12/2021 - 19/12/2021
  3  Large primary right ventricular sarcoma... 07/03/2020 - 09/03/2020
  4  Primer Kardiyak Sarkom... 26/09/2019 - 29/09/2019
  5  Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı... 25/04/2019 - 28/04/2019
  6  Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde (KHADK) İntrakardiyak Metastaz Olgusu... 14/10/2018 - 18/10/2018
  7  PERİFERİK ARTER HASTALARINDA FONKSİYONEL MOBİLİTE DUZEYİ VE YÜRÜME KAPASİTESİ ARASINDAKİ ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  8  Is it just in veins- Arterial stiffness and cardiac functions in patients with chronic venous insuff... 13/03/2016 - 16/03/2016
  9  Transcathater aortic valve implantation (TAVI) in a patient with severe aortic stenosis and single c... 23/10/2014 - 26/10/2014
  10  Abdominal aortic aneurysms with challenging neck anatomy: mid term results of the Endurant stent gra... 14/09/2013 -
  11  Ischemic Peripheral Arterial Disease in Diabetic Patients... 23/06/2012 - 26/06/2012
  12  Alt Ekstremite Akut İliofemoral Derin Ven Trombozu (DVT) Tedavisinde Perkutan Aspirasyon Trombektom... 29/10/2011 -
  13  Psödoanevrizma ile KendiniSınırlamış Kronik Aort Anevrizma Rüptürünün Acil Endovasküler Te... 28/10/2011 - 02/11/2011
  14  Diyabetik Hastalarda İskemik Periferik Arter Hastalığı... 27/10/2011 - 30/10/2011
  15  Early results of percutaneous aspiration thrombectomy vs anticoagulation in acute iliofemoral venous... 10/09/2011 - 14/09/2011
  16  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  17  Medium to long term outcomes of endovascular stent grafting for abdominal aortic aneurysms (AAA): Si... 18/11/2009 - 22/11/2009
  18  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  19  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort... 25/04/2009 - 29/04/2009
  20  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  21  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  22  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  23  Periferik Arter Hastalığı Olan Kişilerde Osteoporoz, Subklinik Vertebral Kırık Varlığı ve E... 15/10/2008 - 19/10/2008
  24  Çocuklarda Hemodiyaliz Amaçlı Açılan Brakiobazilik Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz :68 Ol... 01/11/2007 - 05/11/2007
  25  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde tek merkez orta dönem sonuçları... 27/10/2007 - 31/10/2007
  26  Aort hastalıklarının endovasküler tedavisinde femoral cerrahi girişim olmaksızın ve perkutan ... 27/10/2007 - 31/10/2007
  27  Stanford tip-B aort diseksiyonlarının endovasküler stent greft ile tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  28  anology of endovascular stent graft and open surgery implantation in abdominal aortic aneurysms... 18/10/2007 - 19/10/2007
  29  combined endovascular and surgical procedures in patients with aortic aneurysms who have got proble... 18/10/2007 - 19/10/2007
  30  Subfasyal Endoskopik Perforatör ven Cerrahisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  31  Arteriyovenöz Fistüllerde Oluşan Dev Anevrizmalar Ve Cerrahi UYgulamaları... 22/05/2007 - 26/05/2007
  32  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ... 22/05/2007 - 26/05/2007
  33  Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığında İntravenöz İloprost Tedavisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  34  KBY' li Çocuk Olgularda Brakiobazilik Arteriyovenöz fistül deneyimlerimiz... 22/05/2007 - 26/05/2007
  35  Aort Anevrizmaları ve Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu İle Onarımı... 22/05/2007 - 26/05/2007
  36  Erişim Sorunu Taşıyan Aort Anevrizmalı Olgularda Kombine Endovasküler Cerrahi Yaklaşım... 22/05/2007 - 26/05/2007
  37  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  38  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  39  Kronik Venöz Yetmezlikte Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (SEPS) ve Saphen Ven Cerrah... 01/11/2006 - 05/11/2006
  40  AORT ANEVRİZMALARINDA ERİŞİM SORUNU TAŞIYAN HASTALARDA KOMBİNE ENDOVASKÜLER-CERRAHİ YAKLAŞI... 11/10/2006 - 15/10/2006
  41  AORT ANEVRİZMALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİNDE FEMORAL CERRAHİ GİRİŞİM OLMAKSIZIN TAM PERKU... 11/10/2006 - 15/10/2006
  42  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat... 09/09/2006 - 13/09/2006
  43  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience... 24/06/2006 - 27/06/2006
  44  Aortik anevrizmaların tedavisinde stent-greft implantasyonu... 26/10/2005 - 30/10/2005
  45  Evaluation of the morphological characteristics of the femoral vein and valves and its importance in... 07/09/2005 - 10/09/2005
  46  Anatomical evaluation of the great saphenous vein and their importance for vascular surgery... 07/09/2005 - 10/09/2005
  47  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması... 18/05/2005 - 22/05/2005
  48  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı... 18/05/2005 - 22/05/2005
  49  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ... 18/05/2005 - 22/05/2005
  50  Karotis stenozlarında üç boyutlu BT anjiyografinin etkinliğinin konvansiyonel anjiyografi ile ka... 27/10/2004 - 31/10/2004
  51  Servikal vasküler darlıkların değerlendirilmesinde kontrastlı manyetik rezonans çıkarma anjiy... 27/10/2004 - 31/10/2004
  52  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  53  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  54  Çocuklarda hemodiyaliz amaçlı açılan brakiyobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya dise... 01/09/2004 - 05/09/2004
  55  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  56  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  57  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  58  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  59  vena subclavia ve vena jugularis internanın kapaklarının topografik ve morfometrik incelenmesi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  60  Superfisyal femoral venin kapaklarının topografik ve morfometrik özelliklerinin incelenmesi ve va... 26/05/2004 - 30/05/2004
  61  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  62  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  63  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  64  Results of intravenous iloprost (PGI2) treatment in the serious peripheral artery disease... 18/04/2004 - 22/04/2004
  65  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  66  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  67  nadir bir dekortikasyon komplikasyonu: torasik insizyonel tüberküloz fistülü: olgu sunumu... 27/09/2003 - 27/09/2003
  68  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52.... 11/07/2003 - 10/07/2003
  69  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  70  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem... 19/04/2002 - 23/04/2002
  71  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi... 19/04/2002 - 23/04/2002
  72  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  73  İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  74  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  75  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  76  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi... 29/09/1997 - 03/10/1997
 • NO AD YIL
  1  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Tedavi Klavuzu...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pulmoner Tromboembolizm Türk Toraks Dergisi...  2009
  2  abdominal aorta patolojilernde endovasküler tedavi kalp damar cerrahisi...  2009
 • NO AD TARIH
  1  İSPAT ÇALIŞMASI...  3/2009 - 1/2010
  2  trombotek...  10/2006 - 1/2009
  3  TAMARİS ÇALIŞMASI...  10/2006 - 1/2009
 • NO AD YIL
  1  Akut Derin Ven Trombozu Tedavisinde Heparin ve Streptokazın Etkilerinin Trombosit İşaretli Sintig...  2005
  2  Diyabetik Olgularda İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması : DİSPAT...  2011