Tr

Professor Doctor DÜNDAR ÖZALP KARABAY FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR AND THORACIC

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  1985
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  2002
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2012
 • NO NAME YEAR
  1  The Relationship Between Quality of Life, Functional Capacity, Physical Activity and Performance Lev...  2018
  2  Which mechanism is effective on the hyperamylasaemia after coronary artery bypass surgery?...  2017
  3  TAVI in a Patient with Single Coronary Artery: The Choice of Self-Expandable Valve may be Reasonable...  2016
  4  Arterial stiffness and cardiac functions in patients with chronic venous disease...  2015
  5  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2015
  6  Use of percutaneous aspiration thrombectomy vs. anticoagulation therapy to treat acute iliofemoral v...  2014
  7  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  8  Alt Ekstremite Venografisi...  2012
  9  Derin ven trombozu tedavisinde endovasküler yöntemlerin rolü...  2012
  10  PREVALENCE OF PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE AND RELATED RISK FACTORS IN TURKISH ELDERS...  2011
  11  Combination of Superficial Cervical Plexus Block and Local Infiltration Anesthesia in Carotid Endar...  2011
  12  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  13  İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması: İSPAT...  2011
  14  Long term efficacy and safety on once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory t...  2010
  15  Low density lipoprotein apheresis by membrane differential filtration (cascade filtration) via arter...  2010
  16  Mezenterik ven trombozu...  2009
  17  çok merkezli,kesitsel bir venöz tromboz tarama çalışmasının sonuçları...  2009
  18  Endovenöz lazer tedavisiyle yetersiz perforatör ven ablasyonu...  2009
  19  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  20  abdominal aorta patojenlerinde endovasküler tedavi...  2009
  21  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
  22  persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu ...  2008
  23  venöz tromboembolizm ve kanser...  2008
  24  Derin ven trombozu ve kronik venöz yetmezlik epidemiyolojisi...  2008
  25  Yolculuk ve Derin Ven Trobozu...  2008
  26  kronik venöz yetmezlik ve venöz ülser tedavisinde subfasyal endoskopik perforatör ven cerrahisi ...  2008
  27  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  28  aort anevrizmalarında cerrahi dışı perkütan yaklaşımla endovasküler onarım...  2007
  29  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
  30  mitral kapak hastalıklarında cerrahi endikasyonlar...  2007
  31  Aort Travmaları...  2007
  32  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
  33  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi ...  2007
  34  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ...  2006
  35  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
  36  periferik arter anevrizmaları...  2006
  37  Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates ...  2005
  38  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  39  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  40  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
  41  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  42  vena jugularis interna ve vena subclavia'nın kapaklarının özellikleri...  2005
  43  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  44  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
  45  arteriovenous fistulas for hemodialysis patency rates and complications...  2004
  46  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  47  Effects of oral anticoagulation with various INR levels in deep vein thrombosis cases...  2004
  48  Femoral Arteriyer Sisteme Gerçekleştirilen Ekstra- Anatomik Bypass Greftleme Prosedürleri...  2004
  49  upper extremity deep vein thrombosis: clinical and treatment characteristic...  2004
  50  Effect of adventitial dissection in brachiobasilic arteriovenous fistulae opened in children as vasc...  2004
  51  Kanama ve tromboz eğilimi: "Pıhtılaşma mekanizması , pıhtılaşma faktörleri eksikliği, kan ...  2004
  52  Effect of seansonal variations on the emergence of deep venous thrombosis of the lower extermity...  2004
  53  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
  54  Surgical management of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae...  2004
  55  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerin...  2004
  56  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  57  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  58  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  59  Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi...  2003
  60  Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonuna Bağlı Gelişen Akciğer Hasarının Önlenmesi...  2003
  61  Femoro-Femoral ekstra- anatomik bypass: 18 Olgunun Analizi...  2003
  62  Pulmoner Tromboembolizm Tanısı İncelemelerine Güncel Yaklaşım...  2003
  63  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  64  Venöz Tromboembolizm ve Gizli Malignite...  2003
  65  İnferior Vena Kava Akımının Filtre Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılması...  2003
  66  Tüberküloz Etiyoloji Konstriktif Perikarditlerde Cerrahi Yaklaşım...  2003
  67  Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya dissek...  2003
  68  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  69  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygul...  2002
  70  Raynaud Fenomeninde Konservatif Medikal Tedavi Modalitelerimizin Değerlendirilmesi...  2002
  71  Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass gr...  2001
  72  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
  73  A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization...  2001
  74  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
  75  Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonog...  2000
  76  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
  77  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
  78  Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu...  1998
  79  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
  80  Supravalvular aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograd serebral perfüzy...  1998
  81  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  82  the effect of coronary artery bypass surgery on brain perfusion...  1998
  83  Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteri...  1997
  84  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
  85  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
  86  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  87  Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu....  1997
  88  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
  89  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
  90  Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperati...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Primer Kardiyak Sarkom... 26/09/2019 - 29/09/2019
  2  Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı... 25/04/2019 - 28/04/2019
  3  PERİFERİK ARTER HASTALARINDA FONKSİYONEL MOBİLİTE DUZEYİ VE YÜRÜME KAPASİTESİ ARASINDAKİ ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  4  Is it just in veins- Arterial stiffness and cardiac functions in patients with chronic venous insuff... 13/03/2016 - 16/03/2016
  5  Transcathater aortic valve implantation (TAVI) in a patient with severe aortic stenosis and single c... 23/10/2014 - 26/10/2014
  6  Abdominal aortic aneurysms with challenging neck anatomy: mid term results of the Endurant stent gra... 14/09/2013 -
  7  Ischemic Peripheral Arterial Disease in Diabetic Patients... 23/06/2012 - 26/06/2012
  8  Alt Ekstremite Akut İliofemoral Derin Ven Trombozu (DVT) Tedavisinde Perkutan Aspirasyon Trombektom... 29/10/2011 -
  9  Psödoanevrizma ile KendiniSınırlamış Kronik Aort Anevrizma Rüptürünün Acil Endovasküler Te... 28/10/2011 - 02/11/2011
  10  Diyabetik Hastalarda İskemik Periferik Arter Hastalığı... 27/10/2011 - 30/10/2011
  11  Early results of percutaneous aspiration thrombectomy vs anticoagulation in acute iliofemoral venous... 10/09/2011 - 14/09/2011
  12  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  13  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  14  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort... 25/04/2009 - 29/04/2009
  15  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  16  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  17  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  18  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  19  Çocuklarda Hemodiyaliz Amaçlı Açılan Brakiobazilik Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz :68 Ol... 01/11/2007 - 05/11/2007
  20  Kronik Venöz Yetmezlikte Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (SEPS) ve Saphen Ven Cerrah... 01/11/2007 - 05/11/2007
  21  Aort hastalıklarının endovasküler tedavisinde femoral cerrahi girişim olmaksızın ve perkutan ... 27/10/2007 - 31/10/2007
  22  Stanford tip-B aort diseksiyonlarının endovasküler stent greft ile tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  23  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde tek merkez orta dönem sonuçları... 27/10/2007 - 31/10/2007
  24  combined endovascular and surgical procedures in patients with aortic aneurysms who have got proble... 18/10/2007 - 19/10/2007
  25  anology of endovascular stent graft and open surgery implantation in abdominal aortic aneurysms... 18/10/2007 - 19/10/2007
  26  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  27  Erişim Sorunu Taşıyan Aort Anevrizmalı Olgularda Kombine Endovasküler Cerrahi Yaklaşım... 22/05/2007 - 26/05/2007
  28  Subfasyal Endoskopik Perforatör ven Cerrahisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  29  KBY' li Çocuk Olgularda Brakiobazilik Arteriyovenöz fistül deneyimlerimiz... 22/05/2007 - 26/05/2007
  30  Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığında İntravenöz İloprost Tedavisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  31  Aort Anevrizmaları ve Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu İle Onarımı... 22/05/2007 - 26/05/2007
  32  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ... 22/05/2007 - 26/05/2007
  33  Arteriyovenöz Fistüllerde Oluşan Dev Anevrizmalar Ve Cerrahi UYgulamaları... 22/05/2007 - 26/05/2007
  34  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  35  AORT ANEVRİZMALARINDA ERİŞİM SORUNU TAŞIYAN HASTALARDA KOMBİNE ENDOVASKÜLER-CERRAHİ YAKLAŞI... 11/10/2006 - 15/10/2006
  36  AORT ANEVRİZMALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİNDE FEMORAL CERRAHİ GİRİŞİM OLMAKSIZIN TAM PERKU... 11/10/2006 - 15/10/2006
  37  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat... 09/09/2006 - 13/09/2006
  38  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience... 24/06/2006 - 27/06/2006
  39  Aortik anevrizmaların tedavisinde stent-greft implantasyonu... 26/10/2005 - 30/10/2005
  40  Evaluation of the morphological characteristics of the femoral vein and valves and its importance in... 07/09/2005 - 10/09/2005
  41  Anatomical evaluation of the great saphenous vein and their importance for vascular surgery... 07/09/2005 - 10/09/2005
  42  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması... 18/05/2005 - 22/05/2005
  43  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı... 18/05/2005 - 22/05/2005
  44  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ... 18/05/2005 - 22/05/2005
  45  Karotis stenozlarında üç boyutlu BT anjiyografinin etkinliğinin konvansiyonel anjiyografi ile ka... 27/10/2004 - 31/10/2004
  46  Servikal vasküler darlıkların değerlendirilmesinde kontrastlı manyetik rezonans çıkarma anjiy... 27/10/2004 - 31/10/2004
  47  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  48  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  49  Çocuklarda hemodiyaliz amaçlı açılan brakiyobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya dise... 01/09/2004 - 05/09/2004
  50  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  51  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  52  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  53  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  54  vena subclavia ve vena jugularis internanın kapaklarının topografik ve morfometrik incelenmesi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  55  Superfisyal femoral venin kapaklarının topografik ve morfometrik özelliklerinin incelenmesi ve va... 26/05/2004 - 30/05/2004
  56  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  57  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  58  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  59  Results of intravenous iloprost (PGI2) treatment in the serious peripheral artery disease... 18/04/2004 - 22/04/2004
  60  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  61  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  62  nadir bir dekortikasyon komplikasyonu: torasik insizyonel tüberküloz fistülü: olgu sunumu... 27/09/2003 - 27/09/2003
  63  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52.... 11/07/2003 - 10/07/2003
  64  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  65  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem... 19/04/2002 - 23/04/2002
  66  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi... 19/04/2002 - 23/04/2002
  67  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  68  İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  69  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  70  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  71  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi... 29/09/1997 - 03/10/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Tedavi Klavuzu...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Pulmoner Tromboembolizm Türk Toraks Dergisi...  2009
  2  abdominal aorta patolojilernde endovasküler tedavi kalp damar cerrahisi...  2009
 • NO NAME DATE
  1  İSPAT ÇALIŞMASI...  3/2009 - 1/2010
  2  trombotek...  10/2006 - 1/2009
  3  TAMARİS ÇALIŞMASI...  10/2006 - 1/2009
 • NO NAME DATE
  1  Akut Derin Ven Trombozu Tedavisinde Heparin ve Streptokazın Etkilerinin Trombosit İşaretli Sintig...  2005
  2  Diyabetik Olgularda İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması : DİSPAT...  2011