Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. LEYLA İYİLİKÇİ KARAOĞLAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Cyprus J Med Sci A Retrospective Analysis of Anaesthesia Management for Geriatric Patients in the N...  2022
  2  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  3  The Effects of Different Pressure Pneumoperitoneum on the Pulmonary Mechanics and Surgical Satisfac...  2021
  4  Kontinü Akımlı Sol Ventrikül İmplantı Olan Kalp Yetmezlikli Hastada Kanamaya ?Double Balloon? Endosk...  2021
  5  The effect of Oxygen application with nCPAP for the prevention of desaturation during EBUS-TBNA...  2021
  6  Evaluation of the Factors Affecting the Length of Stay in Hospital of Transcatheter Aortic Valve Imp...  2021
  7  Effects of Propofol and Propofol-Remifentanil Combinations on Haemodynamics, Seizure Duration and Re...  2021
  8  Effects of Body Temperature Lowering on Visual Evoked Potentials in Patients with Multiple Sclerosi...  2021
  9  Evaluation of Herbal Product Use and Preanaesthetic Questioning of Couples Undergoing In Vitro Ferti...  2020
  10  perioperatif anaflaksi gelişen olgularda anestezi yönetimi...  2019
  11  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
  12  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  13  Toksikoloji alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Turkiye kaynakli yayinlar: Bibliografik bir...  2018
  14  PEDİYATRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME OLGULARINDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI: TEK ME...  2018
  15  KARDİYAK KATETERİZASYON UYGULANAN PEDİYATRİK OLGULARDA ANESTEZİ...  2018
  16  Comparison of the RIFLE, AKIN, and KDIGO diagnostic classifications for acute renal injury in patien...  2016
  17  OSTEOKONDRODİSPLAZİLER...  2016
  18  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  19  Sedation practice outside the operatingroom for pediatricGastrointestinal Endoscopy...  2015
  20  sugammadex use in liver transplantation:a case series and literature review...  2015
  21  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  22  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
  23  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
  24  Türkiyede Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarındaki Tu...  2014
  25  Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz:Gebe Olgularda Anestezi (10 olgu)...  2013
  26  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
  27  Sedation for short hemato-oncologic invasive procedures in children: comparison of propofol-remifent...  2013
  28  Evaluation of myocardial ischemia in coronary artery disease with cardiac MR perfusion method: compa...  2013
  29  Use of laryngeal mask airway in anesthesia for treatment of retinopathy of prematurity...  2011
  30  Comparison of the effects of 2 different doses of remifantanil infusion for sedation during in-vitro...  2011
  31  Pediyatrik olgularda herbal ilaç kullanımının preanestezik değerlendirmede önemi...  2011
  32  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  33  Cerebrospinal Fluid and Serum Beta Secretase Activities in Alzheimer's Disease....  2010
  34  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  35  Comprasion of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in patients scheduled for co...  2009
  36  TNF-related apoptosis-inducing ligand level in Alzheimer's disease...  2009
  37  Duodenal perforation and bilateral tension pneumothorax following endoscopic sphincterotomy...  2009
  38  The soft seal disposable laryngeal mask airway in adults:comparison of two insertion techniques with...  2008
  39  Technetium-99m HMPAO brain spect in austic children and their families...  2008
  40  Comparison of the effectiveness of pretreatment by fentanyl and remifentanil on rocuronium induced i...  2008
  41  Sedation for endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a pregnant patient...  2007
  42  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  43  Preanesthetic evaluation. Importance of herbal drug usage in anesthesia practice....  2006
  44  Sedation for percutaneous treatment of hepatic hydatid cyst in a pregnant patient...  2006
  45  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 Hücre Hat...  2006
  46  Anestezide beklenmedik durumlar: hiperglisemi ve elektrik kesintileri (olgu sunumu)...  2005
  47  The effects of alfentanil or remifentanil pretreatment on propofol injection pain....  2004
  48  Comparison of Sedation Requirements for Cataract Surgery Under Topical Anaesthesia Or Retrobulbar B...  2004
  49  Practices of anaesthesiologists with regard to withholding and withdrawal of life support from the c...  2004
  50  Additive effects of propofol and midazolam on dopamine vasodilatation in isolated rabbit renal arter...  2004
  51  Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erken...  2004
  52  Anesthetic management of lumbar discectomy in a pregnant patient...  2004
  53  Karotis arter endarterektomisi ve anestezi yönetimi: 2 olgu sunumu...  2003
  54  Endotrakeal tüp ve pilot balonunda hasarlamalar: 2 olgu sunumu...  2003
  55  Addison Hastalığı ve Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)...  2003
  56  Sezaryen olgularında hızlı endotrokeal entübasyonda rokuronyum ve süksinilkolinin karşılaştırılması...  2002
  57  Hızlı vankomisin infüzyonunun yan etkilerini antihistaminikler azaltır mı?...  2002
  58  Laringeal maske uygulamasında propofol ve midazolamın göz içi basıncı ile hemodinami üzerine etkiler...  2002
  59  Beyin Ölümü Kavramı ve DEÜTF Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki Olguların Retrospektif İncelenmesi...  2001
  60  Endoskopik mesane girişimlerinde intravezikal lidokain uygulaması...  2000
  61  Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon...  2000
  62  Beyin ölümü tanısı için doğrulatıcı bir test olarak radyonüklid perfüzyon çalışması (olgu sunumu)...  2000
  63  Yoğun bakım hastalarında uygulanan santral venöz kateterlere bağlı kolonizasyon değerlendirme...  2000
  64  Guillain -Barre Sendromu: 7 olgu...  2000
  65  Tip 1 aort disseksiyonu...  1999
  66  Laringeal maskenin derin anestezi altında ve uyanık hastalarda çıkarılması sırasında gelişen komplik...  1999
  67  Orthotopik karaciğer transplantasyonunda total porta kaval ve lateral klempaj tekniklerinin hemodina...  1998
  68  Amniyon sıvı embolisi...  1998
  69  Radikal özofagus cerrahisi sonrası gelişen solunum yetersizliği ve kontrollü ventilsayonun yeri...  1998
  70  Preoperatif uygulanan tek doz omeprazol ve femotidin'in mide asit sekresyonu ve volümüne etkileri...  1998
 • NO AD TARİH
  1  POST-TRANSPLANT HASTA GRUBUNDA NUTRISYONEL RISK INDEKSI VE TÜM NEDENLERE BAĞLI MORTALITE ARASINDAK... 09/05/2023 - 13/05/2023
  2  Jaw Elevation Device (JED?) use during In-Vitro Fertilization(IVF) procedures under deep sedation... 28/11/2020 - 30/11/2020
  3  Karaciğer Transplantasyon Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Yönetimi-... 07/10/2019 - 10/10/2019
  4  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Sosyal Sorumluluk Türündeki Özel Çalış... 09/05/2019 - 11/05/2019
  6  Deep Sedation anesthesia for ambulatory prosedure ın a patient with progressive supranuclear palsy... 03/04/2019 - 06/04/2019
  7  Ameliyathane Dışı Anestezide Sedasyon da Sınır Var mıdır?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anestezik Gazların Küresel Isınma K... 07/11/2018 - 11/11/2018
  9  İNTRAVENÖZ KONTRAST AJAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU... 13/05/2018 - 15/05/2015
  10  Toksikoloji alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik... 21/04/2017 - 23/04/2017
  11  Türkiye'deki Anesteziyoloji Hekimlerinin Anestezik Gazların Sera Etkisi Konusundaki Tutum ve Davra... 21/04/2017 - 23/04/2017
  12  Hastanemizde 2009-2017 yılları arasında toksik hepatit nedeniyle karaciğer nakli uygulanan olgu ... 21/04/2017 - 23/04/2017
  13  kalp transplantasyonlu hastada kardiyopulmoner arrest ve ekstrakorporeal kardiyak resüsitasyon (E-K... 15/10/2016 - 15/10/2016
  14  The effects of different pressure pneumoperitoneum on the pulmonary mechanics and surgical satisfact... 28/05/2016 - 30/05/2016
  15  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  16  EBUS uygulaması sırasında desatürasyonun önlenmesinde n-CPAP ile Oksijen uygulan masının etki... 06/04/2016 - 10/04/2016
  17  Pediyatrik Kardiyoloji Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Girişimlerinin Değerlendirilmesi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  18  Vaporizatördeki Desfluranda İki Katmanlı Renk Değişimi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  19  Pediyatrik Litotripsi Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları deneyimlerimiz:303 Ol... 02/12/2015 - 06/12/2015
  20  Pediyatrik Manyetik Rezorans Görüntüleme Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Anestezi Uygu... 02/12/2015 - 06/12/2015
  21  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  22  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  23  Türkıyede Anestezı Uzmanlarının Amelıyathane Dışı Anestezı Uygulamalarındakı Tutum Ve Da... 20/11/2013 - 24/11/2013
  24  Tip IV Glikojen Depo Hastalığı nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanan olguda profilaktik... 19/04/2013 - 23/04/2013
  25  Karaciğer Transplantasyonunda Sugammadeks kullanımı: alıcı ve Donörlerde Deneyimlerimiz (6 olg... 19/04/2013 - 23/04/2013
  26  DEÜTF VE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DÖNEM 2 ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN ÖLÜMÜ KONUSUNDAKİ BİLGİ v... 07/11/2012 - 09/11/2012
  27  GERİATRİK OLGULARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARINDA UYGULANAN İŞLEMLERİN VE GELİ... 07/11/2012 - 09/11/2012
  28  Çocuklarda gastrointestinal endoskopide sedasyon uygulamaları ve sonuçları... 18/10/2012 - 21/10/2012
  29  Well described coronary artery spasm induced by general anesthesia during PFO closure - A case repor... 11/10/2012 - 14/10/2012
  30  Pediyatrik Kardiyoloji Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Girişimleri: 1084 olgu... 20/04/2012 - 23/04/2012
  31  Pediyatrik Manyetik Rezorans Görüntüleme Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalar... 20/04/2012 - 23/04/2012
  32  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süre... 26/10/2011 - 30/10/2011
  33  Depresyon hastalarında elektrokonvülsif tedavinin beyinden türeyen nörotrofik faktör düzeyleri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  34  Gebe hastada sedoanaljezi ve ERCP nin güvenirliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  35  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri... 13/10/2010 - 16/10/2010
  36  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat... 13/05/2010 - 16/05/2010
  37  Geriatrik Olgularda Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz... 28/10/2009 - 31/10/2009
  38  Kolonoskopi için sedasyon uygulamalarında etomidat-remifentanil ve propofol-remifentanil kombinasy... 28/10/2007 - 31/10/2007
  39  Gastrointestinal endoskopik girişimlerde sedasyon uygulamaları: 2112 olgudaki deneyimlerimiz... 01/03/2007 - 04/03/2007
  40  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  41  Preanestezik değerlendirmede herbal ilaç kullanımının anestezi pratiğindeki önemi... 26/10/2004 - 31/10/2004
  42  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  43  The effects of sevoflurane administration on pregnant rat's neonatal hiıppocampus and learning cap... 18/04/2004 - 23/04/2004
  44  Approaches of Turkish anesthesiologist to delirium observed in İntensive Care Unit Patients... 01/01/2004 - 05/01/2004
  45  Pediyatrik oftalmik girişimlerde laringeal maske uygulamalarımız... 27/11/2003 - 01/12/2003
  46  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan olgularda, midazolam-remifentanil... 27/11/2003 - 01/12/2003
  47  Pediyatrik nöroanestezi uygulamalarımızda sevofluranın uyanma üzerine etkilerinin retrospektif ... 25/04/2003 - 27/04/2003
  48  Çocuk onkoloji hastalarında invazif girişimlerde sedasyon anestezisi.... 23/04/2003 - 27/04/2003
  49  Attitudes and practices about do-not-resuscitate orders in Turkey... 18/03/2003 - 21/03/2003
  50  Additive effects of propofol and midozolam on dopamine vasodilatation of isolated rabbit renal arter... 18/03/2003 - 21/03/2003
  51  Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Alfentanil ve Remifentanil Önilaç Uygulamalarının Kar... 26/10/2002 - 30/10/2002
  52  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan hastalarda, remifentanil ve fenta... 01/01/2002 - 02/01/2002
  53  Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Blok İle Topikal Anestezinin Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamas... 27/10/2001 - 31/10/2001
  54  Beyin Ölümü Vakalrının Retrospektif Değerlendirilmesi... 27/10/2001 - 31/10/2001
  55  Konjenital adrenal hiperplazili hastada anestezi... 25/10/2000 - 29/10/2000
  56  500 g Ağırlığında Prematürede Anestezi Uygulaması... 25/10/2000 - 29/10/2000
  57  Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon... 27/10/1999 - 31/10/1999
  58  Crouzon sendromu (olgu sunumu)... 22/10/1999 - 25/10/1999
  59  Evulation of the infections due to central venous catheters in intensive care unit patients... 16/03/1999 - 19/03/1999
  60  Sistoskopi ve mesane biyopsilerinde intravezikal lidokain uygulanması... 28/10/1998 - 01/11/1998
  61  Travma sonrası interventriküler septal rüptür gelişen olgu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  62  Respiratory failure after radical esophageal surgery and the role of controlled ventilatiıon (case ... 14/05/1998 - 17/05/1998
  63  Guillain-Barre Syndrome : 7 cases... 14/05/1998 - 17/05/1998
  64  Amniotic fluid embolism (case report)... 14/05/1998 - 17/05/1998
  65  Canlı donörden karaciğer naklinde ilk anestezi deneyimimiz (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  66  Amitriptilin zehirlenmesi (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  67  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  68  Tc-99m HMPAO brain SPECT in autistic children... 23/08/1997 - 27/08/1997
  69  Yüksek kardiyak riskli bir hastada nonlardiyak cerrahide anestezi indüksiyonu ve idamesi... 05/12/1996 - 08/12/1996
  70  Zor entübasyonda laringeal maske yaklaşımı... 25/10/1996 - 29/10/1996
  71  Omeprazole ve famotidine?in mide asit sekresyonuna etkileri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  72  Hava yolu direnci artmış hastalarda magnezyum sülfat tedavisinin yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Zehirlenmelerde Yoğun Bakım Türkiye Klinikleri, Zehirlenmelerin Yoğun Bakımda Tedavileri - 2021...  2021
  2  Yoğun Bakımda elektriksel sorunlar ve yangınlar Türkiye Klinikleri...  2020
  3  Pediyatrik hastalarda yoğun bakım sorunları/Anaflaksi Yıoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2020
  4  Endovasküler Girişimlerde Anestezi Türkiye Klinikleri...  2020
  5  Ameliyathane Dışı Uygulamalarda Postoperatif Ağrı Postoperatif ağrı tedavisi...  2019
  6  Siklik antidepresanlar Zehirlenmeler Akıl Notları...  2019
  7  Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Sedasyon Sedasyon ve Analjezi...  2019
  8  Elektrolit Bozukluklatı Acil Kritik Bakımda karar verme...  2018
  9  Akut Renal Hasar ve Renal Replasman Tedavisi Acil Kritik bakımda Karar verme...  2018
  10  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  11  Ameliyathane Dışı AnesteziGünübirlik Anestezi E-kitap...  2017
  12  Bir test stimülasyonu ve kendini değerlendirme amacı Klinik Anesteziyoloji Board Derlemesi...  2016
  13  Antiaritmikler Temel Anestezi...  2016
  14  Mekanik Ventilasyonun tanımı ve amacı Yoğun Bakım ünitesinde enfeksiyonlar...  2015
  15  Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  16  karaciğer Transplantasyonu Sonrası yapılan girişimlerde Ameliyathane Dışı Anestezi uygulamaları Karaciğer Transplantasyonu...  2015
  17  Monitörizasyon Klinik Anestezi Uygulamaları...  2014
  18  Antiaritmikler Temel Anestezi...  2011
  19  Çocuklarda Anaflaksi Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  20  Mekanik Ventilasyonun Tanımı ve Amacı Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar...  2009
  21  Yoğun Bakım Hastalarında Rutin Monitörizasyon Yoğun Bakımda Girişimler ve Teknikler...  2005
  22  Anesteziyoloji,postoperatif ağrı tedavisi ve uygulamalrında ilaç etkilişimleri Temel ve Sistematik Cerrahi...  2005
  23  KBB,RenalSistem, obesite,gastrointestinal bozukluklarda,laparoskopik cerrahi,karaciğer,ortopedi hastalıklarında anestezi Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
 • NO AD YIL
  1  Depresyon Hastalarında Elektro Konvülsif Terapinin GDNF ve BDNF düzeylerine etkisi...  2009
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  4  Geriatri Derneği 2005 Yılı En İyi Araştırma Ödülü...  2006
 • NO AD YIL
  1  CIES,Fransa Dişişleri Bakanlığı  1994
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Temmuz 2023
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2017- Ağustos 2018
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  5 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Nisan 2015