Tr

Professor Doctor LEYLA İYİLİKÇİ KARAOĞLAN FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1988
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1996
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  perioperatif anaflaksi gelişen olgularda anestezi yönetimi...  2019
  2  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
  3  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  4  Toksikoloji alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Turkiye kaynakli yayinlar: Bibliografik bir...  2018
  5  PEDİYATRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME OLGULARINDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALAR...  2018
  6  KARDİYAK KATETERİZASYON UYGULANAN PEDİYATRİK OLGULARDA ANESTEZİ...  2018
  7  Comparison of the RIFLE, AKIN, and KDIGO diagnostic classifications for acute renal injury in patien...  2016
  8  OSTEOKONDRODİSPLAZİLER...  2016
  9  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  10  Sedation practice outside the operatingroom for pediatricGastrointestinal Endoscopy...  2015
  11  sugammadex use in liver transplantation:a case series and literature review...  2015
  12  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  13  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
  14  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
  15  Türkiyede Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaların...  2014
  16  Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz:Gebe Olgularda Anestezi (10 olgu)...  2013
  17  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
  18  Sedation for short hemato-oncologic invasive procedures in children: comparison of propofol-remifent...  2013
  19  Evaluation of myocardial ischemia in coronary artery disease with cardiac MR perfusion method: compa...  2013
  20  Use of laryngeal mask airway in anesthesia for treatment of retinopathy of prematurity...  2011
  21  Comparison of the effects of 2 different doses of remifantanil infusion for sedation during in-vitro...  2011
  22  Pediyatrik olgularda herbal ilaç kullanımının preanestezik değerlendirmede önemi...  2011
  23  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  24  Cerebrospinal Fluid and Serum Beta Secretase Activities in Alzheimer's Disease....  2010
  25  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  26  Comprasion of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in patients scheduled for co...  2009
  27  TNF-related apoptosis-inducing ligand level in Alzheimer's disease...  2009
  28  Duodenal perforation and bilateral tension pneumothorax following endoscopic sphincterotomy...  2009
  29  The soft seal disposable laryngeal mask airway in adults:comparison of two insertion techniques with...  2008
  30  Comparison of the effectiveness of pretreatment by fentanyl and remifentanil on rocuronium induced i...  2008
  31  Technetium-99m HMPAO brain spect in austic children and their families...  2008
  32  Sedation for endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a pregnant patient...  2007
  33  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  34  Preanesthetic evaluation. Importance of herbal drug usage in anesthesia practice....  2006
  35  Sedation for percutaneous treatment of hepatic hydatid cyst in a pregnant patient...  2006
  36  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 H...  2006
  37  Anestezide beklenmedik durumlar: hiperglisemi ve elektrik kesintileri (olgu sunumu)...  2005
  38  The effects of alfentanil or remifentanil pretreatment on propofol injection pain....  2004
  39  Comparison of Sedation Requirements for Cataract Surgery Under Topical Anaesthesia Or Retrobulbar B...  2004
  40  Additive effects of propofol and midazolam on dopamine vasodilatation in isolated rabbit renal arter...  2004
  41  Practices of anaesthesiologists with regard to withholding and withdrawal of life support from the c...  2004
  42  Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erke...  2004
  43  Anesthetic management of lumbar discectomy in a pregnant patient...  2004
  44  Karotis arter endarterektomisi ve anestezi yönetimi: 2 olgu sunumu...  2003
  45  Endotrakeal tüp ve pilot balonunda hasarlamalar: 2 olgu sunumu...  2003
  46  Addison Hastalığı ve Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)...  2003
  47  Sezaryen olgularında hızlı endotrokeal entübasyonda rokuronyum ve süksinilkolinin karşılaşt...  2002
  48  Hızlı vankomisin infüzyonunun yan etkilerini antihistaminikler azaltır mı?...  2002
  49  Laringeal maske uygulamasında propofol ve midazolamın göz içi basıncı ile hemodinami üzerine ...  2002
  50  Beyin Ölümü Kavramı ve DEÜTF Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki Olguların Retrospektif İnce...  2001
  51  Endoskopik mesane girişimlerinde intravezikal lidokain uygulaması...  2000
  52  Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon...  2000
  53  Yoğun bakım hastalarında uygulanan santral venöz kateterlere bağlı kolonizasyon değerlendirme...  2000
  54  Beyin ölümü tanısı için doğrulatıcı bir test olarak radyonüklid perfüzyon çalışması (...  2000
  55  Guillain -Barre Sendromu: 7 olgu...  2000
  56  Tip 1 aort disseksiyonu...  1999
  57  Laringeal maskenin derin anestezi altında ve uyanık hastalarda çıkarılması sırasında gelişe...  1999
  58  Orthotopik karaciğer transplantasyonunda total porta kaval ve lateral klempaj tekniklerinin hemodin...  1998
  59  Amniyon sıvı embolisi...  1998
  60  Radikal özofagus cerrahisi sonrası gelişen solunum yetersizliği ve kontrollü ventilsayonun yeri...  1998
  61  Preoperatif uygulanan tek doz omeprazol ve femotidin'in mide asit sekresyonu ve volümüne etkileri...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Karaciğer Transplantasyon Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Yönetimi-... 07/10/2019 - 10/10/2019
  2  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Sosyal Sorumluluk Türündeki Özel Çalış... 09/05/2019 - 11/05/2019
  4  Deep Sedation anesthesia for ambulatory prosedure ın a patient with progressive supranuclear palsy... 03/04/2019 - 06/04/2019
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anestezik Gazların Küresel Isınma K... 07/11/2018 - 11/11/2018
  6  Ameliyathane Dışı Anestezide Sedasyon da Sınır Var mıdır?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  7  İNTRAVENÖZ KONTRAST AJAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU... 13/05/2018 - 15/05/2015
  8  Toksikoloji alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik... 21/04/2017 - 23/04/2017
  9  Türkiye'deki Anesteziyoloji Hekimlerinin Anestezik Gazların Sera Etkisi Konusundaki Tutum ve Davra... 21/04/2017 - 23/04/2017
  10  Hastanemizde 2009-2017 yılları arasında toksik hepatit nedeniyle karaciğer nakli uygulanan olgu ... 21/04/2017 - 23/04/2017
  11  kalp transplantasyonlu hastada kardiyopulmoner arrest ve ekstrakorporeal kardiyak resüsitasyon (E-K... 15/10/2016 - 15/10/2016
  12  The effects of different pressure pneumoperitoneum on the pulmonary mechanics and surgical satisfact... 28/05/2016 - 30/05/2016
  13  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  14  EBUS uygulaması sırasında desatürasyonun önlenmesinde n-CPAP ile Oksijen uygulan masının etki... 06/04/2016 - 10/04/2016
  15  Pediyatrik Kardiyoloji Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Girişimlerinin Değerlendirilmesi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  16  Pediyatrik Litotripsi Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları deneyimlerimiz:303 Ol... 02/12/2015 - 06/12/2015
  17  Vaporizatördeki Desfluranda İki Katmanlı Renk Değişimi... 02/12/2015 - 06/12/2015
  18  Pediyatrik Manyetik Rezorans Görüntüleme Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Anestezi Uygu... 02/12/2015 - 06/12/2015
  19  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  20  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  21  Türkıyede Anestezı Uzmanlarının Amelıyathane Dışı Anestezı Uygulamalarındakı Tutum Ve Da... 20/11/2013 - 24/11/2013
  22  Tip IV Glikojen Depo Hastalığı nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanan olguda profilaktik... 19/04/2013 - 23/04/2013
  23  Karaciğer Transplantasyonunda Sugammadeks kullanımı: alıcı ve Donörlerde Deneyimlerimiz (6 olg... 19/04/2013 - 23/04/2013
  24  DEÜTF VE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DÖNEM 2 ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN ÖLÜMÜ KONUSUNDAKİ BİLGİ v... 07/11/2012 - 09/11/2012
  25  GERİATRİK OLGULARDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARINDA UYGULANAN İŞLEMLERİN VE GELİ... 07/11/2012 - 09/11/2012
  26  Çocuklarda gastrointestinal endoskopide sedasyon uygulamaları ve sonuçları... 18/10/2012 - 21/10/2012
  27  Well described coronary artery spasm induced by general anesthesia during PFO closure - A case repor... 11/10/2012 - 14/10/2012
  28  Pediyatrik Manyetik Rezorans Görüntüleme Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalar... 20/04/2012 - 23/04/2012
  29  Pediyatrik Kardiyoloji Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi Girişimleri: 1084 olgu... 20/04/2012 - 23/04/2012
  30  Depresyon hastalarında elektrokonvülsif tedavinin beyinden türeyen nörotrofik faktör düzeyleri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  31  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süre... 26/10/2011 - 30/10/2011
  32  Gebe hastada sedoanaljezi ve ERCP nin güvenirliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  33  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri... 13/10/2010 - 16/10/2010
  34  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat... 13/05/2010 - 16/05/2010
  35  Geriatrik Olgularda Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz... 28/10/2009 - 31/10/2009
  36  Kolonoskopi için sedasyon uygulamalarında etomidat-remifentanil ve propofol-remifentanil kombinasy... 28/10/2007 - 31/10/2007
  37  Gastrointestinal endoskopik girişimlerde sedasyon uygulamaları: 2112 olgudaki deneyimlerimiz... 01/03/2007 - 04/03/2007
  38  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  39  Preanestezik değerlendirmede herbal ilaç kullanımının anestezi pratiğindeki önemi... 26/10/2004 - 31/10/2004
  40  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  41  The effects of sevoflurane administration on pregnant rat's neonatal hiıppocampus and learning cap... 18/04/2004 - 23/04/2004
  42  Approaches of Turkish anesthesiologist to delirium observed in İntensive Care Unit Patients... 01/01/2004 - 05/01/2004
  43  Pediyatrik oftalmik girişimlerde laringeal maske uygulamalarımız... 27/11/2003 - 01/12/2003
  44  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan olgularda, midazolam-remifentanil... 27/11/2003 - 01/12/2003
  45  Pediyatrik nöroanestezi uygulamalarımızda sevofluranın uyanma üzerine etkilerinin retrospektif ... 25/04/2003 - 27/04/2003
  46  Çocuk onkoloji hastalarında invazif girişimlerde sedasyon anestezisi.... 23/04/2003 - 27/04/2003
  47  Attitudes and practices about do-not-resuscitate orders in Turkey... 18/03/2003 - 21/03/2003
  48  Additive effects of propofol and midozolam on dopamine vasodilatation of isolated rabbit renal arter... 18/03/2003 - 21/03/2003
  49  Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Alfentanil ve Remifentanil Önilaç Uygulamalarının Kar... 26/10/2002 - 30/10/2002
  50  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan hastalarda, remifentanil ve fenta... 01/01/2002 - 02/01/2002
  51  Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Blok İle Topikal Anestezinin Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamas... 27/10/2001 - 31/10/2001
  52  Beyin Ölümü Vakalrının Retrospektif Değerlendirilmesi... 27/10/2001 - 31/10/2001
  53  Konjenital adrenal hiperplazili hastada anestezi... 25/10/2000 - 29/10/2000
  54  500 g Ağırlığında Prematürede Anestezi Uygulaması... 25/10/2000 - 29/10/2000
  55  Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon... 27/10/1999 - 31/10/1999
  56  Crouzon sendromu (olgu sunumu)... 22/10/1999 - 25/10/1999
  57  Evulation of the infections due to central venous catheters in intensive care unit patients... 16/03/1999 - 19/03/1999
  58  Sistoskopi ve mesane biyopsilerinde intravezikal lidokain uygulanması... 28/10/1998 - 01/11/1998
  59  Travma sonrası interventriküler septal rüptür gelişen olgu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  60  Respiratory failure after radical esophageal surgery and the role of controlled ventilatiıon (case ... 14/05/1998 - 17/05/1998
  61  Guillain-Barre Syndrome : 7 cases... 14/05/1998 - 17/05/1998
  62  Amniotic fluid embolism (case report)... 14/05/1998 - 17/05/1998
  63  Canlı donörden karaciğer naklinde ilk anestezi deneyimimiz (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  64  Amitriptilin zehirlenmesi (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  65  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  66  Tc-99m HMPAO brain SPECT in autistic children... 23/08/1997 - 27/08/1997
  67  Yüksek kardiyak riskli bir hastada nonlardiyak cerrahide anestezi indüksiyonu ve idamesi... 05/12/1996 - 08/12/1996
  68  Zor entübasyonda laringeal maske yaklaşımı... 25/10/1996 - 29/10/1996
  69  Omeprazole ve famotidine?in mide asit sekresyonuna etkileri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  70  Hava yolu direnci artmış hastalarda magnezyum sülfat tedavisinin yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Ameliyathane Dışı Uygulamalarda Postoperatif Ağrı Postoperatif ağrı tedavisi...  2019
  2  Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Sedasyon Sedasyon ve Analjezi...  2019
  3  Siklik antidepresanlar Zehirlenmeler Akıl Notları...  2019
  4  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  5  Rabdomiyoliz Acil Kritik Bkımda Karar Verme...  2018
  6  Akut Renal Hasar ve Renal Replasman Tedavisi Acil Kritik bakımda Karar verme...  2018
  7  Elektrolit Bozukluklatı Acil Kritik Bakımda karar verme...  2018
  8  Ameliyathane Dışı AnesteziGünübirlik Anestezi E-kitap...  2017
  9  Bir test stimülasyonu ve kendini değerlendirme amacı Klinik Anesteziyoloji Board Derlemesi...  2016
  10  Antiaritmikler Temel Anestezi...  2016
  11  Mekanik Ventilasyonun tanımı ve amacı Yoğun Bakım ünitesinde enfeksiyonlar...  2015
  12  Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  13  karaciğer Transplantasyonu Sonrası yapılan girişimlerde Ameliyathane Dışı Anestezi uygulamaları Karaciğer Transplantasyonu...  2015
  14  Monitörizasyon Klinik Anestezi Uygulamaları...  2014
  15  Antiaritmikler Temel Anestezi...  2011
  16  Çocuklarda Anaflaksi Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  17  Mekanik Ventilasyonun Tanımı ve Amacı Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar...  2009
  18  Anesteziyoloji,postoperatif ağrı tedavisi ve uygulamalrında ilaç etkilişimleri Temel ve Sistematik Cerrahi...  2005
  19  Yoğun Bakım Hastalarında Rutin Monitörizasyon Yoğun Bakımda Girişimler ve Teknikler...  2005
  20  KBB,RenalSistem, obesite,gastrointestinal bozukluklarda,laparoskopik cerrahi,karaciğer,ortopedi hastalıklarında anestezi Klinik Anestezi El Kitabı...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
 • NO NAME DATE
  1  Depresyon Hastalarında Elektro Konvülsif Terapinin GDNF ve BDNF düzeylerine etkisi...  2009
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  4  Geriatri Derneği 2005 Yılı En İyi Araştırma Ödülü...  2006
 • NO NAME YEAR
  1  CIES,Fransa Dişişleri Bakanlığı  1994
 • NO Responsibility
  1 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, September 2017- August 2018
  2 Palyatif Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, October 2016- October 2019
  3 Palyatif Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, October 2012- October 2015
  4 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, April 2012- April 2015