Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ERDEM ERİNÇ SİLİSTRELİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2015
  2  Recurrent aneursyms following endovascular stent-grafting repair in vascular Behçet's disease...  2014
  3  Yedi Olguda Pulmoner Embolektomi ve Tromboendarterektomi Korktuğumuz Kadar Var mı? Kısa bir Olgu Ser...  2012
  4  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  5  The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis...  2011
  6  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  7  Exploring at the molecular level the effects of blood and blood-insulin cardioplegias used open-hear...  2008
  8  Derin ven trombozu ve kronik venöz yetmezlik epidemiyolojisi...  2008
  9  Insulin-blood Cardioplegia Decreases Matrix Metalloproteinase Activity in Ischaemia-reperfusion Inju...  2008
  10  Yolculuk ve Derin Ven Trobozu...  2008
  11  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  12  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
  13  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
  14  Transplantasyonun organizasyonu ve transplantasyon merkezlerinin özellikleri...  2007
  15  Mitral kapak hastalıkları ve cerrahisi...  2007
  16  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi etkiley...  2007
  17  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ile Ona...  2006
  18  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
  19  Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates ...  2005
  20  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  21  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  22  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
  23  Catheter-associated recurrent intracardiac thrombosis and factor V Leiden mutation in a child with n...  2005
  24  Dev interkostal arter anevrizması...  2005
  25  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  26  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  27  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
  28  Platelet scintigraphy results of heparin versus streptokinase treatment in acute deep vein thrombosi...  2004
  29  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  30  Effect of adventitial dissection in brachiobasilic arteriovenous fistulae opened in children as vasc...  2004
  31  A case of a bronchogenic cyst in a rare location...  2004
  32  Subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması...  2004
  33  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
  34  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin beli...  2004
  35  Surgical management of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae...  2004
  36  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  37  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  38  Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi...  2003
  39  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  40  Aortic ruptured following lung resection in invasive aspergillosis...  2003
  41  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  2003
  42  Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya disseksiyonun...  2003
  43  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  44  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome...  2002
  45  The role of autologous blood injection on postoperative air leaks at lung resections...  2002
  46  A new closure technique for limited thoracotomy where the ribs are spreaded minimally...  2002
  47  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  48  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygulaması...  2002
  49  Yüksek İrtifanın Koroner Arter Hastalığı Ve Sistemik Hipertansiyon Üzerine Etkileri...  2002
  50  Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass gr...  2001
  51  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
  52  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  53  A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization...  2001
  54  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  55  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
  56  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  57  Erişkin Morgagni hernisinde transtorasik yaklaşım...  2000
  58  Stroke and Myxoma...  2000
  59  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
  60  Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery...  1999
  61  Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde p...  1999
  62  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
  63  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  64  Son dönem kalp yetmezliğinde uygulanan cerrahi tedavi modaliteleri...  1999
  65  Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil dolaşımın İnsülin-Glu...  1999
  66  Akut myokard enfarktı sonrası üç olgunun MR ile değerlendirilmesi...  1999
  67  Thoracoscopic Guided Minimally Invasive Surgery for Giant Hydatic Cyst...  1999
  68  Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  69  Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma...  1999
  70  Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma...  1999
  71  Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V...  1998
  72  Lung-volume reduction in parallel with coronary heart surgery: A case report...  1998
  73  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
  74  Koroner Bypass ameliyatlı erkek ve kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein düzeylerinin koroner a...  1998
  75  Kardiyopulmoner Bypass sırasında frenik sinir korunması...  1998
  76  Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu...  1998
  77  Koroner Bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyon?un kontrolünde Isradipine ve Sodium Ni...  1998
  78  Ravitch operasyonu deneyimlerimiz...  1998
  79  Dev bir plevral soliter fibröz tümör olgusu...  1998
  80  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
  81  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot uygulaması: her zaman gerekli mi...  1998
  82  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?...  1998
  83  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  84  Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi...  1998
  85  Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etkilerini...  1998
  86  Strok ve miksoma...  1998
  87  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
  88  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
  89  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
  90  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  91  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünden ka...  1997
  92  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
  93  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu...  1997
  94  Macleod sendromu: olgu sunumu...  1997
  95  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
  96  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
  97  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu...  1996
  98  Kardiyopulmoner resüsitasyona destek amacıyla acil perkütan kardiyopulmoner bypass uygulaması...  1995
  99  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı...  1995
  100  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  101  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen elektrolit değer...  1994
  102  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elektrolit d...  1994
  103  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  104  A Comparison of the Serum Concentration Time-curves of Amikacin - administered Patients Before and A...  1994
  105  A comparison of digoxin concentration - time curves before and after open heart surgery...  1993
  106  İnoperabl koroner arter hastalarında yerel anestezi altında yapılan alt ekstremite revaskülerizasyo...  1993
  107  Abnormally exaggerated cardiac segments and ventricular cavities ın a patient with ostium sekundum ...  1992
  108  Coronary bypass grafting in an octagenerian...  1992
  109  Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Akut Karının Nadir Bir Nedeni; Spontan İliak Arter Anevrizma Rüptürü... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  3  Vaskülobehçet Hastasında Endovasküler Stent Greft Onarımı Sonrasında Gelişen Rekürren Aort ... 06/11/2013 - 10/11/2013
  4  The effects os pulsatile flow characteristics on hemolysis, transfusion requirement, and hemostasisi... 21/03/2013 -
  5  Effect of the addition of propofol to St Thomas Hospital Cardioplegic Solution on ischemia reperfusi... 24/03/2011 - 27/03/2011
  6  Pulmonary thromboendarterectomy in seven cases: is it as horrible as we think?... 27/10/2010 - 31/10/2010
  7  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  8  İzole perfüze normal ve hiperkolesterolemik tavşan kalbinde St. Thomas Hospital kardioplejik sol... 17/10/2008 - 21/10/2008
  9  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  10  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  11  Koroner Bypass Operasyonlarında Kan-İnsülin Kardiyoplejisinin Matriks Metalloproteinaz Aktivitesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  12  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  13  The molecular effects of blood and blood-insuline cardioplegia in open cardiac surgery on myocardial... 28/11/2007 - 12/02/2007
  14  Çocuklarda Hemodiyaliz Amaçlı Açılan Brakiobazilik Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz :68 Ol... 01/11/2007 - 05/11/2007
  15  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ... 22/05/2007 - 26/05/2007
  16  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  17  Arteriyovenöz Fistüllerde Oluşan Dev Anevrizmalar Ve Cerrahi UYgulamaları... 22/05/2007 - 26/05/2007
  18  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  19  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat... 09/09/2006 - 13/09/2006
  20  Tavşan karotid arterinde yapılan anastamozlarda adenozin (9 beta-o ribofuranosyladenine) maddesini... 27/06/2006 - 30/06/2006
  21  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı... 18/05/2005 - 22/05/2005
  22  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  23  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  24  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  25  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  26  Sol arkus aorta ile aberrant sağ subklavyan arter... 01/09/2004 - 05/09/2004
  27  Çocuklarda hemodiyaliz amaçlı açılan brakiyobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya dise... 01/09/2004 - 05/09/2004
  28  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  29  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  30  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  31  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  32  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  33  Results of intravenous iloprost (PGI2) treatment in the serious peripheral artery disease... 18/04/2004 - 22/04/2004
  34  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  35  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  36  Nadir lokalizasyonda servikal bronkojenik kist olgusu.... 17/09/2003 - 20/09/2003
  37  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 23/10/2002 - 27/10/2002
  38  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  39  Akciğer rezeksiyon işlemlerinden sonra ortaya çıkan bronkoplevral fistüller ve cerrahi tedavisi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  40  Stapler ile yapılan akciğer rezeksiyon hattına otolog kan enjeksiyonu uygulanmasının postoperat... 23/10/2002 - 27/10/2002
  41  Total kavopulmoner konneksiyon (2 olgu dolayısıyla)... 23/10/2002 - 27/10/2002
  42  Asemptomatik aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  43  İnvaziv Aspergillozda akciğer rezeksiyonu sonrasında görülen aort rüptürü... 23/10/2002 - 27/10/2002
  44  Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı... 23/10/2002 - 27/10/2002
  45  Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  46  Konjenital supravalvüler ve valvüler aort darlığı olan Williams sendromlu hastada cerrahi tedav... 23/10/2002 - 27/10/2002
  47  5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  48  Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  49  Subaortik darlıklarda operasyon deneyimlerimiz ve endikasyonların gözden geçirilmesi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  50  Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery... 09/10/2002 - 12/10/2002
  51  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome... 09/10/2002 - 12/10/2002
  52  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an... 09/10/2002 - 12/10/2002
  53  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları... 24/04/2002 - 27/04/2002
  54  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi... 19/04/2002 - 23/04/2002
  55  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem... 19/04/2002 - 23/04/2002
  56  Boyun diseksiyonu sonrası elektrokardiyografide QT aralığı değişiklikleri... 22/09/2001 - 26/09/2001
  57  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  58  Akciğer rezksiyonlarında hava kaçağını önlemede otolog kan enjeksiyonunun etkisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  59  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst... 19/10/1999 - 22/10/1999
  60  Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery... 19/10/1999 - 22/10/1999
  61  Myxoma and stroke... 19/10/1999 - 22/10/1999
  62  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 19/10/1999 - 22/10/1999
  63  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 14/10/1999 - 17/10/1999
  64  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst.... 14/10/1999 - 17/10/1999
  65  The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects... 14/10/1999 - 17/10/1999
  66  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  67  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 09/10/1999 - 12/10/1999
  68  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  69  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  70  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat... 20/10/1998 - 24/10/1998
  71  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 20/10/1998 - 24/10/1998
  72  Dev bir plevral soliter tümör... 20/10/1998 - 24/10/1998
  73  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu... 20/10/1998 - 24/10/1998
  74  Koroner bypass yapılan diyabetik ve nondiyabetik hastalarda enfeksiyon oranları... 20/10/1998 - 24/10/1998
  75  Cardiopulmonary bypass (CPB) sırasında frenik sinir korunması için cerrahi eldiven kullanımın... 20/10/1998 - 20/10/1998
  76  İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  77  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi... 20/10/1998 - 24/10/1998
  78  Yabancı cisim aspirasyonlarında rijit bronkoskopi uygulamalarımız... 20/10/1998 - 24/10/1998
  79  Koroner arter bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyonun kontrolünde isradipin ve ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  80  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat... 10/10/1998 - 13/10/1998
  81  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: her zaman gerekli mi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  82  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  83  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  84  Koroner baypas ameliyatı geçiren diyabetik hastalarda pulsatil ve nonpulsatil akımın insülin-gl... 10/10/1998 - 10/10/1998
  85  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğindehot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?... 10/10/1998 - 13/10/1998
  86  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  87  Administration of Hot Shot before declamping of the aorta in cold blood cardioplegia technique: Is i... 05/10/1998 - 07/10/1998
  88  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  89  Comparing the effects of pulsatile and nonpulsatile perfusion on the endocrine system of diabetic pa... 05/10/1998 - 07/10/1998
  90  Administration of hot shot before declamping aorta in cold blood cardioplegia tecnique: is it always... 05/10/1998 - 07/10/1998
  91  Repair of the bronchial rupture in a young female and new horizons in diagnostic techniques... 10/10/1997 - 12/10/1997
  92  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi... 29/09/1997 - 03/10/1997
  93  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)... 01/07/1997 - 08/07/1997
  94  Our VATS experiences... 01/07/1997 - 08/07/1997
  95  The effect of Heparin coated circuits on complement activation and pulmonary injury: A clinical stud... 29/06/1997 - 04/08/1997
  96  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elek... 01/10/1994 - 03/10/1994
  97  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı: ilk operasyon böbrek ... 26/09/1994 - 30/09/1994
  98  INR ile protrombin zamanı saptama ile uluslararası standardizasyonun ülkemizde uygulanması... 26/09/1994 - 30/09/1994
  99  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  100  Kardiyopulmoner bypass kullanılmadan çalışan kalpte koroner bypas cerrahisi: İlk 5 Olgunun Sunu... 26/09/1994 - 30/09/1994
  101  Kardiyak kist hidatik... 26/09/1994 - 30/09/1994
  102  Kardiyopulmoner baypas kullanılmadan çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi: İlk 5 olgunun sun... 26/09/1994 - 30/09/1994
  103  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elekt... 26/09/1994 - 30/09/1994
  104  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  105  Allopurinolün Miyokard Koruması Üzerine Etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  106  Kardiyopulmoner Bypass'ın Serum Amikasin Düzeyine Etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  107  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi... 29/10/1992 - 01/11/1992
  108  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleriz... 29/10/1992 - 01/11/1992
  109  Vasküler Ring Oluşturan Arkus Aorta Anomalisi... 01/10/1992 - 04/10/1992
  110  İnterventriküler septumda lokalize dev hidatik kist ve başarılı cerrahi tedavisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  111  Kan ve Kristaloid Kardiyoplejisinin Myokardiyal Korumadaki Yeri (Histopatolojik İnceleme)... 25/09/1992 - 30/09/1992
  112  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleriz... 25/09/1992 - 30/09/1992
  113  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  114  İnfektif Endokardit Sırasında Açık Kalp Cerrahisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  115  Succesfull surgical treatment of a giant hydatic cyst located in interventricular septum... 11/09/1992 - 12/09/1992
  116  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair... 11/09/1992 - 12/09/1992
  117  Açık kalp ameliyatlarında miyokart sıcaklık değişiklikleri ile kardiyopleji uygulaması inter... 10/09/1991 - 13/09/1991
  118  Cerrahi olarak tedavi edilen bir brucella endokarditi olgusu... 10/09/1991 - 13/09/1991
  119  A case of type II popliteal entrapment syndrome with its succesful surgical treatment... 23/09/1990 - 27/09/1990
  120  Atherosclerotic aneurysm of thoracic aorta in a child simulating lung cyst at computerized tomograph... 23/09/1990 - 27/09/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bacak Ağrısı Entegre Temel Cerrahi Bilimler...  2002
  2  Ekstremitelerde Şişlik Entegre Temel Cerrahi Bilimler...  2002
  3  Göğüs Travmaları Paramedik...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Ekstrakorporeal Dolaşım Devrelerinde Kullanılan Santrifugal Pompa İçin Sürücü Devre Tasarımı...  7/2018 - /
  2  Ratlarda polimere depolanmış endotel hücreleriyle artifisyel kapiller ağ oluşturma modeli...  3/2018 - 9/2019
  3  KARDİYOLOJİ - KALP DAMAR CERRAHİSİ ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ...  1/2017 - 1/2020
  4  Ratlarda polimere depolanmış endotel hücreleriyle artifisyel kapiller ağ oluşturma modeli...  10/2017 - 2/2019
  5  Akut Pulmoner Trombo-emboli ve Masif İliokaval Trombozda Tedavi Amaçlı Uygulanabilecek Yeni Bir Mekanik Aspirasyon Cihazı Modellemesi...  9/2016 - 10/2017
  6  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
  7  Açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  1/2010 - 3/2011
  8  açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  10/2007 - 10/2009
  9  Tavşan Karotid Arterlerinde Yapılan Anastomozlarda rekombinant Hepatosit Büyüme Faktörünün İntimal Hiperplazi ve Endotelyal Proliferasyon Üzerindeki İnhibitör Etkisinin Araştırılması, DEÜ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi...  5/2002 - /
 • NO AD YIL
  1  12. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde "Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokina...  2005
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Yükseköğrenim Karşılıksız Bursu  1983
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Kurulu Üyesi, Aralık 2022-Devam ediyor
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritm Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2020- Ağustos 2022
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2020- Ağustos 2022
  5 DEÜ Rektörlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Üyesi, Kasım 2018- Haziran 2021
  6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017- Temmuz 2020
  7 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2017- Temmuz 2020
  8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2016- Temmuz 2019
  9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  11 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2004- Ekim 2007