Tr

Professor Doctor ERDEM ERİNÇ SİLİSTRELİ FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR AND THORACIC

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1990
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1996
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2015
  2  Recurrent aneursyms following endovascular stent-grafting repair in vascular Behçet's disease...  2014
  3  Yedi Olguda Pulmoner Embolektomi ve Tromboendarterektomi Korktuğumuz Kadar Var mı? Kısa bir Olgu ...  2012
  4  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  5  The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis...  2011
  6  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  7  Exploring at the molecular level the effects of blood and blood-insulin cardioplegias used open-hear...  2008
  8  Derin ven trombozu ve kronik venöz yetmezlik epidemiyolojisi...  2008
  9  Insulin-blood Cardioplegia Decreases Matrix Metalloproteinase Activity in Ischaemia-reperfusion Inju...  2008
  10  Yolculuk ve Derin Ven Trobozu...  2008
  11  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  12  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
  13  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
  14  Transplantasyonun organizasyonu ve transplantasyon merkezlerinin özellikleri...  2007
  15  Mitral kapak hastalıkları ve cerrahisi...  2007
  16  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi ...  2007
  17  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ...  2006
  18  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
  19  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  20  Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates ...  2005
  21  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  22  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
  23  Catheter-associated recurrent intracardiac thrombosis and factor V Leiden mutation in a child with n...  2005
  24  Dev interkostal arter anevrizması...  2005
  25  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  26  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
  27  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  28  Platelet scintigraphy results of heparin versus streptokinase treatment in acute deep vein thrombosi...  2004
  29  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  30  Effect of adventitial dissection in brachiobasilic arteriovenous fistulae opened in children as vasc...  2004
  31  A case of a bronchogenic cyst in a rare location...  2004
  32  Subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması...  2004
  33  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
  34  Surgical management of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae...  2004
  35  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerin...  2004
  36  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  37  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  38  Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi...  2003
  39  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  40  Aortic ruptured following lung resection in invasive aspergillosis...  2003
  41  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  2003
  42  Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya dissek...  2003
  43  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  44  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome...  2002
  45  The role of autologous blood injection on postoperative air leaks at lung resections...  2002
  46  A new closure technique for limited thoracotomy where the ribs are spreaded minimally...  2002
  47  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygul...  2002
  48  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  49  Yüksek İrtifanın Koroner Arter Hastalığı Ve Sistemik Hipertansiyon Üzerine Etkileri...  2002
  50  Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass gr...  2001
  51  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
  52  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  53  A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization...  2001
  54  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  55  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
  56  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  57  Erişkin Morgagni hernisinde transtorasik yaklaşım...  2000
  58  Stroke and Myxoma...  2000
  59  Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery...  1999
  60  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
  61  Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisin...  1999
  62  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  63  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
  64  Son dönem kalp yetmezliğinde uygulanan cerrahi tedavi modaliteleri...  1999
  65  Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil dolaşımın İns...  1999
  66  Akut myokard enfarktı sonrası üç olgunun MR ile değerlendirilmesi...  1999
  67  Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma...  1999
  68  Thoracoscopic Guided Minimally Invasive Surgery for Giant Hydatic Cyst...  1999
  69  Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma...  1999
  70  Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  71  Lung-volume reduction in parallel with coronary heart surgery: A case report...  1998
  72  Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu...  1998
  73  Koroner Bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyon?un kontrolünde Isradipine ve Sodi...  1998
  74  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
  75  Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V...  1998
  76  Ravitch operasyonu deneyimlerimiz...  1998
  77  Koroner Bypass ameliyatlı erkek ve kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein düzeylerinin korone...  1998
  78  Kardiyopulmoner Bypass sırasında frenik sinir korunması...  1998
  79  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
  80  Dev bir plevral soliter fibröz tümör olgusu...  1998
  81  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot uygulaması: her zaman gerekli mi...  1998
  82  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?...  1998
  83  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  84  Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi...  1998
  85  Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etk...  1998
  86  Strok ve miksoma...  1998
  87  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
  88  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
  89  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
  90  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünde...  1997
  91  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  92  Macleod sendromu: olgu sunumu...  1997
  93  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
  94  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
  95  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu...  1997
  96  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
  97  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu...  1996
  98  Kardiyopulmoner resüsitasyona destek amacıyla acil perkütan kardiyopulmoner bypass uygulaması...  1995
  99  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı...  1995
  100  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  101  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen elektrol...  1994
  102  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  103  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elekt...  1994
  104  A Comparison of the Serum Concentration Time-curves of Amikacin - administered Patients Before and A...  1994
  105  A comparison of digoxin concentration - time curves before and after open heart surgery...  1993
  106  İnoperabl koroner arter hastalarında yerel anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleri...  1993
  107  Coronary bypass grafting in an octagenerian...  1992
  108  Abnormally exaggerated cardiac segments and ventricular cavities ın a patient with ostium sekundum...  1992
  109  Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi...  1991
 • NO NAME DATE
  1  Akut Karının Nadir Bir Nedeni; Spontan İliak Arter Anevrizma Rüptürü... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Vaskülobehçet Hastasında Endovasküler Stent Greft Onarımı Sonrasında Gelişen Rekürren Aort ... 06/11/2013 - 10/11/2013
  3  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  4  Effect of the addition of propofol to St Thomas Hospital Cardioplegic Solution on ischemia reperfusi... 24/03/2011 - 27/03/2011
  5  Pulmonary thromboendarterectomy in seven cases: is it as horrible as we think?... 27/10/2010 - 31/10/2010
  6  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  7  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  8  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  9  Koroner Bypass Operasyonlarında Kan-İnsülin Kardiyoplejisinin Matriks Metalloproteinaz Aktivitesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  10  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  11  İzole perfüze normal ve hiperkolesterolemik tavşan kalbinde St. Thomas Hospital kardioplejik sol... 17/10/2008 - 21/10/2008
  12  The molecular effects of blood and blood-insuline cardioplegia in open cardiac surgery on myocardial... 28/11/2007 - 12/02/2007
  13  Çocuklarda Hemodiyaliz Amaçlı Açılan Brakiobazilik Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz :68 Ol... 01/11/2007 - 05/11/2007
  14  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ... 22/05/2007 - 26/05/2007
  15  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  16  Arteriyovenöz Fistüllerde Oluşan Dev Anevrizmalar Ve Cerrahi UYgulamaları... 22/05/2007 - 26/05/2007
  17  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  18  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat... 09/09/2006 - 13/09/2006
  19  Tavşan karotid arterinde yapılan anastamozlarda adenozin (9 beta-o ribofuranosyladenine) maddesini... 27/06/2006 - 30/06/2006
  20  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı... 18/05/2005 - 22/05/2005
  21  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  22  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  23  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  24  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  25  Sol arkus aorta ile aberrant sağ subklavyan arter... 01/09/2004 - 05/09/2004
  26  Çocuklarda hemodiyaliz amaçlı açılan brakiyobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya dise... 01/09/2004 - 05/09/2004
  27  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  28  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  29  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  30  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  31  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  32  Results of intravenous iloprost (PGI2) treatment in the serious peripheral artery disease... 18/04/2004 - 22/04/2004
  33  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  34  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  35  Nadir lokalizasyonda servikal bronkojenik kist olgusu.... 17/09/2003 - 20/09/2003
  36  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 23/10/2002 - 27/10/2002
  37  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  38  Akciğer rezeksiyon işlemlerinden sonra ortaya çıkan bronkoplevral fistüller ve cerrahi tedavisi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  39  Stapler ile yapılan akciğer rezeksiyon hattına otolog kan enjeksiyonu uygulanmasının postoperat... 23/10/2002 - 27/10/2002
  40  Total kavopulmoner konneksiyon (2 olgu dolayısıyla)... 23/10/2002 - 27/10/2002
  41  Asemptomatik aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  42  İnvaziv Aspergillozda akciğer rezeksiyonu sonrasında görülen aort rüptürü... 23/10/2002 - 27/10/2002
  43  Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı... 23/10/2002 - 27/10/2002
  44  Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  45  Konjenital supravalvüler ve valvüler aort darlığı olan Williams sendromlu hastada cerrahi tedav... 23/10/2002 - 27/10/2002
  46  5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  47  Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  48  Subaortik darlıklarda operasyon deneyimlerimiz ve endikasyonların gözden geçirilmesi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  49  Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery... 09/10/2002 - 12/10/2002
  50  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome... 09/10/2002 - 12/10/2002
  51  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an... 09/10/2002 - 12/10/2002
  52  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları... 24/04/2002 - 27/04/2002
  53  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi... 19/04/2002 - 23/04/2002
  54  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem... 19/04/2002 - 23/04/2002
  55  Boyun diseksiyonu sonrası elektrokardiyografide QT aralığı değişiklikleri... 22/09/2001 - 26/09/2001
  56  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  57  Akciğer rezksiyonlarında hava kaçağını önlemede otolog kan enjeksiyonunun etkisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  58  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst... 19/10/1999 - 22/10/1999
  59  Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery... 19/10/1999 - 22/10/1999
  60  Myxoma and stroke... 19/10/1999 - 22/10/1999
  61  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 19/10/1999 - 22/10/1999
  62  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 14/10/1999 - 17/10/1999
  63  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst.... 14/10/1999 - 17/10/1999
  64  The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects... 14/10/1999 - 17/10/1999
  65  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  66  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 09/10/1999 - 12/10/1999
  67  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  68  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  69  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat... 20/10/1998 - 24/10/1998
  70  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 20/10/1998 - 24/10/1998
  71  Dev bir plevral soliter tümör... 20/10/1998 - 24/10/1998
  72  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu... 20/10/1998 - 24/10/1998
  73  Koroner bypass yapılan diyabetik ve nondiyabetik hastalarda enfeksiyon oranları... 20/10/1998 - 24/10/1998
  74  Cardiopulmonary bypass (CPB) sırasında frenik sinir korunması için cerrahi eldiven kullanımın... 20/10/1998 - 20/10/1998
  75  İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  76  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi... 20/10/1998 - 24/10/1998
  77  Yabancı cisim aspirasyonlarında rijit bronkoskopi uygulamalarımız... 20/10/1998 - 24/10/1998
  78  Koroner arter bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyonun kontrolünde isradipin ve ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  79  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat... 10/10/1998 - 13/10/1998
  80  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: her zaman gerekli mi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  81  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  82  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  83  Koroner baypas ameliyatı geçiren diyabetik hastalarda pulsatil ve nonpulsatil akımın insülin-gl... 10/10/1998 - 10/10/1998
  84  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğindehot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?... 10/10/1998 - 13/10/1998
  85  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  86  Administration of Hot Shot before declamping of the aorta in cold blood cardioplegia technique: Is i... 05/10/1998 - 07/10/1998
  87  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  88  Comparing the effects of pulsatile and nonpulsatile perfusion on the endocrine system of diabetic pa... 05/10/1998 - 07/10/1998
  89  Administration of hot shot before declamping aorta in cold blood cardioplegia tecnique: is it always... 05/10/1998 - 07/10/1998
  90  Repair of the bronchial rupture in a young female and new horizons in diagnostic techniques... 10/10/1997 - 12/10/1997
  91  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi... 29/09/1997 - 03/10/1997
  92  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)... 01/07/1997 - 08/07/1997
  93  Our VATS experiences... 01/07/1997 - 08/07/1997
  94  The effect of Heparin coated circuits on complement activation and pulmonary injury: A clinical stud... 29/06/1997 - 04/08/1997
  95  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elek... 01/10/1994 - 03/10/1994
  96  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı: ilk operasyon böbrek ... 26/09/1994 - 30/09/1994
  97  INR ile protrombin zamanı saptama ile uluslararası standardizasyonun ülkemizde uygulanması... 26/09/1994 - 30/09/1994
  98  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  99  Kardiyopulmoner bypass kullanılmadan çalışan kalpte koroner bypas cerrahisi: İlk 5 Olgunun Sunu... 26/09/1994 - 30/09/1994
  100  Kardiyak kist hidatik... 26/09/1994 - 30/09/1994
  101  Kardiyopulmoner baypas kullanılmadan çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi: İlk 5 olgunun sun... 26/09/1994 - 30/09/1994
  102  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elekt... 26/09/1994 - 30/09/1994
  103  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  104  Allopurinolün Miyokard Koruması Üzerine Etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  105  Kardiyopulmoner Bypass'ın Serum Amikasin Düzeyine Etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  106  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi... 29/10/1992 - 01/11/1992
  107  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleriz... 29/10/1992 - 01/11/1992
  108  Vasküler Ring Oluşturan Arkus Aorta Anomalisi... 01/10/1992 - 04/10/1992
  109  İnterventriküler septumda lokalize dev hidatik kist ve başarılı cerrahi tedavisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  110  Kan ve Kristaloid Kardiyoplejisinin Myokardiyal Korumadaki Yeri (Histopatolojik İnceleme)... 25/09/1992 - 30/09/1992
  111  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleriz... 25/09/1992 - 30/09/1992
  112  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  113  İnfektif Endokardit Sırasında Açık Kalp Cerrahisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  114  Succesfull surgical treatment of a giant hydatic cyst located in interventricular septum... 11/09/1992 - 12/09/1992
  115  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair... 11/09/1992 - 12/09/1992
  116  Açık kalp ameliyatlarında miyokart sıcaklık değişiklikleri ile kardiyopleji uygulaması inter... 10/09/1991 - 13/09/1991
  117  Cerrahi olarak tedavi edilen bir brucella endokarditi olgusu... 10/09/1991 - 13/09/1991
  118  A case of type II popliteal entrapment syndrome with its succesful surgical treatment... 23/09/1990 - 27/09/1990
  119  Atherosclerotic aneurysm of thoracic aorta in a child simulating lung cyst at computerized tomograph... 23/09/1990 - 27/09/1990
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Bacak Ağrısı Entegre Temel Cerrahi Bilimler...  2002
  2  Ekstremitelerde Şişlik Entegre Temel Cerrahi Bilimler...  2002
  3  Göğüs Travmaları Paramedik...  2000
 • NO NAME DATE
  1  Ekstrakorporeal Dolaşım Devrelerinde Kullanılan Santrifugal Pompa İçin Sürücü Devre Tasarımı...  7/2018 - /
  2  Ratlarda polimere depolanmış endotel hücreleriyle artifisyel kapiller ağ oluşturma modeli...  10/2017 - 2/2019
  3  Akut Pulmoner Trombo-emboli ve Masif İliokaval Trombozda Tedavi Amaçlı Uygulanabilecek Yeni Bir Mekanik Aspirasyon Cihazı Modellemesi...  9/2016 - 10/2017
  4  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
  5  Açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  1/2010 - 3/2011
  6  açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  10/2007 - 10/2009
  7  Tavşan Karotid Arterlerinde Yapılan Anastomozlarda rekombinant Hepatosit Büyüme Faktörünün İntimal Hiperplazi ve Endotelyal Proliferasyon Üzerindeki İnhibitör Etkisinin Araştırılması, DEÜ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi...  5/2002 - /
 • NO NAME DATE
  1  12. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde "Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokina...  2005
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK Yükseköğrenim Karşılıksız Bursu  1983
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Health Sciences Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dali , Director of Science Branch, July 2020-Continues
  2 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, July 2020-Continues
  3 DEÜ Rectorate Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Member, November 2018-Continues
  4 Graduate School of Health Sciences Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dali , Director of Science Branch, July 2017- July 2020
  5 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, July 2017- July 2020
  6 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Cardiovascular and Thoracic , Director of Science Branch, July 2016- July 2019
  7 Graduate School of Health Sciences Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dali , Director of Science Branch, July 2014- July 2017
  8 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, July 2014- July 2017
  9 Institute For Hemodialysis and Transplantation , Vice Director of The Institute, October 2004- October 2007