Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor ELİF ATAĞ AKYÜREK INSTITUTE FOR ONCOLOGY KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Erciyes University Tıp Fakültesi  2005
  Specialization in Medicine  Erciyes University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Specialization in Minor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  2017
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Onkoloji Enstitüsü  2022
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Tıbbi Onkoloji ( İç Hastalıkları)  2023
 • NO NAME YEAR
  1  Tailoring adjuvant chemotherapy by circulating tumor DNA (ctDNA) in older patients with stage II-III...  2022
  2  Factors influencing physical activity in patients with colorectal cancer...  2020
  3  Prevalence of depressive symptoms in elderly cancer patients receiving chemotherapy and influencing ...  2018
  4  Response to Cabazitaxel Beyond 20 Cycles in A Patient with Penile Metastasis of Prostate Cancer: A C...  2017
  5  The Rate of Neoadjuvant Chemotherapy Use in Muscle Invasive Bladder Cancer and The Approach of Urolo...  2016
  6  Prognostic Value of the Pretreatment Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio...  2016
  7  Epstein-Barr Virus Associated Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of the Esophagogastric Junction and S...  2016
 • NO NAME DATE
  1  hipofarenks küçük hücreli karsinomu: olgu sunumu... 10/11/2017 - 12/11/2017
  2  Meme Kanserinin Nadir Görülen Mide Metastazı... 19/10/2017 - 22/10/2017
  3  GIST ve leiomyosarkom ayırıcı tanısında güçlük yaşanan bir olgu... 19/05/2017 - 23/05/2017
  4  Oligometastatik ALK-pozitif KHDAK'li olguda krizotinib ile uzun süreli sağkalım: Olgu Sunumu... 04/11/2016 - 06/11/2016
  5  Ebstain-Barr Virüs İlişkili Lenfoepitelyoma Benzeri Gastrik Karsinom: Vaka Sunumu... 04/11/2016 - 06/11/2016
  6  Erken Evre Malign Melanom Hastalarında Hematolojik Parametrelerin Prognostik Önemi... 04/11/2016 - 06/11/2016
  7  Geriatrik Onkoloji Hastalarında Depresyon Sıklığı ve Olası Nedenlerin Belirlenmesi... 20/10/2016 - 23/10/2016
  8  Dynamic correlation of serum C-reactive protein (CRP) levels with serum prostate-specific antigen (P... 07/01/2016 - 09/01/2016
  9  Mideye Metastaz Yapan Meme Kanserli Üç Hasta: Olgu Sunumu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  10  Akciğerde Miliyer Nodüllerle Prezente Olan Akciğer Adenokarsinomu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Adölesan ve Genç Erişkin Mide Kanseri Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  12  Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sağka... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Metastatik Kolon Kanserli Hastada İkinci Sıra Tedavi Olarak FOLFOXIRI ve Bevasizumab Rejimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  14  5-Fluorourasil İlişkili Reversibl Akut Kalp Yetmezliği: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Geriatrik Hastada Senkron Mide ve Kolon Adenokarsinomu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  16  Adölesan ve Genç Erişkin Yaşta Solid Tümör Tanılı Olgularımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  17  Senkron Akciğer ve Rektum Kanseri Tedavisinde Kapesitabin ve Vinorelbin Kombinasyonu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  18  Adölesan ve genç erişkin yaşta pankreas adenokarsinomu tanılı dört hasta: olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Kolon Kanseri Karaciğer Metastazı Tanılı Olguda Panitumumab, Kapesitabin ve Oksaliplatin Kombina... 09/04/2015 - 12/04/2015
  20  Senkron Gastrik Karsinom, Kolon Karsinomu ve Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  21  MALİGN HİPERKALSEMİNİN EŞLİK ETTİĞİ METASTATİK PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR: OLGU SU... 27/02/2015 - 01/03/2015
  22  Kolonun Nadir Görülen ve Hızlı Progresyon İzlenen Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu (MANEK): O... 27/02/2015 - 01/03/2015
  23  Metronomik Tedaviye Yanıt Veren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  24  Bilateral Atrial Fibrosarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  25  Nadir Bir Tümörün Nadir Bir Prezentasyonu: Batın İçi Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümör... 27/02/2015 - 01/03/2015
  26  Stomach cancer in adolescents and young adults: A single center experience... 12/12/2014 - 14/12/2014
  27  FOLFOXIRI and bevacizumab regimen as a second-line therapy: A case report... 12/12/2014 - 14/12/2014
  28  Synchronous appearance of gastric carcinoma, colon carcinoma, and renal cell carcinoma: A case repor... 12/12/2014 - 14/12/2014
  29  Good Response to Panitumumab, Capecitabine, and Oxaliplatin Combination (P-CapeOX) Regimen in a Pat... 12/12/2014 - 14/12/2014
  30  Pancreatic ductal adenocarcinoma in young adults: a report of four cases... 12/12/2014 - 14/12/2014
  31  Combination of capecitabine and vinorelbine for the treatment of synchronous lung and rectum cancers... 12/12/2014 - 14/12/2014
  32  Geriatrik meme kanserli hastaların patolojik ve klinik özellikleri... 16/10/2014 - 19/10/2014
  33  İpilimumab ilişkili otoimmun hipofizit: olgu sunumu... 16/10/2014 - 19/10/2014
  34  Lenfomalı olgularda otolog periferik kök hücre nakli... 05/03/2008 - 09/03/2008
  35  Multipl Myelomlu Hastalarda Mobilizasyon Rejimine Etoposid Eklenmesinin Toplanan Kök Hücre Sayıs... 05/03/2008 - 09/03/2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Geriatrik Onkolojide Değerlendirme Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı  1998
  2  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü  1998