En

UZM.DR. ELİF ATAĞTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 2014  
 • NO AD YIL
  1  The Rate of Neoadjuvant Chemotherapy Use in Muscle Invasive Bladder Cancer and The Approach of Urolo...  2016
  2  Prognostic Value of the Pretreatment Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio...  2016
  3  Epstein-Barr Virus Associated Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of the Esophagogastric Junction and S...  2016
 • NO AD TARİH
  1  GIST ve leiomyosarkom ayırıcı tanısında güçlük yaşanan bir olgu... 19/05/2017 - 23/05/2017
  2  Erken Evre Malign Melanom Hastalarında Hematolojik Parametrelerin Prognostik Önemi... 04/11/2016 - 06/11/2016
  3  Oligometastatik ALK-pozitif KHDAK'li olguda krizotinib ile uzun süreli sağkalım: Olgu Sunumu... 04/11/2016 - 06/11/2016
  4  Ebstain-Barr Virüs İlişkili Lenfoepitelyoma Benzeri Gastrik Karsinom: Vaka Sunumu... 04/11/2016 - 06/11/2016
  5  Geriatrik Onkoloji Hastalarında Depresyon Sıklığı ve Olası Nedenlerin Belirlenmesi... 20/10/2016 - 23/10/2016
  6  Dynamic correlation of serum C-reactive protein (CRP) levels with serum prostate-specific antigen (P... 07/01/2016 - 09/01/2016
  7  Mideye Metastaz Yapan Meme Kanserli Üç Hasta: Olgu Sunumu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  8  Akciğerde Miliyer Nodüllerle Prezente Olan Akciğer Adenokarsinomu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Kolon Kanseri Karaciğer Metastazı Tanılı Olguda Panitumumab, Kapesitabin ve Oksaliplatin Kombina... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Senkron Akciğer ve Rektum Kanseri Tedavisinde Kapesitabin ve Vinorelbin Kombinasyonu: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Adölesan ve Genç Erişkin Yaşta Solid Tümör Tanılı Olgularımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  12  Adölesan ve Genç Erişkin Mide Kanseri Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sağka... 22/04/2015 - 26/04/2015
  14  Adölesan ve Genç Erişkin Yaşta Pankreas Adenokarsinomu Tanılı Dört Hasta: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Geriatrik Hastada Senkron Mide ve Kolon Adenokarsinomu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  16  5-Fluorourasil İlişkili Reversibl Akut Kalp Yetmezliği: Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  17  Metastatik Kolon Kanserli Hastada İkinci Sıra Tedavi Olarak FOLFOXIRI ve Bevasizumab Rejimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  18  Senkron Gastrik Karsinom, Kolon Karsinomu ve Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  19  Nadir Bir Tümörün Nadir Bir Prezentasyonu: Batın İçi Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümör... 27/02/2015 - 01/03/2015
  20  Kolonun Nadir Görülen ve Hızlı Progresyon İzlenen Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu (MANEK): O... 27/02/2015 - 01/03/2015
  21  Metronomik Tedaviye Yanıt Veren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  22  Bilateral Atrial Fibrosarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  23  MALİGN HİPERKALSEMİNİN EŞLİK ETTİĞİ METASTATİK PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR: OLGU SU... 27/02/2015 - 01/03/2015
  24  Stomach cancer in adolescents and young adults: A single center experience... 12/12/2014 - 14/12/2014
  25  FOLFOXIRI and bevacizumab regimen as a second-line therapy: A case report... 12/12/2014 - 14/12/2014
  26  Synchronous appearance of gastric carcinoma, colon carcinoma, and renal cell carcinoma: A case repor... 12/12/2014 - 14/12/2014
  27  Good Response to Panitumumab, Capecitabine, and Oxaliplatin Combination (P-CapeOX) Regimen in a Pat... 12/12/2014 - 14/12/2014
  28  Pancreatic ductal adenocarcinoma in young adults: A report of four cases... 12/12/2014 - 14/12/2014
  29  Combination of capecitabine and vinorelbine for the treatment of synchronous lung and rectum cancers... 12/12/2014 - 14/12/2014
  30  Geriatrik meme kanserli hastaların patolojik ve klinik özellikleri... 16/10/2014 - 19/10/2014
  31  İpilimumab ilişkili otoimmun hipofizit: olgu sunumu... 16/10/2014 - 19/10/2014
  32  Lenfomalı olgularda otolog periferik kök hücre nakli... 05/03/2008 - 09/03/2008
  33  Multipl Myelomlu Hastalarda Mobilizasyon Rejimine Etoposid Eklenmesinin Toplanan Kök Hücre Sayıs... 05/03/2008 - 09/03/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Geriatrik Onkolojide Değerlendirme Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
 • NO AD YIL
  1  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı  1998
  2  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü  1998