Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor AZİZ KARAOĞLU INSTITUTE FOR ONCOLOGY KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Akdeniz University Tıp Fakültesi  1990
  Specialization in Medicine  Fırat University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1996
  Assistant Professor  Fırat University Tıp Fakültesi  1998
  Specialization in Minor  Hacettepe University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  2002
  Associate Professor  Fırat University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University Onkoloji Enstitüsü  2011
 • NO NAME YEAR
  1  The Prognostic Impact of Splenectomy in Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemo...  2023
  2  Clinical Significance of the Immune Prognostic Index in Patients with Endometrial Carcinoma...  2022
  3  Tailoring adjuvant chemotherapy by circulating tumor DNA (ctDNA) in older patients with stage II-III...  2022
  4  CD47 (don't eat me signal) expression levels and its relationship with clinicopathologic features in...  2022
  5  Metastatik Renal Hücreli Kanser Hastalarında Genel Sağkalım Üzerine Etkili Faktörlerin İncele...  2022
  6  What Is Your Choice for Androgen Deprivation Therapy in Metastatic Prostate Carcinoma: Surgical or M...  2022
  7  Evaluation of hereditary/familial breast cancer patients with multigene targeted next generation seq...  2022
  8  Approach to the Treatment of Metastatic Castration-Sensitive Prostate Carcinoma: A Single Center Exp...  2022
  9  GLASS: Global Lorlatinib for ALK(+) and ROS1(+) retrospective Study: real world data of 123 NSCLC pa...  2020
  10  Turkish Medical Oncology Society COVID-19 Pandemic Advisory Board Recommendations for Cancer Patient...  2020
  11  Is advanced age a hesitation for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy...  2018
  12  Prevalence of depressive symptoms in elderly cancer patients receiving chemotherapy and influencing ...  2018
  13  A national, multicenter, non-interventional, observational study on treatment patterns in patients w...  2018
  14  Geriatrik Hastalarda Meme Kanseri...  2018
  15  Response to Cabazitaxel Beyond 20 Cycles in A Patient with Penile Metastasis of Prostate Cancer: A C...  2017
  16  The Rate of Neoadjuvant Chemotherapy Use in Muscle Invasive Bladder Cancer and The Approach of Urolo...  2016
  17  Case report of a renal cell carcinoma patient with acute pancreatitis under both sunitinib and axiti...  2016
  18  The effect of octreotide, an analog of somatostatin, on bleomycin-induced interstitial pulmonary fib...  2013
  19  Kas invaziv mesane kanserinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi...  2013
  20  Meme kanserinde bifosfonatlar ve RANKL engelleyicileri....  2012
  21  Klinik Onkolojide Moleküler Tanı Kullanımı: Genitouriner Tümörler...  2011
  22  Human telomerase reverse transcriptase expression in colorectal tumors: correlations with immunohist...  2010
  23  Malignancies diagnosed during pregnancy and treated with chemotherapy or other modalities (review of...  2010
  24  Ghrelin and obestatin expression in oral squamous cell carcinoma: an immunohistochemical and biochem...  2010
  25  İmmün adjuvanlar...  2010
  26  Protective effect of octreotide on intra-tracheal bleomycin-induced oxidative damage in rats...  2009
  27  Expression of obestatin and ghrelin in papillary thyroid carcinoma....  2009
  28  Efficacy and toxicity of gemcitabine and pegylated liposomal Doxorubicin in recurrent platinum-resis...  2009
  29  Ghrelin expression in normal kidney tissue and renal carcinomas....  2009
  30  Uterine primitive neuroectodermal tumor: a case report...  2009
  31  Epidemiology and survival of hepatacellular carcinoma in Turkey: outcome of multicenter study...  2008
  32  Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case repor...  2008
  33  Localized palmar-plantar epidermal hyperplasia associated with use of sorafenib....  2008
  34  Urine calcium and deoxypyridinoline in assessment of response to local radiation therapy for metasta...  2007
  35  Ghrelin: a novel peptide with therapeutic effect in certain cancers?...  2007
  36  Serum paraoxonase and arylesterase activities in patients with lung cancer in a Turkish population....  2007
  37  Incidental DTPA and DMSA uptake during renal scanning in unknown bone metastases....  2006
  38  Octreotide in the management of chemoradiotherapy-Induced diarrhea refractory to loperamide in patie...  2006
  39  Metastatic osteosarcoma to the brain in adult patient....  2006
  40  Effects of lycopene against cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress in rats....  2005
  41  A phase II study on the safety and efficacy of 5-fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide (FEC) fo...  2005
  42  Tek ve multidoz methotrexate uygulamalarına bağlı overyan histopatolojik değişimler ve follikü...  2005
  43  Yüksek CA 125 değerleri her zaman tümör varlığını gösterebilir mi?...  2005
  44  Primer tubal adenokarsinom...  2004
  45  Bronkoskopik fırça ve lavaj sitolojisi ile tanı konulan kombine tip primer akciğer karsinomu: Ol...  2004
  46  Kemik metastazlı hastalarda palyatif radyoterapi sonrası idrar ve deoksipiridinolin seviyeleri...  2004
  47  Selenium and high dose vitamin E administration protects cisplatin-induced oxidative damage to renal...  2004
  48  Tubal ektopik gebelikte koriyokarsinom...  2004
  49  Tek doz methotrexate uygulanmasının over folikül rezervi üzerine etkisi...  2004
  50  Weekly irinotecan in patients with metastatic colorectal cancer failing 5-fluorouracil-based chemoth...  2003
  51  Retrospective evaluation of operated stage I breast cancer patients...  2003
  52  Central nervous system bleeding as a first manifestation of immunothrombocytopenic purpura in Hodgki...  2002
  53  Familial asynchronous bilateral primary male breast carcinoma....  2002
  54  Solitary esophageal metastasis of breast cancer after 11 years: a case report....  2001
  55  Hiperlipidemik tip II dibetes mellituslu olgularda, balık yağının lipid profili ve glukoz kontro...  2000
  56  Tip II diabetik hastalarda psikiatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü...  2000
  57  A case of pheochromacytoma manifested as noncardiogenic pulmonary edema...  1999
  58  Demir eksikliği anemisi saptanan 50 yaş üstü olgularda endoskopik bulgular...  1999
  59  Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde somatostatin ile intravenöz ...  1998
  60  The efficacy of L-carnitine treatment in dilated cardiomyopathy...  1998
  61  Karaciğer sirozlu hastalarda osteoporoz...  1998
  62  Helicobacter pylori enfeksiyonunda malondialdehit ve glutatyon peroksidazın mukoza düzeyleri: erad...  1998
  63  Karaciğer sirozlu hastalarda tiorid hormon düzeyleri ve mortalite ile ilişkileri...  1998
  64  Peptik ülser ve gastrite bağlı kanama sonrasında omeprazol ve ranitidin tedavisinin etkinliği...  1998
  65  Bazı psikosomatik dermatozlarda otonom sinir sitemi fonksiyonlarının incelenmesi...  1998
  66  Yaş, cinsiyet ve kronik böbrek yetmezliği etyolojisinin kronik hemodiyalizde yaşam süresine etk...  1997
  67  Karaciğer sirozlu hastalarda seks hormon düzeyleri ve mortalite ile ilişkisi...  1997
  68  Uzun dönem nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımına bağlı gastrik hasarda misoprostol ve f...  1996
  69  Endoscopic and biopsy results of upper gastrointestinal system in hyperemesis gravidarum cases...  1996
  70  Karaciğer yetmezliğine ikincil vitamin A eksikliğinde oftalmolojik yaklaşım...  1996
  71  Peptik ülser ve gastrite bağlı üst gastrontestinal sistem kanamalarının tedavisinde intravenö...  1996
  72  Yukarı fırat havzasında hipertansiyon sıklığı ve epidemiyolojisi...  1995
  73  Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda metoprolol SR'in akut etkisinin non-invaziv incelenmesi...  1995
  74  Fırat üniversitesi iç hastalıkları polikliniğine başvuran (50-75 Yaş) bireylerde hipertansiy...  1994
 • NO NAME DATE
  1  Increased blood creatinine level due to CDK 4/6 inhibitor treatments: Single center experience... 09/09/2022 - 13/09/2022
  2  Nadir Görülen Ve Everolimus Tedavisine Yanıtlı Malign Epiteloid Anjiyomiyolipom Olgusu... 03/11/2021 - 07/11/2021
  3  CDK 4/6 Inhibitoru Kullanimina Bagli Nefrotoksisite Gelisen 3 (Üç) Olgu... 13/10/2021 - 17/10/2021
  4  A case report of sudden hearing loss in a patient with metastatic gastric cancer after treatment wit... 02/12/2020 - 06/12/2020
  5  Is splenectomy a prognostic factor for cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal ... 11/11/2020 - 14/11/2020
  6  FOLLİKÜLER DENTRİTİK HÜCRELİ SARKOM: NADİR OLGU SUNUMU... 30/10/2019 - 02/11/2019
  7  Splenektomi kolorektal kansere bağlı peritoneal metastaz için yapılan sitoredüktif cerrahi ve H... 09/04/2019 - 13/04/2019
  8  Nadir Görülen Bir Küçük Hücreli Akciğer Karsinomuna Bağlı Paraneoplastik Sendrom: Cushing s... 10/10/2018 - 14/10/2018
  9  Nutrition-Aware Treatment Approach Has a Prognostic Impact in Patients Undergoing Cytoreductive Surg... 01/10/2018 - 04/10/2018
  10  Deguelin'in akciğer kanserinde in vitro anti-kanser belirteçlerine etkinliği... 10/05/2017 - 12/05/2017
  11  Yaş Kolorektal Kanser Peritoneal Metastazlarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperito... 16/04/2017 - 20/04/2017
  12  Geriatrik Onkoloji Hastalarında Depresyon Sıklığı ve Olası Nedenlerin Belirlenmesi... 20/10/2016 - 23/10/2016
  13  Anti-cancer efficacy of deguelin against lung cancer cells with and without docetaxel and cisplatine... 03/09/2016 - 08/09/2016
  14  ANTI-CANCER EFFICACY OF DEGUELIN AGAINST LUNG CANCER CELLS WITH AND WITHOUT DOCETAXEL... 04/05/2016 - 07/05/2016
  15  Dynamic correlation of serum C-reactive protein (CRP) levels with serum prostate-specific antigen (P... 07/01/2016 - 09/01/2016
  16  Geriatrik Hastada Senkron Mide ve Kolon Adenokarsinomu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  17  Metastatik Kolon Kanserli Hastada İkinci Sıra Tedavi Olarak FOLFOXIRI ve Bevasizumab Rejimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  18  Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sağka... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Senkron Gastrik Karsinom, Kolon Karsinomu ve Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  20  Kolon Kanseri Karaciğer Metastazı Tanılı Olguda Panitumumab, Kapesitabin ve Oksaliplatin Kombina... 09/04/2015 - 12/04/2015
  21  Kolonun Nadir Görülen ve Hızlı Progresyon İzlenen Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu (MANEK): O... 27/02/2015 - 01/03/2015
  22  Nadir Bir Tümörün Nadir Bir Prezentasyonu: Batın İçi Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümör... 27/02/2015 - 01/03/2015
  23  Metronomik Tedaviye Yanıt Veren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  24  Bilateral Atrial Fibrosarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  25  FOLFOXIRI and bevacizumab regimen as a second-line therapy: A case report... 12/12/2014 - 14/12/2014
  26  Synchronous appearance of gastric carcinoma, colon carcinoma, and renal cell carcinoma: A case repor... 12/12/2014 - 14/12/2014
  27  Good Response to Panitumumab, Capecitabine, and Oxaliplatin Combination (P-CapeOX) Regimen in a Pat... 12/12/2014 - 14/12/2014
  28  ALK-rearanjman sonuçlarımız/klinikopatolojik demografik özellikleri: tek merkez sonuçları... 06/11/2014 - 09/11/2014
  29  Sunitinib- and axitinib-induced acute pancreatitis: a case report... 24/10/2014 - 26/10/2014
  30  Geriatrik meme kanserli hastaların patolojik ve klinik özellikleri... 16/10/2014 - 19/10/2014
  31  Kanser Hastalarının Serum Çinko, Folik Asit, D ve B12 Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi... 19/03/2014 - 23/03/2014
  32  Efficacy and tolerability of biweekly gemcitabine plus cisplatin (GEMCIS) or gemcitabine plus paclit... 01/06/2012 - 05/06/2012
  33  Merkel hücreli karsinom ve nadir metastazları:olgu sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  34  Malign plevral mezotelyomalı olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 22/09/2010 - 26/09/2010
  35  Meme kanseri nedeniyle tamoxifen kullanan olguda gelişen ağır hipertrigliseridemi ve senkop: olgu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  36  Pankreas adenokarsinomunda küratif cerrahi sonrası sağkalımı etkileyen faktörler... 22/09/2010 - 26/09/2010
  37  Erişkin yaşta saptanan nöroblastom:olgu sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  38  Adjuvan kemoterapi alan meme kanserli olgularda ghrelin, obestatin, leptin düzeyi ile kilo artış... 24/09/2009 - 28/09/2009
  39  İzole baldır kası relapsı gösteren diffüz büyük B hücreli nazofarenks lenfoma:olgu sunumu... 24/09/2009 - 28/09/2009
  40  Ratlarda intratrakiyal verilen bleomisinin neden olduğu oksidatif hasara karşı octreotidinin koru... 30/05/2009 - 01/07/2009
  41  Plevral efüzyonlardaki ayırıcı tanıda ghrelin ve obestatinin önemi... 26/03/2009 - 29/03/2009
  42  Renal hücreli karsinomdalarda ghrelin ekspresyon kaybı... 25/06/2008 - 29/05/2008
  43  Tiroid papiller karsinomunda ghrelin ve obestatin ekspresyonu... 25/06/2008 - 29/06/2008
  44  Serum paraoxonase activity changes in patients with lung cancer... 29/09/2006 - 03/10/2006
  45  İntramukozal erken gastrik kanserden köken alan krukenberg tümörü:olgu sunumu... 07/09/2005 - 11/09/2005
  46  Uzun süreli hidroksiüre kullanımına bağlı ayak ülserleri:olgu sunumu... 07/09/2005 - 11/11/2005
  47  Rekombinant human eritropoetinin doksorubisin bağımlı deri nekrozu üzerine etkileri... 07/09/2005 - 11/09/2005
  48  Primary malignant melanoma of esophagogastric junction: a cse report... 26/05/2005 - 30/05/2005
  49  An unusual tumor of the renal pelvis: primary mucinuous adenocarcinoma. a case report... 26/05/2005 - 30/05/2005
  50  Maksiller kondrosarkom :olgu sunumu... 20/04/2005 - 24/04/2005
  51  Beyin metastazı gelişen yetişkin osteosarkom olgusu... 20/04/2005 - 24/04/2005
  52  Focal extrarenal uptake of DTPA and DMSA: an interesting case of MIBI (-) bone metastases... 01/05/2004 - 05/05/2004
  53  Bronkoskopik fırça biyopsi ile tanı konulan kombine tip primer akciğer karsinomu... 29/05/2003 - 31/05/2003
  54  the prognostic significance of cyclin D1, p27, and cyclin E and their correlations wih other prognos... 18/10/2002 - 22/10/2002
  55  Trunkus arteriosus seyrinde gelişen kronik myelositik lösemi:olgu sunumu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  56  IIVP regimen for salvage therapy in patients with relapsed lymphoma prior to autologous stem cell tr... 07/11/2001 - 11/11/2001
  57  A phase II Study of weekly irinotecan in patients with metastatic colorectal cancer refractory to 5-... 12/05/2001 - 15/05/2001
  58  FEC followed by paclitaxel in the adjuvant treatment of high-risk breast cancer: preliminary report... 21/02/2001 - 24/02/2001
  59  Salvage ifosfamide-etoposide combination after antracycline and taxane failure in advanced breast ca... 06/02/2001 - 09/02/2001
  60  Lymphoblastic leukemia/lymphoma in adults. A clinicopathological study of 28 cases treated at the Ha... 06/02/2001 - 09/02/2001
  61  Combination of docetaxel, epirubicin, cyclophosphamide chemotherapy in metastatic breast cancer... 06/02/2001 - 09/02/2001
  62  Brakial pleksopati ile başvuran rekürren meme kanseri olgusu.... 17/11/2000 - 19/11/2000
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Kemotoksiste Öngörü ModelleriKemotoksisite Öngörü Modelleri...  2020
  2  Geriatrik Onkolojide Değerlendirme Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Prof. Dr. Mustafa Samur Bildiri Ödülleri / En İyi Bildiri Ödülü...  2009
 • NO Responsibility
  1 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, September 2023- October 2023
  2 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, March 2023- September 2023
  3 Ulusal Klinik Araştirma Altyapi Aği Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, January 2023-Continues
  4 Institute For Oncology Klinik Onkoloji Anabilim Dali Geriatrik Onkoloji Bilim Dali , Director of Science Branch, September 2021-Continues
  5 Palyatif Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2016- March 2019