En

PROF.DR. AZİZ KARAOĞLU ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1996
  Yardımcı Doçent  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Yandal ihtisas  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  2002
  Doçent  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2011
 • NO AD YIL
  1  Response to Cabazitaxel Beyond 20 Cycles in A Patient with Penile Metastasis of Prostate Cancer: A C...  2017
  2  The Rate of Neoadjuvant Chemotherapy Use in Muscle Invasive Bladder Cancer and The Approach of Urolo...  2016
  3  The effect of octreotide, an analog of somatostatin, on bleomycin-induced interstitial pulmonary fib...  2013
  4  Kas invaziv mesane kanserinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi...  2013
  5  Meme kanserinde bifosfonatlar ve RANKL engelleyicileri....  2012
  6  Klinik Onkolojide Moleküler Tanı Kullanımı: Genitouriner Tümörler...  2011
  7  Human telomerase reverse transcriptase expression in colorectal tumors: correlations with immunohist...  2010
  8  Malignancies diagnosed during pregnancy and treated with chemotherapy or other modalities (review of...  2010
  9  İmmün adjuvanlar...  2010
  10  Ghrelin and obestatin expression in oral squamous cell carcinoma: an immunohistochemical and biochem...  2010
  11  Protective effect of octreotide on intra-tracheal bleomycin-induced oxidative damage in rats...  2009
  12  Expression of obestatin and ghrelin in papillary thyroid carcinoma....  2009
  13  Efficacy and toxicity of gemcitabine and pegylated liposomal Doxorubicin in recurrent platinum-resis...  2009
  14  Ghrelin expression in normal kidney tissue and renal carcinomas....  2009
  15  Uterine primitive neuroectodermal tumor: a case report...  2009
  16  Epidemiology and survival of hepatacellular carcinoma in Turkey: outcome of multicenter study...  2008
  17  Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case repor...  2008
  18  Localized palmar-plantar epidermal hyperplasia associated with use of sorafenib....  2008
  19  Urine calcium and deoxypyridinoline in assessment of response to local radiation therapy for metasta...  2007
  20  Ghrelin: a novel peptide with therapeutic effect in certain cancers?...  2007
  21  Serum paraoxonase and arylesterase activities in patients with lung cancer in a Turkish population....  2007
  22  Octreotide in the management of chemoradiotherapy-Induced diarrhea refractory to loperamide in patie...  2006
  23  Incidental DTPA and DMSA uptake during renal scanning in unknown bone metastases....  2006
  24  Metastatic osteosarcoma to the brain in adult patient....  2006
  25  Effects of lycopene against cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress in rats....  2005
  26  A phase II study on the safety and efficacy of 5-fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide (FEC) fo...  2005
  27  Yüksek CA 125 değerleri her zaman tümör varlığını gösterebilir mi?...  2005
  28  Tek ve multidoz methotrexate uygulamalarına bağlı overyan histopatolojik değişimler ve follikü...  2005
  29  Bronkoskopik fırça ve lavaj sitolojisi ile tanı konulan kombine tip primer akciğer karsinomu: Ol...  2004
  30  Primer tubal adenokarsinom...  2004
  31  Kemik metastazlı hastalarda palyatif radyoterapi sonrası idrar ve deoksipiridinolin seviyeleri...  2004
  32  Tubal ektopik gebelikte koriyokarsinom...  2004
  33  Selenium and high dose vitamin E administration protects cisplatin-induced oxidative damage to renal...  2004
  34  Tek doz methotrexate uygulanmasının over folikül rezervi üzerine etkisi...  2004
  35  Weekly irinotecan in patients with metastatic colorectal cancer failing 5-fluorouracil-based chemoth...  2003
  36  Retrospective evaluation of operated stage I breast cancer patients...  2003
  37  Central nervous system bleeding as a first manifestation of immunothrombocytopenic purpura in Hodgki...  2002
  38  Familial asynchronous bilateral primary male breast carcinoma....  2002
  39  Solitary esophageal metastasis of breast cancer after 11 years: a case report....  2001
  40  Hiperlipidemik tip II dibetes mellituslu olgularda, balık yağının lipid profili ve glukoz kontro...  2000
  41  Tip II diabetik hastalarda psikiatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü...  2000
  42  A case of pheochromacytoma manifested as noncardiogenic pulmonary edema...  1999
  43  Demir eksikliği anemisi saptanan 50 yaş üstü olgularda endoskopik bulgular...  1999
  44  Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde somatostatin ile intravenöz ...  1998
  45  The efficacy of L-carnitine treatment in dilated cardiomyopathy...  1998
  46  Karaciğer sirozlu hastalarda osteoporoz...  1998
  47  Helicobacter pylori enfeksiyonunda malondialdehit ve glutatyon peroksidazın mukoza düzeyleri: erad...  1998
  48  Karaciğer sirozlu hastalarda tiorid hormon düzeyleri ve mortalite ile ilişkileri...  1998
  49  Peptik ülser ve gastrite bağlı kanama sonrasında omeprazol ve ranitidin tedavisinin etkinliği...  1998
  50  Bazı psikosomatik dermatozlarda otonom sinir sitemi fonksiyonlarının incelenmesi...  1998
  51  Yaş, cinsiyet ve kronik böbrek yetmezliği etyolojisinin kronik hemodiyalizde yaşam süresine etk...  1997
  52  Karaciğer sirozlu hastalarda seks hormon düzeyleri ve mortalite ile ilişkisi...  1997
  53  Uzun dönem nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımına bağlı gastrik hasarda misoprostol ve f...  1996
  54  Endoscopic and biopsy results of upper gastrointestinal system in hyperemesis gravidarum cases...  1996
  55  Karaciğer yetmezliğine ikincil vitamin A eksikliğinde oftalmolojik yaklaşım...  1996
  56  Peptik ülser ve gastrite bağlı üst gastrontestinal sistem kanamalarının tedavisinde intravenö...  1996
  57  Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda metoprolol SR'in akut etkisinin non-invaziv incelenmesi...  1995
  58  Yukarı fırat havzasında hipertansiyon sıklığı ve epidemiyolojisi...  1995
  59  Fırat üniversitesi iç hastalıkları polikliniğine başvuran (50-75 Yaş) bireylerde hipertansiy...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Deguelin'in akciğer kanserinde in vitro anti-kanser belirteçlerine etkinliği... 10/05/2017 - 12/05/2017
  2  Yaş Kolorektal Kanser Peritoneal Metastazlarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperito... 16/04/2017 - 20/04/2017
  3  Geriatrik Onkoloji Hastalarında Depresyon Sıklığı ve Olası Nedenlerin Belirlenmesi... 20/10/2016 - 23/10/2016
  4  Anti-cancer efficacy of deguelin against lung cancer cells with and without docetaxel and cisplatine... 03/09/2016 - 08/09/2016
  5  ANTI-CANCER EFFICACY OF DEGUELIN AGAINST LUNG CANCER CELLS WITH AND WITHOUT DOCETAXEL... 04/05/2016 - 07/05/2016
  6  Dynamic correlation of serum C-reactive protein (CRP) levels with serum prostate-specific antigen (P... 07/01/2016 - 09/01/2016
  7  Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ve Sağka... 22/04/2015 - 26/04/2015
  8  Metastatik Kolon Kanserli Hastada İkinci Sıra Tedavi Olarak FOLFOXIRI ve Bevasizumab Rejimi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Geriatrik Hastada Senkron Mide ve Kolon Adenokarsinomu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Kolon Kanseri Karaciğer Metastazı Tanılı Olguda Panitumumab, Kapesitabin ve Oksaliplatin Kombina... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Senkron Gastrik Karsinom, Kolon Karsinomu ve Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  12  Bilateral Atrial Fibrosarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  13  Nadir Bir Tümörün Nadir Bir Prezentasyonu: Batın İçi Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümör... 27/02/2015 - 01/03/2015
  14  Kolonun Nadir Görülen ve Hızlı Progresyon İzlenen Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu (MANEK): O... 27/02/2015 - 01/03/2015
  15  Metronomik Tedaviye Yanıt Veren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu... 27/02/2015 - 01/03/2015
  16  Synchronous appearance of gastric carcinoma, colon carcinoma, and renal cell carcinoma: A case repor... 12/12/2014 - 14/12/2014
  17  Good Response to Panitumumab, Capecitabine, and Oxaliplatin Combination (P-CapeOX) Regimen in a Pat... 12/12/2014 - 14/12/2014
  18  FOLFOXIRI and bevacizumab regimen as a second-line therapy: A case report... 12/12/2014 - 14/12/2014
  19  ALK-rearanjman sonuçlarımız/klinikopatolojik demografik özellikleri: tek merkez sonuçları... 06/11/2014 - 09/11/2014
  20  Sunitinib- and axitinib-induced acute pancreatitis: a case report... 24/10/2014 - 26/10/2014
  21  Geriatrik meme kanserli hastaların patolojik ve klinik özellikleri... 16/10/2014 - 19/10/2014
  22  Kanser Hastalarının Serum Çinko, Folik Asit, D ve B12 Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi... 19/03/2014 - 23/03/2014
  23  Efficacy and tolerability of biweekly gemcitabine plus cisplatin (GEMCIS) or gemcitabine plus paclit... 01/06/2012 - 05/06/2012
  24  Merkel hücreli karsinom ve nadir metastazları:olgu sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  25  Meme kanseri nedeniyle tamoxifen kullanan olguda gelişen ağır hipertrigliseridemi ve senkop: olgu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  26  Erişkin yaşta saptanan nöroblastom:olgu sunumu... 22/09/2010 - 26/09/2010
  27  Malign plevral mezotelyomalı olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 22/09/2010 - 26/09/2010
  28  Pankreas adenokarsinomunda küratif cerrahi sonrası sağkalımı etkileyen faktörler... 22/09/2010 - 26/09/2010
  29  Adjuvan kemoterapi alan meme kanserli olgularda ghrelin, obestatin, leptin düzeyi ile kilo artış... 24/09/2009 - 28/09/2009
  30  İzole baldır kası relapsı gösteren diffüz büyük B hücreli nazofarenks lenfoma:olgu sunumu... 24/09/2009 - 28/09/2009
  31  Ratlarda intratrakiyal verilen bleomisinin neden olduğu oksidatif hasara karşı octreotidinin koru... 30/05/2009 - 01/07/2009
  32  Plevral efüzyonlardaki ayırıcı tanıda ghrelin ve obestatinin önemi... 26/03/2009 - 29/03/2009
  33  Tiroid papiller karsinomunda ghrelin ve obestatin ekspresyonu... 25/06/2008 - 29/06/2008
  34  Renal hücreli karsinomdalarda ghrelin ekspresyon kaybı... 25/06/2008 - 29/05/2008
  35  Serum paraoxonase activity changes in patients with lung cancer... 29/09/2006 - 03/10/2006
  36  Rekombinant human eritropoetinin doksorubisin bağımlı deri nekrozu üzerine etkileri... 07/09/2005 - 11/09/2005
  37  Uzun süreli hidroksiüre kullanımına bağlı ayak ülserleri:olgu sunumu... 07/09/2005 - 11/11/2005
  38  İntramukozal erken gastrik kanserden köken alan krukenberg tümörü:olgu sunumu... 07/09/2005 - 11/09/2005
  39  An unusual tumor of the renal pelvis: primary mucinuous adenocarcinoma. a case report... 26/05/2005 - 30/05/2005
  40  Primary malignant melanoma of esophagogastric junction: a cse report... 26/05/2005 - 30/05/2005
  41  Maksiller kondrosarkom :olgu sunumu... 20/04/2005 - 24/04/2005
  42  Beyin metastazı gelişen yetişkin osteosarkom olgusu... 20/04/2005 - 24/04/2005
  43  Focal extrarenal uptake of DTPA and DMSA: an interesting case of MIBI (-) bone metastases... 01/05/2004 - 05/05/2004
  44  Bronkoskopik fırça biyopsi ile tanı konulan kombine tip primer akciğer karsinomu... 29/05/2003 - 31/05/2003
  45  the prognostic significance of cyclin D1, p27, and cyclin E and their correlations wih other prognos... 18/10/2002 - 22/10/2002
  46  Trunkus arteriosus seyrinde gelişen kronik myelositik lösemi:olgu sunumu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  47  IIVP regimen for salvage therapy in patients with relapsed lymphoma prior to autologous stem cell tr... 07/11/2001 - 11/11/2001
  48  A phase II Study of weekly irinotecan in patients with metastatic colorectal cancer refractory to 5-... 12/05/2001 - 15/05/2001
  49  FEC followed by paclitaxel in the adjuvant treatment of high-risk breast cancer: preliminary report... 21/02/2001 - 24/02/2001
  50  Salvage ifosfamide-etoposide combination after antracycline and taxane failure in advanced breast ca... 06/02/2001 - 09/02/2001
  51  Lymphoblastic leukemia/lymphoma in adults. A clinicopathological study of 28 cases treated at the Ha... 06/02/2001 - 09/02/2001
  52  Combination of docetaxel, epirubicin, cyclophosphamide chemotherapy in metastatic breast cancer... 06/02/2001 - 09/02/2001
  53  Brakial pleksopati ile başvuran rekürren meme kanseri olgusu.... 17/11/2000 - 19/11/2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Geriatrik Onkolojide Değerlendirme Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
 • NO AD YIL
  1  Prof. Dr. Mustafa Samur Bildiri Ödülleri / En İyi Bildiri Ödülü...  2009
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2016-Devam ediyor